חוק זכויות נפגעי עבירה

חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 (להלן:"חוק נפגעי עבירה") פרק א': עקרונות כלליים 1. מטרה חוק נפגעי עבירה מטרתו לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של חשודים, נאשמים ונידונים. 2. הגדרות (תיקון: תשס"ה) בחוק נפגעי עבירה - "בן זוג" - לענין מי שהעבירה גרמה למותו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, ובלבד שערב מותו גר עמו וניהל עמו משק בית משותף במשך שנתיים לפחות; "בן משפחה" - בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות; "הגוף החוקר" - משטרת ישראל או המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים; "חוק הנוער" - חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971; "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977; "חוק סדר הדין הפלילי" - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982; "חשוד" - מי שחשוד בביצוע העבירה שפגעה בנפגע; "נאשם" - מי שנאשם בעבירה שפגעה בנפגע; "נידון" - מי שנגזר דינו בשל העבירה שפגעה בנפגע; "נפגע עבירה" - מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון; "עבירה" - עבירה, למעט עבירת תעבורה שמתקיימים בה כל אלה: (1) היא מסוג עוון או פשע; (2) היא נעברה בישראל, ואם נעברה מחוץ לישראל בית משפט בישראל דן בה; (3) חקירתה תיעשה בידי הגוף החוקר והתביעה בה תנוהל בידי תובע; "עבירת מין או אלימות" - עבירה מן העבירות המנויות בתוספת הראשונה; "עבירת מין או אלימות חמורה" - עבירת מין או אלימות המנויה בחלק א' או בחלק ב' בתוספת הראשונה א'; "עבירת תעבורה" - עבירה ששופט תעבורה מוסמך לדון בה לפי הוראות סעיף 25(א)(1) עד (3) ו-(5) לפקודת התעבורה, למעט עבירה לפי סעיפים 64 ו-64א לפקודה האמורה; "פקודת בתי הסוהר" - פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב -1971; "תובע" - כמשמעותו בסעיף 12(א)(1)(א) או (2) לחוק סדר הדין הפלילי; "הקצין הממונה" - במשטרה - הקצין הממונה על חקירות בתחנת משטרה, בהעדרו - מפקד התחנה, ובהעדרם - הקצין הממונה על התחנה; במחלקה לחקירות שוטרים - בעל התפקיד המקביל; "הרשויות" - רשויות החקירה, התביעה וכל רשות ציבורית אחרת שהטיפול בנפגעי עבירה בהליך הפלילי הוא בין תפקידיה; "השרים" - שר המשפטים והשר לביטחון הפנים. 3. עקרונות מתן הזכויות לנפגע עבירה ייעשה תוך התחשבות בו ובצרכיו, שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו ובתוך זמן סביר. 4. דרכי התאמה במימוש זכויות נפגע עבירה (א) מתן הזכויות לנפגע עבירה שהוא קטין ייעשה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות הענין בהתחשב בגילוי ובמידת בגרותו של הקטין, וברוח עקרונות האמנה בדבר זכויות הילד. (ב) מתן הזכויות לנפגע עבירה שהוא אדם עם מוגבלות ייעשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -1998. (ג) מידע והודעות לפי הוראות חוק נפגעי עבירה יימסרו, ככל הניתן, בשפה מובנת לנפגע העבירה. 5. הבטחת זכויות בתי המשפט והרשויות, כל אחד בתחומו ינקטו צעדים הדרושים להבטחת זכויות נפגע עבירה לפי חוק נפגעי עבירה. פרק ב': זכויותיו של נפגע עבירה בהליך פלילי 6. הגנה במהלך ההליך הפלילי זכאי נפגע עבירה - (1) להגנה, ככל הניתן ועל פי הצורך, מפני החשוד, הנאשם או הנידון ומפני שלוחיו או מקורביו; (2) לקבל בבית המשפט, ככל הניתן, הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו לבין החשוד, הנאשם או הנידון, שלוחיו או מקורביו; (3) לקבל מהמשטרה מידע לגבי אפשרויות קיימות להגנה מפני כל אחד מהמפורטים בפסקה (1); (4) למדור שקט בביתו בלא נוכחות החשוד, הנאשם או הנידון, אם הוא מתגורר עמו, לפי החלטת בית המשפט בהתאם להוראות החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991. 7. הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה (תיקון: תשס"ה) (א) בסעיף זה - "חומר חקירה" - כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי; "מסירה" - לרבות בדרך של העמדה לעיון או להעתקה; "פרטים אישיים", לגבי נפגע עבירה - כתובת מגוריו, כתובת מקום עבודתו ומספרי הטלפון שלו. (ב) הרשויות לא ימסרו לאדם, לרבות לנאשם ולסניגורו, כחלק מחומר החקירה או כחלק מכתב האישום, את הפרטים האישיים של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המנויה בחלק א' בתוספת הראשונה א' שבשלה נפתחה חקירה או הוגש כתב האישום. (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאית כל אחת מן הרשויות, בכפוף להוראות כל דין החלות עליה, למסור את הפרטים האישיים של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המנויה בחלק א' בתוספת הראשונה א', כולם או חלקם, אם מצאה כי המסירה נדרשת לצורך ההליכים הפליליים שענינם העבירה שבשלה נפתחה חקירה או הוגש כתב האישום, לפי הענין, או לצורך הגנה וטיפול בנפגע, והתקיים אחד מאלה: (1) הפרטים האישיים של הנפגע הם חלק מתיאור העובדות בכתב האישום המהוות את העבירה; (2) המסירה היא בתוך רשות, בין רשות לרשות או מהרשויות לבית משפט. (ד) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו אם נתן הנפגע את הסכמתו למסירה. (ה) תובע רשאי שלא למסור לנאשם ולסניגורו, כחלק מחומר החקירה או כחלק מכתב האישום, את הפרטים האישיים של נפגע עבירה שאינה מנויה בחלק א' לתוספת הראשונה א', אם קיים לדעתו חשש לפגיעה בשלומו של נפגע העבירה. (ו) בית משפט רשאי, לבקשת הנאשם או סניגורו, להורות על גילוי פרטים אישיים של נפגע עבירה, כולם או חלקם, שלא נמסרו להם לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ה), אם מצא כי מסירת הפרטים נדרשת לצורך ניהול הגנת הנאשם. (ז) הורה בית המשפט על גילוי פרטים אישיים של נפגע עבירה כאמור בסעיף קטן (ו), רשאי הוא לקבוע תנאים או סייגים לגילוי הפרטים, שתכליתם להגן על פרטיותו של הנפגע. (ח) על בקשה לפי סעיף קטן (ו) יחולו הוראות סעיף 74(ג) עד (ו) לחוק סדר הדין הפלילי, בשינויים המחויבים. (ט) הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכל דין אחר הקובע איסור או הגבלות על מסירת מידע, או חיסיון. 8. זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי (תיקון: תשס"ה) (א) נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על זכויותיו כנפגע עבירה ועל הדרך שבה מתנהל הליך פלילי, כפי שיקבעו השרים. (ב) נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע; ואולם לא ייכלל במידע לפי סעיף קטן זה, מידע שמסירתו אסורה לפי כל דין או שיש במסירתו, לפי שיקול דעתו של האחראי על החקירה או התביעה, כדי לפגוע בחקירה או בפרטיותו או בשלומו של אדם; השרים יקבעו את דרכי קבלת המידע ותוכנו. (ג) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב) - (1) נפגע עבירה שביקש זאת זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת השניה יידעו אותו על שלבים בהליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע, כמפורט באותה תוספת; (2) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת, זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת השלישית יידעו אותו על פרטים נוספים בהליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע, לרבות לענין זכותו לפי סעיפים 16 ו-17 כמפורט באותה תוספת. (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהחובה לידע מתלונן לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי. 9. זכות עיון בכתב אישום נפגע עבירה זכאי, לבקשתו או לבקשת בא כוחו, לעיין בכתב האישום נגד הנאשם ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה: (1) עיון כאמור בכתב האישום - אסור על פי דין; (2) סבר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי הענין, כי מטעמים מיוחדים שיירשמו אין להרשות את העיון או את קבלת ההעתק כאמור. 10. זכות לקבל מידע על מאסר או משמורת אחרת נפגע עבירת מין או אלימות שביקש זאת זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת הרביעית יידעו אותו על מהלך מאסרו של הנידון או על מהלך שהייתו של הנאשם או הנידון במשמורת חוקית אחרת בעקבות העבירה, לרבות לענין זכותו לפי סעיפים 19 ו-20 כמפורט באותה תוספת. 11. זכות לקבל מידע על שירותי סיוע נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירה בין שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים, כפי שיקבעו השרים. 12. ניהול הליכים בזמן סביר ההליכים הנוגעים לעבירת מין או אלימות יקוימו בתוך זמן סביר, כדי למנוע עינוי דין. 13. חקירה של גוף חוקר בדבר עבר מיני (א) במהלך חקירת תלונה בגוף החוקר בדבר עבירת מין או אלימות לא ייחקר נפגע העבירה על עברו המיני, למעט חקירה הנדרשת בנסיבות הענין בדבר קשר מיני קודם עם החשוד, אלא אם כן קבע הקצין הממונה מטעמים שיירשמו, כי חקירה זו חיונית כדי להגיע לחקר האמת. (ב) חקירה על עברו המיני של נפגע עבירת מין או אלימות לפי הוראות סעיף קטן (א) תיעשה תוך שמירה קפדנית על כבודו ופרטיותו של הנפגע. 14. זכות לנוכחות מלווה בחקירה נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת חקירתו בגוף החוקר, אלא אם כן סבר הקצין הממונה, כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה. 15. זכות לנוכחות בדיון הנערך בדלתיים סגורות (א) בכפוף להוראות סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי, נפגע עבירה זכאי להיות נוכח בדיון בבית המשפט בענין העבירה שממנה נפגע, הנערך בדלתיים סגורות לפי סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, וכן זכאי הוא שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח עמו בדיון כאמור. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לאפשר את נוכחותו של נפגע העבירה או של האדם המלווה אותו בדיון בבית המשפט. 16. זכות להביע עמדה לענין עיכוב הליכים (תיקון: תשס"ה) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על כוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין בכתב לפני היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך מטעמו להחליט בבקשה, לפני קבלת ההחלטה, במועד ובדרך שיקבעו השרים. 17. זכות להביע עמדה לענין הסדר טיעון (תיקון: תשס"ה, תשס"ח) 4 (א) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו לפני התובע, לפני קבלת החלטה בענין; (ב) זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לקבל הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם ולהביע עמדה בעניין זה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחולו לגבי העבירות המפורטות להלן, אלא אם כן ביקש נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון: (1) עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, אם נפגע