חוק עזר עירוני - הסמכות להתקין חוקי עזר

פקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן:"חוק עזר עירוני") פרק ראשון: פרשנות פרק שלושה-עשר: חוקי עזר 250. הסמכות להתקין חוקי עזר מועצה רשאית להתקין חוקי-עזר כדי לאפשר לעיריה ביצוע הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם על פי חוק עזר עירוני או כל דין אחר או לעזור לה בביצועם, או כדי לדרוש מבעל-נכס או מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה האמורה. 251. אגרות, היטלים (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה, תשס"ט) בחוקי עזר רשאית המועצה לקבוע הוראות בדבר - (1) תשלום אגרות, היטלים או דמי-השתתפות על-ידי כל אדם, זולת העיריה גופה, בקשר לדברים האמורים בסעיף 250 למעט תשלום כאמור בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב, לרבות פעולות מכירה, הולכה או אספקה; ובלבד שבעד מתן תעודת חיים לניצול שואה לא ייגבה תשלום כלשהו; בפסקה זו, "תעודת חיים" - תעודת אישור שאדם פלוני נמצא בחיים. (2) מתן רשיון או היתר בקשר לאותם דברים ותשלום אגרות בעד הרשיון או ההיתר ובלבד שעל הצבת שלט המבהיר כי המקום הציבורי או השירות הציבורי הניתן במקום הציבורי הוא נגיש לאנשים עם מוגבלות לא ייגבו אגרה או תשלם כלשהו; בפסקה זו- "מקום ציבורי", "שירות ציבורי" - כהגדרתם בסימנים ג' וד' בפרק ה' 1 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן - חוק השוויון); "נגישות" - כמשמעותה לפי פרק ה'1 בחוק השוויון; "אדם עם מוגבלות" - כמשמעותו בפרק ב' לחוק השוויון. (3) תשלום פיצויים למי שנפגע על-ידי אותם דברים. 251א. תקנות בדבר הוצאות לשיפוץ (תיקון: תשכ"ה) (א) התקינה מועצה חוק-עזר לפי פיסקה (13א) לסעיף 249, יחולו ההוצאות לביצוע העבודות לפי חוק-העזר בבתים שחל עליהם חוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954, או חוק הגנת הדייר, תשט"ו-1955, על אותם אנשים ולפי אותם שיעורים שייקבעו בתקנות לאחר התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת; הוראה זו אינה גורעת מן האמור בסעיף 255. (ב) תקנות כאמור בסעיף קטן (א) יכול - (1) שיהיו בהן הוראות שונות לגבי סוגים שונים של בתים; (2) שיקבעו הוראות בדבר דרכי התשלום של ההוצאות לביצוע העבודות לפי חוק-העזר ומועדי התשלום, וכן בדבר שיפויו של מי שנשא בהן מכוח חוק העזר. 251ב. הוראות בדבר ניקוי מדרכות (תיקון: תשל"ב) (א) בחוק-עזר לפי סעיף 249(12א) רשאית מועצה לקבוע - (1) שהוראותיו יחולו על רחוב מסויים או על חלק מתחום העיריה; (2) הוראות שונות לרחובות או לתחומים שונים של העיריה או לסוגי עסקים שונים. (ב) חוק-עזר כאמור יפרט את הזמנים והאופנים שבהם ייעשה הניקוי וכן את אופן איסוף האשפה וסילוקה, ובלבד שהניקוי ייעשה בימים שבהם העסק פתוח. (ג) הוראות סעיף זה וסעיף 249(12א) אינן באות לגרוע מחובתה של המועצה לנקות את הרחובות ואת המדרכות, כי אם להוסיף עליה. 251ג. הוראות בדבר סלילת מדרכות (תיקון: תשמ"ד) (א) בחוק עזר לפי סעיף 249(12) רשאית המועצה לקבוע הוראות בדבר - (1) סלילת מדרכה בדרך של דרישה מבעלי המקרקעין הגובלים רחוב (להלן - הבעלים) לסלול, על חשבונם, סלילה ראשונה, מדרכה לאורך הרחוב הגובל את מקרקעיהם; או (2) חיוב הבעלים במלוא הוצאות הסלילה שתבוצע בידי העיריה, ובלבד שהבעלים לא יחוייבו לשלם לפני תחילת הסלילה יותר ממחצית ההוצאות המשוערות של הסלילה (להלן - מקדמת סלילה) והיתרה תשולם עם השלמת הסלילה, לאחר שערוך מקדמת הסלילה והוצאות הסלילה לפי חשבון שיגיש מהנדס העיריה; או (3) חיוב הבעלים בהיטל סלילת מדרכה שיגבה עם תחילת הסלילה או עם מתן היתר בניה במקרקעין הגובלים לרחוב. (ב) לא סללה העיריה את המדרכה עבורה נגבתה מקדמת סלילה תוך שנה מיום גביית המקדמה - יראו את המקדמה כאילו היתה תשלום יתר כאמור בסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980. (ג) החליטה עיריה לבצע סלילת מדרכה ולחייב את הבעלים בתשלום הוצאות הסלילה, תודיע על כך לבעלים ותתן להם את הברירה לשלם מקדמת סלילה או לשלם מראש את מלוא ההוצאות המשוערות של הסלילה; שילמו הבעלים מראש את מלוא ההוצאות כאמור, לא יחוייבו בהוצאות נוספות כלשהן שיהיו לעיריה בגין סלילת המדרכה. 