בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה

פסק דין 1. לפנינו תביעה למתן פסק דין הצהרתי כדלקמן: א) להצהיר על ביטול ההחלטה בדבר מינויו של הנתבע 3 כמנהל של בי"ס יסודי בכפר בוקעאתא. ב) לאסור על הנתבעת 1 להעסיק את הנתבע 3 כמנהל ביה"ס יסודי בוקעאתא. ג) לחייב את הנתבעות 1 ו- 2 לאשר את החלטת הועדה הראשונה בדבר מינויו של התובע למנהל ביה"ס היסודי בכפר בוקעאתא. ד) למנוע ולאסור על הנתבע 3 לנהל את ביה"ס היסודי בכפר בוקעאתא. 2. בכתב ההגנה שהוגש מטעם נתבעות 2,1 הוכחשו טענות התובע, נטען שהליך הבחירה היו כדין, כן נטען שבבחירת מנהל בית ספר אין מדובר בועדת מכרזים כמקובל, אלא בועדה מייעצת למנכ"ל משרד החינוך. נטען שבועדה המיעצת הראשונה נפלו חילוקי דעות כאשר 2 חברי ועדה תמכו בתובע ואילו נציג הרשות המקומית תמך בנתבע 3, לפיכך, הורתה מנכ"ל משרד החינוך לכנס ועדת יועצים עליונה, שתפקידה ליעץ למנכ"ל משרד החינוך בעניין מינויים. זאת התכנסה, ראיינה את שני המועמדים, התובע ונתבע 3, ובחרה את נתבע 3, ההמלצה הועברה למנכ"ל משרד החינוך, וזאת הפעילה שקול דעתה כראוי. כן נטען שבשעה שהתובע הופיע בפני ועדת היועצים העליונה ולא מחה הוא מנוע מלטעון נגד חוקיות כינוס הועדה, לחילופין, הליכי הבחירה היו תקינים כמפורט בכתב ההגנה, מכאן, טעם נוסף לדחות התביעה. כן נטען שועדת היועצים העליונה כונסה ללא קשר לפנית נתבע 3 לנתבעת 2. כן נטען שלא חלה על נתבעת 2 כל חובה לקבלת המלצת ועדת היועצים והיא עצמאית בהחלטתה. כן נטען שלא נפל פגם מהותי בהליכי המינוי, פגם הדורש ביטול המנוי. הוכחשה טענת התובע שהוא היה זכאי לשימוע לאחר מכתבו של נתבע 3 לנתבעת 2, לחילופין, השימוע נעשה בפני ועדת היועצים העליונה, נטען גם כי החלטת נתבעת 2 הנה סבירה וממין העניין. 3. בכתב ההגנה שהוגש מטעם נתבע 3 הוכחשו טענות התובע, כן נטען שנוכחות המפקח מר ג'מיל עוויזה בישיבת הועדה היתה פסולה והתנהגותו כלפי נתבע 3 פסולה גם כן. כמו כן הביע נתבע 3 את מורת רוחו מנוכחות המפקח בפני הועדה. נתבעת 2 נענתה לפניות נתבע 3 והורתה על כינוס ועדה מטעמה, וכן קיבלה המלצות הועדה. לגירסת נתבע 3 הוא ראוי לתפקיד ובעל כישורים נאותים כמפורט בכתב הגנתו. כן נטען שהליכי הבחירה היו תקינים והתובע לא הצביע על שקול זר כל שהוא ו/או הפליה ו/או חוסר סבירות בהחלטה. 4. להלן העובדות הנוגעות לעניין: א) במהלך שנת 2000, פרסמה הנתבעת מס' 1 הודעה מס' התשס"א/5 על משרות ניהול פנויות, ביניהן משרת ניהול בית הספר היסודי בוקעאתא. (העתק מההודעה צורף כנספח א' לכתב בבגנה מטעם הנתבעות). ב) למשרה הפנויה הציגו את מועמדותם ארבעה מועמדים: 1) מר מואיד עמאשה (התובע) 2) מר סאלח X (הנתבע מס' 3) 3) מר נביל אבו שהין. 4) מר ואיל שקיר. ג) מנוי משרת מנהל בית ספר נעשית בהתאם להוראות תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז 1956 (להלן: "התקנות"), שהותקנו מכוח סעיף 34 (1) לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג - 1953. ד) על פי התקנות, ממנה מנכ"ל משרד החינוך והתרבות את מנהלו של מוסד חינוך הממלכתי בהתייעצות במזכירות הפדגוגית (תקנה 18 (א)). כמו כן קובעות התקנות חובת הוועצות עם הרשות המקומית אשר בתחומה מנוהל בית הספר (תקנה 19). גורם נוסף עימו על המנכ"ל להיוועץ הינו הסתדרות המורים אשר מעמדה לעניין זה נקבע