העבירה הוא בן משפחתו של הנאשם; בפסקה זו, "בן משפחתו" - כהגדרתו בחלק ב' לתוספת ראשונה א'; (2) עבירה לפי סעיף 382(ב) או (ג) לחוק העונשין. (ג) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המפורטת בתוספת ראשונה ב', שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם, זכאי להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון לפני הגורם המאשר, בעל פה או בכתב, על פי בחירתו, טרם קבלת ההחלטה על הסדר הטיעון; בסעיף קטן זה, "גורם מאשר" - פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות שפרקליט המחוז הסמיכו לעניין זה. (ד) בדיון לגבי כתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה, שבו מציג התובע לפני בית המשפט הסדר טיעון שאליו הגיע עם הנאשם, יברר בית המשפט האם קוימו הוראות חוק נפגעי עבירה לעניין זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפי סעיף זה, לרבות האם הובאו פרטיו של הסדר הטיעון המוצג לפניו, כאמור בסעיף זה, לפני נפגע עבירה כאמור. (ה) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו, אלא אם כן קבע פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי העניין, כי יש בכך כדי לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך. (ו) השרים יקבעו את המועדים והדרכים למימוש זכויותיו של נפגע העבירה לפי סעיף זה. 18. הצהרת נפגע (תיקון: תשס"ה) (א) נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה בכתב לגוף החוקר או לתובע, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש; מסר הנפגע הצהרה כאמור, זכאי הוא שהתובע יביא את הצהרתו לפני בית המשפט בדיון בענין גזר דינו של הנאשם, לפי הוראות פרק ה', סימן ז' לחוק סדר הדין הפלילי או בדיון בענין נאשם שהוא קטין, לפי הוראות פרק ה' לחוק הנוער. (ב) אין בהגשת הצהרת נפגע לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיף 187 לחוק סדר הדין הפלילי. (ג) השרים יקבעו הוראות לענין הצהרת נפגע לפי סעיף זה, לרבות לענין דרכי הגשתה, תוכנה ועדכונה. 19. זכות להביע עמדה לפני ועדת שחרורים (א) נפגע עבירת מין או אלימות, שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף 10 על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני הועדה, במועד ובדרך שיקבעו השרים לענין הסיכון הצפוי משחרור הנידון. (ב) בסעיף זה, "ועדת שחרורים" - כמשמעותה בפרק ו' סימן ב' לחוק העונשין. 20. זכות להביע עמדה לענין חנינה נפגע עבירת מין או אלימות, שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף 10 על בקשת הנידון לחנינה או להקלה בעונשו מנשיא המדינה, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב באמצעות מחלקת החנינות במשרד המשפטים, לפני החלטת נשיא המדינה בבקשה כאמור, במועד ובדרך שיקבעו השרים. 21. הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי אי קיום זכות מהזכויות הקבועות בחוק נפגעי עבירה אין בו כשלעצמו כדי לפסול הליך פלילי, או כדי להוות עילה למשפט פלילי או אזרחי נגד רשות ציבורית או עובד ציבור; ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע נקיטת הליך משמעתי לפי כל דין. 22. זכאות בני משפחה גרמה העבירה למותו של אדם, יוענקו הזכויות לפי חוק נפגעי עבירה לבני משפחתו של נפגע העבירה, לפי סדר הקדימויות שלהלן: (1) למי שהיה בן זוגו בעת מותו; (2) לילדיו; (3) להוריו; (4) לאחיו; בהעדרם של כל אלה למי שהיה אפוטרופסו בעת מותו. 23. הקמת יחידות סיוע בפרקליטות (א) בפרקליטות המדינה ובפרקליטויות המחוז יוקמו יחידות סיוע, כפי שיקבע שר המשפטים, שתפקידן להבטיח את מימוש זכויות נפגע העבירה לפי הוראות חוק נפגעי עבירה, ובין השאר: (1) להבטיח את העברת המידע מהפרקליטויות לנפגעי העבירות ומנפגעי העבירות לפרקליטויות; (2) להנחות את עובדי הפרקליטויות ולסייע להם ביישום ההוראות לפי חוק נפגעי עבירה; (3) לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגע עבירות, ולהפיצו לעובדי הפרקליטויות. (ב) מבנה היחידות, פריסתן, תפקידיהן ודרכי פעולתן ייקבעו על ידי שר המשפטים. 