252. סמכות לחייב למפרע בתוך שנת הכספים הטילה המועצה בחוק-עזר חובת השתתפות בהוצאות עבודה שהיא רשאית או חייבת לבצע מכוח חוק עזר עירוני או מכוח כל חיקוק אחר, רשאית היא לקבוע באותו חוק-עזר שחובת ההשתתפות תחול גם לגבי עבודות כאמור שבוצעו על-ידי העיריה מכוח הרשאה או חובה כאמור בתוך שנת הכספים שבה התחיל תקפו של חוק העזר. 253. (בוטל) (תיקון: תש"ם) 254. עונשין (תיקון: תשל"ה, תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תש"ע) העובר על הוראת חוק עזר, דינו - קנס של 3,600 שקלים חדשים, ובעבירה נמשכת קנס נוסף של 160 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם ראש העיריה או לאחר הרשעה. 255. ביצוע עבודות על ידי העיריה על חשבון החייב בה לפי חוקי עזר נדרש אדם על ידי חוק-עזר או על פי הוראותיו לבצע עבודה תוך זמן מסויים ולא ביצע או לא השלים את העבודה תוך אותו זמן, להנחת-דעתם של העיריה או של מי שהורשה על-ידיה לאותו ענין, רשאית היא - בלי לפגוע בעונש האמור בסעיף 254 או בכל תרופה אחרת - לעשות זאת בעצמה או על-ידי אחר ולגבות מאותו אדם את כל ההוצאות שהוציאה בשל כך. 256. חובת הודעה מוקדמת לחייב בביצוע העיריה לא תפעל כאמור בסעיף 255, אלא אם מסרה תחילה למי שחייב לבצע את העבודה לפי חוק-עזר, הודעה על פי אותו חוק-עזר, ואם אין בו הוראה בדבר הודעה כזאת - על פי סעיף זה, ובהודעה הוא נדרש לבצע אותה תוך הזמן המפורש בה ואזהרה שאם לא ימלא אחר הדרישה להנחת דעתם של העיריה או של מי שהורשה על ידיה לאותו ענין, תהא העיריה רשאית לעשות זאת על חשבונו, בלי לפגוע בכל עונש או תרופה אחרת. 257. הוצאה שנגרמה לעיריה על-ידי הפרת חוק עזר הוציאה העיריה הוצאה כלשהי בשל הפרת חוק-עזר על-ידי אדם פלוני, ואין היא הוצאה שחלה בנסיבות האמורות בסעיפים 255 ו-256; תהא העיריה זכאית לגבות אותה הוצאה מן האדם שהפר את חוק-העזר. 258. אישור חוקי עזר ופרסומם (תיקון: תשמ"ח) (א) אישרה המועצה חוק עזר, יחתום עליו ראש העיריה וחוק העזר יפורסם ברשומות. (ב) לא יפורסם חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), אלא כעבור ששים ימים מהיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת השר; הודיע השר או מי שהסמיכו לכך כי אין לו התנגדות לחוק העזר, יפורסם חוק העזר אף לפני תום מועד זה. (ג) השר רשאי תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), להורות על עיכוב פרסום חוק העזר ובלבד שלא יחליט כאמור אלא לאחר שהשר או מי שהוא הסמיכו לענין זה פירט את הסתייגויותיו ונתן לראש העיריה או למי שהוא הסמיכו לכך הזדמנות לטעון את טענותיו נגד עיכוב פרסום חוק העזר. (ד) עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי הוא לעשות אחת מאלה: (1) להורות על ביטול העיכוב; (2) לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט; (3) להחזיר את חוק העזר עם הערותיו למועצה לדיון מחדש. (ה) ביטל השר את הוראתו לעכב את פרסום חוק העזר, יפורסם חוק העזר ברשומות. 