הבטחה של מעביד לשלם פיצויי פיטורים

פסק דין 1. התובע הגיש כנגד הנתבעת ומנהל הנתבעת תביעה לתשלום הפרשי פיצויי פיטורים. בדיון שהתקיים ביום 14.10.01 נמחק בהסכמה מנהל הנתבעת מכתב התביעה, ונותרה התביעה כנגד הנתבעת בלבד. 2. בכתב התביעה, שהוגש על גבי טופס "תביעה לתשלום פיצויי פיטורים" טען התובע כמפורט להלן: "התפטרתי מיוזמתי לאחר שהמעביד לא נתן לי במשך תקופה ארוכה הטבות שהיו מגיעות לי כחלק בלתי נפרד מהשכר החודשי. ביני לבין המעביד הוסכם שאקבל פיצויי פיטורים מלאים בכל מקרה, גם אם אפסיק את עבודתי מיוזמתי" 3. התובע טען כי מגיעים לו הפרשי פיצויי פיטורים בסך של 18,381 ₪, סכום המהווה את ההפרש בין סכום פיצויי הפיטורים שהגיע לו על בסיס משכורתו האחרונה ותקופת עבודתו הנטענת, לבין סכום פיצויי הפיטורים ששולם לו בפועל, באמצעות שחרור מרכיב הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים. 4. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי התובע לא התפטר מעבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים. הנתבעת טענה כי התובע התפטר מעבודתו עקב הצעה שקיבל לעבוד במקום עבודה אחר. הנתבעת הכחישה כי הובטח לתובע תשלום פיצויי פיטורים גם במקרה שיתפטר מעבודתו. הנתבעת טענה, כי מנהל הנתבעת הסכים, לפנים משורת הדין, לשחרר לזכות התובע את הכספים שנצברו לזכותו בקרן הפיצויים, אך לא הבטיח לתובע לשלם לו סכום נוסף מעבר לכך. לעניין הסכום הנתבע, הנתבעת טענה כי תחילת עבודתו של התובע היתה ביום 1.1.96 ולא ביום 1.1.95. 5. בדיון העידו התובע ומנהל הנתבעת. 6. התובע העיד בחקירה ראשית: א. כחלק מהעלאה במשכורתו, סוכם שיינתנו לו תלושי דלק בסך של 250 ₪ נטו. במשך תקופה ארוכה המעביד לא נתן לו את כל הסכום המלא, והוא התפטר כי "התייאש מהמשחקים עם המשכורת". ב. כשנה לפני סיום עבודתו, "משך" חלק מהמחסן תוך חיוב לקוח ומסר אותו חלק לעובד אחר. יום למחרת הוא דיווח על כך למנהל הנתבעת, אשר אמר לו כי מבחינתו העניין סגור והוא רואה את זה כמעידה חד פעמית. שוויו של החלק קוזז מתלושי הדלק שהגיעו לו. ג. כאשר הודיע למנהל הנתבעת כי הוא רוצה לעזוב את עבודתו, הבטיח לו מנהל הנתבעת שישולמו לו פיצויי פיטורים מלאים, כאשר חלק יקבל מקרן פיצויים ואת השאר תשלים הנתבעת. ד. לאחר שקיבל את הכספים מביטוח המנהלים, הוא התקשר טלפונית לברר מה בנוגע ליתרת התשלום, ומנהל הנתבעת דחה אותו מספר פעמים בטענה שעליו לבדוק זאת. מנהל הנתבעת לא טען שאינו צריך לשלם את הפרשי פיצויי הפיטורים. 7. בחקירה נגדית העיד התובע: א. הוא התחיל לחפש עבודה שלושה חודשים לפני שהתפטר (פרוטוקול ע' 4, שורה 26) אולם לאחר מכן אישר כי יכול להיות שחיפש עבודה אחרת גם קודם לכן (שם, שורה 29). ב. בחודשים יולי 2000 ואוגוסט 2000 כן קיבל את תלושי הדלק. ג. אי קבלת תלושי הדלק בחודש 9/00 לא היתה הסיבה להתפטרות. ד. הוא לא התריע בפני המעביד שיתפטר אם לא יוסדר עניין תלושי הדלק. 8. עד הנתבעת מר עדי הרמלך העיד: א. מתן תלושי הדלק לא היו חלק מהעלאת שכרו של התובע. משכורתו של התובע עלתה במשך שנות עבודתו. ב. לאורך כל התקופה, ניתנו לתובע תלושי דלק בסכום משתנה שבין 200 ₪ ל- 250 ₪, על פי שיקול דעתו. ג. כאשר התובע הודיע לו כי הוא מתכנן להתפטר, הוא אמר לו שלמרות שלא מגיע לו כלום, הוא ישחרר לזכותו את מרכיב הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים. בתגובה הודה התובע ואמר שהוא מבקש לעזוב בסוף החודש (הכוונה לחודש 9/00). ד. בהתייחס לשיחות הטלפון שהתובע טען להן לאחר סיום קשר העבודה, נכון שהתובע התקשר ושאל לגבי שאר הכסף, ותשובתו היתה שהוא יבדוק עם רואה החשבון אם התובע קיבל את כל הכספים שהצטברו בפוליסת ביטוח המנהלים. באותה תקופה הוא היה עסוק, כיון שגיסו היה מאושפז בבית חולים. 