ביטוח נזק לרכב מאזדה

פסק דין 1. רכבו של התובע מסוג מאזדה ניזוק בתאונת דרכים מיום 14/12/95. הרכב היה מבוטח אצל הנתבעת נכון ליום ארוע התאונה בפוליסת ביטוח מקיף. הנתבעת סירבה לשלם לתובע תגמולים בגין הנזק הנ"ל וטענה כי אין תוקף לפוליסה הנ"ל. 2. סוגיה של דיני ביטוח עומדת להכרעה. המחלוקת מתמקדת בשאלה האם התובע , עת חתם על הצעת ביטוח לביטוח רכבו ומסר פרטים לסוכן הביטוח, הסתיר מידע מהותי אשר יש בו, כיום, להצדיק הכרזה על בטלות הפוליסה ומתן פטור לנתבעת מתשלום תגמולים לתובע בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכבו בתאונה הנ"ל. 3. מטעם הצדדים הובאו הראיות הבאות: התובע העיד בעצמו וכן העיד אחיו, מר עלי חוראני וכן העיד בעל המוסך בשם פואז מריסאת. מטעם הנתבעת העידו שלוש עדות: מנהלת מחלקת תביעות גב' מרים פריינטה, פקידה במשרד סוכן הביטוח פרטוק גב' סמדר נוגרקר וחתמת בחב' הביטוח בשם גלית כהן. 4. ניתן כבר בשלב זה להפנות למספר נתונים עובדתיים שאינם שנויים במחלוקת: הרכב של התובע ניזוק בתאונת הדרכים הנ"ל ונגרמו לו נזקי רכוש וזאת על פי חוות דעת שמאי מטעם הנתבעת אשר בדק את הרכב. נכון ליום ארוע התאונה, היתה פוליסת ביטוח בתוקף ואשר בגינה שולמה הפרמיה הדרושה. רכב התובע היה מבוטח לפני כן אצל חב' ביטוח מגדל. לפני רכישת הביטוח אצל הנתבעת היה לרכבו של התובע שלוש תאונות שונות בתקופה מ - 12/94 עד תחילת 5/95. חברת הביטוח מגדל באמצעות סוכניה סירבה להמשיך ולבטח את רכב התובע, לאור התאונות הנ"ל. בהצעת הביטוח עליה חתום התובע, לקראת רכישת ביטוח מקיף אצל הנתבעת, ענה התובע לשאלה כמה תאונות היו בעבר, את התשובה: "תאונה אחת". לשאלה האם היה מבטח קודם שסירב לבטח את התובע או לחדש את הפוליסה שלו ענה התובע בתשובה שלילית. 5. במישור העובדתי, המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה האם אכן הסתיר התובע מידע מהותי מהנתבעת , אם לאו. מידע זה, בנסיבות ענייננו, מתייחס לשני עניינים חשובים: האחד נוגע למספר התאונות שבהן היה מעורב רכבו של התובע, עובר לביטוחו אצל הנתבעת, והעניין השני נוגע לשאלה האם היה מבטח בעבר שסירב לבטח את רכבו של התובע עקב עברו התאונתי. במישור המשפטי, עולה השאלה האם בנסיבות שהוכחו במקרה שבפנינו, יש להחיל את הפטור המוענק לחב' הביטוח על פי סעיף 7 (ג) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981. שאלה משפטית זו , חרף חשיבותה, הרי היא כמעט ואיננה במחלוקת בנסיבות עניינו. הכוונה לכך שמהאמור בכתבי ההטענות ואף בסיכומי טענות שני הצדדים, דומה שגם ב"כ התובע מסכים לכך שהמידע הנוגע לשתי השאלות הנ"ל במישור העובדתי, הינו מידע חשוב ומהותי. ניתן לדלות מתוך האמור בסיכומי ב"כ התובע כי אם יוכח במישור העובדתי שבשני העניינים הנ"ל הסתיר התובע מידע, הרי יש בסיס לטענת הנתבעת להחלת הפטור על פי סעיף 7 (ג) לחוק. בלי למצות את הדיון בשאלה זו, הרי נדמה לי כי במישור המשפטי, אכן ניתן כבר לציין כי לאור האמור בסעיף 6 לחוק