259. הוראות הניתנות להיכלל בחוקי עזר חוק-עזר יכול לכלול הוראות שהעיריה תראה צורך בהן בכל הענינים האלה: (1) מתן הודעות; (2) הפקדת תכניות ושרטוטים על ידי אנשים הרוצים להתוות, לבנות או לשנות רחוב, בנין, נקז או עבודה אחרת; (3) דרכי הפיקוח של עובדי העיריה; (4) סמכויות עובדי העיריה, בכפוף להוראות חוק עזר עירוני או כל דין אחר, לסלק, לשנות או להרוס עבודה שהוחל בה או שנעשתה בהפרת חוק-העזר; (5) הרשיונות שיש לקבל והתנאים לנתינתם, לחילוטם ולביטולם; (6) האגרות שיש לשלם בעד רשיונות ובעד שירותים. 260. תוקף למפרע שום דרישה של חוק-עזר בנוגע לבניה או לשינוי של רחובות, בנינים נזקים או עבודות אחרות, לא תחול על עבודות כאמור שנעשו לפני שחוק-העזר נכנס לתקפו, אלא אם יש בחוק-העזר הוראה אחרת מפורשת. 261. חוקי עזר לשטחים מחוץ לתחום העיריה רשאית עיריה להתקין חוקי-עזר שיחולו בשטח בנין-עיר הכולל את תחום העיריה או במקום מיוחד שמחוץ לתחום העיריה, המתנהל על-ידי העיריה או המוקנה לה. 262. חוקי עזר לדוגמא (תיקון: תשל"א, תשמ"ח) (א) השר רשאי לפרסם ברשומות חוק-עזר לדוגמה, ורשאית מועצה, בהחלטה, לאמץ חוק-עזר כזה בלי שינויים. (ב) החליטה מועצה לאמץ חוק עזר לעצמה, תודיע על כך לשר וההודעה על האימוץ תפורסם ברשומות. (ג) ביטל או שינה השר חוק-עזר לדוגמה שפורסם כאמור, לא יפגע הביטול או השינוי בחוק-העזר שאימצה לה מועצה והדבר ייאמר בהודעת הביטול או השינוי. (ד) סעיף זה אינו חל על חוק-עזר לפי סעיף 77 לפקודת התעבורה. 263. חוקי עזר למכירה במשרדי העיריה עותקים של חוקי-עזר יוחזקו במשרדי העיריה ויהיו מצויים למכירה לציבור. 264. מתן סמכות תביעה לפקיד העיריה (תיקון: תשנ"א) פקיד העיריה שנתמנה לפי הסעיפים 170-167 רשאי, אם הוסמך לכך על-ידי החלטה של המועצה, ועל אף האמור בכל דין אחר, לעשות דברים אלה: (1) להשתמש בסמכויות הנתונות לשוטר בחוק סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפושים) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, בנוגע לעבירה המפורשת בהחלטת המועצה שבסמכות בית משפט לעניינים מקומיים, כאמור בסעיף 55 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984; (2) להתייצב ולתבוע, דרך כלל או בתביעה מסויימת, לפני כל בית-משפט, בשל עבירה או בקשה לפי חיקוק מן החיקוקים שבסמכות בית משפט לעניינים מקומיים, כאמור בפסקה (1), ואולם בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ייצג את העיריה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך. 264א. צו איסור פתיחת עסק בימי מנוחה (תיקון: תשנ"א)3 (א) התקינה העיריה חוק עזר לפי סעיף 249(21) ונפתח עסק בניגוד להוראות חוק העזר, רשאי בית-המשפט המוסמך לדון בעבירה על אותו חוק עזר לצוות על הבעלים, המנהלים או המפעילים של העסק האמור, להימנע מפתיחת העסק בימי המנוחה בניגוד להוראות חוק העזר (להלן - צו איסור פתיחה) אם שוכנע כי העסק נפתח בניגוד להוראות חוק העזר; בקשה למתן צו כאמור תוגש בידי מי שמוסמך להגיש תביעות בשל עבירה על חוק העזר האמור, בצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן מתבססת הבקשה, ובית המשפט רשאי להוציא את הצו במעמד המבקש בלבד, אם מצא כי יש הצדקה לעשות כן בנסיבות הענין. (ב) ניתן צו איסור פתיחה במעמד המבקש בלבד, יימסר העתק ממנו לבעלים, למנהלים או למפעילים של העסק. (ג) מי שניתן עליו צו לפי סעיף זה שלא בנוכחותו רשאי, בתוך 30 ימים מיום שנמסר לו הצו, לבקש מבית המשפט שנתן את הצו לבטלו או לשנותו, אולם אין בהגשת בקשה כאמור כדי לפגוע בתוקפו של הצו; בית המשפט יחליט בבקשה כאמור תוך שבועיים מיום הגשתה. (ד) על החלטת בית המשפט שלא ליתן צו איסור פתיחה, או על החלטה בענין צו איסור פתיחה ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי בשופט אחד, תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה; הערעור יישמע כערעור אזרחי. (ה) שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רשאי