הסכם מיזוג - ביצוע ע"י נאמן

החלטה בבש"א 6504/01 עותר הנאמן ליתן הוראות לעו"ד יורם כהן להעביר לנאמן העתק ממסמכים הנמצאים ברשותו הקשורים לעיסקת מיזוג שנעשתה בין החברה לבין חב' ויטאפרם, לרבות הסכמים חתומים שכן עפ"י מידע שהגיע לנאמן ההסכמים החתומים שנמצאים בידי עו"ד יורם כהן מקנים לחברה זכויות כספיות מפליגות. לטענת הנאמן, ויטאפרם הינה חברה אחות של ויטאמד, נמצאת בבעלות אותם בעלי מניות - מרדכי מרן, חב' פרמדיק החזקות והשקעות 1993 בע"מ ומור המכון למדע רפואי בע"מ. בבש"א 13084/01 עותר הנאמן להורות שהסכם המיזוג שבין החברה לויטאפרם תקף וכי הוא יהיה רשאי לבצע כל פעולה נדרשת לצורך ביצועו בפועל של הסכם המיזוג, ולהורות לעו"ד יורם כהן להעביר לידי הנאמן את ההסכם החתום בין החברה לויטאפרם. הבקשות נקבעו לדיון במעמד הצדדים בהמשך להחלטותי מ8.5.01-, 3.6.01 והודעתי לצדדים כי שאלת תוקפם של ההסכמים לא תיבחן על ידי במסגרת בקשה למתן הוראות. הדיון צומצם לשאלה האם על עו"ד כהן להעביר לנאמן את ההסכמים שהופקדו אצלו לפני יותר משנה וחצי, ביום 31.1.00. כל המשיבים מתנגדים לבקשה מהפן המהותי וגם מהפן הדיוני. לעמדתם, נעשתה בין הצדדים מערכת הסכמי רה-ארגון, ולא מיזוג, שהופקדו בנאמנות אצל עו"ד יורם כהן ולא נכנסו לתוקף, וכי בנוסף עשו הסכם נאמנות בו נקבעו ההוראות שנתנו לעו"ד יורם כהן גבי המסמכים. המשיבים טוענים כי במסגרת הסמכויות שהוקנו לנאמן להסדר הנושים המפעיל את דירקטוריון החברה, אין רשות חקירה ו/או דרישה למסמכים והוא אינו זכאי לקבל יותר מאשר לו זכאית החברה. עוד נטען כי הבקשה למתן המסמכים הינה למעשה בקשה לאכיפת הסכם הנאמנות שנעשה בין הצדדים ועו"ד יורם כהן, ואינה יכולה להתברר בבקשה למתן הוראות, שכן הבקשה מעוררת מחלוקת עובדתית קשה ומורכבת בין הנאמן הבא בנעלי ויטאמד לבין הצדדים האחרים החתומים על הסכם הנאמנות שיש בו להסדיר יחסים בין לא פחות מ6- גורמים. אני דוחה את הטענה כי הבקשה לחייב את עו"ד יורם כהן לגלות את המסמכים אינה ראויה להתברר בדרך של מתן הוראות, שכן לא מצאתי שיש מחלוקת עובדתית מהותית באשר למהות תוכנו של הסכם הנאמנות וכתב ההוראות שמסרו לעו"ד יורם כהן ב31.1.00-. אין מחלוקת כי בסוף שנת 1999 ובתחילת שנת 2000 נוהל מו"מ בין ויטאמד, ויטאפרם ובעלי המניות בחברות אלו, שמטרתו היתה לבצע רה-ארגון של שתי החברות תחת חברת אחזקות אחת. המו"מ התנהל בלחץ זמן לאור השינויים הצפויים בדיני החברות ובדיני המס אשר עמדו להכנס לתוקף ועל מנת לשמר את הסכמות הביניים החלקיות אליהם הגיעו הצדדים עד ליום 31.1.00, נחתמו ההסכמים ע"י הצדדים והופקדו אצל עו"ד יורם כהן כנאמנות, כאשר המועד שנקבע לסיום העיסקה, אם אכן תצא לפועל היה 22.4.00. כל המשיבים טוענים כאחד כי נהגו בהתאם להסכמות