חוק גיוס חובה

פקודת צבא-הגנה לישראל, תש"ח-1948 פקודה המקימה צבא-הגנה למדינת ישראל לפי סעיף 18 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, ניתנת בזה הפקודה הבאה: 1. הקמת צבא-הגנה מוקם בזה צבא-הגנה לישראל מורכב מחילות יבשה, מחיל-ים ומחיל-אויר. 2. גיוס חובה במצב-חירום יונהג גיוס-חובה לצבא-הגנה-לישראל על כל שרותיו. גיל חייבי הגיוס יהיה כפי שייקבע על ידי הממשלה הזמנית. 3. חובת שבועת אמונים כל אדם המשרת בצבא-הגנה-לישראל חייב להשבע שבועת-אמונים למדינת ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים. 4. איסורים אסור להקים או לקיים כל כוח מזויין מחוץ לצבא-הגנה לישראל. 5. הקניית תוקף צווים, הכרזות, תקנות וכל הוראות אחרות בעניני השרות הלאומי שנתפרסמו בין ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) לבין יום פרסום פקודה זו, על ידי הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ-ישראל, מנהלת העם, הממשלה הזמנית או אחת ממחלקותיהם, יעמדו בתקפם כל עוד לא ישונו, יתוקנו, או יבוטלו. 6. פעולות בהתאם לחוק כל פעולה הנעשית בהתאם להוראות פקודה זו תהא חוקית אף אם היא עומדת בסתירה לכל הוראה אחרת בחוק הקיים. 7. ממונה על ביצוע הפקודה שר הבטחון ממונה על ביצוע פקודה זו. חוק יסוד: הצבא 1. מהות צבא-הגנה-לישראל הוא צבאה של המדינה. 2. כפיפות למרות האזרחית (א) הצבא נתון למרות הממשלה. (ב) השר הממונה מטעם הממשלה על הצבא הוא שר הבטחון. 3. ראש המטה הכללי (א) הדרג הפיקודי העליון בצבא הוא ראש המטה הכללי. (ב) ראש המטה הכללי נתון למרות הממשלה וכפוף לשר הבטחון. (ג) ראש המטה הכללי יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת שר הבטחון. 4. חובת שירות וגיוס החובה לשרת בצבא והגיוס לצבא יהיו כפי שנקבע בחוק או מכוחו. 5. הוראות ופקודות בצבא הסמכות להוציא הוראות ופקודות המחייבות בצבא תיקבע בחוק או מכוחו. 6. כוחות מזויינים אחרים אין להקים או לקיים כוח מזויין מחוץ לצבא-הגנה-לישראל אלא על פי חוק. צבאלשכת גיוס / טירונותחוק