בהסכמים קיבוציים. ה) הדרכים לפרסום ההודעה על משרה פנויה, הרכב וועדת היועצים האמורה להמליץ על המועמד למשרה ונהלי עבודתה, נקבעו בפרק השביעי לתקנון שירות עובדי הוראה הדן ב"עובדי הוראה בתפקיד ניהול", וכמו כן בחוזר מנכ"ל מיוחד ד' (התשמ"ח) (פברואר 1988) (להלן: "חוזר מנכ"ל"),(העתק חוזר המנכ"ל צורף שנספח ב' לכתב ההגנה מטעם הנתבעות). ו) לצורך קיום ההתייעצות האמורה, מכנסת נתבעת 1 ועדה הפועלת כמעין ועדת מכרזים, ובה מיוצגים מספר גורמים, הכל כמפורט בחוזר המנכ"ל. מעמד הועדה אינו של מינוי אלא של יעוץ והמלצה, סמכות המינוי נתונה למנכ"ל משרד החינוך. ז) ביום 21/8/00 התכנסה הוועדה המייעצת בהרכב כדלקמן: 1) יו"ר הועדה - מר סאלח אלשיך - נציג התובעת מס' 1 2) פאיג בהיה - נציג הרשות המקומית 3) יוסי קורן - נציג ההסתדרות. ח) על פי סעיף 3.9 לחוזר המנכ"ל, יש להזמין לישיבות וועדת היועצים מפקח מוסד החינוך הרלוונטי, שישמש משקיף. ט) המועמד מר נביל אבו שאהין לא הופיע בפני הוועדה המייעצת, וזאת ראיינה בפועל שלושה מועמדים בלבד. י) לאחר שלב הראיונות, הדעות בוועדה המייעצת היו חלוקות - נציג נתבעת 1 ונציג ההסתדרות תמכו במועמדות התובע, ואילו נציג הרשות המקומית תמך בנתבע 3. יא) המלצת הועדה המייעצת והפרוטוקול של הוועדה הועברו לעיונה של נתבעת 2 לשם מתן החלטה לגבי המינוי. בשלב זה טרם קיבלו המועמדים הודעה כלשהי לגבי המלצת הוועדה המייעצת. יב) ביום 22/8/00 שלח נתבע 3 לנתבעת 2 מכתב בנוסח כדלקמן: (ראה נספח א (3) לתביעה) " לכ' שלומית עמיחי מנכ"לית משרד החינוך ג. הנדון: מכרז ניהול בי"ס יסודי בוקעאתא (רמת הגולן) המכרז הנ"ל שהתקיים בתאריך 21/8/99 במחוז הצפון אשר היו מועמדים בו אנוכי סאלח X, אשר מלמד בחט"ב בוקעאתא מזה שש שנים ולפני כן למדתי 12 שנה ביסודי מסעדה, משמש אני כמדריך ארצי בנושא טלויזיה חינוכית ותקשורת המונים במגזר הדרוזי מזה 5 שנים, בעת תואר שני במנהל החינוכי. עם פרסום משרה פנויה לניהול בי"ס יסודי בוקעאתא, מאחר ואני רואה בעצמי כמועמד מתאים וראוי לתפקיד זה ראיתי מחובתי לגשת למכרז. ביום שישי 11/8/00 בסביבות שעה 16:00 אח"צ בקר אצלי בבית המפקח מר ג'מיל עוידה ובלשון המעטה איים עלי לא לגשת למכרז מאחר והמכרז תפור מראש למועמד השני מר עמאשה מואייד על פי טענתו. כשלא נעניתי לבקשתו הקצין את עמדתו ואיים יותר ואמר אני זה שאקבע ואתה לא תהיה ואני אכופף את העולם נגדך. בראיון בפני ועדת המכרז בקשתי מהועדה לפסול מר ג'מיל עוידה לאור הסיבות שהזכרתי לעיל. לצערי מר עוידה ממש את איותו והשפיע על הועדה אשר ניסתה להכשיל אותי בראיון, ואני חודש שהתוצאות הסופיות לא היו לטובתי לכן אני אבקש מכבודה את התערבותה במכרז זה ולזמן אותנו להופיע בפניך ולהעמיד את הצדק על קנו. לטיפולך המסור ותשובתך בהקדם האפשרי. בכבוד רב, סאלח X ת.ז X העתק: מר עבד אלחלים אלזועבי, עוזר השר." מהמסכמים שהוצגו לא עולה כי התובע קבל העתק מהמכתב או נתבקשה תגובתו. יג) נתבעת 2 החליטה למנות ועדה מייעצת נוספת. (להלן: "הועדה המייעצת העליונה"), והרכבה כדלקמן: 1) ד"ר גד אביקסיס - סמנכ"ל בחיר לניהול ומשאבי אנוש. 2) ד"ר אילנה זיילר - מנהל אגף לחינוך יסודי. 