להתקין תקנות סדר-דין לענין סעיף זה. 265. עבירות קנס (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תש"ם תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ח, תש"ע) (א) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו ברשומות, להודיע כי עבירה על הוראה פלונית בחוק-עזר של עיריה היא עבירת-קנס דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע; (ב) השר יקבע בצו ברשומות - (1) את שיעור הקנס לכל עבירת-קנס, ובלבד שלא יעלה על 730 שקלים חדשים ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה. (2)-(3) (בוטלו). 267-266א. (בוטלו) (תיקון: תשל"ה) 268. הגשת רשומות כהוכחה לחוק עזר (תיקון: תשל"א) הגשת עותק של רשומות המכיל חוק-עזר או הודעה של השר לפי סעיף 262(ב) תהיה הוכחה לחוק-העזר ולהיותו מותקן ומאושר כהלכה. פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) (להלן:"חוק עזר עירוני") סימן ג': חוקי-עזר 22. אישור חוקי עזר ופרסומם (תיקון: תשמ"ח, תשס"ט) (א) אישרה המועצה חוק עזר, יחתום עליו ראש המועצה וחוק העזר יפורסם ברשומות ואולם לא תאשר המועצה חוק עזר הכולל הוראות הדבר תשלום בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב, לרבות פעולות מכירה, הולכה או אספקה. (ב) לא יפורסם חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), אלא כעבור ששים ימים מהיום שהביא ראש המועצה את חוק העזר לידיעת השר; הודיע השר או מי שהוא הסמיכו לכך כי אין לו התנגדות לחוק העזר, יפורסם חוק העזר אף לפני תום מועד זה. (ג) השר רשאי תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) להורות על עיכוב פרסום חוק העזר, ובלבד שלא יחליט כאמור אלא לאחר שהשר או מי שהוא הסמיכו לענין זה פירט את הסתייגויותיו ונתן לראש המועצה או מי שהוא הסמיכו לכך הזדמנות לטעון את טענותיו נגד עיכוב פרסום חוק העזר. (ד) עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי הוא לעשות אחת מאלה: (1) להורות על ביטול העיכוב; (2) לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט; (3) להחזיר את חוק העזר עם הערותיו למועצה לדיון מחדש. (ה) ביטל השר את הוראתו לעכב את פרסום חוק העזר, יפורסם חוק העזר ברשומות. 23. עונשין (תיקון: תשל"ה, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"ג, תש"ע)5 העובר על הוראה שבחוק עזר, דינו - קנס של 3,600 שקלים חדשים, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף של 160 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם ראש המועצה, או לאחר הרשעה. 24. תשלום הוצאות עקב הפרה חוק-עזר כאמור יכול שיכלול הוראה שבנוסף לעונש האמור בסעיף 23 יהא האדם שהפר את חוק-העזר או לא ביצע עבודה שהוטלה עליו בחוק העזר, חייב לשלם את ההוצאות שהוצאו על ידי המועצה עקב ההפרה או ביצוע העבודה. 24א. תחולת הוראות (תיקון: תשל"ב, תשס"ג7, תשס"ה, תשס"ז11) הוראות סעיפים 249(8) לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף, 249(12א), 251 274ב ו-274ב-1 לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים, על מועצה מקומית. 24א1. קריאת שמות רחובות (תיקון: תש"ע) 19 מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות, או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף 24ב, ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים. 24ב. קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב, תשס"ד) (א) בסעיף זה "בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח או אחות, נכד או נכדה, נין או נינה; "מקום ציבורי" - דרך, רחוב, סמטה, כיכר, שכונה, גן ציבורי, או חלק