הבטחת הכנסה זכויות ילדה

פסק דין 1. התביעה נשוא פסק דין זה עניינה תביעה התובע לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בשם הקטינה, רוזה אג'ייב, החל מיום 1.1.99 ועד ליום אישור תשלום הגמלה בגין הקטינה בידי הנתבע ביום 1.10.99. 2. לעניין זה טען התובע, כי בחודש ינואר 99 בסמוך לאחר עלייתו לארץ פנה לנתבע, בבקשה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה עבור אחותו, הקטינה רוזה אגייב, המצויה תחת חסותו, לאחר שאמה נפטרה ואביה נעלם. התובע המשיך וטען, כי נדחה בטענה, כי היינו זכאי לתשלום הבטחת הכנסה רק בחלוף שנה ממועד עלייתה של הקטינה לארץ. התובע טען עוד, כי בהתאם למידע שנמסר לו בידי פקידת התביעות, פנה ביום 6.10.99 והגיש תביעה לתשלום הבטחת הכנסה בשם הקטינה - אשר אושרה נכון למועד הגשת התביעה. בנסיבות אלו, ביקש התובע לחייב את הנתבע בתשלום הגמלה החל מחודש ינואר 99, מועד בו פנה לנתבע בבקשה לתשלום הבטחת הכנסה בשם הקטינה ונדחה שלא כדין. 3. בדיון מיום 17.3.02, הודיעו הצדדים לפרוטוקול כי: "יש בינינו הסכמה והן לעניין עצם הזכאות לתשלום הקצבה לתובע והן לעניין סמכותו של בית הדין לפסוק לתובע תשלום קצבה לתקופה שממועד הפנייה הראשונה למוסד לביטוח לאומי בהתאם לפסק דינו של כב' השופט אברהמי. המחלוקת בינינו היא למעשה המחלוקת עובדתית והיא מתייחסת למועד שבו פנה התובע לראשונה למוסד לביטוח לאומי". 4. אין בידי לקבל את הגרסה העובדתית אותה הציג התובע לפיה פנה לנתבע לראשונה בחודש ינואר 99 בבקשה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה בשם הקטינה זאת מהטעמים הבאים: א. כמפורט בתצהיר התובע פנה התובע לנתבע בחודש ינואר 99 יחד עם אחיו אשר עלה לארץ עוד בשנת 94. בתצהיר שהגיש האח מר יושבייב צבי, מצהיר האח כי ידע שהקטינה זכאית לתשלום גמלה מיום עלייתה לארץ. זאת מניסיון אישי ובעקבות תביעה שהגיש הוא עצמו לבית הדין בעניין זה. ראה: תצהירו של מר יושבייב צבי סעיפים 2 ו- 4. ב. גרסה זו איננה מתיישבת עם עובדות המקרה דנן משאין חולק כי תביעת התובע לתשלום גמלת הבטחת הכנסה הוגשה רק בחודש יוני 00. כך אם אמנם פנו האחים לנתבע בחודש ינואר 99 בבקשה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה בשם הקטינה ונדחו, ומר צבי יושבייב אחיו של התובע ידע כי אין ממש בדחיית הבקשה - מה הטעם בהגשת התביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה עבור הקטינה שנה וחצי לאחר דחיית הבקשה. ג. כאמור לעיל הגיש התובע תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה בשם הקטינה בחודש אוקטובר 99 - קודם שחלפה שנה מיום עלייתה לארץ. מועד הגשת התביעה, עומד בסתירה הן למידע שמסרה פקידת התביעות לגרסתו בינואר 99 שכן באוקטובר 99 לא חלפה שנה מיום עליית הקטינה לארץ, והן, למידע שנמסר לו מפי אחיו אשר לטענת התובע הבהיר לו את זכויותיו לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בשם הקטינה מיום עלייתה לארץ. ד. אין ביד לקבל את ההסבר אותו מציע התובע למועד הגשת התביעה והוא - הרצון לקבל את גמלת הבטחת ההכנסה במועד הקרוב ביותר האפשרי. לעניין זה יצוין כי אין כל הגיון בהגשת תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה חודשיים לפני המועד בו נוצרת הזכאות לתשלום הגמלה. ודוק התובע הגיש עבור עצמו תביעה להבטחת הכנסה בתום שנה מיום עלייתו לארץ, ולא מיהר בהגשת התביעה חודשיים לפני המועד שהתגבשה זכאותו, כפי שעשה בעניינה של הקטינה לטענתו. ה. מול התמיהות העולות מגרסת התובע עומדת עדותה של הגברת גבאי. אין חולק כי הגב' גבאי היא הפקידה אשר טיפלה בעניינו של התובע. ראה לעניין זה: עדות התובע בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 17.3.02 שורה 25. בעדותה שללה הגברת גבאי את האפשרות לפיה התובע ניגש וביקש תשלום גמלת הבטחת הכנסה בשם אחותו הקטינה, ותביעתו נדחתה בטענה כי לא חלפה שנה מיום עלייתה של הקטינה לארץ. מהתרשמותי מעדות זו כמו גם מהעובדה כי עדותה של הגברת גבאי עומדת יפה עם פעולותיה - אישור תשלום גמלת הבטחת הכנסה בשם הקטינה בחודש אוקטובר 99 (קודם שחלפה שנה מיום עליית הקטינה לארץ) - לא ראיתי מקום להטיל ספק בגרסתה. 5. סוף דבר משאין בידי לקבל את גרסת התובע לפיה פנה לראשונה בבקשה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה בשם הקטינה בחודש ינואר 99 ונדחה שלא כדין בידי עובדת הנתבע - אין מנוס מדחיית התביעה. 6. לאור האמור לעיל נדחית התביעה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. 7. ערעור על פסק דין זה הוא בזכות, ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין למבקש. קטיניםהבטחת הכנסה