24. מינוי אחראים במשטרת ישראל (א) משטרת ישראל תמנה שוטרים אחראים לענין חוק נפגעי עבירה, כפי שיקבע השר לביטחון הפנים, שתפקידם להבטיח את מימוש זכויות נפגע העבירה לפי הוראות חוק נפגעי עבירה ובין השאר: (1) להבטיח את העברת המידע מהמשטרה לנפגעי העבירות ומנפגעי העבירות למשטרה; (2) להנחות שוטרים ולסייע להם ביישום ההוראות לפי חוק נפגעי עבירה; (3) לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגעי עבירות ולהפיצו לשוטרים. (ב) דרך מינוי השוטרים, מספרם, תפקידיהם ואופן פעולתם ייקבעו על ידי השר לביטחון הפנים. פרק ג': תיקוני חקיקה והוראות שונות 25. (שולב בחוק סדר הדין הפלילי) 26. הודעות (תיקון: תשס"ה) הודעות לפי חוק נפגעי עבירה יישלחו לנפגע העבירה לפי הכתובת שמסר לשם כך או יימסרו לו באמצעות מספר הטלפון שמסר לשם כך, הכל בדרך שקבעו השרים; הודעות שנשלחו לכתובת שמסר נפגע העבירה כאמור, או שנעשה מאמץ סביר לשלוח או למסור אותן בדרך אחרת שקבעו השרים יראו אותן כאילו נמסרו לו. 27. שינוי התוספות השרים רשאים לשנות, בצו את התוספות. 28. ביצוע ותקנות (א) השרים ממונים על ביצוע חוק נפגעי עבירה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. (ב) תקנות וצווים לפי חוק נפגעי עבירה טעונים אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. 29. תחילה ותחולה הדרגתית (תיקון: תשס"ג2, תשס"ה) (א) תחילתו של חוק נפגעי עבירה, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), בתום שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה). (ב) סעיפים 4(ב) ו-(ג), 6(ב)(2), 7, 8(ב) ו-(ג), 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23 ו-24 יוחלו בהדרגה, החל ביום שיקבעו לגביהם השרים ועל פי צווים שיקבעו; ההחלה יכול שתהיה לפי אזורים או לפי סוגי הזכויות או סוגי עבירות. (ג) החלתם של הסעיפים המנויים בסעיף קטן (ב) תושלם לא יאוחר מיום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005) (בסעיף זה ובסעיף 31 - המועד הקובע); לא הושלמה החלת הסעיפים האמורים בצווים שקבעו השרים לפי סעיף קטן (ב) עד למועד הקובע, תהיה תחילתם של הסעיפים האמורים במועד הקובע. (ג1) הזכויות לפי סעיפים 7, 8(ג), 16 ו-17 כנוסחם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 2), התשס"ה-2004, והזכויות לפי סעיפים 8(ב), 10 למעט לענין הזכויות שהוחלו בצו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), התשס"ג-2003, 19 ו-20, כפי שיוחלו בצו לפי הוראות סעיף קטן (ב) ובמועד שנקבע בו, או שתחילתן במועד הקובע לפי הוראות סעיף קטן (ג), יהיו מוקנות לנפגע עבירה רק לגבי הליך פלילי שתיק החקירה בו נפתח במועד החלת הזכויות כאמור או במועד הקובע, לפי הענין, או לאחריו, אלא אם כן קבעו השרים אחרת. (ד) תחילתו של סעיף 25 תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק נפגעי עבירה. 30. אישור תקנות ראשונות תקנות וצווים ראשונים יובאו על ידי השרים לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק נפגעי עבירה. 