שלילת גמלאות ביטוח לאומי שוהה שלא כדין בישראל

פסק דין הנשיא א' ברק: העתירה שלפנינו עניינה שלילת גמלאות ביטוח לאומי מאנשים השוהים שלא כדין בישראל. העתירה עוסקת בשאלת החוקתיות של סעיף 324ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), שהתקבל במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002. 1. עניינו של סעיף 324ב לחוק הביטוח הלאומי הוא שלילת גמלאות ביטוח לאומי המשולמות ללא תלות בתושבות. עובר לחקיקת הסעיף, גם מי ששהה בישראל ועבד בה ללא אשרה כדין נהנה מזכויות סוציאליות לפי שלושה ענפי ביטוח לאומי: ביטוח אימהות; ביטוח נפגעי עבודה; וביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד. גמלאות אלה הן, בעיקרון, גמלאות מחליפות שכר, גמלאות הנובעות מחוב שכר או מנכות עקב העבודה. סעיף 324ב לחוק הביטוח הלאומי, שנחקק בסוף שנת 2002, קובע כדלהלן: "324ב. שלילת גמלה משוהה שלא כדין (א) לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל (בסעיף זה - שוהה שלא כדין) בעד תקופת שהותו כאמור. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), מי שמשתלמת לו גמלה ונעשה שוהה שלא כדין, יופסק לו תשלום הגמלה בעד תקופת שהותו שלא כדין לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, החל בתום 30 ימים מיום שנעשה שוהה שלא כדין". 2. טענת העותרים, בתמצית, היא כי אי תשלום גמלאות לשוהים שלא כדין מהווה פגיעה בזכויות אדם מוגנות, והדבר מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולאמנות בינלאומיות עליהן חתומה המדינה. לטענתם, שלילת הגמלאות בשלושת ענפי הביטוח פוגעת בזכויות אדם חוקתיות ובסיסיות ביותר, ובהן הזכות לשלמות הגוף, לחיים, לקבלת טיפול רפואי בסיסי ובזכות לכבוד. כן מתריעים העותרים מכך שהתיקון לחוק יעודד מעבידים להעסיק עובדים זרים ללא היתר, שכן הם יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי, דבר שיפחית את עלות ההעסקה. 3. המשיבים, בהודעה מטעמם, פירטו אודות הפרשנות שמעניק המוסד לביטוח לאומי להוראת סעיף 324ב לחוק. על-פי פרשנות זו, יש להוציא מתחולת הכלל הקבוע בסעיף 324ב אותן גמלאות, לגביהן יש מעביד המשלם עבורן דמי ביטוח כדין. פרשנות זו תביא להפעלת ההוראה באופן הבא: "(1) שוהים לא חוקיים יהיו זכאים לגמלאות בעין מכוח ענפי הביטוח המפורטים בסעיף 8 לעיל [ביטוח אימהות, ביטוח נפגעי עבודה וביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד], קרי, כל הטיפולים הרפואיים (כולל אשפוז) ושיקום רפואי עקב פגיעה בעבודה ואשפוז לצורך לידה. (2) ישולמו גמלאות מכוחם של שוהים לא חוקיים. קרי, שוהה לא חוקי שנהרג בפגיעה בעבודה, ישולמו לתלוייו גמלאות תלויים מכוח סימן ח' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ישולם תשלום מיוחד לילודים למי שנפטרו בעת הלידה (סעיף 62 לחוק הביטוח הלאומי), ישולם חוב שכר עבודה לשאיריו של עובד שנפטר (מכוח סעיף 191 לחוק) וישולם מענק פטירה (מכוח סעיף 310) לשאיריו של נכה עבודה. (3) ישולמו לשוהים לא חוקיים גמלאות שאינן בעד תקופה, קרי מענק לידה וכיוצ"ב. (4) ישולמו גמלאות בכסף למי שנפגע בהיותו שוהה לא חוקי, אך הפסיק להיות שוהה לא חוקי. קרי, אם הפכה שהותו לחוקית או אם יצא מישראל" (סעיף 9 לתשובה). המשיבים מסבירים כי, למעשה, השוהים שלא כדין יקבלו את מלוא הזכויות, למעט גמלאות שוטפות בכסף (בהבדל מגמלאות בעין וממענקי כסף חד פעמיים) בעד תקופת שהייתם הבלתי חוקית בישראל. על רקע זה הם מבהירים כי אין בהוראת סעיף 324ב לחוק כדי לשחרר את המעסיקים של שוהים שלא כדין מתשלום דמי ביטוח. העובדים ממשיכים להיות מבוטחים וזכאים לקבל את שאר הגמלאות, כמפורט לעיל. 4. לאור עמדה זו של המשיבים באשר לפרשנות וליישום של סעיף 324ב לחוק הביטוח הלאומי, המלצנו לעותרים למשוך את עתירתם, המלצה שנתקבלה על דעתם. מן הראוי לציין, כי הפרשנות של המוסד לביטוח לאומי להוראת החוק היא פרשנות ראויה בנסיבות העניין. יפה עשו המשיבים בכך שנתנו פירוש ליברלי להוראת החוק, ובכך מנעו פגיעה מיותרת באנשים העובדים בישראל ושוהים בה שלא כדין. עמדת המוסד לביטוח לאומי נראית ראויה גם מהיבט אחר: היא מחייבת את המעבידים להוסיף ולשאת בתשלום דמי הביטוח גם עבור עובדים השוהים שלא כדין, תשלום המשמש למימון אותן זכויות שאינן נשללות על-ידי סעיף 324ב לחוק. אי לכך, בהסכמת העותרים, העתירה נמחקת. ה נ ש י א השופטת ד' דורנר: אני מסכימה. ש ו פ ט ת השופט י' טירקל: אני מסכים. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא א' ברק. ביטוח לאומי