9. בחקירה נגדית העיד מנהל הנתבעת: א. הוא הבטיח לתובע את שחרור מרכיב הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים בלבד ולא הבטיח לו תשלום פיצויי פיטורים מלאים. ב. פוליסת ביטוח המנהלים לא כיסתה את מלוא סכום פיצויי הפיטורים על בסיס משכורת אחרונה ותקופת עבודתו של התובע, כיון שלא היתה לתובע פוליסת ביטוח מנהלים מתחילת תקופת עבודתו, וכן כיון שהעלאות השכר שניתנו לתובע חרגו משיעור עליית המדד. 10. בסיכומי הטענות, זנח ב"כ התובע למעשה את הטענה כי התובע זכאי לפיצויי פיטורים בעילה של התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה. ב"כ התובע טען, כי יש לקבל את גרסת התובע באשר להבטחה שניתנה לו לתשלום פיצויי פיטורים מלאים. גרסתו של מנהל הנתבעת תומכת חלקית בגרסת התובע - נתקיימה שיחה בה נדון נושא פיצויי הפיטורים לקראת סיום עבודתו של התובע וכן היו שיחות טלפון בין התובע לבין מנהל הנתבעת לאחר סיום קשר העבודה. כמו כן טען כי אם הנתבעת היתה נוהגת כמעביד סביר, היה מצטבר במרכיב פיצויי הפיטורים סכום מספיק לכיסוי מלוא סכום פיצויי הפיטורים. 11. ב"כ הנתבעת טען כי אין לקבל את גרסתו של התובע. הוכח שהתובע אינו מהימן (גרסתו באשר למועד בו חיפש עבודה חלופית, טענתו שהתפטר בגלל תלושי הדלק, כאשר דוקא חודשיים לפני התפטרותו קיבל את תלושי הדלק במלואם). הסיבה האמיתית להתפטרותו של התובע היא העובדה שמצא מקום עבודה אחר, בשכר גבוה יותר. 12. באשר לטענה בדבר חסר בהפרשות לפוליסת ביטוח המנהלים - אין להתיר שינוי חזית. לא נטען בכתב התביעה כי התובע סבר שבפוליסת ביטוח המנהלים נצבר סכום פיצויי הפיטורים המלא או שהוא לא ידע מה הסכומים שהצטברו בקרן או ששאל מה הסכומים שהצטברו בקרן. מכל מקום, מעביד אינו חייב להפריש לפוליסת ביטוח מנהלים, ולכן אין לומר שמעביד אינו מעביד סביר אם לא הפקיד את מלוא סכום פיצויי הפיטורים בפוליסת ביטוח מנהלים. 13. לאחר ששקלנו את עדויות הצדדים וטענותיהם, אנו קובעים שיש לדחות את התביעה, מנימוקים אלה. 14. ככלל, עדותו של מנהל הנתבעת מהימנה עלינו, בהיותה עקבית לאורך כל הדרך, מתיישבת עם גרסת הנתבעת בכתב ההגנה, אמינה וישירה. לעומת זאת, התובע "התפתל" לא פעם על דוכן העדים, ובנושאים מסויימים עדותו אינה מהימנה. ראשית, התובע טען בכתב התביעה כי התפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, כאשר תקופה ארוכה לא ניתנו לו הטבות שהובטחו לו, טענה שהתבררה בעדותו כחסרת כל בסיס, עד כדי כך שב"כ התובע בסיכומים זנח טענה זו, וניסה לבסס את התביעה על טענות אחרות. שנית, התובע שינה את גרסתו באשר למועד בו החל לחפש עבודה אחרת. לעובדה זו משמעות רבה, שכן לטענת הנתבעת התובע התפטר כיון שמצא עבודה אחרת בשכר גבוה יותר. 15. לאור האמור - אנו מקבלים את גרסתו של מנהל הנתבעת לפיה כל אשר הובטח לתובע היה שחרור הכספים שהצטברו לזכותו בפוליסת ביטוח המנהלים במרכיב פיצויי הפיטורים, וכי לא הובטח לתובע תשלום מלוא פיצויי הפיטורים. 16. באשר לטענה שלא הצטבר בפוליסת ביטוח המנהלים הסכום המלא בגין פיצויי הפיטורים: ראשית, טענה זו מהווה "שינוי חזית" מכתב התביעה. שנית, התובע לא טען באף שלב כי הובטח לו שבפוליסת ביטוח המנהלים מופקד מלוא סכום פיצויי הפיטורים המגיע לו. נהפוך הוא. התובע טען בעדותו כי הובטח לו שחלק מסכום פיצויי הפיטורים ישולם לו מפוליסת ביטוח המנהלים, וכי הנתבעת תשלים את ההפרש בין הסכום שהצטבר בפוליסה לבין סכום פיצויי הפיטורים המלא (פרוטוקול ע' 3, שורות 3 - 4). 17. לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית. 18. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪, בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לתובע פסק הדין, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד למועד התשלום בפועל. פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטורים