אשרת עולה - תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל

תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד1974 קובעת: "6.(א) מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י1950-, ורוצה לשהות עד שלוש שנים בישראל, כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א1/ (עולה בכוח)". על תקנה זו אמר השופט שרשבסקי דברים אלו: "בתקנה זו מדובר על 'מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות' וכו'. ודוק: לא נאמר שם מי שזכאי 'לעלות' לישראל, אלא מי שזכאי ל'אשרת עולה לפי חוק השבות'. פירוש הדבר כי המדובר איננו סתם ביהודי אשר זכאי לעלות ארצה (סעיף 1 לחוק השבות), אלא רק ביהודי שהביע רצונו להשתקע בישראל (סעיף 2(ב), שם), כלומר ביהודי שאמנם הביע רצונו כך, אך מטעמים שלו אינו רוצה עדיין לקבל אשרה כזאת אלא לעת עתה, עד שלוש שנים, רוצה רק באשרה לשהיה זמנית" דברים דומים ביחס לתקנה זו אמר השופט ח' כהן בזו הלשון: "לפי הסעיפים 1 ו- 2 לחוק השבות, תש"י1950-, זכאי כל יהודי לאשרת עולה, ובלבד 'שהביע את רצונו להשתקע בישראל', ומה דינו של יהודי שעד שיגמור בלבו להשתקע בישראל, רצונו לראות ולתור את הארץ ולעמוד על אפשרויות התבססותו? לאשרת עולה אין הוא זכאי עוד, שהרי טרם בשל רצונו להשתקע; אבל הדעת נותנת שמן הראוי והנחוץ הוא לפתוח לפניו פתח לרווחה לבוא ולשהות ולהשביע עיניו ורוחו מכל טוב הארץ, כדי שרצונו להשתקע בה יבוא מתוך הידע ומתוך גמירת-הדעת. באה תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד1974-, וקובעת שהזכאי לאשרת עולה לפי חוק השבות, הרוצה 'לשהות עד שלוש שנים בישראל כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א1/ (עולה בכוח)" (בג"ץ 371/76 קריגר נ' שר הפנים [2], בעמ' 292-291).מסמכיםאשרה (ויזה)משרד הפניםאשרת עולהחוקי הכניסה לישראלכניסה לישראל