31. מעקב אחר יישום החוק (תיקון: תשס"ג, תשס"ה) (א) במהלך התקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ועד חודש לפני המועד הקובע, ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מדי ארבעה חודשים, על מצב ההיערכות ליישום הסעיפים המנויים בסעיף 29(ב), ולהחלתם ההדרגתית. (ב) במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי שנה, על מצב יישום החוק, לרבות אפשרות הקניית הזכויות לפי הסעיפים המנויים בסעיף 29(ג1) גם לנפגע עבירה שתיק החקירה בענינו נפתח לפני המועד הקובע. תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ה, תשס"ז) (סעיף 2 להגדרה "עבירת מין או אלימות") עבירות בחוק העונשין 1. לפי סעיף 192, בסימן ט' לפרק ח' 2. לפי סעיפים 203, 203ב ו-214 (ב-1), בסימן י' לפרק ח' 3. לפי סעיפים 298, 300, 302, 303, 304 305 ו307, בסימן א' לפרק י' 4. לפי סעיפים 327, 329, 330, 332, 333 334, 335, 336 ו-337, בסימן ד' לפרק י' 5. לפי סעיפים 345, 346, 347, 347א, 348, 349 ו-351, בסימן ה' לפרק י' 6. לפי סעיפים 368ב ו-368ג, בסימן ו'1 לפרק י' 7. לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373 , 374, 374א, 375, 375א, 376, 376ב, 377 ו-377א, בסימן ז' לפרק י' 8. לפי סעיפים 379, 380, 381 ו-382, בסימן ח' לפרק י' 9. לפי סעיפים 402 ו-404, בסימן ג' לפרק י"א 10. לפי סעיפים 427 ו-428, בסימן ו' לפרק י"א עבירות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 1. לפי סעיף 5 תוספת ראשונה א' (תיקון: תשס"ה, תשס"ז) (סעיף 2 להגדרה "עבירת מין או אלימות חמורה") חלק א' לענין סעיפים 7(ב), 8(ג)(2), 16 או 17 עבירות בחוק העונשין המנויות בתוספת הראשונה 1. עבירות המנויות בפרט 2. 2. עבירות המנויות בפרט 3, למעט לפי סעיפים 303 ו-304. 3. עבירות המנויות בפרט 4, למעט לפי סעיפים 334 ו-337. 4. עבירות המנויות בפרט 5, למעט לפי סעיף 349. 5. עבירות המנויות בפרט 6. 6. עבירות המנויות בפרט 7. 7. עבירות המנויות בפרט 9. 8. עבירות המנויות בפרט 10. חלק ב' לענין סעיפים 8(ג)(2), 16 או 17 עבירות בחוק העונשין המנויות בתוספת הראשונה 1. עבירות המנויות בפרט 1, עבירה לפי סעיף 334, המנויה בפרט 4, ועבירות המנויות בפרט 8, והכל כשנפגע העבירה הוא בן משפחתו של החשוד, הנאשם או הנידון; בפרט זה, "בן משפחתו" - כל אחד מאלה: (1) מי שמקיים או שקיים עם החשוד, הנאשם הוא הנידון מערכת יחסים זוגית; (2) קטין או חסר ישע, שהחשוד, הנאשם או הנידון, לפי הענין, אחראי עליו או היה אחראי עליו; לענין פסקה זו, "אחראי על קטין או חסר ישע" כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין. 2. עבירות לפי סעיפים 303 ו-304, המנויות בפרט 3. עבירות לפי פקודת התעבורה 1. עבירה לפי סעיף 64. תוספת ראשונה ב' (תיקון: תשס"ח) 4 (סעיף 17(ג)) עבירות בחוק העונשין 1 .עבירות לפי סעיפים 298 , 300 ו-305. 2 .עבירה לפי סעיף 329 . 3 .עבירות לפי סעיפים 345 ו-347 (ב). 4 .עבירות לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374 ו-374א. 5 .עבירה לפי סעיף 402. תוספת שניה (תיקון: תשס"ה) (סעיף 8(ג)(1)) השלב בהליך הפלילי הגוף מוסר המידע 1. העברת חומר החקירה לתובע לפי הוראות סעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי; הגוף החוקר 2. החלטה שלא לחקור לפי הוראות סעיף 59 הגוף החוקר לחוק סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב זה יהיה כאמור בסעיף 63 לחוק סדר הדין הפלילי ויכלול גם הודעה על זכות הערר לפי סעיף 64 לחוק האמור; 3. החלטה שלא להעמיד את החשוד לדין לפי הגוף החוקר הוראות סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב זה יהיה כאמור בסעיף 63 לחוק סדר הדין הפלילי ויכלול גם הודעה על זכות הערר לפי סעיף 64 לחוק האמור; 4. שחרור של החשוד או הנאשם ממעצר בתנאים לגבי שחרור חשוד - כאמור בסימן ו' לפרק ב' בחוק סדר הדין הפלילי משטרת ישראל; (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, לרבות לגבי שחרור ממעצר פירוט התנאים ובלבד שבית המשפט או הקצין ; עד תום ההליכים - הממונה קבע שתנאי השחרור, כולם או חלקם, נועדו התובע להגן על נפגע העבירה; יידוע על שלב זה יכלול גם הודעה על כך שנפגע העבירה רשאי להעתיק את פירוט תנאי השחרור האמורים; 5. העמדת החשוד לדין לפי הוראות סעיף 62 התובע לחוק סדר הפלילי; 6. החלטה לעכב את ההליך הפלילי לפי הוראות היועץ המשפטי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי או כל החלטה לממשלה או אחרת, לפי כל דין, להפסיק את ההליך הפלילי; התובע לפי הענין 7. מועדי הדיונים בבית המשפט, למעט הדיון שבו התובע מתקיימת הקראת כתב האישום לפי הוראות סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי; חלה מגבלה על פי דין על נוכחותו של נפגע העבירה בדיון מדיוני בית המשפט, תימסר לו הודעה גם על כך; 8. הכרעת הדין לפי הוראת סעיף 182 לחוק סדר התובע הדין הפלילי או סעיף 21 לחוק הנוער; 9. גזר הדין לפי הוראות סעיף 193 לחוק סדר התובע הדין הפלילי או החלטת בית משפט לנוער לפי סעיפים 24 עד 26 לחוק הנוער; 10. הגשת ערעור על פסק הדין לפי הוראות התובע פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי תוספת שלישית (תיקון: תשס"ה, תשס"ו-3, תשס"ח) 4 (סעיף 8(ג)(2)) השלב בהליך הפלילי הגוף מוסר המידע 1. שם החוקר שמונה כאחראי על חקירת העבירה; הגוף החוקר 2. מעצרו של החשוד או הנאשם או שחרורו ממעצר, לגבי חשוד לפי הוראות פרק ב' לחוק סדר הדין הפלילי משטרת ישראל; (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, או לגבי נאשם - פרק ג' לחוק הנוער; התובע 3. כוונה לעכב את ההליך הפלילי לפי הוראות היועץ המשפטי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב לממשלה או מי זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביא את שהוסמך על ידו עמדתו בענין לפי הוראות סעיף 16; להחליט בבקשה 4. (א) הודעה על העמדת החשוד לדין כאמור בפרט 5 התובע בתוספת השניה תכלול גם הסבר על כך שיש אפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם והודעה על זכותו להביע את עמדתו בענין לפי הוראות סעיף 17(א). (ב) פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון האמור לפי הוראות סעיף 17(א), למעט בעבירות המפורטות בסעיף 17(ב)(ג). בעבירות המנויות בתוספת ראשונה ב' - פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון בפני גורם מאשר, לפי הוראות סעיף 17(ג). 5. מתן צו פיקוח לפי סעיף 12 לחוק הגנה על היועץ המשפטי הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006, לרבות לממשלה או נציגו תנאי הפיקוח והמעקב כאמור בסעיף 13(4), (5), (7) ו-(9) עד (11) לאותו חוק, וכן כל שינוי בתקופת תוקפו של הצו או בתנאי מתנאיו כאמור בסעיפים 14 ו-23 לאותו חוק. תוספת רביעית (תיקון: תשס"ג) (סעיף 10) השלב הגוף מוסר המידע 1. תחילת ריצוי מאסרו בפועל או אשפוזו בבית שירות בתי הסוהר חולים, שבו אושפז על פי צו של בית משפט לפי או בית החולים, חוק חולי נפש, התשנ"א-1991 (להלן - בתי חולים), לפי הענין של הנאשם או הנידון לפי הענין; 2. יציאת הנידון לחופשה ממאסר או מבית חולים שירות בתי הסוהר והמועד הצפוי לחזרתו ממנה; או בית