אפליית נשים בשוק העבודה

##אפליית נשים בשוק העבודה בישראל## המחוקק בישראל פרש מניפת זכויות על זכות ההורות של האשה העובדת, בחוקי משפט העבודה המגן והביטחון הסוציאלי ובהן, הגנה מפני פיטורים בשל הריון וטיפולי הפריה, לרבות בתקופה שלאחר תום חופשת הלידה, זכות להיעדרות בתשלום עקב בדיקות הקשורות להיריון, זכות סירוב לעובדת בהיריון לעבוד בעבודות לילה ובשעות נוספות, זכות היעדרות מהעבודה בשל טיפולי הפריה ואיסור על הפליית עובד מחמת הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית בהיותה הפליה אסורה ופסולה, המנוגדת לעקרון השוויון ברוח זו אף חוקק חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בשוק העבודה ושל התאמת מקומות העבודה לנשים, תשס"ח – 2008 במטרה להביא לשינוי התרבות העסקית ולטפח מודעות ציבורית כדי לעודד שילוב וקידום של נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים וכן להורוּת. לפי העולה מדברי ההסבר לחוק נועדו הוראותיו להתמודד עם הקושי הנובע מכך ששוק העבודה אינו מותאם לנשים בכלל ולהורים בפרט. החוק מכוון להגביר את המודעות הציבורית ולקדם שינוי של התרבות העסקית בחברה בישראל ותכליתו לעודד שילובן של נשים בעבודה וקידומן, תוך שיפור תנאי ההעסקה והיקפה. מטרות אלה יוגשמו באמצעות תמריצים למעסיקים להתאים את מקומות העבודה, לרבות נוהלי העבודה, שעות העבודה, ההכשרה המקצועית וההדרכה הנהוגים אצלם, לנשים בכלל ולהורים בפרט. ##הגנה על נשים להריון ושילובן בשוק העבודה## הוראות חוק הביטוח הלאומי וחוק עבודת נשים הן חלק ממערך חקיקה של משפט העבודה המגן והביטחון הסוציאלי אשר נועד למגר אפליה מגדרית. במסגרת זו ובמטרה להבטיח תעסוקת נשים ושילובן בשוק העבודה, קבע המחוקק הגנה על עובדים מפני פגיעה במצב של טרום הורות, לרבות מצב בו העובדת נמצאת בהריון, או בטיפולי הפריה חוץ-גופית ובהוֹרוּת לאחר לידה. ביטוי מובהק לצורך בהגנה על העסקת נשים ומעמדן בשוק העבודה בדרך של התאמת הוראות החוק לשינוי העיתים, נמצא אנו בדברי ההסבר להצעת חוק עבודת נשים (תיקון מ' 10), התש"ן – 1990 בהם נאמר כי בחוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954, לא נעשו כל שינויים מהותיים מאז חקיקתו וזאת על אף התמורות הרבות שחלו במהלך השנים במשק הישראלי בכלל ובנושא עבודת נשים בפרט. אין עוררין על כך שהנשים מהוות כח פוטנציאלי אדיר במדינת ישראל, וכי מן הראוי, לטובת המשק כולו, לעודדן לצאת לעבודה. הצעת חוק זו נועדה לענות על צרכיה הטבעיים, המשפחתיים והמקצועיים כאחד של כל אשה בישראל, וזאת מתוך מטרה לעודד נשים להשתלב במעגל העבודה הסדיר ומתוך הכרה בחשיבות הרבה שיש להשתלבות זו הפליה / אפליה