חיוב חשבונית לא נכון של פלאפון - פיצויים

פסק דין בתאריך 27/12/2006 רכש התובע קו ומכשיר טלפון סלולרי אצל הנתבעת . לטענת התובע, נציגי הנתבעת ביקשו לכלול בעיסקה שירותים נוספים אך התובע סירב לכך. לטענת התובע, הוא אף בדק בחשבון שנשלח אליו לאחר הרכישה ובחשבון לא נכללו חיובים בגין שירותים נוספים. לטענת התובע, בחודש אוגוסט 2007 הוא הופתע לגלות כי בחשבונית שנשלחה לו נכלל חיוב בגין "שירותים מתקדמים" וכשביקש לברר מהות החיוב, נמסר לו כי המדובר בשירותי אינטרנט, ועוד הוסבר לו כי השירות קיים מאז רכישת המכשיר כשהוא מחוייב בגינו בסכום של 30 ₪ לחודש. התובע ביקש לבטל את השירות לאינטרנט ולקבל את כספו חזרה אך הנתבעת הסכימה לבצע החזר לחיובים של חמישה חודשים בלבד. עת ביקש התובע לבטל את ההסכם נמסר לו כי הוא יחוייב ב"קנס יציאה" מאחר ומדובר בחוזה הכולל התחייבות לשלוש שנים. בתביעה דנן עותר התובע להחזר החיובים בגין השימוש באינטרנט והוצאות נוספות בגין דמי גבייה והחזר רכישת מכשיר הוצאות שלא ברור למה הם מכוונים. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי התובע הצטרף לחבילת הגלישה מרצונו החופשי ומידי חודש הוא חוייב בגין חבילה זו דבר שניתן היה לגלות בבירור בחשבוניות שנשלחו לביתו. בין הצדדים נחתם הסכם לאספקת שירותים סלולאריים במסגרתו רכש התובע מכשיר טלפון סלולארי שתמורת רכישתו נפרשה על פני 36 חודשים. עלות המכשיר עמדה על 1,360 ₪ והיא נפרשה, כאמור ל- 36 תשלומים של 59.90 ₪ לחודש. התובעת מציינת בהגנתה כי מדובר בעיסקה הכוללת התחייבות, קרי התובע מתחייב להיות מנוי של הנתבעת לתקופה של 36 חודשים ללא יכולת להשתחרר מהחוזה. לטענת הנתבעת, במעמד ההתקשרות הוצע לתובע להצטרף לחבילת גלישה דור שלישי תמורת חיוב חודשי של 29.90 ₪ כשבמהלך החודש הראשון לא יחוייב התובע כמחווה שירותית, והתובע נענה להצעה וביקש לרכוש את השירות. התובעת נסמכת על תרשומת שערך נציג השירות שלה בעת ביצוע עיסקת השדרוג, ממנו רוצה הנתבעת להראות כי ההצטרפות לשירות ע"י התובע נעשתה במודע. אין מסמך עליו חתום התובע להצטרפות לאותו שירות. לטענת הנתבעת, הימנעות התובע מפנייה אליה בעניין זה משך חודשים מעידה על הסכמתו לקבלת השירות כך שהיום הוא מנוע מלהתכחש להתחיבותו. עם פניית התובע לנתבעת בעניין זה היא הסכימה, לדבריה כמחווה שירותית, לזכות את התובע בגין חמישה חודשי חיוב אך התובע סירב להצעה. הנתבעת מציינת כי התקשרות התובע כללה התחייבות לתקופה דבר המופיע במפורש בהסכם החתום בין הצדדים, ועל כן אין הוא רשאי היום לבטל את ההתקשרות עימה. יתרה מזאת, בהסכם מצויין מפורשות גובה עמלת היציאה למקרה של ביטול החוזה בטרם תום תקופת ההתחייבות. הנתבעת טוענת כי התובע על דעת עצמו ביטל את הוראת הקבע שהוא שילם על פיה דבר שאילץ אותה לנקוט נגדו בהליכים תוך שכירת שירותיו של עורך דין לשם כך, ונשיאה בהוצאות כספיות עבור שכירת שירותיו של עורך דין כאמור. הנתבעת טוענת כי גם אם ייפסק לתובע פיצוי כלשהוא הרי שיש לקזז מתוך הפיצוי את חובו של התובע אליה בסך 3,840 ₪. עובר לדיון הסכימה הנתבעת לזכות את התובע בגין מלוא החיוב עבור חבילת האינטרנט וטיוטת הסכם פשרה בהתאם הוכנה. התובע סירב להצעה. נציג השירות עימו נכרת ההסכם לא הובא לעדות, דבר הנזקף לחובת הנתבעת, במיוחד לאור העדר תימוכין בכתובים להתחייבות התובע לקבלת חבילת הגלישה. טענת התובע בדבר העדר התחייבות לשלוש שנים איננה תואמת את הוראות החוזה שנחתם בין הצדדים, עיון בהוראות החוזה החתום מראה בבירור כי התובע התחייב להיות מנוי של התובע לתקופה של 36 חודשים, התחייבות שכתוצאה ממנה נקבע מחיר מוזל למכשיר הטלפון הסלולארי שנמסר לו. מכאן שהתובע איננו זכאי לבטל את החוזה ללא חיוב בדמי יציאה. מעדותו של התובע עולה בבירור כי הנ"ל כלל לא ביקש את חבילת הגלישה ולא הסכים לקבלה. נציג הנתבעת לא חזר על טענת הקיזוז במהלך הדיון והוא נתן הסכמתו לביצוע הזיכוי שהוצע לתובע. מהצהרה זו אני למדה כי הנתבעת וויתרה על טענת הקיזוז. התובע אכן זכאי לזיכוי בגין חיוב חשבונו עבור חבילת הגלישה, הנתבעת הסכימה לבצע את הזיכוי בסכום של 500 ₪ סכום הגבוה מהסכום שהתובע כלל בתביעתו, סכום שניתן לראות אותו ככולל את הוצאות ההליך, אך לאור ההסכמה, ובהעדר תימוכין לטענת התובע בדבר זכאותו לביטול החוזה, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל של 500 ₪ וזאת תוך 21 יום מהיום שאם לא כן יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. מעבר לאמור לעיל אינני עושה צו להוצאות. מיסיםפיצוייםפלאפוןסלולר (תביעות)חשבונית