מאוחרות להסכם הנאמנות המשנות את הוראותיו וכי כולם הסכימו שהסכמי הרה-ארגון לא יכנסו לתוקף ולפיכך לא ישוחררו ע"י עו"ד יורם כהן לאף אחד מהצדדים, על אף שלא העבירו לו הודעה בכתב עד ליום הקובע, כאמור בהסכם הנאמנות. לאחר יום 31.1.00 ואף לאחר 24.2.00, נמשך המו"מ בין הצדדים אשר בסופו של דבר לא התגבש לכלל הסכם, ולכן נטען זנחו הצדדים את העיסקה. גם מרן, שתצהירו שימש יסוד לבקשת ויטאמד להקפאת הליכים, מתנגד לגילוי המסמכים לנאמן אם כי לעמדתו ההסכמים שנחתמו נוגעים למיזוג, (ולא רה-ארגון כטענת המשיבים האחרים), לגישתו סוכם בין הצדדים כולם שההסכם לא יכנס לתוקף ללא שהצדדים יגיעו להסכמה בנוגע למחלוקות שנשארו פתוחות ביניהם במועד חתימת הסכם המיזוג (סעיף 2.1 לתגובתו). לעמדת מרן, בעל המניות בויאטפרם הוא גם אחיו מר מרן פטר שמואל אשר מחזיק בבעלותו 17% ממניות החברה והוא משיב הכרחי לבקשה. בתגובה בכתב מ7.5.01- מסר עו"ד יורם כהן שב31.1.00- נמסרו לחזקתו בנאמנות, לפי כתב ההוראות מאותו יום, הסכם חתום ע"י הצדדים ומסמכים הקשורים להסכם זה וכי עד 24.2.00, "המועד הקובע" בכתב ההוראות, לא קיבל הודעה בכתב ממי מהצדדים לפי סעיף 2 של כתב ההוראות. למיטב הבנתו, הואיל ונתגלעו מחלוקות נוספות בין הצדדים, הם הסכימו כי למסמכים אין כל תוקף כל עוד לא תושגנה הסכמות באותן מחלוקות, כאשר להסכמה זו לא ניתן ביטוי בכתב. בתגובה נוספת שהגיש ביום 24.9.01 מציין עו"ד יורם כהן שהתנהגות הצדדים וההסכמה ביניהם היתה שלהסכמים המופקדים אין כל תוקף. הצדדים פעלו בפרק זמן מסויים לנסות לפתור את המחלוקות שביניהם ועד היום הקובע 24.2.00 לא הסדירו את המחלוקות. לעמדתו, אין להסכמים המופקדים תוקף כלשהו והוא למד על כך מהתנהגות הצדדים. עוד נטען על ידו כי קביעת היום הקובע 24.2.00 בו היה אמור למסור את העתקי ההסכמים המופקדים לצדדים, לא עמדה בפני עצמה אלא היתה קשורה לעצם הנאמר בהסכמים המופקדים וליישומם, שכן באותו יום ממש היו אמורים הצדדים להיפגש במשרדו ולבצע השלמת העיסקה ושורה ארוכה של החלטות ופעולות, (כמתואר בסעיף 2.5 של תגובתו). תפקידו של הנאמן לפעול לגיבושו של הסדר נושים והוא נדרש במסגרת תפקידו, ובמיוחד לאור הקשיים בהם נתקל בשיתוף הפעולה עם בעל המניות מרן שהיה בין יוזמי הליך ההקפאה, לייצב את פעילותה העיסקית של החברה, לשמור על ההתקשרויות השונות שהיו לה עם לקוחות וספקים ולברר לאשורם את היקף פעילויותיה בעבר, בהווה וזו הצפויה. בין אם ההסכמים שנחתמו ב31.1.00- הם הסכמי מיזוג או הסכמי רה-ארגון על הנאמן לקבל את מלוא האינפורמציה הקשורה למסמכי העיסקה, ללא קשר לשאלה אם הצדדים הסכימו על ביטול תקפם, או אם הסכימו להמשיך ולנהל מו"מ במועדים שונים מאוחרים יותר למועד הקובע. כשיהיה המידע בידיו יבחון אם ניתן להתגבר