זכאות מובטל דמי אבטלה - במהלך הכשרה מקצועית

פסק דין השופט עמירם רבינוביץ 1. בערעור זה מתעוררת פעם נוספת השאלה, מהו המועד הקובע, בו נבחנת זכאות מובטל המצוי בהכשרה מקצועית לדמי אבטלה. 2. בית הדין האזורי בחיפה (בל 3747/98; השופטת א' קציר ונציגת הציבור שרה דורון) קבע, כי מועד זה הוא המועד בו הופנה המשיב להכשרה המקצועית ועל בסיס קביעה זו תוך השענות על פסק דינו של בית דין זה בדב"ע נו/52-2 אורית אופק - המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם) עבודה ועוד, עבודה ארצי, כרך ל(1), 69 (להלן - פס"ד אופק) ועל פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה בתב"ע מט/73-02 וינשטיין - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"א, צ"ט - פסק למשיב דמי אבטלה עבור התקופה בה השתתף בהכשרה מקצועית. 3. א. המערער (להלן - המוסד) טען בערעורו, כי המשיב לא היה בבחינת "זכאי" כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן - החוק) כבר כ-5 חודשים לפני מועד תחילת ההכשרה המקצועית, ואין למתוח את תקופת הזכאות מעבר למה שקבע החוק. ב. עוד טען המוסד, כי בפסק דין אופק החלה ההכשרה המקצועית ימים ספורים לאחר תום שנת הזכאות ולא 5 חודשים כבמקרה דנן, וכי המקרה הנוכחי גם אינו כלול בהנחיות המוסד לפיהם מרווח הזמנים בין תום שנת הזכאות למועד תחילת ההכשרה המקצועית לא יעלה על חודשיים. 4. המשיב תמך בפסק דינו של בית הדין האזורי. 5. על פי הנתונים העובדתיים, הופנה המשיב על ידי שירות התעסוקה בתאריך 19.3.1998 להכשרה מקצועית בקורס "תמיכה ושיווק במחשבים אישיים" (להלן - הקורס), אך הקורס נפתח בפועל רק בחודש אוגוסט 1998. 6. בתאריך 1.4.1998 כבר לא הייתה למשיב תקופת אכשרה, שהיא תנאי מתנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית (סעיף 173 לחוק). 7. א. לאחרונה נתנו על ידי בית דין זה שני פסקי דין העוסקים בנושא דידן עבל 1331/00 המוסד לביטוח לאומי - שושנה צדוק (להלן - פס"ד צדוק) ועבל 414/99, מרסל שגיא - המוסד לביטוח לאומי, טרם פורסם (להלן - פס"ד שגיא). ב. הקו המנחה בפסיקה זו הוא, שתאריך השליחה או הפניה של המובטל להכשרה המקצועית הוא חסר משמעות לעניין הזכאות לדמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית, וכי המועד הקובע לעניין בחינת הזכאות לדמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית, הוא מועד תחילת ההכשרה המקצועית. 8. מסקנה זו אליה הגיע בית דין זה בפס"ד שגיא ובפס"ד צדוק נשענת על ניתוח הוראות החוק הנוגעות לעניין זה והתכלית החקיקתית של הוראות אלה. 9. מקור הזכות לדמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית נובע מהוראת סעיף 173 לחוק שזו לשונו: "(א) (1) זכאי שנשלח להכשרה מקצועית ישולמו לו, בעד כל תקופת ההכשרה, דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין מלוא דמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל. (2) על אף הוראות פסקה (1), מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158, שנשלח להכשרה מקצועית, ישולמו לו בעד כל תקופת ההכשרה 80% מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל. (3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים של הכשרה מקצועית שבהם לא יהא בתשלומים הניתנים בהכשרה המקצועית כדי להשפיע על הזכאות למלוא דמי האבטלה, והכל לפי מבחנים וסייגים שנקבעו. (ב) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לתשלום דמי אבטלה לפי סעיף זה. (ג) הוראות סעיפים 168, ו171 ו-172 לא יחולו על מי שמקבל דמי אבטלה לפי סעיף זה." 10. התכלית החקיקתית של סעיף 173(א)(1) לחוק הוא בפשטות תשלום דמי אבטלה ל"זכאי" הנמצא בהכשרה מקצועית. 