מה ההגדרה של עבודה מועדפת ?

פסק דין 1. בפני תביעה למענק בגין "עבודה מועדפת" בהתאם לסעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 (להלן-החוק). 2. בכתב ההגנה נטען כי התובע לא עבד 150 ימים באתרי בנייה חדשים כנדרש בחוק ולכן אינו זכאי למענק. לאחר שעיינתי בטיעוני ב"כ הצדדים ובמסמכים שצורפו לתיק, להלן החלטתי: 3. הרקע העובדתי: א. התובע סיים את שירותו בצה"ל ביום 14/7/99. ב. ביום 18/7/99, החל התובע לעבוד בתפקיד עוזר טכנאי רשתות תקשורת, בחברת רמפון רשתות תקשורת בע"מ (להלן-המעביד), אשר עוסקת בהקמת תשתיות ומתן שירות לרשתות תקשורת מחשבים. ג. המטלות אותן מילא התובע היו משני סוגים: האחד - הנחת תשתיות תקשורת באתרי בנייה חדשים. השני - החלפת תשתיות תקשורת באתרי בנייה ישנים. כמו כן, במהלך עבודתו, התובע נתן שירותי תקשורת בנוסף להתקנת התשתיות. ד. ביום 2/2/00, הגיש התובע תביעה לנתבע לתשלום מענק "עבודה מועדפת". ה. ביום 10/4/00, דחה הנתבע את תביעת התובע בנימוק כי לא עבד בעבודה שמוגדרת "עבודה מועדפת". 4. התובע ציין בתצהירו כי במהלך תקופת עבודתו השלים מעל ומעבר ל-150 ימי עבודה, מתוכם כ-135 ימי עבודה באתרים חדשים. לגרסת ב"כ הנתבע, כוונת המחוקק הייתה להעניק את המענק רק למי שעוסק בהקמה באתר בנייה ולא במבנה קיים ולפיכך עבודת התובע באתרי הבנייה הישנים ומתן שירות תיקונים למבנים קיימים אינם בגדר "עבודה מועדפת" ולטענתו, משימי עבודתו בעבודה מסוג זה לא נכללים בחישוב ימי העבודה, יש לראות בתובע כמי שלא השלים 150 ימי עבודה באתר בנייה כמתחייב על פי החוק. המחלוקת בענייננו נסבה על השאלה האם עבודת התובע באתרי בנייה ישנים, מהווה "עבודה מועדפת" כמשמעה בחוק. תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת, התשמ"ג-1983 (להלן-התקנות) קובעת: "כעבודה מועדפת לעניין לעניין סעיף 127טז1 לחוק תיחשב עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה כמפורט בתוספת". התוספת (תקנה 2) קובעת רשימה של סוגי עבודה ומקצועות שהעבודה בהם תיחשב כעבודה מועדפת לעניין סעיף 127טז1 לחוק. סעיף ב' לתוספת דן בעבודה בבניין. סעיף זה קובע כי כל עבודה באתר בנייה תיחשב לעבודה מועדפת, למעט עבודה פקידותית. כאמור בתקנות לעניין ענף הבניין, ניתן לראות כי מחוקק המשנה נקט בלשון מרחיבה כדי להכניס תחת כנפיו של סעיף זה את מירב העבודות בתחום הבנייה. לעניין סעיף ב' לתוספת נפסק: "ברישא נקט לשון רחבה ובסיפא החריג עבודה אחת בלבד - עבודה פקידותית. זה כמו זה, מלמדים על כוונתו לכלול את מירב העבודות בתחום הבנייה". (ר' ב"ל 1256/99 כרשאן פליח נ' המוסד לביטוח לאומי - לא פורסם). לאור הפסיקה לעיל ולאור הלשון הרחבה של סעיף ב לתקנה 2, אין כל אבחנה בתקנות בין אתר בנייה חדש לבין אתר בנייה ישן ועל כן יש לראות גם בעבודת התובע באתרים הישנים, עבודה העונה להגדרת "עבודה מועדפת" על פי החוק. העובדה שבאתר בנייה ישן כבר קיימת תשתית של מבנים, אין בה כדי לשלול מהאתר את הגדרתו כאתר בנייה על פי התקנות. ב"כ הנתבע מוסיפה וטוענת כי עבודתו של התובע כללה גם מתן שירות תיקונים לאותן חברות שבהם הקימו תשתיות בעבר, אולם התובע העיד בבית הדין כי במחצית השנה הראשונה לעבודתו עסק רק בהתקנת תשתיות ורק במחצית השנה השנייה החל לעסוק גם במתן שירותים בנוסף להתקנות. (ר' עמ' 2 לפרוטוקול). עדות זו לא נסתרה ולא הופרכה ע"י הנתבע ולפיכך אין לקבל טענת ב"כ הנתבע לעניין זה. משקבעתי לעיל כי החלפת התשתיות באתר בנייה ישן הינה בגדר "עבודה מועדפת" כמשמעה בחוק, יש לראות בתובע כמי שהשלים 150 ימי עבודה כמתחייב על פי חוק. אשר על כן, משהוכח כי התובע עומד בקריטריונים הנדרשים בחוק ובתקנות לעבודה בעבודה מועדפת, דין תביעתו להתקבל והוא זכאי למענק האבטלה לו הוא עותר. 5. סוף דבר - העתירה מתקבלת. עבודה מועדפת / מענק שחרורשאלות משפטיותהגדרות משפטיות