חוק קצבת זקנה

חוק קצבת זקנה - סימן ג' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 ביטוח זקנה 244. קצבת זקנה בתקופה שמיום 1.8.2009 ועד יום 31.12.2009 פסקה (א) תיקרא כך (ס"ח תשס"ט, 258): (א) מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, ישלם לו המוסד, בכפוף להוראות סימן זה, קצבה חודשית בשיעור של 17% מהסכום הבסיסי. בתקופה שמיום 1.1.2010 ועד יום 31.12.2010 פסקה (א) תיקרא כך (ס"ח תשס"ט, 258): (א) מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, ישלם לו המוסד, בכפוף להוראות סימן זה, קצבה חודשית בשיעור של 17.35% מהסכום הבסיסי. בתקופה שמיום 1.1.2011 פסקה (א) תיקרא כך (ס"ח תשס"ט, 249): (א) מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, ישלם לו המוסד, בכפוף להוראות סימן זה, קצבה חודשית בשיעור של 17.7% מהסכום הבסיסי. (ב) היו למבוטח האמור בסעיף קטן (א) תלויים תשולם לו בעדם, בנוסף לקצבה שלו, תוספת תלויים כדלהלן: בתקופה שמיום 1.8.2009 ועד יום 31.12.2009 פסקה (ב)(1)(2) תיקרא כך (ס"ח תשס"ט, 258): (1) בעד בן הזוג לפי סעיף 247(1) או (3) - 8.5% מהסכום הבסיסי; (2) בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים - 5.4% מהסכום הבסיסי. בתקופה שמיום 1.1.2010 ועד יום 31.12.2010 פסקה (ב)(1)(2) תיקרא כך (ס"ח תשס"ט, 258): (1) בעד בן הזוג לפי סעיף 247(1) או (3) - 8.7% מהסכום הבסיסי; (2) בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים - 5.5% מהסכום הבסיסי. בתקופה שמיום 1.1.2011 פסקה (ב)(1)(2) תיקרא כך (ס"ח תשס"ט, 249): (1) בעד בן הזוג לפי סעיף 247(1) או (3) - 8.9% מהסכום הבסיסי; (2) בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים - 5.6% מהסכום הבסיסי. (ג) לענין הזכויות לפי סעיף 238, סעיף זה וסעיפים 245, 247, 249 ו-250, רואים כמבוטח גם תושב ישראל שהשלים תקופת אכשרה לפי סעיף 246 אף אם לא היה מבוטח לפי סימן ב' ערב הגיעו לגיל המזכה אותו לקצבת זקנה. (ג1) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לגבי מי שמבוטח לפי סימן זה בלבד. (ד) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להגדיל את השיעורים הנקובים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב). (ה) בכפוף להוראות סעיף 324 יוסיף המוסד לשלם את הקצבה למי שחדל להיות תושב ישראל. 245. גיל קצבת זקנה וקצבת זקנה יחסית (א) הגיל לקצבת זקנה הוא - (1) בגבר - שבעים שנים ואם הכנסתו בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית - גיל הפרישה; (2) באשה - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1, ואם נתקיים בה אחד מאלה - גיל הפרישה; (א) נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה לקצבת זקנה לפי סעיף 246(א) והכנסתה בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית; (ב) היא פטורה מתקופת אכשרה לפי סעיף 246(ב) והכנסתה בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית; (ג) קיבלה קצבת נכות לפי פרק ט', שנים עשר חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיעה לגיל הפרישה. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), אם עלתה הכנסתו של המבוטח על ההכנסה המרבית, תשולם לו קצבת זקנה לפי סעיף 244(א) ו-(ב) בניכוי 60% מהסכום העולה על ההכנסה המרבית, לפי דרכי חישוב וכללי עיגול שקבע השר, ובלבד שסכום הקצבה לאחר הניכוי לא יפחת מסכום השווה ל-10% מסכום הקצבה לפי סעיף 244(א); ואולם רשאי המבוטח לוותר על קצבה זו לתקופה שביקש. (ב-1) לענין סעיף קטן (ב), לא תובא בחשבון הכנסה של מי שהיה זכאי לקצבה לפי פרק ט' בתכוף לפני הגיעו לגיל הפרישה. (ב-2) שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד2004, לפי הוראות פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ד' בלוח א'1 בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור. (ג) לענין סעיף זה "הכנסה" - הכנסה למעט הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכוח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחוץ לארץ; "הכנסה מרבית" - צירוף ההכנסות החודשיות המחושבות לפי האמור בלוח ט' בשנת מס, ואם עוד לא חלפה שנת המס - צירופם של שניים אלה: (1) ההכנסות החודשיות שחושבו לפי לוח ט' באותה שנת מס; (2) ההכנסה החודשית האחרונה שחושבה לפי לוח ט' כפול מספר החודשים שנותרו עד תום אותה שנת מס. 246. תקופת אכשרה (א) תקופת האכשרה המזכה לקצבת זקנה היא אחת מאלה: (1) 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה; (2) 144 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה רצופה; (3) לא פחות מ60 חודשים, אף אם אינם רצופים, שבהם היה אדם עובד מבוטח או עובדת מבוטחת, ובלבד שמספר חודשים אלה אינו פחות ממספר החודשים שבהם התקיימו ההוראות שלהלן: (א) הוא לא היה מבוטח מחמת שחדל להיות תושב ישראל; (ב) הוא לא היה עובד מבוטח