בקשה לפטור מהפקדת עירבון - עתירה בג"ץ

החלטה 1. בפני בקשה לפטור מהפקדת עירבון. המבקש הגיש עתירה לדיון נוסף על פסק דינו של בית המשפט הגבוה לצדק מיום 28.6.04 (תיק בג"ץ 8313/02) בו נדחתה בקשתו של המבקש לקבל קצבת זקנה מישראל בהתבסס על השנים שבהן היה תושב ישראל ושילם דמי ביטוח. כעולה מהבקשה, המבקש מתגורר בארה"ב, קשיש בן 81 שנה, אינו עובד וחי מקצבה משלטונות גרמניה בסכום של 500 מארק לחודש וכן מקצבת זקנה ממשלת ארה"ב בסך של כ- 150-200 דולר לחודש. כמו כן, למבקש אין כל רכוש וכאמור אינו מקבל קצבת זקנה ממשלת ישראל. המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם, סיכוי המבקש לזכות בבקשה לדיון נוסף נמוכים ביותר לאחר שעניינו נדון בפני שלוש ערכאות שונות. זאת ועוד, לאור מצבו הכלכלי של המבקש כפי שנטען על ידו בבקשה זו ובמהלך הדיונים המשפטיים הרבים, אם תדחה הבקשה לדיון נוסף, יעמדו המשיבים בסיכון ההוצאות מבלי שהמבקש יוכל לשאת בהן, גם אם ימצא בית המשפט הנכבד שראוי כי ישא בהן. 2. לאחר עיון בבקשה, בתגובת המשיב ובבקשת רשות הערעור, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל חלקית. בבקשה לפטור מערבון יש להוכיח שני רכיבים מצטברים: האחד, שאין בידי המבקש יכולת להפקיד את העירבון, והשני, שקיים סיכוי להצלחה בהליך (ראה: ד"נ 22/86 תרזה גוביה נגד מדינת ישראל (לא פורסם)). אשר למצבו הכלכלי של המבקש, הבקשה שבפני נתמכת בתצהירה של ביתו של המבקש. המבקש אינו מצרף אפילו בדל ראיה היכולה להעיד על מצבו הפיננסי, יתר על כן בנסיבות כמו במקרה שבפני, הימצאותו של בעל דין בחו"ל עשויה להקשות במאוד על יכולתם של המשיבים לגבות את הוצאותיהם לכשיפסקו אם יפסקו. אולם, בכל הנוגע לסיכוי הבקשה לדיון נוסף, נראה כי לצורך הבקשה שבפני, קיים סיכוי מספק להצלחת ההליך. די בכך, בצירוף מהות העתירה לדיון נוסף, כדי להעמיד את גובה העירבון על סכום מופחת של 5,000 ₪ וזאת בהתאם לתקנה 6 לתקנות סדר הדין בדיון נוסף, תשמ"ד - 1984. העירבון יופקד תוך שלושים יום מהמצאת החלטה זו, שאם לא כן תמחק העתירה ללא הודעה נוספת. ערבוןבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)