תביעה נגד צלם אירועים בר מצווה

פסק דין ביום 19.6.2005 חגגו בני משפחתה של התובעת את אירוע בר המצווה של בנה של התובעת באחד מאולמות האירועים באשדוד. מהנתבע הוזמנו שירותי צילום לצורך תיעוד האירוע בצילום תמונות ובצילום וידאו. שכר הטרחה המוסכם בין הצדדים עמד על סך כולל של 2,000 ש"ח. מתוך הסך האמור שולם לנתבע סך של 1,500 ש"ח. לטענת התובעת בכתב התביעה, חלק הארי של התמונות לא פותחו כראוי וקלטת הוידאו שנמסרה להם היתה ללא קול. התובעת טוענת, כי הנתבע התרשל במתן שירותי הצילום, הגיע באיחור לאירוע, לא הכין את הציוד כראוי, וככל הנראה שכח להתחבר לסאונד של התקליטן. התובעת העמידה את תביעתה על סך כולל של 3,000 ש"ח, המורכב מהחזר הסך של 1,500 ש"ח ששולם וכן מפיצוי בסך דומה בגין עגמת הנפש. הנתבע בכתב ההגנה מציין, כי לאחר האירוע נמסר לבני המשפחה אלבום תמונות ובו יותר ממאתיים תמונות יפות וראויות. כמו כן נמסרה הקלטת המקורית וכן שלוש קלטות הכוללות את חומר הגלם אשר שימשו בעת צילום האירוע. הנתבע טוען, כי אין ממש בטענה לפיה בקלטת הוידאו אין קול. כך גם מכחיש הנתבע את יתר הטענות שהועלו בכתב התביעה, ובכלל זאת הטענה לגבי איחור בהגעה לאירוע. בדיון שנערך בפני חזרה התובעת על טענותיה, כפי שפורטו בכתב התביעה, והדגישה את עוגמת הנפש שנגרמה לבני המשפחה מאיכותו הירודה של הצליל בקלטת הוידאו. כך גם נטען, כי התמונות אינן באיכות ראויה. ביחס לאיכות הצליל בקלטת, טען הנתבע כי לא מדובר ברמה כזו שלא ניתן לשמוע. הנתבע טען, כי התקליטן השמיע מוזיקה וכן צעק בעוצמת קול גבוהה. במהלך הדיון הוגשו לתיק בית המשפט המוצגים הבאים: - קלטת וידאו. - מספר תצלומים. - תקליטור dvd הכולל תמונות. - תקליטור dvd של וידאו. עיינתי בתצלומים שהוגשו, וכן צפיתי באופן אקראי בתצלומים מתוך התצלומים הכלולים בתקליטור שהוגש וכמו כן צפיתי בחלקים מקלטת הוידאו. באשר לתמונות, התרשמתי כי אמנם חלק מהתמונות שהוגשו וכן חלק מהתמונות הכלולות בתקליטור אינן ברמה המצופה מצלם מקצועי, אולם מנגד, בתקליטור ישנן עשרות תמונות, כך שכמות התמונות, שעל פי התרשמותי איכותן אינה מספקת, אינה רבה, ביחס לכלל התמונות. בהקשר זה אני מקבל את עמדתו של הנתבע, לפיה סביר להניח כי באירוע בו מצולמות עשרות תמונות, לא כל התמונות תהיינה מוצלחות. השאלה היא, האם יש בידי התובעת ובני המשפחה כמות מספקת של תמונות באיכות סבירה, היכולות לשקף את חלקיו השונים של האירוע. התרשמותי היא, שבנסיבות העניין התשובה לשאלה זו היא בחיוב. עיקר טיעוניה של התובעת בדיון התרכזו באיכות הצליל בקלטת הוידאו. לאחר שצפיתי בקלטת הוידאו הרי שהתרשמותי היא, שאמנם איכות הצליל אינה עומדת בסטנדרט המצופה מצילום וידאו מקצועי, והרבה מתחת לכך. אמנם, הטענה שהועלתה בכתב התביעה לפיה אין בקלטת קול אינה מדויקת, שכן יש בקלטת קול, אולם איכות הצליל הינה גרועה, והדבר משפיע על הצפיה בקלטת כולה. הנתבע טען, כי הבעיה בצליל מקורה בגובה הקול שמקורו בתקליטן, אולם אף אם כך היה הדבר (ואינני בטוח בכך) הרי שכצלם מקצועי, היה עליו להתגבר גם על קושי זה, שאינו יוצא דופן באירועים מסוג זה. יוצא אפוא, כי הנתבע לא סיפק לתובעת את קלטת הוידאו באיכות הנדרשת, ועל יסוד התרשמותי מאיכות הצליל בקלטת ניתן לקבוע, כי הנתבע אמנם התרשל בביצוע שירותי הצילום, בכל הנוגע לוידאו. לתובעת ובני משפחתה נגרמה עוגמת נפש כתוצאה מכך שתיעוד האירוע בוידאו אינו מלווה בצליל באיכות סבירה, דבר הגורע מאיכות התיעוד בוידאו, ולפיכך על הנתבע לפצות את התובעת בגין הנזקים שנגרמו לה. באשר לגובה הפיצוי, בהקשר זה לקחתי בחשבון את שיעור התשלום עליו סוכם בין הצדדים בגין מתן שירותי הצילום כולם, לרבות אלבום התמונות, וכן את הסכום ששולם לנתבע מתוך הסך הכולל עליו סוכם. כמו כן לקחתי בחשבון, ביחס לקלטת הוידאו, כי מחד, איכות התמונה בקלטת הינה סבירה ומאידך - כי איכות הצליל הגרועה משפיעה על הצפיה כולה. כך גם יש לתת את הדעת לכך, שמידת עוגמת הנפש ביחס לליקויים מסג זה משתנה מאדם לאדם, וכן כי לא ניתן לאמוד במדויק את שיעור הפיצוי בכסף, שיהיה בו כדי להוות פיצוי הולם לנזק, אלא בדרך של הערכה בלבד. על רקע המפורט לעיל, אני מוצא לנכון להעמיד את הפיצוי המגיע לתובעת על סך כולל של 1,000 ש"ח. הנתבע ישלם לתובעת, תוך 30 יום מהיום, סך של 1,000 ש"ח, כשהסך האמור נושא הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל. לנוכח הסכמת הצדדים, כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון, קלטת הוידאו ושני התקליטורים המצויים בתיק בית המשפט יוחזרו לידיה של התובעת. המזכירות תמסור את הקלטת והתקליטורים לידי התובעת, או מי מטעמה, בתום 30 יום מהיום, בכפוף לכך שלא תוגש, על ידי מי מהצדדים, בקשה למתן רשות לערער, ובמקרה כזה, ישארו המוצגים בתיק בית המשפט. זכות להגשת בקשה למתן רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי. אירועים (תביעות)