ביטול נהיגה מונעת

האם אפשר לבטל נהיגה מונעת ? להלן תקציר פסק דין בעתירה לביטול נהיגה מונעת: הוגשה עתירה מנהלית, במסגרתה מבקש העותר להורות על ביטול החלטת המשיב לפיה חויב העותר לעבור קורס לנהיגה מונעת. כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה שלו. העותר החזיק ברישיון נהיגה שתוקפו הרשום הוא עד יום 15.12.2018. ביום 22.4.14 נשלחה אל העותר הזמנה לקורס נהיגה מונעת, לאחר שצבר 12 נקודות, המחייבות זאת. ההזמנה נשלחה אל העותר בדואר רשום עם אישור מסירה, אולם העותר טען, כי החתימה על אישור המסירה איננה חתימתו ואיננה חתימת מי מבני משפחתו הגר עימו. אישור המסירה הוצא מהדואר והתברר בדיון כי החתימה נושא שם אחר ולא את שמו של העותר או מי מבני ביתו. כן הגיש העותר בקשות שהוגשו על ידו ללשכת ההוצל"פ, הנושאות את חתימתו, השונה, במובהק, מהחתימה על אישור המסירה. העותר טען, כי ביישוב בו הוא מתגורר, מתגוררים 6 או 7 אנשים אשר שמם זהה לשמו וייתכן שההודעה נמסרה, בטעות, למי מהם. מנגד נטען שהעתירה עצמה נגועה בחוסר ניקיון כפיים, מאחר שהעותר לא גילה בעתירתו, שהוטלה עליו הגבלת רישיון מטעם לשכת הוצל"פ. בנוסף לכך, הפקיד העותר את רישיונו בבית המשפט, כך שבמועדים שצוינו על ידי העותר ללא קשר להמצאה על ידי משרד הרישוי), לא היה לעותר רישיון בתוקף וזאת מחמת המגבלה שהוטלה על ידי ראש ההוצל"פ. כמו כן נטען כי לעניין המסירה על ידי משרד הרישוי, חלה חזקת המסירה הקבועה בתקנה 550 לתקנות התעבורה והנטל להראות, שההודעה לא התקבלה אצל העותר מוטל על העותר ולעניין מסירה על ידי לשכת ההוצל"פ, חלה חזקת המסירה אשר בתקנה 24 לתקנות ההוצל"פ. העותר טען, שהוא מעולם לא קיבל הודעה מלשכת ההוצל"פ על הגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלו וכי בינתיים הוא סיים לשלם את כל החוב בהוצל"פ והתיק נסגר. העותר אישר שהוא הפקיד את הרישיון בביהמ"ש וטען, שהיה זה בבית המשפט לתעבורה בפתח תקוה, לאחר שהוא נפסל מלנהוג למשך חודש ימים ולאחר שהסתיימה הפסילה, חודש רישיונו. ב"כ העותר אישר שבשנת 2009 העותר זומן לקורס, נענה להזמנה ועבר את הקורס. מתעודת עובד ציבור שהוגשה לתיק ביהמ"ש, עלה, שנשלחה אל העותר הודעה אחת בלבד על הטלת הגבלה. ההודעה נשלחה בדואר רגיל, בהתאם לדרך המסירה האמורה בתקנה 24(א) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, הודעה בדבר הגבלה (על פי סעיף 66ג' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, מומצאת לחייב "... בדרך הקבועה בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין, והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי רשם ההוצאה לפועל; ואולם כתב שניתן להמציאו בדואר יישלח בדאר שאינו רשום וללא אישור מסירה, אלא אם כן נאמר בתקנות אלה במפורש אחרת". על פי תקנה 24(ב) לתקנות: "נשלח כתב בדואר, בדואר רשום, או בדואר רשום עם אישור מסירה, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השישי שלאחר משלוחו, אף אם הנמען נמנע או סירב לקבלו, והערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר, בדבר ההימנעות או הסירוב, ישמשו ראיה לאמיתותם". חזקת המסירה, האמורה בסעיף 24(ב), לתקנות, היא חזקה עובדתית הניתנת לסתירה והנטל לסתור אותה מוטל על העותר, הטוען שהוא לא קיבל את ההודעה. בנסיבות מקרה זה, המשקל המצטבר של הנתונים שהובאו בפני בית המשפט - העובדה שמדובר בהודעה אחת בלבד, אשר נשלחה אל העותר מלשכת ההוצל"פ, רק לפי כתובת היישוב בו הוא גר, הטענה (שלא נסתרה) לפיה ביישוב זה מתגוררים עוד 6-7 אנשים בעלי שם זהה , העובדה שהוא התייצב לקורס קודם אליו זומן ו כן העובדה, שעל אישור המסירה שבוצעה על ידי משרד הרישוי חתם, ככל הנראה אדם אחר, מצביע על קיומה של אפשרות סבירה לכך שההודעה של משרד הרישוי לא הגיעה לידי העותר. העותר הגיש צילום מתיק ההוצל"פ שנפתח נגדו וממנו עולה, כי הגיש העותר בקשה לתיק ההוצל"פ, מלווה בתצהיר מטעמו ובה ביקש לקבוע צו תשלומים ולבטל את כל הליכי ההוצל"פ נגדו, לרבות עיקולים שהוטלו על חשבונות הבנק שלו. מאחר שהעותר ביקש לבטל את כל הליכי ההוצל"פ נגדו, יש בכך שהוא לא ביקש לבטל את ההגבלה על רישיון הנהיגה שלו, כדי לתמוך, תמיכה מסוימת בטענתו לפיה לא קיבל את ההודעה על ההגבלה (אם כי לא הייתי רואה בכך משום ראייה עצמאית לכך). יש לציין, שההגבלה בוטלה. לאחר שהעותר שילם את כל החוב בתיק ההוצל"פ. בנסיבות אלה אין מקום לקבוע שהעותר נהג בחוסר ניקיון כפיים בכך שלא גילה, בעתירתו, קיומה של הגבלה זו. עם זאת - העותר צבר נקודות במספר המצדיק קורס, כאמור, מחייב אותו לעבור קורס כזה, אלא שיש ליתן לו הזדמנות לעשות כן. לפיכך ולאור כל האמור לעיל, בית המשפט הורה כדלקמן: א. רישיון הנהיגה של העורר יחודש, בשלב זה , בכפוף למילוי דרישת המשיב לפיה על העותר לעבור קורס נהיגה מונעת. ב. תישלח לעותר הזמנה חדשה לקורס נהיגה מונעת וזאת - באמצעות בא כוחו.משפט תעבורהנהיגה מונעת