קניית מיטת נוער - תביעת פיצויים

פסק דין התובעים רכשו מן הנתבעת ביום 27/10/05 שתי מיטות נוער כנגד סך של 4,900 ₪. עם קבלת המיטות הבחינו התובעים בפגמים שונים, כגון מזרון קרוע, צבע מגירות לא תואם, קרשים שבורים וכד'. התובעים מיהרו להודיע הדבר לבעלי הנתבעת אלא שלטענתם עבר זמן עד אשר הגיעו מובילים שונים לתקן את הפגמים. במהלך חודש יוני 2006 הבחינו התובעים, כי חיבורי המיטות וחלקים נוספים במיטה החלו להסדק והצבע החל "להתפוצץ" והם פנו שוב לנתבעת בבקשה, כי העניין יתוקן. אך בחודש ינואר 2007 זכו התובעים למענה הולם, אלא שגם לאחר תיקון זה לא בא המצב על פתרונו, שכן ראשי המיטות שהוחלפו החלו להיסדק בשנית, מגירה שהוחלפה אינה נפתחת וסדקים נוספים צצו במיטות. התובעים פנו בשלב זה אל הנתבעת בדרישה, כי תקבל לידיה את המיטות ותשיב להם את כספם - אך נדחו ומכאן התביעה. אציין, כי בכתב תביעתם פרשו התובעים את מסכת השיחות והפניות שנעשו אל "מלי" מטעמה של הנתבעת - אך זו לא הובאה למתן עדות בפני. עוד אוסיף, כי התובעים הגישו לתיק תמונות, המלמדות על מיטות לקויות וטענו, כי תמונות אלו הנן ממועד סמוך להגשת התביעה (23/01/08). נציג הנתבעת, אשר העיד בפני אישר, כי משנתקבלו המיטות אצל התובעים התלוננו האחרונים על פגמים והוסיף, כי הללו תוקנו על ידם, אלא שטען עוד, כי התובעים הצמידו את המיטות לרדיאטור, אשר חומו גורם להתפוצצות ולסדקים והוסיף, כי יהא מוכן להחליף המיטות, אם יהא בכך צורך. התובעים השיבו לכך וטענו, כי במועד רכישת המיטות לא נאמר להם שאין להניחן בסמוך לרדיאטור והוסיפו, כי החלקים הפגומים אינם רק בחלק הסמוך לרדיאטור וממילא דירתם מחוממת באמצעות מזגן ולא באמצעות רדיאטור. אף אני אינני מקבלת הטענה, כי מחדלם של התובעים בהצמדת אחת המיטות לרדיאטור הוא זה שהסב נזק, שכן הפגמים נתגלו בשתי המיטות גם יחד. חוק המכר, התשכ"ח - 1968 קובע בסעיף 11 שבו, כי המוכר לא קיים חיוביו אם מסר לרוכש נכס "שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל..." או נכס "שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמא שהוצגה לקונה...". (הדגשות שלי - א.ב.נ.). וזה המצב בענייננו - המיטות שנרכשו אינן באיכות ראויה כלל וכלל. לנתבעת ניתנה האפשרות לתקן את הליקויים והפגמים שנתגלו במיטות וכפי שנאמר לי, אלו אף הוחלפו אך גם המיטות החדשות לקויות - ומשכך, יש לקבוע, כי הנתבעת לא עמדה בהתחייבותיותיה. מסירת המיטות במצבן הלקוי מהווה הפרה יסודית של העסקה מטעם הנתבעת. הפרה שתוצאתה - ביטול העסקה. עם ביטול העסקה - על התובעים להשיב לנתבעת את שקיבלו ממנה, קרי, המיטות ומנגד על הנתבעת להשיב לתובעים את שקיבלה מהם, קרי, התמורה. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובעים את הסך של 5,350 ₪ (בגין רכישת המיטות והובלתן) וזאת, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה (23/01/08) ועד לתשלום בפועל. עוד תשלם הנתבעת לתובעים הוצאותיהם בסך של 500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ואילך. על התובעים להשיב לנתבעת את המיטות. ההשבה תעשה תוך תיאום מוקדם בין הצדדים וכאשר יהא על הנתבעת להגיע אל בית התובעים ולקבל משם את המיטות על מזרניהם. הנתבעת תדאג לאיסוף המיטות עד לא יאוחר מיום 15/07/08, שכן לאחר מועד זה לא יהיו התובעים אחראים עוד למיטות אלו. פיצוייםנוער