חוק ט' באב

חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), התשנ"ח-1997 (להלן:"חוק ט' באב") 1. תשעה באב תשעה באב הוא יום אבל לעם היהודי על חורבן בית המקדש. 2. תחילת יום האבל וסיומו תחילתו של יום האבל הוא משקיעת החמה וסיומו עם צאת הכוכבים למחרת; חל יום תשעה באב בשבת, יקוים יום האבל ביום ראשון שלאחריו. 3. איסור עינוגים ציבוריים (תיקון: תשס"ב-2) (א) על אף האמור בכל דין, תהא רשות מקומית מוסמכת להתקין חוק עזר שיאסור קיום עינוגים ציבוריים ביום האבל או פתיחת בתי אוכל בליל יום האבל, מתחילת האבל ועד לזריחת השמש למחרתו. (ב) לענין סעיף זה, "עינוג ציבורי" כהגדרתו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בסעיף 3(ב). "בתי אוכל" - לרבות בתי קפה, מסעדות, בתי תה, בתי משקה, מזנונים ומוסדות אחרים כיו"ב, כמשמעותם בסעיף 249(20) לפקודת העיריות. 4. תחולת האיסור רשות מקומית רשאית להטיל איסור כאמור בסעיף 3 על כל אזור שיפוטה או על חלק מסוים ממנו, ובלבד שיחול על כל האוכלוסיה באותו אזור או באותו חלק ממנו. 5. ביצוע רשות מקומית רשאית להסמיך מפקחים לצורך ביצוע הוראות חוק ט' באב. 6. עונשין עונשו של העובר על חוק עזר שהותקן לפי חוק ט' באב כעונשו של העובר על חוק עזר שהותקן לפי פקודת העיריות או לפי פקודת המועצות המקומיות, הכל לפי הענין. 7. בית המשפט המוסמך בית המשפט לענינים מקומיים מוסמך לדון בעבירות לפי חוק ט' באב. 8. הוראת מעבר חוק עזר העוסק באיסורים החלים בתשעה באב, שהתקינה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק ט' באב, ואשר היה נעשה כדין אילו חוק ט' באב היה בתוקפו אותה שעה, יראוהו מיום תחילתו של חוק ט' באב כאילו הותקן לפיו. 9. (שולב בפקודת העיריות (נוסח חדש)) פתיחת עסק בשבתחוק