תביעת פיצוי נגד פרטנר - אורנג' בגלל תקלות חוזרות

פסק דין 1. עסקינן בתביעה לפיצוי בגין תקלות חוזרות ונשנות במכשיר סוני אריקסון K700i, (להלן: "המכשיר") שסופק לאשת התובע, הגב' סופיה שפירא (להלן:"המנויה"), במסגרת התקשרותה עם הנתבעת. הצדדים הסמיכוני לפסוק בתביעה על דרך הפשרה, בהתאם להוראת סעיף 79א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984. 2. לאחר שנתתי דעתי לנטען בכתבי הטענות על נספחיהם, כמו גם לדברי הצדדים בפני, הנני מחייבת את הנתבעת לספק לתובע (כנציג המנויה) מכשיר מדור שלישי, , על פי בחירתו, אשר עלותו עולה עד לסך של 1,500 ₪, זאת מבלי לחייבו ברכישת חבילת גלישה (דור שלישי). עם קבלת המכשיר ישיב התובע (כנציג המנויה) לידי הנתבעת את המכשיר שברשותו. כמו כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך כולל של 500 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 יום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים בדואר רשום + אישור מסירה. תקלות ברכבפיצוייםסלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)