11. "הזכאי" הוא "מובטל שהשלים תקופת אכשרה כמוגדר בסעיף 161 ומלאו לו 20 שנים ועוד לא מלאו לו 65 שנים" (סעיף 160(א) לחוק). 12. המועד הקובע לבחינת הזכאות לדמי אבטלה של מובטל המשתתף בהכשרה מקצועית הוא מועד תחילת ההכשרה המקצועית. למועד השליחה או ההפניה להכשרה המקצועית אין חשיבות לעניין הזכאות לדמי אבטלה בתקופת ההכשרה המקצועית. כפי שפסקנו בפס"ד צדוק ובפס"ד שגיא, המילה "נשלח" שבסעיף 173(א)(1) לחוק מבטאת את התנאי, לפיו ההשתתפות בהכשרה מקצועית מותנית בהפניה של שירות התעסוקה להכשרה זו (סעיף 162(1) לחוק) ותו לא. 13. ההפניה להכשרה מקצועית על ידי שירות התעסוקה היא, איפוא, נתון טכני גרידא, ואין למועד ההפניה משקל בבחינת הזכאות לדמי אבטלה בתקופת ההכשרה המקצועית. 14. הזכאות לדמי אבטלה בתקופת ההכשרה המקצועית נולדת עם תחילת ההכשרה המקצועית, ומכאן הזיקה בין הזכאות למועד תחילת ההכשרה המקצועית. 15. על פי סעיף 160(ה) לחוק, ממועד השלמת תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית, עומדת תקופת אכשרה זו לזכות המובטל במשך 12 החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו הושלמה תקופת האכשרה. בתקופה זו לא תידרש מן המובטל תקופת אכשרה נוספת כתנאי לקבלת דמי אבטלה. (להלן - שנת הזכאות). מכאן משמע, שמובטל המתחיל בהכשרה מקצועית יסווג "כזכאי", אם במועד תחילת ההכשרה המקצועית טרם הסתיימה לגביו שנת הזכאות. בהקשר זה מן הראוי לציין, כי הזכאות לדמי אבטלה תפוג גם בתום מיצוי התקופה המירבית לתשלום דמי אבטלה כמפורט סעיף 171 לחוק. (להלן - התקופה המירבית). אם הסתיימה שנת הזכאות קודם למועד תחילת ההכשרה המקצועית - לא יהיה המובטל בגדר "זכאי", ודינו לעניין הזכאות לדמי אבטלה יהיה כדין כל מובטל, שאין לו תקופת אכשרה בתקופת אבטלה פלונית. הוא הדין במקרה שבו מוצתה התקופה המירבית. 16. כפי שהבהרנו בפס"ד צדוק, השווה המחוקק את תנאי הזכאות לדמי אבטלה של מי שנמצא בהכשרה מקצועית לתנאי הזכאות לדמי אבטלה של מובטל שאינו משתתף בהכשרה מקצועית בכפוף לסייגים מסוימים המצויים בסעיף 173 לחוק, אלה ואין בלתם. 17. במקרה הנוכחי, כאמור, הופנה המשיב לקורס בתאריך 19.3.1998, אך הקורס נפתח בפועל בחודש אוגוסט 1998. שנת הזכאות הסתיימה לגביו, כאמור, בתאריך 31.3.1998. יוצא איפוא, שבתאריך 1.4.1998 כבר לא היה המשיב בבחינת "זכאי",בהעדר תקופת אכשרה,ולכן לא היה זכאי לדמי אבטלה בתקופת ההכשרה המקצועית. 18. כשם שאיש לא היה מעלה על הדעת לשלם למשיב דמי אבטלה החל מתאריך 1.4.1998, בהעדר תקופת אכשרה, כך אין זה סביר, שתיוולד למשיב זכאות לדמי אבטלה למעלה מ-4 חודשים לאחר מכן, רק בשל כך שהחל להשתתף בקורס במסגרת הכשרה מקצועית, אליו הופנה בתקופת שנת הזכאות. 19. לאור נתונים אלה ופסיקתנו בפס"ד צדוק ובפס"ד שגיא, יש לדעתי לקבל את ערעור המוסד ללא צו להוצאות. דעתו של השופט יגאל פליטמן 1. לאחר עיון בדעת שני חברי, הנני מצרף דעתי לדעתו של חברי השופט רבינוביץ ולהלן טעמי לכך בתכלית הקיצור. 2. אין בחוק מושג של "שנת זכאות" לדמי אבטלה, אלא ישנו פטור מתקופת אכשרה ל"משך שנים עשר החודשים שלאחר התאריך הקובע", למובטל, שצבר עובר לאותו מועד תקופת אכשרה, (סעיף 161(ה) לחוק). 