דמי יציאה - מחברה סלולרית

פסק דין מבוא וטענות הצדדים 1. 1. לפניי תביעה לתשלום פיצוי מוסכם ('דמי יציאה'), בסך 4,915 ₪, בגין הפסקתה בטרם-עת של ההתקשרות בין הצדדים למתן שירותי תקשורת סלולארית. 2. 2. הנתבע ביקש רשות להתגונן בטענת אי-התאמה, שלפיה נתקל חדשים-לבקרים בהתנתקויות של שיחות, אשר פגעו קשות בעיסוקו בהסעות. לדבריו, ניסה פעמים רבות לקבל פתרונות מן התובעת, לרבות על ידי שתי החלפות של מכשירים, אך ללא הועיל. או-אז ביטל את העסקה. 3. 3. התובעת טוענת כי מדובר במספר קטן ורגיל של התנתקויות, וכי הנתבע לא נתן לה הזדמנות הוגנת לפתור את הבעיה. לדבריה, הנתבע לא התלונן על ההתנתקויות בהזדמנות הראשונה, והמשיך לצרוך בהיקפים גדולים את שירותי התובעת במשך תקופה ארוכה. גם דברים אלו מעידים כי לא 'כצעקתה'. 4. 4. הצדדים הסכימו לוותר על חקירות עדים, וכי יינתן פסק דין לפי החומר שבתיק, בעיקר על יסוד פירוט השיחות בתקופה הרלבנטית ויומן הפניות שניהלה התובעת, לאחר סיכומים בכתב. 5. 5. עקב שינוי בסידור העבודה של בית המשפט, נוצר אצלי עומס עבודה חריג שגרר עיכוב בכתיבת פסק הדין. התנצלותי המערכתית לפני הצדדים. דיון והכרעה 6. 6. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת בשאלה איזה אורך-שיחה, ואיזו מידה של צמידות בין שיחות לאותו מספר, מעידים על תופעה של התנתקויות. בשל פערים בסיווג שיחות כאמור, הגיעו הצדדים לתוצאות שונות מאוד בדבר היקף ההתנתקויות ושיעורן בכלל השיחות. 7. 7. אני סבור שעלה בידי הנתבע להוכיח היקף מטריד ובלתי סביר של התנתקויות, וזאת ללא צורך בקביעה מדויקת של הסטטיסטיקה העולה מפירוט השיחות. די לי בהודאתה של התובעת בעצם קיומה של התופעה, בהיקף כזה או אחר, כבר בדיון בבקשה לרשות להתגונן; באזכורים החוזרים והנשנים של תלונות הנתבע ביומן הפניות; ובהכרתה של התובעת, העולה גם-כן מתוך יומן הפניות, בקיומה של בעיה בהיקף המחייב פתרונות, שגולמה בנכונותה להחליף לו מכשירים, פעמיים, ולפצותו בגין התופעה האמורה. 8. 8. גם עיון בהעתק של פירוט השיחות, שהומצא לתיק בית המשפט, ובו הדגשה בסימון צהוב של השיחות הרלבנטיות, מגלה מקרים רבים הנראים כמצביעים על בעיה של התנתקויות, וזאת על יסוד חזרתם של חיוגים לאותו מספר בפרקי זמן קצרים. בחלק מן המקרים מדובר על פרקי שיחה ארוכים מן המשך של 12 שניות שבו נקבה התובעת. 9. 9. אמנם, איני רואה טעם טוב לקבוע אמת מידה כמוצע על ידי התובעת. כל עוד השיחה נקטעת באיבה, ומצריכה חיוג חוזר - מדובר בבעיה, גם אם ההתנתקות אירעה לאחר משך זמן העולה על 12 שניות. לפיכך נראה כי הסטטיסטיקה של הנתבע, בדבר שכיחות ההתנתקויות, קרובה יותר לאמת מזו של התובעת. 10. 10. בניגוד לטענת התובעת, מצאתי ביומן הפניות הוריות לא מעטות על תלונותיו של הנתבע, כבר מן התקופה הראשונה של ההתקשרות, ולאורך תקופת ההתקשרות עד להפסקתה. הרישומים הרלבנטיים סומנו בסימון צהוב בהעתק יומן הפניות שצורף לסיכומי הנתבע. 11. 11. קיימת סתירה פנימית בין טענת התובעת כי הנתבע צרך את שירותיה תקופה ארוכה, ובכך כביכול גילה דעתו כי הוא שבע רצון משירותיה, לבין טענתה כי הנתבע גילה קוצר רוח בלתי סביר, והזדרז להפסיק את ההתקשרות בטרם העניק לתובעת הזדמנות הוגנת לתקן את הליקויים. 12. 12. ראשית, אם התמיד תקופה ארוכה - יש בכך משום אישוש לגרסת הנתבע כי האריך-רוחו עם התובעת, והעניק לה שהות מפליגה למצוא פיתרון לבעיה. 13. 13. שנית, הטענה לאי-מתן הזדמנות לפתור את הבעיה - אינה מתיישבת עם הטענה כי המשך ההיזקקות לשירותי התובעת מצביע על היעדרה של בעיה. 14. 14. סימן מסוים לרצינות תלונותיו של הנתבע, ולחומרת הפגיעה בעסקו עקב אי-ההתאמה הנדונה, ניתן למצוא בכך שחרף הסכום הנמוך-יחסית של התביעה - לא נרתע מלשכור שירותי עו"ד ולנהל הגנה משפטית יקרה מול התביעה. 15. 15. גם בעובדה שהנתבע שילם את כל חובותיו השוטפים בגין השירותים שצרך, חרף טענותיו, וסירב רק לשלם את דמי היציאה, אני רואה משום ביטוי לגישה הוגנת מצדו, ולעמידה כנה על טענתו העיקרית לאי-התאמה כאמור. 16. 16. לאור המקובץ, אני מעדיף את גרסתו של הנתבע, וקובע כי הוכחה בעיה של התנתקויות חוזרות בשירותי התובעת, המכוננות עילה לביטול החוזה בשל אי-התאמה, ללא חיוב בפיצוי מוסכם הכרוך בביטול החוזה בנסיבות של הפרתו על ידי הלקוח. 17. 17. בשולי הדברים אעיר כי לא ירדתי לסוף דעתה של התובעת בניהול תיק זה. לעניות דעתי, היה מקום לכך שהתובעת תעמוד בעצמה על ההוריות הקיימות ברישומיה-שלה לביסוס תלונותיו של הנתבע, ותימנע מלכתחילה מלתבוע ממנו את דמי-היציאה. סיכום 18. 18. משהוכח כי ביטול החוזה על ידי הנתבע, בגין אי-התאמה, ולאחר מתן ארכה לתיקון המעוות, היה כדין - אין התובעת זכאית לפיצוי המוסכם הגלום ב'דמי היציאה'. לפיכך התביעה נדחית. 19. 19. התובעת תשלם לנתבע, בשים לב להערכת הוצאותיו המשפטיות הריאליות, ולהערתי לעיל בפסקה ‏17 בפסק הדין, סך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כשכ"ט עו"ד בתביעה. 20. 20. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום. התנתקות משירות (הגנת הצרכן)סלולר (תביעות)