או עובדת מבוטחת. (ב) אשה מבוטחת לא תזדקק לתקופת אכשרה לפי סעיף קטן (א) אם נתקיים אחד מאלה: (1) היא גרושה, אלמנה או עגונה; (2) היא לא נשואה, ונעשתה תושבת ישראל מכוח כניסתה לישראל, ובאותו זמן כבר הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ה' בלוח א'1; (3) בן זוגה אינו מבוטח. (4) שולמה לה קצבת נכות לפי פרק ט' בעד החודש שקדם בתכוף ליום שבו הגיעה לגיל הפרישה. (ג) שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד2004, לפי הוראות פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ה' בלוח א'1 בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור. 247. תלויים לענין סימן זה, תלוי במבוטח הוא אחד מהמפורטים להלן שהוא תושב ישראל: (1) אשתו שנתמלאו בה כל אלה: (א) ילדה לו ילד או שהיא אשתו שנה אחת לפחות; (ב) היא בת 45 שנים ומעלה או שיש עמה ילד שלו; (ג) אם לא הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בלוח א'1 - הכנסתה אינה עולה על הסכום המתקבל לפי פרט 1 של לוח ט'; (2) ילדו; (3) מי שהוא בן זוגה של מבוטחת שנה אחת לפחות ונתקיים בו אחד מאלה: (א) מלאו לו 70 שנים; (ב) מלאו לו 50 שנים והכנסתו אינה עולה על הסכום הנקוב בפרט 1 ללוח ט' או על כל סכום אחר שהשר קבע בצו לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה. 247א. תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80 מבוטח שהגיע לגיל 80, תשולם לו, נוסף על קצבתו, תוספת בשיעור ההפרש שבין 18% לבין השיעור האמור בסעיף 244(א). 247א. תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80 מבוטח שהגיע לגיל 80, תשולם לו, נוסף על קצבתו, תוספת בשיעור ההפרש שבין 18.35% לבין השיעור האמור בסעיף 244(א). 247א. תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 80 מבוטח שהגיע לגיל 80, תשולם לו, נוסף על קצבתו, תוספת בשיעור ההפרש שבין 18.7% לבין השיעור האמור בסעיף 244(א). 248. תוספת ותק מי שהיה מבוטח כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת יותר מעשר שנים לפני היום שבו הגיעה לו לראשונה קצבת זקנה, יוגדלו הקצבה, והתוספת כאמור בסעיף 247א ב-2% לכל שנת ביטוח שלמעלה מעשר שנות הביטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי הביטוח, אך לא תוגדל מכוח סעיף זה ביותר מ50%. 249. תוספת דחיית קצבה (א) מבוטח שהגיע לגיל שבו היה זכאי לקצבת זקנה אילולא היתה לו הכנסה העולה על ההכנסה המזכה אותו לפי סעיף 245 לקצבה כאמור, והכנסה זו מקורה במשלח יד, תוגדל הקצבה שהוא זכאי לה לפי הסעיפים הקודמים ב-5% לכל שנה שבה היתה לו הכנסה כאמור. (ב) מבוטח שהיתה לו הכנסה כאמור במשך תשעה חודשים לפחות מתוך שנה פלונית יראוהו, לענין סעיף זה, כאילו היתה לו הכנסתו זו במשך כל השנה. (ג) על אף הוראות סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף זה אף לגבי מי שוויתר על הקצבה לפי סעיף 245. 250. מבוטח שחדל להיות זכאי היה המבוטח זכאי לקצבה וחדלו להתקיים בו תנאי הזכאות לקצבה בהתאם לסעיף 245, יופסק תשלום הקצבה; חזר המבוטח ונעשה זכאי לקצבה, יחודש תשלום הקצבה; שנות העבודה שבהן הופסק תשלום הקצבה כאמור יבואו במנין השנים לענין הגדלת הקצבה לפי סעיף 249. 251. קצבת זקנה לנכה (א) בסעיף זה - "קצבת נכות" - קצבה חודשית כמשמעותה בסעיף 199(1) וכן גמלה מיוחדת לעולה המשתלמת לפי הסכם מכוח סעיף 9; "סכום קצבת זקנה" - סכום השווה לקצבה המשתלמת לפי הוראות סעיפים 244(א) ו-(ב) ו-248, וכן גמלת זקנה מיוחדת לעולה המשתלמת לפי הסכם מכוח סעיף 9; "גמלה נוספת לנכה" - סכום השווה להפרש שבין קצבת נכות וסכום קצבת זקנה. (ב) מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה, וסכום קצבת הזקנה שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת הנכות האמורה, זכאי לקצבת הזקנה בצירוף גמלה נוספת לנכה (בסעיף זה - קצבת זקנה לנכה), ואולם תוספת התלויים תחושב בעד כל חודש בהתאם למספר התלויים בנכה באותו חודש כמשמעותם בסעיף 200(ג); קצבת הזקנה לנכה תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת הנכות. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית), תשל"א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12א ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968, אני מתקין תקנות אלה: 1. חישוב קצבת הזקנה היחסית קצבת הזקנה היחסית תיקבע כך: (1) הכנסותיו של המבוטח בשנת כספים פלונית תחולק במספר החדשים שבהם הופקה ההכנסה (להלן - ההכנסה החדשית הממוצעת); (2) מההכנסה החדשית הממוצעת יופחת החלק השנים עשר מהסכום הנקוב בלוח ב' לחוק, לפי הענין; היתרה תעוגל בהתאם לאמור בתקנה 4א לתקנות הביטוח הלאומי (גימלאות בביטוח זקנה ושאירים), תשט"ז-1956, והיתרה המעוגלת תנוכה מקצבת הזקנה לפי סעיף 11(א) לחוק. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום ו' בניסן תשל"א (1 באפריל 1971). קצבת זקנהחוק