תביעה על קניית לפטופ - פיצויים

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, רכשו התובעים אצל הנתבעת שני מחשבים ניידים. בהתאם להזמנה (ת/1) מיום 15.10.06, העסקה כללה שני מחשבים ושני תיקי נשיאה, והתמורה שנקבעה על ידי הנתבעת, לאחר הנחת תשלום במזומן, היתה 10,577 ₪. 2. כפי שעולה מההזמנה (ת/1), מועד האספקה נקבע ליום 24.10.06 אך הנתבעת לא עמדה במועד האספקה האמור ובפועל סופקו המחשבים רק ביום 6.11.06. 3. התובעים מודים שעקב אי העמידה בלוח הזמנים הציעה הנתבעת, כפיצוי, שני "עכברים" אופטיים ואלחוטיים (להלן: "העכברים") וכן הועמד לרשות התובעים מחשב אחד חלופי. דא עקא, שהעכברים התגלו כבלתי תקינים, וגם הפיצוי בצורת העמדת המחשב לרשות התובעים לא סיפק אותם, הואיל ולטענתם בהיותם סטודנטים הלומדים בשני מערכי לימוד שונים, נאלצו להתחלק במחשב האמור והדבר היקשה עליהם. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים, הגעתי למקנה כי הואיל והנתבעת החליטה משיקוליה היא לפצות את התובעים בשל האיחור בהספקת המחשבים, היה עליה לספק פיצוי הולם בדמות עכברים תקינים, ולחלופין - ליתן לתובעים פיצוי כספי שווה ערך לעכברים. משלא עשתה הנתבעת כן - אין לה להלין אלא על עצמה על שהוגשה נגדה התביעה שלפנינו. 5. על אף האמור, לא שוכנעתי שהתובעים הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכחת מלוא תביעתם. התובעים דורשים 1,000 ₪ בעבור התקופה שבה לא סיפקה הנתבעת כל תחליף במקום העכברים ונגרמו לתובעים הוצאות ועוגמת נפש. כפי שנאמר לעיל, העכברים היוו פיצוי בשל אי הספקת המחשבים במועד אך אין פיצוי זה כולל גם פיצוי בשל התקופה שבה לא היו העכברים התקינים ברשות התובעים. הנתבעת לא התחייבה וגם לא היתה אמורה להתחייב לספק לתובעים תחליף לתקופה שבה היו בידיהם העכברים הפגומים. לכל היותר, כפי שנאמר לעיל, היה עליה להציע לתובעים פיצוי כספי או עכברים תקינים. 6. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת לספק לתובעים, תוך 30 ימים, שני עכברים תקינים הזהים לאלה שניתנו להם בעת קבלת המחשבים, ולחלופין - לשלם לתובעים, תוך התקופה האמורה, סכום של 500 ₪, בתוספת 200 ₪ הוצאות משפט. 7. במאמר מוסגר יצויין כי הואיל ונושא החלפת תיקי המחשב בתיק אחר, שעלה במהלך הדיון (פרוטוקול עמ' 1 שורות 12-13) לא הוזכר בכתב התביעה עצמו - אין מקום להתייחס אליו כלל במסגרת התביעה שלפנינו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. מחשבים ואינטרנטמוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצוייםמחשב נייד (תביעות)