פטור מעירבון בגלל קשיים כלכליים

החלטה 1. בפני בקשה לפטור מהפקדת עירבון בסך 40,000 ₪. לטענת המבקש הוא שקוע בחובות בבנקים המגיעים לסכום של למעלה מ - 100,000 ₪ ומשכך סכום העירבון שנקבע "נועל הלכה למעשה" את זכותו הלגיטימית לערעור. המבקש, כדבריו, נכה בשיעור 75% לצמיתות, חי כיום מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי ואין ביכולתו לעבוד עבודות נוספות. התמשכות ההליכים בערכאה דלמטה גרמו למבקש, לטענתו, להתמוטטות אישית ולהתפרקות התא המשפחתי. הוא התגרש, מכר את דירתו ואין ידו משגת כעת להפקיד את הסכום שנקבע לשם הבטחת הוצאותיהם של המשיבים. משיבים 1-5 בתגובתם, מתנגדים לבקשה. לטענתם תצהירו של המבקש התומך בבקשה הנו כללי וסתמי. המבקש נמנע, ביודעין, ממתן פרטים בסיסיים בנוגע לנכסיו, הכנסותיו, חובותיו ורמת חייו. גם הצהרתו הכללית של המבקש כי בידו "סיכויים טובים בערעור" ללא שום נימוקים מצורפים אינה יכולה לעמוד בנטל הנדרש להוכחה לשם קבלת פטור מהפקדת עירבון. משיבה 6 מצטרפת אף היא לעמדתם של משיבים 1-5 ומתנגדת. לטענתה קיימת תמונה שונה לחלוטין מזו שהציג המבקש. כך, המבקש יצא לחו"ל ב - 4.9.04, ברשותו כלי רכב אותו רכש בשנת 2003, המבקש עצמאי העובד במינימרקט וברשותו הכנסה חודשית בסך 5,000 ₪ וכמו כן הכנסות מתשלומי גמלאות. 2. לאחר עיון בבקשה, בתגובות לבקשה ובערעור, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. אלו טעמי: ראשית, המבקש אינו עומד בנטל הנדרש להוכחת אי יכולת כלכלית הן כנדרש בדין והן כנדרש בפסיקה. בקשה זו שלפני הינה בבחינת "רב הנסתר על הגלוי" וזאת אף בהתעלם מהפרטים שנוספו בתגובתה של משיבה 6. המבקש אינו מצרף דפי חשבונות בנק עדכנים מהחודשים האחרונים, כמו כן אינו מפרט האם ברשותו רכב, האם ברשותו נכסים והיכן הוא מתגורר מאז "מכר את דירתו", האם יש לו חסכונות, האם יש לו עסק כלשהו, מהי גובה הקצבה אותה הוא מקבל מביטוח לאומי ועוד. יתר על כן, אף מהפרטים שנפרשו בבקשה לא ניתן לקבל תמונה עובדתית מלאה. המבקש מצרף דף חשבון בנק מלפני שלושה חודשים ממנו למדים כי למבקש אובליגו של 101,000 ₪ וכי הוא לקוח עסקי, והסבר לכך - אין. יתר על כן, אין בנמצא נתונים על מצבו הפיננסי כעת. עוד מצרף הוא דף חשבון בנק מלפני שנה המעיד על הלוואה בסך 35,000 ₪ אשר לא ידוע האם נפרעה. שנית, כעולה מתגובת המשיבים המבקש טרם שילם הוצאות שנפסקו נגדו ולזכותם של המשיבים בהליך אחר שהתנהל בפני בית משפט זה. עובדה זו מעידה על חשש שהוצאות ההליך שבכותרת לא ישולמו אף הן, ולפיכך מגבירה את הצורך בהפקדת עירבון. שילוב שני השיקולים האמורים די בו כדי להביא לדחיית הבקשה ואף למעלה מכך. ממילא אין אני נדרש לשאלת סיכוי ההליך. 3. התוצאה היא כי הבקשה לפטור מהפקדת עירבון נדחית. העירבון יופקד תוך 30 יום מקבלת החלטה זו, שאם לא כן, ירשם הערעור לדחייה בלא צורך בהודעה נוספת. המבקש ישא בהוצאות משיבים 1-5 (שעמדו על פסיקת הוצאות) בסך כולל של 750 ₪. סכום זה ישא ריבית והצמדה מיום החלטה זו ועד התשלום בפועל. ערבון