תשלום של צ'קים - "פשיטת רגל" של חברה / פירוק חברה

1. בתיק זה הוגשה על ידי המשיבים 1-2 בקשה לטען ביניים בבית משפט השלום בתל אביב-יפו (ת.א. 57816/07), וזאת ביום 9.10.2007. בבקשה נטען כי המשיבה 1 רכשה סחורה מהמשיבה 8 תמורת סך של 250,000 ₪ בתוספת מע"מ, ושילמה תמורתם בשיקים, שעל חלקם חתם כערב המשיב 2. אחד השיקים ע"ס 38,750 ₪ ניתן כנגד המע"מ ושולם ישירות למע"מ. שיק אחד סוחר למשיבה 7, ושיק אחד סוחר למבקשת בבקשה זו. שני שיקים נוספים נמסרו למשיבה 8 עבור הסחורה, אך טרם נפרעו. כמו כן היו צריכים להמסר למשיבה מס' 8 שני שיקים נוספים שטרם נמסרו. השורה התחתונה העולה מהבקשה לטען ביניים היא שהמשיבה 1 מכירה בכך כי עליה לשלם עבור הסחורה שקיבלה ממשיבה 8 סך של 227,000 ₪, שכן היא מבקשת לקזז מתוך התמורה שעליה לשלם עבור הסחורה סך של 23,000 ₪ בגין שוברי זיכוי וסחורה פגומה. דא עקא, המשיבה 8 נכנסה לקשיים כלכליים, ונושים שונים (המבקשת בבקשה זו והמשיבים האחרים) הטילו עיקולים על הכספים שמגיעים למשיבה 8, ואשר מצויים בידי המשיבה 1. לכן הוגשה הבקשה לטען ביניים, להורות למשיבה 1 למי מהטוענים עליה לשלם את הסך של 227,000 ₪. 2. במהלך הדיון בטען ביניים בבית משפט השלום, לאחר שהוגשו תגובות הצדדים, הודיע כונס הנכסים הרשמי לבית המשפט כי ביום 14.1.2008 ניתן צו פירוק כנגד משיבה 8, והכנ"ר מונה כמפרקה הזמני. בנסיבות אלו, אין להמשיך ולפתוח בשום הליך כנגד החברה שבפירוק, אלא ברשות בית משפט, וכל עיקול שהוחל בו לאחר תחילת הפירוק (מועד הגשת בקשת הפירוק) - בטל (סעיפים 267 ו-269 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983) (להלן: "הפקודה"). כך גם קובע סעיף 357 לפקודה כי נושה שפתח בהליכי הוצאה לפועל נגד רכוש של החברה, לרבות עיקול חוב המגיע לה, לא יוכל ליהנות מהליך ההוצאה לפועל לעומת המפרק, אם ההליך לא הושלם לפני תחילת הפירוק. לפיכך, ביקש הכנ"ר מבית המשפט להורות על העברת כל הכספים והשיקים הדחויים של החברה שבפירוק, לידיו. 3. עוד טרם להגשת הודעת הכנ"ר דלעיל, כאשר התברר שהמשיבה 8 נכנסה להליכי פירוק, החליט בית משפט השלום ביום 13.2.2008 (כב' השופט י' שינמן) על קבלת תגובת הכנ"ר בטרם יחליט אם להעביר את התיק לבית משפט של הפירוק. לאחר הגשת הודעת הכנ"ר שלעיל, הורה בית המשפט על העברת התיק לבית המשפט המחוזי בתל אביב. ברור לחלוטין, כפי שהיה צריך לעשות, כי הכוונה היתה להעביר את התיק לבית משפט של הפירוק, לשופט הדן בבבקשת הפירוק שהוגשה נגד משיבה 8. כך גם ברור כי בנסיבות שנוצרו לא ניתן להמשיך בהליך של טען ביניים לחלוקת כספים המגיעים מהחברה שבפירוק, שכן