המטיל חובה על המבוטח לתת תשובות מלאות וכנות לשאלות המוצגות לו, ולאור האמור בסעיף 6(ג) של אותו חוק, שהסתרה בכוונת מירמה מצד מבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, הרי דינו כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה, נדמה לי כי אם אקבע בסופו של יום, כי התובע הסתיר מידע בכל הקשור לשתי השאלות שבעובדה שהצבעתי עליהן לעיל, יש בהחלט הצדקה למתן פטור לנתבעת. 6. מכאן , נעבור להכרעה במחלוקת שבמישור העובדתי. נזכיר אם כך כי המחלוקת נוגעת לשני עניינים: האחד, מה הוא המידע שסיפר התובע לסוכן הביטוח של הנתבעת עת הוצגה לו השאלה, כמה תאונות עברו על רכבו לפני שהגיע אליהם לרכוש ביטוח מקיף. והשאלה השנייה הינה האם אכן ענה התובע תשובת אמת עת נשאל אם היה מבטח קודם שסירב לחדש עבורו את פוליסת ביטוח של הרכב. עיינתי היטב בטענות הצדדים ובסיכומיהם וכן בחומר הראיות והגעתי למסקנה, במישור העובדתי, כי התובע לא נתן תשובות שלמות , מלאות וכנות ואף והסתיר מידע מסוכן הביטוח של הנתבעת בכל הקשור לשתי השאלות הנ"ל. התובע סיפר לסוכן של הנתבעת כי לרכבו היתה תאונת אחת בעבר ולא שלוש תאונות. התובע נתן תשובה לא נכונה לשאלה אם היה מבטח קודם שסירב לחדש עבורו את הביטוח. כפי שיובהר להלן, אילו ידעה הנתבעת את האמת בנוגע לשני עניינים אלה, היא היתה נמנעת מלבטח את רכבו של התובע. 7. אכן, ניתן לראות בחומר הראיות כי התובע סיפר לסוכן הביטוח של הנתבעת כי רכבו היה מבוטח בחב' ביטוח מגדל, אך הוא ענה תשובה לא נכונה כאשר נשאל אם היה מבטח קודם שסירב לחדש את הביטוח. על שאלה זו השיב התובע בשלילה, כאשר האמת היא שסוכן ביטוח של חב' מגדל סירב להמשיך את הביטוח ולחדשו , לאור העבר התאונתי. כמו כן, הוכח כי התובע סיפר לסוכן של הנתבעת כי לרכבו היתה תאונה אחת בעבר, כאשר אין מחלוקת כי היו לרכבו 3 תאונות. מידע זה, הוא מידע מהותי, שעבור הנתבעת כמבטח סביר היה משפיע על הנכונות שלה למכור ביטוח מקיף לתובע ועל פי הראיות שהובאו, היתה הנתבעת נמנעת מלבטח את רכבו של התובע. 8. בכל הקשור לעובדה שרכבו של התובע היה מעורב לפני הביטוח אצל הנתבעת ב - 3 תאונות ולא רק בתאונה אחת, אין מחלוקת גם מבחינתו של התובע. הדבר עולה מהאמור בסיכומי בא כוחו והדבר גם עולה באופן ברור ממכתב של חב' מגדל אשר צורף כנספח ה' לתצהיר העדות של גב' מירי פריינטה, עדת הגנה מס' 1. גם בכל הקשור לשאלה העובדתית אם חב' מגדל אכן סירבה לחדש את ביטוח רכבו של התובע בגלל העבר התאונתי, אין יותר מחלוקת בין בעלי הדין. גם התובע מסכים לכך. אלא מהי? התובע טוען כי את כל המידע הנ"ל מסר לפקידה בשם סמדר אצל סוכן הביטוח של הנתבעת. משסיפר לה את הכל ביחס לשתי הנקודות הנ"ל והנתבעת הנפיקה עבור פוליסת ביטוח מקיף, הרי זכותו לקבל את תגמולי הביטוח על סמך הפוליסה הנ"ל. הנתבעת טוענת מנגד כי לא כך הוא הדבר וכי התובע הסתיר את המידע הנ"ל כאשר מילא טופס הצעת ביטוח ועל סמך נתונים לא מלאים ולא כנים היא הנפיקה פוליסה, כאשר אילו ידעה על הנתונים הנ"ל היתה נמנעת לבטח את רכבו של התובע. 