התיישנות פוליסת ביטוח חיים

החלטה 1. בפניי בקשה לדחיית התביעה על הסף, ולחלופין מחיקתה על הסף משני טעמים: האחד: התיישנות , והשני : חוסר עילה. 2. הנתונים: - א. המשיב מבוטח אצל המבקשת בפוליסת ביטוח חיים, הכוללת זכות לפיצויים במקרה של נכות צמיתה מעל 25%. ב. המשיב נפגע בתאונת עבודה ביום 3/5/92 לאחר הרמת משא כבד, וסבל מחבלה בגבו. ג. המשיב דיווח על התאונה למבקשת, ואף הופטר מתשלום פרמייה עד תום תקופת הביטוח. ד. המשיב הגישה תביעה למל"ל , אשר קבע ביום 11/9/95 את נכותו הצמיתה בשיעור 15% (שיעור נכות שאינו מזכה את המשיב לקבל פיצויים מחברת הביטוח). ה. המשיב ערער על קביעת המל"ל, ותהליך זה ארך זמן ממושך. רק ביום 19/11/00 נקבעה נכותו של המשיב בשיעור 30%. ו. פניית המשיב אל המבקשת לקבל פיצויים לאור קביעת המל"ל האחרונה, נדחתה. ז. אי לכך הוגשה התביעה הנוכחית ביום 10/9/01. 3. טענות המבקשת: א. לאור הוראות סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח הקובע תקופת התיישנות של 3 שנים, ומאחר והתביעה הוגשה בחלוף יותר מ - 9 שנים מאז התאונה - דין התביעה להידחות על הסף מחמת התיישנות. ב. לאור תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, קיימת חובה על המשיב לצרף חוות דעת רפואית לתביעתו, והדבר לא נעשה. אי לכך התובע מנוע מלהוכיח עניין ברפואה, ואי לכך דין התביעה להידחות מחוסר עילה. 4. טיעוני המשיב: א לעניין טענת ההתיישנות העלה המשיב את הטיעונים הבאים: - תחילה, טוען המשיב כי עילת התביעה מתחילה מהיום שבו נולדה עילת התביעה. עילת התביעה נולדה רק לאחר שהמל"ל קבע את הנכות הצמיתה של המשיב ביום 19/11/00 (בשיעור 30%). לכן - תביעתו של המשיב הוגשה במסגרת שלוש השנים, כמצוות סעיף 31 לחוק. שנית, על פי סעיף 53 לחוק חוזה הביטוח, הרי מקרה הביטוח מורכב מתאונה וגם מנכות. באין נכות, אין מקרה ביטוח. לאור זאת, רק לאחר קביעת הנכות הצמיתה ע"י המל"ל ב - 19/11/00, קם לו מקרה הביטוח וממועד זה יש למנות את 3 השנים. שלישית , מניין הימים לפי סעיף 31 לחוק , אינו כולל את פרק הזמן שבו התנהלו הליכי המל"ל עד לקביעת הנכות הצמיתה. ורביעית, המדובר במקרה שבו חל סעיף 8 לחוק ההתיישנות (ההתיישנות שלא מדעת). הערה: המשיב לא התייחס בטיעוניו לטענת המבקשת לפיה יש למחוק/לדחות את התביעה מחוסר עילה עקב אי צירוף חוות דעת רפואית כמצוות תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי. 5. הכרעה במחלוקת: א. ניתן להרחיב את היריעה בסוגיה זו , שכן הפסיקה הישראלית עדיין מתחבטת בשאלת מועד תחילת מירוץ ההתיישנות בתביעות בגין נכות על פי פוליסות ביטוח. יחד עם זאת, אזכיר את עיקרי הדברים הנחוצים לענייננו. ב. אין יותר חולק כי ההלכה קובעת כי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח קובע כי מניין שלוש השנים מתייחס להגשת תביעה לבית המשפט (ולא לדרישה בכתב המופנית לחב' הביטוח). ג. אין חולק כי מניין הימים מתחיל מהיום שבו נולדה עילת התביעה , ואשר הינה , ברגיל, הארוע התאונתי. ד. במקרה של תביעת פיצויים על פי הפוליסה בגין נכות רפואית צמיתה, עדיין חל הכלל לפיו היום שבו נולדה עילת התביעה, הינו מועד ארוע התאונה ולא מועד התגבשות הנכות הצמיתה. ה. מיצוי הליכי המל"ל (במקרה שבו התאונה הינה תאונת עבודה. ויש לזכור כי הארוע התאונתי יכול להיות גם תאונה רגילה בחצר הבית) - אינו רלוונטי לעניין תקופת ההתיישנות על פי סעיף 31 לחוק. ו. כאשר המבוטח נפגע בארוע תאונתי וקביעת נכותו ע"י גורם זה או אחר לוקח זמן ממושך, אין לומר במקרה כזה שנעלמו מהנפגע עובדות המהוות את עילת התביעה מסיבות שלא היו תלויות בו, ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן. הנפגע רשאי תמיד, וכך מצפים ממנו - לפעול לקביעת נכותו הצמיתה על ידי רופא מומחה שיבחר, וללא כל תלות בהליכי המל"ל. ז. אין בסיס משפטי לטענה שהעלה המשיב, לפיה פרק הזמן שהוקדש לשם מיצוי הליכי המל"ל עד לקביעת הנכות הצמיתה - אינו נכלל במניין הימים על פי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח. 6. התוצאה הסופית: לאור הנימוקים שצויינו לעיל, אני קובע כי התביעה אכן התיישנה. לאור מסקנתי זו, אין צורך לדון בטענה החלופית של המבקשת המתייחסת לאי צירוף חוו"ד רפואית לתביעה (טענה שלא זכתה להתייחסות כלשהי מטעם המשיב). שקלתי את מכלול הנסיבות, ואני נמנע מחיוב בהוצאות. פסק דין פורמלי יינתן בתיק העיקרי בנפרד. התיישנות תביעות ביטוחביטוח חייםפוליסההתיישנות