3) מר מיכאל כהן - עוזר בכיר למנ"כלית. יד) לגירסת ב"כ המדינה הוועדה המייעצת העליונה עיינה בכל החומר שהיה מונח בפני הועדה המייעצת וכן עיינה בפרוטוקול וועדת הבוחנים ובהמלצות חבריה,. לאחר מכן הוזמנו לוועדה המייעצת העליונה שני המועמדים אשר לגביהם נחלקו הדעות - התובע ונתבע 3. לאחר ראיון שערכה הוועדה ביום 30/8/00 - המליצה הועדה העליונה על נתבע 3 כמועמד מועדף. טו) לגירסת התובע הוא הוזמן לוועדה העליונה בהודעה טלפונית מבלי להודיע לו על משמעות זימונו. הוא חשב כי מדובר בהליך להמשך בחירתו למנהל בית ספר, רק בדיעבד הצליח התובע להבין כי מדובר בועדה חוזרת שבחנה את מועמדותו מחדש. טז) לגירסת ב"כ המדינה בפני נתבעת 2, הוצגו הפרוטוקולים של שתי הוועדות, ולאחר ששקלה את מכלול הנתונים, החליטה על מנויו של נתבע 3 למשרת המנהל . יז) לאחר החלטת המינוי, נשלחה למועמדים הודעה בהתאם. 5.(א) אין חולק כי סמכות המינוי של מנהל בית ספר נתונה למנכ"ל משרד החינוך, בענינינו נתבעת 2. ועדת היועצים תפקידה להמליץ בפני מנכ"ל משרד החינוך על המועמד המתאים, לאחר שלב הראיון. (ב) יחד עם זאת בשעה שנתבעת 2 אינה מקבלת המלצת ועדת יועצים ובוחרת להקים ועדה מייעצת נוספת, כמפורט לעיל, נדרשת נתבעת 2 לנמק החלטה, והיא אינה יוצאת ידי חובה בהקמת ועדה מייעצת נוספת תוך התעלמות מהמלצת הועדה שהמליצה על מועמד מסוים, בעניינינו התובע. (ג) נמוק זה נדרש הן לפני הקמת הועדה המייעצת הנוספת והן לאחר המלצת הועדה המייעצת הנוספת, כך שכל גורם ובודאי בית הדין יוכל לעמוד על שיקול הדעת של המנכל"ית. (ד) בנוסף, חובתה של נתבעת 2 להודיע על החלטתה המנומקת כאמור, דהיינו, על הקמת ועדת יועצים נוספת לכל הנוגעים בדבר, כך שכל מי שעלול ו/או עשוי להיפגע מאותה החלטה יוכל לכלכל את צעדיו, פעולה שלא ננקטה על ידה כאמור, לפיכך סבר התובע שמדובר בבירור נוסף ולא בועדה מייעצת נוספת שהנה סוברנית להחליט גם אחרת מהועדה הראשונה. (ה) מהעובדות הנ"ל עולה שמכתבו של נתבע 3 (נספח א'(3) לתביעה) לא הובא לידיעת התובע, ולצורך הענין אין כל חשיבות אם נתבעת 2 התחשבה בתוכן המכתב או לא, הואיל וכללי המנהל התקינים, (קל וחומר כשאנו שרויים בעיצומו של הליך לבחירת מועמד למשרה), מחייבים שלא תהיה התכתבות חסויה בין מועמד במכרז כל שהוא למי שצריך לקבל החלטה בקשר לאותו מכרז, בכך נפל פגם נוסף בהליך המכרז. 6(א) די בפגמים האמורים לעיל כדי להגיע למסקנה שדין החלטת נתבעת 2 להתבטל, ויש לנקוט בהליכים חדשים לבחירת מועמד לניהול בית ספר יסודי בכפר בוקעתא. הואיל ואנו בעיצומה של שנת הלימודים, ועל מנת למנוע זעזוע במערכת, נתבע 3 ימשיך לכהן בתפקידו במשך שנת הלימודים הזאת, כך, שעם תחילת שנת הלימודים הבאה יבחר המועמד המתאים. (ב) האמור לעיל עולה בקנה אחד עם דיון 1006/01 כאמל שרף נ. ארגון המורים בבית הספר העל יסודיים ואח' (לא פורסם), שנסיבותיו דומות ואין כל פסול לאמץ האמור לענינינו. 7. בקשת התובע לחייב נתבעים 1 + 2 לאשר החלטת ועדת היועצים הראשונה דינה להידחות, מהטעם, שמי שמוסמך למנות מנהל בית ספר הנו מנכ"ל משרד החינוך ובית הדין אינו מחליף שיקול דעת המנכ"ל בשיקול דעתו, פרט למקרים חריגים ואין זה המקרה. 8. ניתן היום כ"ד בכסלו תשס"ב, 09 דצמבר 2001 - בהעדר הצדדים. לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר. בנסיבות הענין על כל נתבע לשלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום שישא הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. דיני חינוךמכרזבית ספרמנהל בית ספר