9. נפנה תחילה להצעת הביטוח עליה חתום התובע (ואין מחלוקת כי הוא חתום על הצעה זו ) והמדובר בנספח א' לתצהיר עדת ההגנה גב' מירי פרינטה. על פי האמור בהצעת ביטוח זו, נרשם מפי המבוטח/התובע כי לרכבו היה תאונה אחת בלבד. כמו כן, נרשם כי לא היה מבטח בעבר אשר סירב לחדש את הפוליסה שהיתה אצל אותו מבטח. טוען התובע כי למרות הרישום הנ"ל הרי אותה פקידה סמדר קיבלה מידע מלא בניגוד למה שכתבה באותה הצעת ביטוח וכי השקר או אי גילוי האמת המשתקף מאותו טופס הצעת ביטוח הינו פרי עטה של גב' סמדר הנ"ל. התובע עצמו הינו אנאלפבית שחתם על כל מיני מסמכים שהוצגו לו. אני דוחה טענה זו של התובע, משני נימוקים: האחד הינו כי גב' סמדר העידה בבית המשפט ולא מצאתי כל סיבה לדחות את גירסתה שנראית בעיני אמינה ומהימנה. זאת ועוד, אינני מקבל את הטענה שיש אינטרס כלשהו לאותה גב' סמדר ליזום רישום פרטים שגויים או כוזבים בטופס הצעת הביטוח כאשר היא יושבת מול המבטח שעונה על השאלות על פי הטופס הסטנדרטי. אמנם רמז ב"כ התובע כי לכל סוכן ביטוח יש אינטרס לרכוש עוד ועוד לקוחות, אך קשה להלום את הטענה שהדבר הגיע עד כדי שיתוף פעולה לציין פרטים כוזבים בהצעת ביטוח, בעיקר כאשר מדובר בפרטים אשר ניתן לבדקם ולהוכיחם בשעת אמת וככל שיהיה צורך. בל נשכח כי התובע לא הצליח לבטח את רכבו בחברת הביטוח "מגדל" , ולו אישית היה אינטרס למצוא מבטח שיסכים לבטח את רכבו. 10. ראוי בנוסף לציין את עדותה של גב' גלית כהן, מנהלת מח' תביעות, אשר ציינה כי אילו היה ידוע לנתבעת כי התובע עבר תאונות רבות לפני בואו אל הסוכן מטעמו וכי חב' הביטוח הקודמת מגדל סירבה לחדש את הביטוח בשל ריבוי תאונות, היתה הנתבעת נמנעת מלבטחו ומסרבת להצעת הביטוח שלו. אמנם היתה עדות לכך כי יש מקרים חריגים שבהם סוכן הביטוח היה פונה ומבקש באופן חריג לגבי מבוטח מסוים לאשר לו ביטוח חרף אותה עמדה עקרונית של חב' הביטוח, אך מקרים חריגים אלה הם לשיקול דעת בהתאם לנסיבות. משלא נתן התובע מידע אמיתי ומלא על עברו הביטוחי הן לעניין התאונות שרכבו היה מעורב בהן והן לעניין סירוב מבטח קודם לחדש את הפוליסה עבורו, הרי ממילא נמנעת אותה פנייה ואין לדעת מה היתה תוצאתה אילו היתה נעשית. 11. עניין נוסף ראוי לציון הינו שהצעת הביטוח עליה חתום התובע מהווה מסמך בכתב, והתובע מנסה (וללא הצלחה) לסתור אותה בעדויות בעל פה. טופס זה מהווה בנסיבות העניין גם "הודאה והדחה", והתובע לא הצליח לסתור את האמור בו. 12. מכל האמור לעיל ומבלי להתעלם מיתר הטענות שהועלו, הגעתי למסקנה כי אכן התובע מסר לסוכן של הנתבעת מידע לא מלא ולא כנה ביחס לעניינים מהותיים כפי שפורטו לעיל ולכן יש הצדקה להחלת הפטור הקבוע בסעיף 7 (ג) לחוק חוזה ביטוח ולפיו יש לפטור את הנתבעת מכל חבות לתשלום תגמולים. אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה ומחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3000 ₪ רכבביטוח רכבנזק לרכב