האם אפשר לקבל פיצויים על שינוי זמן טיסה ?

פסק דין 1. בפני תביעה כספית בסכום של 5,000 ₪ בשל נזקים שנגרמו לתובעות בעקבות שינוי במועדי טיסות לחו"ל. גרסת התובעות 2. על פי המתואר בכתב התביעה, ביום 19/6/07 רכשו התובעות חבילת נופש לוארנה מאת הנתבעת. הטיסה נקבעה לשעה 12:30 ובחזרה לשעה 16:00. כאשר הגיעו לקבל את כרטיסי הטיסה מאת הנתבעת, שלשה ימים לפני הטיסה, הובהר להן שהטיסה מהארץ שונתה לשעה 19:15, היינו כ-שבע שעות מהשעה המקורית. מאוחר יותר עוכבה הטיסה והיא יצאה מהארץ בפועל רק בשעה 19:15, ואילו שעת החזרה לארץ הוקדמה לשעה 11:15. 3. התובעות טענו שהפסידו יומיים ועל כן ביקשו החזר כספי בשיעור של 40%. גרסת הנתבעת 4. הנתבעת טענה בכתב ההגנה שהיא רכשה את החבילה מצד ג' כמתווכת, ואך בסמוך למועד הטיסה נודע לה על השינוי. היא ניסתה לפנות לצד ג' בניסיון למצוא חלופה מתאימה, ללא הצלחה. כמו כן הגישה הנתבעת הודעת צד ג' לחברה שממנה רכשה את חבילת הנופש. 5. צד ג', טענה שהזמינה את חבילת הנופש בבולגריה מחברה נוספת, שהיא ספקית חבילת הנופש, ואשר האחריות על ביצוע העסקה מוטל עליה. בשל כך שלחה הודעת צד ד'. 6. בכתב ההגנה של הצד הרביעי נטען שההזמנה לחבילת הנופש התקבלה בכפוף לתנאים כלליים שמפרסם הצד הרביעי, בהתאם לחובתו לפי תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג - 2003. ההזמנה מהווה בקשה עד אשר מתקבל אישור סופי לכך מאת הספק. על פי הנטען, הזמנת צד ג' הייתה טיסה הלוך ביום 29/7/07 בשעה 12:30, וטיסה חזור ביום 2/8/07 בשעה 16:00. מעולם לא ניתן אישור סופי על הזמנה זו, ואולם זמן רב לפני מועד הטיסה נתנה החברה צד ד' אישור סופי לטיסת הלוך ביום 29/7/07 בשעה 18:50, וטיסה חזרה ביום 2.8.07 בשעה 16:00. לאחר זמן מה עודכנו מועדי הטיסות לשעה 18:10 הלוך, ו- 11:15 חזור, כמו כן עודכנה זהותו של המוביל האווירי. שלושה ימים לפני הטיסה הודיעה נציגת צד ד ' טלפונית על כך לנציגת צד ג'. 7. צד ד' טענה שעל הצד השלישי היה מוטלת חובה ליידע את הנתבעת בתנאים לרכישת החבילה, לפיהם בטיסות צ'ארטר בשל טיבן ייתכנו שינויים בזמני הטיסה וכן בזהות המוביל האווירי. עוד טענה החברה הצד הרביעי שנהוג למנות את ימי החופשה לפי מספר הלילות, ושמספר הלילות בחבילה לא שונה. הדיון 8. במהלך הדיון שהתקיים בפני טען נציג הצד הרביעי שכבר למחרת הזמנת החבילה שלח הודעה אלקטרונית לצד השלישי על כך שתנאי החבילה שונו. נציג הצד השלישי טען שבדרך כלל כאשר ישנו שינוי, מתקשר נציג הצד הרביעי ומודיע על כך טלפונית, ועל כן לא ראו נציגי הצד השלישי את השינוי עד 6 ימים לפני הטיסה, במועד שבו התקבלו הכרטיסים. דיון והכרעה 9. סבורני שהצדדים מתחו עד קצה הגבול את הפרשנות בדבר השינויים שניתן לערוך במועדי הטיסות והמובילים. ברור ששינויים קלים במועדי הטיסה והמוביל, למשל שינוי בשל כורח, תקלות במטוסים, תנאי מזג אויר וכיוצ"ב אינם מצמיחים עילה לפיצוי. יחד עם זאת התרשמתי שבענייננו הנסיבות שונות מן הקצה. התובעות הזמינו חבילה מסוימת. אמנם כאמור בדיני חוזים, חוזה משתכלל בקיבול, והוא נכרת למעשה כאשור מאושרת ההזמנה. יחד עם זאת, אף שכבר באותו יום או לכל היותר ביום שלמחרת היה ידוע לנציגי צד ד' על השינוי, היינו על אישור חבילה שתנאיה שונים, לא נמסרה הודעה נאותה על כך, לא לצד ג', אף לא לסוכנות הנסיעות. לטעמי יש למסור הודעה ברורה על תנאי העסקה למזמינים, בענייננו, לתובעות. שכן לא מדובר בחוזה סודי או נסתר שתנאיו אינם ידועים וברורים למתקשרים. היה על הצדדים מיד לאחר האישור ולאפשר לתובעות לבטל או לשנות את תנאי החוזה לחבילה אחרת, אם היו מוצאות שהתנאים שאושרו אינם מתאימים לצרכיהן, כיון שמשכה של חבילת הנופש צומצם. ואולם בנסיבות העניין, לא נמסרה לתובעות כל הודעה על כך שהחוזה שנכרת אינו בהתאם להזמנה שביצעו. בנסיבות אלו הן היו רשאיות להניח שניתן אישור להזמנה כפי שנרשמה. 10. אני סבורה שהאחריות רובצת לפתחן של החברות הצד השלישי והרביעי. הצד הרביעי המאשר את העסקה, צריך לוודא שהמידע על ההסכם שנכרת לבסוף יגיע אל המזמינים. גם על צד ג' אחריות לוודא מהם התנאים ומהו האישור הסופי שניתן, ולוודא העברת הפרטים לסוכנת ולמזמינים. 11. אני סבורה שיש לאמוד את הנזק שנגרם ב-1,500 ₪. צד ג' וצד ד' ישאו בסכום שווה בשווה. הסכום ישולם תוך 30 ימים בתוספת של 500 ₪ הוצאות משפט. תביעות נגד חברות תעופהתעופהפיצוייםשאלות משפטיות