החולים, לפי הענין 3. מועד הבאת הנידון לפני ועדת השחרורים, שירות בתי הסוהר לפי הוראות חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001; יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו לפני ועדת השחרורים לפי הוראות סעיף 19; 3א. החלטת ועדת שחרורים אם לשחרר את שירות בתי הסוהר הנידון שחרור על-תנאי או לא; 4. תנאים לשחרור הנידון ממאסר לפי הוראות שירות בתי הסוהר סימן ה' לפרק ב' לפקודת בתי הסוהר, שמטרתם להגן על הנפגע; 5. בריחת הנאשם או הנידון ממאסר או מבית שירות בתי הסוהר חולים; או בית החולים, לפי הענין 6. מועד שחרור הנאשם או הנידון ממאסר או שירות בתי הסוהר מבית חולים; או בית החולים, לפי הענין 7. בקשת הנידון מנשיא המדינה לחנינה או מחלקת חנינות להקלה בעונשו כאמור בסעיף 11(ב) לחוק-יסוד: במשרד המשפטים נשיא המדינה; 8. החלטת נשיא המדינה למתן חנינה או להקלה לשכת נשיא המדינה בעונשו של הנידון כאמור בסעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה. _________________________________ 1 ס"ח תשס"א, 183; תשס"ג, 395; תשס"ה, 11; תשס"ו, 244; תשס"ז, 6; תשס"ח, 624. ק"ת תשס"ג, 825; תשס"ה, 476. 2 סעיף 23 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 395) קובע: "23. תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה - תחילה ואי תחולה תחילתו של סעיף 29(ג) לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, כנוסחו בסעיף 22 לחוק נפגעי עבירה, ביום ט"ז בטבת התשס"ג (21 בדצמבר 2002); בתקופה שמיום ט"ז בטבת התשס"ג (21 בדצמבר 2002) עד יום תחילתו של חוק נפגעי עבירה, לא תוטל חובה ולא תינתן זכות מכוח הסעיפים המנויים בסעיף האמור." 3 סעיף 34 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 245) קובע לגבי פרט 4 בתוספת השלישית: "34. תחילה, תחולה והחלה הדרגתית (א) תחילתו של חוק נפגעי עבירה ביום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006) (בחוק נפגעי עבירה - יום התחילה). (ב) הוראות חוק נפגעי עבירה יוחלו בהדרגה, במועדים שייקבעו בצווים שיוציא השר לביטחון הפנים לאחר התייעצות עם שר הרווחה ועם שר המשפטים, ובלבד - (1) שביום התחילה יחולו הוראות חוק נפגעי עבירה על עבריין מין שנידון למאסר בפועל, ריצה את מלוא תקופת המאסר שהוטל עליו, ולא שוחרר על-תנאי; (2) שעד יום י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007) יחולו הוראות חוק נפגעי עבירה על עבריין מין שהורשע בביצוע עבירת מין שנפגע העבירה בה היה קטין; (3) שעד יום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008) יחולו הוראות חוק נפגעי עבירה על כל עבריין מין שנידון למאסר בפועל אף אם לא סיים לרצות את מלוא תקופת המאסר שהוטלה עליו; (4) שעד יום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011) יחולו הוראות חוק נפגעי עבירה על כלל עברייני המין. (ג) חוק נפגעי עבירה יחול, לפי הענין, על כל אחד מאלה: (1) טרם ניתנה הכרעת דין בענינו; (2) הורשע וטרם נגזר דינו; (3) נידון לעונש מאסר בפועל ובמועד תחילתו של חוק נפגעי עבירה טרם שוחרר ממאסר; (4) בית משפט הורה על אשפוזו ובמועד תחילתו של חוק נפגעי עבירה טרם שוחרר מאשפוז." 4 סעיף 4 לחוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 5), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 625) קובע לגבי תיקון סעיפים 17, הוספת תוספת ראשונה ב' ותיקון התוספת השלישית: "4. תחילה תחילתו של חוק נפגעי עבירה שישה חודשים מיום פרסומו." (החוק פורסם ביום 8.7.08). משפט פליליחוקנפגעי עבירה