בנושא זה צריך לדון, מכאן ולהבא, בית משפט של הפירוק. יתר על כן, לא נראה כי היה מקום כלל להגיש את הבקשה לטען ביניים. ההלכה היא כי על מחזיק שהוטלו אצלו מספר עיקולים להעביר את הכספים להוצאה לפועל על מנת שראש ההוצאה לפועל יחלקם בין הנושים השונים, ובכך נפטר אותו מחזיק מאחריותו לכספים שבידיו (ראה: רע"א 467/99 קל בניין נ' עבד יזבק, פ"ד נד(2) 230, פסקאות 2-3 לפסק דינו של כב' השופט י' טירקל, והאסמכתאות המצוטטות שם). 4. תיק זה הועבר בטעות אלי, שכן היה צריך להעבירו לשופט הדן בתיק הפירוק של המשיבה 8. בנוסף, יחד עם העברת התיק אלי הועברה גם הבקשה שבה ניתנת החלטה זו: בקשת המבקשת (אחת הטוענות) להורות למשיבים 1-2 להעביר לקופת בית המשפט את הסך של 227,000 ₪. בבקשה נטען כי המשיבים 1-2 מכירים בכך שעליהם לשלם סכום זה תמורת הסחורה שקיבלו ממשיבה 8 (בניכוי סכום של 23,000 ₪ שהם מבקשים לקזז, ושהטוענים האחרים אינם מכירים בו). בינתיים מצוי סכום זה בידי משיבים 1-2, ויש חשש שבסופו של דבר לא ניתן יהיה לגבותו מהם. בקשה זו נתמכת על ידי כל הטוענים האחרים. הכנ"ר לא הגיש תגובה במועד שנקבע על ידי בית המשפט. המשיבים 1-2 (המבקשים בבקשה לטען ביניים) מסכימים עקרונית לבקשה אך מתנים אותה בתנאים שונים שאין לקבלם, כמו למשל הוצאת צו גודר (צו הניתן בשלב מתקדם יותר של הדיון בבקשה לטען ביניים), מסירת השיקים שבידי המבקשת והמשיבה 7 לידיהם, ומסירת שיקים נוספים שלא ידוע מה עלה בגורלם. כמו כן הם מבקשים לקזז סכום גדול יותר מן הסכום שביקשו לקזז בבקשה לטען ביניים. 5. בנסיבות שנוצרו יש להורות כדלקמן: א. המזכירות תעביר את התיק לשופט הדן בבקשת הפירוק של משיבה 8. ב. המשיבים 1-2 יעבירו את הסך של 227,000 ₪ לידי הכנ"ר, וזאת בתוך 7 ימים מקבלת החלטה זו. הואיל והמשיבים 1-2 הודו בבקשה לטען ביניים כי זה הסכום שעליהם לשלם לחברה שבפירוק, והם נמנעו מלעשות כן רק בשל העיקולים שהוטלו, הרי שעליהם להעביר סכום זה למפרק הזמני שהתמנה (הכנ"ר), עד אשר יורה בית המשפט של הפירוק כיצד לנהוג בסכום זה. הבסיס להגשת בקשה לטען ביניים הוא היותו של המבקש ניטרלי לחלוטין לגבי הנכס נשוא הבקשה. לכן, לא צריכה להיות למשיבים 1-2 כל התנגדות להעברת הסך האמור לידי הכנ"ר, ללא כל תנאי, שהרי בקשתם מלכתחילה היתה לפטור אותם מן האחריות לתשלום סכום זה ולהורות להם למי להעבירו. 6. לאור האמור לעיל הדיון בתיק אזרחי זה הגיע לקיצו, ומכאן ולהבא שאלת חלוקתו של הסכום שחייבים המשיבים 1-2 למשיבה 8 (כולל הסכום שהם מבקשים לקזז) תידון במסגרת תיק הפירוק של המשיבה 8, לפי הוראות של בית המשפט של פירוק. שיקיםפירוק חברהפשיטת רגל