3. תקופת הזכאות לדמי אבטלה נמדדת בימים כמפורט בסעיף 171 לחוק, והמונח "זכאי" על פי סעיף 173 לחוק נגזר מכך. אשר על כן "זכאי" לענינינו משמעו - מובטל הזכאי עדין לדמי אבטלה כיוון שלא מיצה את מיכסת ימי האבטלה המגיעים לו על פי סעיף 171 לחוק; להבדיל ממובטל שכבר שולמו לו דמי אבטלה עבור התקופה המירבית לדמי אבטלה המגיעה לו על פי אותו הסעיף לחוק. לפיכך במקרה, שתקופת הזכאות המירבית לדמי אבטלה הינה בת 100 ימים על פי סעיף 171(א)(3), אזי החל מהיום ה-101 אין אותו מובטל שמיצה במשך 4 חודשים מאז התאריך הקודם את כל ימי האבטלה המגיעים לו על פי חוק - בגדר "זכאי" לדמי אבטלה, אפילו אם עד לסיום שנת הפטור מתקופת האכשרה נותרו 8 חודשים מלאים. 4. מסקנת האמור הינה, כי אין לבחון את תקופת האכשרה המקצועית ביחס "לתום שנת הזכאות" אלא ביחס לתקופת האבטלה המירבית המגיעה לאותו מובטל על פי סעיף 171 לחוק. 5. תכלית תשלום הפרש דמי אבטלה לנמצא באכשרה מקצועית, הינה, למנוע מצב בו הוא לא יחפוץ להשתתף באכשרה מקצועית, כיוון שיקבל במהלכה תשלום פחות מאשר היה מקבל אילו המשיך להינות מדמי אבטלה. לאור האמור, מי שהחל בפועל את תקופת האכשרה המקצועית לאחר שמיצה את תקופת דמי האבטלה המגיעה לו על פי סעיף 171(א) לחוק - אין לשלם לו דמי אבטלה על פי תכלית החוק, באשר לא נגרם לו כל הפסד של דמי אבטלה מכך שיצא להכשרה מקצועית, ולא היתה כל מניעה מבחינתו לצאת לאכשרה המקצועית במועד שיצא אליה. 6. משאלה הם הדברים, תאריך השליחה להכשרה מקצועית אינו רלבנטי לענין סעיף 173 לחוק על פי תכליתו; אלא תאריך היציאה בפועל להכשרה המקצועית הוא הקובע. העובדה, כי הזכאות על פי סעיף 173 הינה לתשלום ההפרש בין דמי האבטלה לתשלום בגין האכשרה המקצועית, מצביעה על ההכרח לחפיפה בת יום אחד לפחות, בין תקופת הזכאות לדמי אבטלה כאמור לבין הימצאות הזכאי בפועל באכשרה מקצועית. 7. סוף דבר - מטעמים אלה דין ערעורו של המוסד להתקבל. השופט שמואל צור: חולק אני, בכל הכבוד, על דעתו של חברי השופט עמירם רבינוביץ. חברי סבור כי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת ההכשרה המקצועית מותנית בכך שהמובטל מתחיל בהכשרה בהיותו "זכאי", כלומר - בתוך שנת הזכאות שלו. דעתי בעניין זה שונה והבעתי אותה בפירוט בתיק אחר אשר בא בפנינו, הוא פרשת קוריאל (עב"ל 1018/00). עיקר עמדתי הוא שלשון החוק ותכלית החוק מלמדים שאין להבחין בין זכאי שנשלח להכשרה המתחילה בתוך תקופת הזכאות לבין זכאי שנשלח להכשרה המתחילה לאחר תום תקופת הזכאות. ציינתי כי אין בחוק כל התייחסות למועד תחילת ההכשרה אך סייגתי את עמדתי בכך שהזכאות לדמי אבטלה בתקופת הכשרה מותנית בכך שהזכאי לא רק נשלח להכשרה בתקופת הזכאות אלא גם עמד בדרישות והתקבל להכשרה בתקופת הזכאות. פירוט עמדתי המשפטית בפסק הדין בפרשת קוריאל נכון גם לפסק הדין דכאן. במקרה הנדון המשיב נשלח להכשרה מקצועית סמוך לפני תום שנת הזכאות שלו. כפי שעולה ממסמך נ/9 בתיק בית הדין האזורי וכפי שעולה גם מפסק הדין של בית הדין האזורי, המשיב עמד במבחני מיון והתאמה והתקבל לקורס רק לאחר תום תקופת הזכאות. במקרה שכזה, גם לשיטתי לא קיימת זכות לדמי אבטלה לתקופת ההכשרה. לפיכך אני מצטרף לתוצאה אליה הגיע חברי השופט רבינוביץ, אף כי לא מטעמיו. נציג ציבור אפריים כחלון אני מצטרף לדעתו של השופט רבינוביץ. אציין שהתוצאה של שני השופטים זהה. אני מציע להעביר את פסק דין זה לשר העבודה והרווחה, כדי שימצא את הדרך לגרום לכך שהמופנים להכשרה מקצועית יגיעו אליה בטרם תום מועד זכאותם. 21. נציג ציבור ראובן מרחב אני מצרף לדעתי של השופט רבינוביץ. 23. סוף דבר ערעור המוסד מתקבל ללא צו להוצאות. הכשרה מקצועיתדמי אבטלה