חוק זכויות יולדת

תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז ליולדת ולילוד) (להלן:"חוק זכויות יולדת") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94א ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה חוק זכויות יולדת: 1. הגדרות בחוק זכויות יולדת - "פג" - ילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה על 1,750 גרם שהיה בחיים 4 ימים לפחות ואושפז ביחידה לטיפול מיוחד בילודים; "שיעור עדכון" - שיעור עליית מחיר יום אשפוז, כפי שנקבע בהיתר להעלאת מחירי אשפוז לשירותים אמבולטוריים שניתן לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985 (להלן - ההיתר), לגבי אשפוז יולדות ואשפוז על ידי קופות החולים או משרד הבטחון בבתי חולים כלליים; "סכום שנתי בסיסי" - הסכום הכולל של מענקי האשפוז שהיו משולמים בשנה פלונית אילו שולמו לפי סכום המענק שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז בביטוח אימהות), התשנ"ב-1992, כפי שהיה ערב ביטולן של התקנות, על פי חוק זכויות יולדת, מעודכן לפי האמור בתקנה 4. 2. מענק אשפוז ותוספת בעד פג (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ה) (א) סכום מענק האשפוז ליולדת, בשל לידת ילוד אחד או יותר, הוא 4,171 שקלים חדשים בתוספת 43,352 שקלים חדשים בעד כל פג שנולד באותה לידה (להלן - מענק אשפוז). (ב) הסכום הכולל של מענקי האשפוז שישלם המוסד בשנה פלונית לא יעלה על הסכום השנתי הבסיסי לאותה שנה ולא יפחת ממנו. 3. קביעה מחדש של סכום המענק בכל שנה (להלן - השנה השוטפת) ייקבע מחדש, בצו, סכום מענק האשפוז שיחושב לפי הנוסחה הבאה ובתוקף מ-1 בינואר של אותה שנה: M1 = M0 (1+ST) כאשר - (1) M1 - סכום מענק האשפוז החדש לשנה השוטפת; (2) M0 - סכום מענק האשפוז כפי שהיה בתוקף בתום השנה שקדמה לשנה השוטפת; (3) ST - ההפרש שבין הסכום השנתי הבסיסי לשנה שקדמה לשנה השוטפת לבין סכום כל המענקים ששולמו בפועל באותה שנה, מחולק בסכום כל המענקים ששולמו בפועל כאמור (להלן - שיעור התיקון). 4. עדכון מענק האשפוז (תיקון: תשנ"ד) מענק האשפוז לפי חוק זכויות יולדת יעודכן, מזמן לזמן, בשיעור העדכון ומהמועד שנקבעו בהיתר; השר יפרסם ברשומות הודעה על סכום המענק המעודכן. 5. סל שירותים ליולדת וילוד בתמורה למענק האשפוז יינתנו שירותים אלה: (1) כל השירותים והטיפולים הרפואיים הקשורים בלידה לרבות בדיקות מעבדה, רנטגן ובדיקות אחרות מכל סוג שהוא, ניתוח או ניתוחים על כל הקשור והנובע מהם; (2) אשפוז היולדת במחלקת יולדות פרק זמן שהלידה ותוצאותיה מחייבות זאת וכן אשפוזה של היולדת תוך 3 ימים שקדמו ליום הלידה; (3) אשפוז הילוד עד לצאת היולדת מבית החולים; (4) אשפוז הילוד לאחר צאת היולדת מבית החולים, לפרק זמן כפי שהמצב הרפואי מחייב עקב צהבת, דלקת ריאות כתוצאה משתיית מי שפיר או כל מחלה זיהומית אחרת; (5) אשפוז פגים ביחידה רפואית מתאימה; (6) זריקות אימונוגלובולין אנטי D במקרה של RH שלילי וכל זריקה או טיפול אחר הדרושים ליולדת ולילוד על פי החלטת הרופא. 6. תביעה למענק אשפוז תביעה למענק אשפוז תוגש למוסד על גבי טופס שהמוסד קבע לכך. 7. התחשבנות סכום מענק האשפוז שישולם בכל עת בשנה השוטפת יוקטן או יוגדל בשיעור התיקון בשל מענקי האשפוז ששולמו בשנה הקודמת ביתר או בחסר לעומת הסכום השנתי הבסיסי לאותה שנה. 8. ביטול תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז בביטוח אימהות), התשנ"ב-1992 - בטלות. 9. תחילה תחילתן של חוק זכויות יולדת ב-1 בחודש שלאחר פרסומן. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב-1), 6(ד) ו20 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הארכת חופשת לידה או פיצולה (תיקון: תשס"ד) (א) עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים בתוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים או עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאשפוז בתוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, ובחרה - (1) להאריך את חופשת הלידה שלה לפי סעיף 6(ב-1)(1) או סעיף 6(ד)(1) לחוק, לפי הענין, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה; (2) לפצל את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ב-1)(2) או סעיף 6(ד)(2) לחוק, לפי הענין, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה; עלתה תקופת האשפוז על שלושה שבועות תמסור העובדת את ההודעה כאמור שמונה ימים לפחות לפני המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה. (א1) עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של 12 שבועות או יותר בתוך תקופת חופשת הלידה, ובחרה להאריך את חופשת הלידה לפי סעיף 6(ד1) לחוק, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה. (ב) נבצר מן העובדת, בנסיבות הענין, למסור הודעה כאמור בתקנות משנה (א) או (א1), תמסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי. 2. מסירת הודעה מסירת הודעה כאמור בתקנה 1 תהיה בכתב, בצירוף אישור על תקופת האשפוז של העובדת או של הילד, לפי הענין, מאת בית החולים או רופא מטעמו. 3. ביטול תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), התשל"ד1974, ותקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת), התש"ן1990 - בטלות, ככל שהן חלות על לידה שאירעה לפני יום התחילה. 4. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בסיון התשנ"ט (1 ביוני 1999) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על לידה שאירעה ביום התחילה ולאחריו. דמי לידהמענק לידהחוק