פיצויים על הפלגה - הפסקת אספקת מים על ספינה

פסק דין רקע וטענות הצדדים לפניי ארבע תביעות קטנות שהדיון בהן אוחד. התובעים עותרים לפיצוי מאת הנתבעת בסכום כולל של 50,500 ש"ח. התובעים הזמינו באמצעות הנתבעת הפלגה על ספינת DREAM PRINCESS [להלן: "הספינה"] בין התאריכים 13.05.2007 - 17.05.2007. לטענת התובעים, לאחר יומיים של הפלגה, נפסקה הספקת המים בספינה וכתוצאה מכך נותרו נוסעי הספינה והתובעים בכללם ללא מי שתייה ומבלי שיתאפשר להם שימוש במקלחות ובשירותים. עוד טוענים התובעים כי נוצר עיכוב בן מספר שעות במועד ההפלגה, דבר אשר גרם להמתנתם בשמש הקופחת, להשהיית פעילותם המתוכננת ולעיכוב במועד חזרתם. הנתבעת מצידה עותרת לדחיית התביעה בטענת העדר יריבות בינה לבין התובעים. נטען כי הנתבעת משמשת כסוכנת נסיעות ואחריותה מתמצית בשיווק חבילות שיט לציבור ובתיווך בין ציבור זה לבין בעלי הספינה. נטען כי הניהול השוטף של הספינה מתבצע על ידי מפעיליה, כך שלנתבעת ומי מטעמה אין כל שליטה עליו. הנתבעת מוסיפה כי ההתקשרות בינה לבין התובעים מאפשרת לה ולמפעילי הספינה לדחות את מועד ההפלגה. עוד נטען כי האחריות על העיכוב, כפי שארע בנמל אשדוד, מוטלת על הנהלת הנמל אשר היתה אמורה לדאוג לכל צרכיהם של הנוסעים מרגע הגעתם לנמל ועד עלייתם לסיפון הספינה. כך אף בכל הנוגע לתנאים אליהם נחשפו התובעים במהלך עיכוב זה. דיון לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, שוכנעתי כי יש לדחות את התביעה כפי שהוגשה כנגד הנתבעת. מצאתי כי הנתבעת אכן משמשת כסוכנת נסיעות, שעיסוקה שיווק חבילות שיט לקהל הרחב. מטופס "תנאים כלליים" שהציגה הנתבעת כפי שנשלח לתובעים, עולה כי: "1. כספי הפלגות קרוז בע"מ [להלן: "כספי"], פועלת כסוכנת הנסיעות המתווכת בין הנוסע ובין בעלי האונייה, חברת TUMACO NAVIGATION CO LTD [להלן: "הבעלים"] וחברת DREAM PRINCESS CRUISES LTD החוכרת את האונייה מן הבעלים [להלן: "החוכרים"]. כספי משווקת עבור החוכרים והבעלים כרטיסי הפלגה מישראל במחיר הנקבע על ידם ועפ"י תנאי ההתקשרות לנוסעים והכבודה הנלווית להם. המחירים והתנאים נקבעים על ידי הבעלים, על דעתם ואחריותם בלבד. "כספי" איננה אחראית לתקלות הנובעות מאי ביצוע או ביצוע לקוי של שירות כלשהו במסגרת ההפלגה כמו גם קיום וביצוע ההפלגה עצמה, הנתונים לשליטה בלעדית של הבעלים והחוכרים ו/או מי מטעמם האחראים לבדם על תפעול וניהול האנייה והשיט. 2. ההתקשרות בין הנוסע לבעלים, החוכרים וכספי, הינה על פי הסכם "התנאים הכלליים להובלת נוסעים וכבודה" מטעם הבעלים [להלן: "תנאי הבעלים"]. התנאים הכלליים המפורטים בחוברת ההפלגות, באתר האינטרנט ובשובר העלייה לאונייה מחייבים את הנוסע, החוכרים וכספי בכל עניין ובנוסף לקבוע בתנאי הבעלים. תנאים אלו, מהווים את חוזה ההתקשרות עם הנוסע בכל הקשור לביצוע הזמנה ו/או שייט על האונייה "DREAM" - "נסיכת החלומות" [להלן: "האונייה"]. חובה על הנוסעים לקרוא את התנאים הכלליים הללו בעיון. עצם תשלום ו/או ביצוע ההזמנה, ישירות, בטלפון, בפקס או בכל אמצעי תקשורת אחר, או דרך סוכן הנסיעות, מהווה הסכמה מפורשת מצד הנוסעים לתנאים בחוברת ההפלגות". התובעים לא הצליחו להראות מדוע בנסיבות העניין יש להחיל דווקא על הנתבעת, המהווה גורם מתווך בלבד, את מחדלי הספק. זכותם של התובעים כנגד מפעילי הספינה שרירה וקיימת ונוחות מימושה אינה מהווה שיקול להטלת אחריות ישירה על מתווך - הנתבעת בכל הנוגע למערכת המים שבספינה. טופס התנאים הכללים נחזה כהסכם מחייב בין הצדדים והתובעים לא הוכיחו היפוכו של דבר. עוד עולה מטופס זה [סעיף 3] גמישותו של לוח זמני ההפלגה ולא נטען לנסיבות מיוחדות מכוחן ראוי לחייב דווקא את המתווך - הנתבעת בעיכוב הנחזה בזמני ההפלגה, הרובץ לפתחו של המפעיל והאחראי על הספינה או לפתחו של נמל אשדוד. שני אלו אינם נתבעים בתביעה שלפניי. אין המדובר במקרה בו קיימת לנתבעת שליטה ישירה על תקלות במערכותיה הישנות של הספינה או במקרה בו הנתבעת התרשלה במילוי תפקידה בדרך של הטעיית התובעים בדבר חבילת השיווק, בדרך של ביצוע ההזמנה או בדרך של בחירת מפעילי הספינה. הנתבעת סיפקה בידי התובעים את כל המידע הנדרש להפלגה בספינה. המדובר בתקלת מים זמנית ולא הוכח כי הנתבעת ידעה על אפשרות ממשית כי תקלת מים זו תתרחש דווקא בעת ההפלגה נשוא הדיון. מכל המקובץ, לא שוכנעתי מהתכנות לקיומה של אחריות הרובצת לפתחה של הנתבעת לגבי הספקת המים בספינה ולכל ליקוי שהתרחש בה. התובעים לא הוכיחו כי הנתבעת נהגה בהם ברשלנות המצדיקה את חיובה שלה בפיצוי התובעים, חלף בחינה מתבקשת של אחריות מפעילי הספינה למפח נפשם הנטען של התובעים. ביקשתי להסדיר פשרה בין הצדדים על דרך הכללתם בחבילת נופש אחרת. משלא הסתייע הדבר, אף נוכח היקף סמכותה המוגבל של הנתבעת עצמה, אין לי אלא להכריע בתביעה מכח שורת הדין ופרשנות היקף אחריותה של הנתבעת לנזקי התובעים. פתוחה הדרך בפני התובעים להגיש תביעתם כנגד בעלי או חוכרי הספינה, כנגד נמל אשדוד וכנגד כל מזיק נטען אחר. אין באמור בפסק דין זה כדי להוות ממצא שבעובדה לעניין כל הליך אחר ככל שיתנהל בהקשר זה. מן המקובץ, דחיתי את התביעה. פיצוייםהפלגות נופש (תביעות)אספקהחוק המים / רשות המיםמשפט ימי - דיני ימאותמים