על הקשיים או המחלוקות שבין הצדדים. כל עוד אין בידיו את ההסכמים האמורים, כמובן שאינו יכול לבחון אם הדברים ניתנים לגמר או למימוש, אלא עליו לסמוך במידה כזו או אחרת על המשיבים וגם על עמדתו של עו"ד יורם כהן, כפי שפורטה בתגובה שמסר ובטיעוניו בביהמ"ש. על פני הדברים יש בכתב ההוראות מ31.1.00- לעו"ד יורם כהן סמכות לשמור את המסמכים שהופקדו בידיו ולא לעשות בהם כל שימוש עד ליום 24.2.00, והיה ועד לאותו מועד תינתן ע"י מי מהצדדים הודעה בכתב על רצונו בביטול ההסכמים, אזי יבוטלו המסמכים מעיקרם כאילו לא נחתמו מלכתחילה ויגרסו על ידו בפועל. עוד נקבע כי היה ולא תינתן הודעה כאמור, יועברו העתקי המסמכים לידי הצדדים. "מזכר ההבנות" המתואר בכתב ההוראות נמצא ברשותו של הנאמן ועל פיו אם לא תינתן ע"י מי מהצדדים הודעה ללא צורך בהנמקה, כי אין ברצונו להתקשר בהסכמים הוא רשאי לבטלם עד ליום 23.2.00, (יום קודם למועד הקובע) "יהיו ההסכמים והמסמכים תקפים לכל צורך וענין". דרישתו של הנאמן לקבל את המסמכים שנמצאים בידי עו"ד יורם כהן אינה "חקירה" כנטען ע"י המשיבים באשר לסמכויות נאמן באבחנה מסמכויות מפרק, והוא נדרש לאותם מסמכים לצורך ניהול ושמירת נכסיה של החברה שהיתה צד לאותם הסכמים ולא פעלה "במועד הקובע" להודיע על ביטולם. דווקא בגלל מינויו של הנאמן להסדר נושים, והימצאותה של החברה בהליך של הקפאת הליכים, יש להקפיד על זכותה של ויטאמד לקבל את ההסכם החתום בינה לבין חברות אחרות כדי ללמוד את הוראותיו באופן שיהיה בו כדי להשליך ולהשפיע על החלטות הנאמן לצורך הצעת הסדר הנושים. זכות זו שונה במהותה מהזכות לממש או לדרוש קייום הוראות ההסכם האמור, מטרתה לאפשר לנאמן לקבל החלטות על בסיס מידע מירבי ולא עפ"י שמועות, ערפול והסתרה ע"י הצדדים האחרים. ברור שמטרת הגילוי והמידע לא נעשית כדי לאפשר לויטאמד, או לנאמן, ניצולו של אותו מידע בדרך שתפגע בחברה וכשאני בוחנת את מהות המידע הנדרש וטעמו של הנאמן לקבל את ההסכמים, נראה לי שטעם זה גובר על האינטרסים של המשיבים, במיוחד כשאנו נמצאים בשלב של מסירת המידע ולא בדרישה לאכיפתו. על מנת שלא יווצר מצב בו לנאמן יתרון על פני המשיבים, בהנחה שנכונה עמדתם שאין ברשות איש מהם את ההסכמים (לאחר שנמסרו להחזקתו של עו"ד יורם כהן) ניתנת רשות לנאמן לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים, והסכמים שנעשו בין ויטאמד למשיבים ביום 31.1.00 על נספחיהם. העיון ייעשה במשרדו של עו"ד יורם כהן בתיאום בין הנאמן לעו"ד יורם כהן, על מנת לאפשר לעו"ד יורם כהן להסביר לנאמן, כפי טיעונו בפני ב25.9.01-, על הפעולות שהיה נדרש לבצען עד "למועד הקובע" וההשפעות שתהיינה לדרישת מימוש ההסכמים אם הנאמן יעמוד על בקשתו להגיש תביעה לאכיפתם. חוזהדיני חברותנאמנותמיזוג חברות