מהם. (ב) המועצה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן זימנה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם. (ג) המועצה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1) הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון, במשרדי המועצה ובמקום הציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון במועצה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בשינויים המחויבים; (2) המועצה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי הענין, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, להשמיע את טענותיה; (3) היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אישיות, או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמור - זימנה המועצה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם; (4) בכפוף להוראות פסקה (3), היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית, לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו - אישרה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, את שינוי השם בתוך 60 ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך בתוך 60 הימים, רואים אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי. (5) ההחלטה לשינוי השם, התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה. (ד) הושמעו טענות, לפי סעיף זה, לפני ועדה שקבעה המועצה, תביאן הועדה לפני המועצה, יחד עם המלצותיה. 25. הוראות בדבר השתתפות בהוצאות עבודה הטילה מועצה מקומית בחוק-עזר חובת-השתתפות בהוצאות-עבודה שהיא רשאית או חייבת לבצע מכוח חוק עזר עירוני או מכוח חיקוק אחר, רשאית היא לקבוע באותו חוק-עזר שחובת ההשתתפות תחול גם לגבי עבודות שבוצעו על ידי המועצה מכוח הרשאה או חובה כאמור בתוך שנת הכספים שבה התחיל תקפו של חוק העזר. 25א. חוקי עזר לדוגמה (תיקון: תשל"א) (א) השר רשאי לפרסם ברשומות חוק-עזר לדוגמה, ורשאית מועצה מקומית, בהחלטה, לאמץ חוק-עזר כזה בלי שינויים. (ב) קיבל השר הודעה על החלטת מועצה כאמור, יפרסם על כך הודעה ברשומות, ומשפורסמה יראו את חוק העזר לדוגמה, לכל דבר, כחוק-עזר של המועצה המקומית שאושר על ידי השר ופורסם ברשומות. (ג) ביטל או שינה השר חוק-עזר לדוגמה שפורסם כאמור, לא יפגע הביטול או השינוי בחוק העזר שאימצה לה מועצה מקומית והדבר ייאמר בהודעת הביטול או השינוי. (ד) סעיף זה אינו חל על חוק-עזר לפי סעיף 77 לפקודת התעבורה. 26. סמכות לעובד מועצה מקומית לטיפול בעבריינים עבר אדם עבירה על חוק-עזר של המועצה לעיני עובד מעובדי המועצה המקומית, שהוסמך לענין סעיף זה על פי החלטת המועצה, או שהיה לעובד כאמור יסוד סביר להניח שהאדם עבר זה לא כבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות את עצמו, לשביעות-רצונו של אותו עובד; לא זיהה את עצמו אותו אדם כאמור, רשאי העובד לדרוש ממנו שילך אתו לתחנת-המשטרה הקרובה ביותר לשם זיהויו, ואם סירב לעשות כן, רשאי העובד להשתמש במידה סבירה של כוח כדי להביאו לתחנת המשטרה כאמור; במילוי תפקידו לפי סעיף זה ישא העובד סימן-היכר כפי שתקבע המועצה. 26א. עבירות קנס (תיקון: תשל"א, תשל"ה, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ח, תש"ע) (א) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו ברשומות, להודיע כי עבירה על הוראה פלונית בחוק-עזר של מועצה מקומית היא עבירת-קנס דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע; (ב) השר יקבע בצו ברשומות - (1) את שיעור הקנס לכל עבירת-קנס, ובלבד שלא יעלה על 730 שקלים חדשים ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה; (2)-(3) (בוטלו). 26ב-26ד. (בוטלו) (תיקון: תשל"ה) חוקחוקי עזר