חוק הרבנות

חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980 (להלן:"חוק הרבנות") 1. הגדרות (תיקון: תשס"ד) בחוק הרבנות - "המועצה" - מועצת הרבנות הראשית לישראל; "רב עיר" - מי שמכהן כרב עיר לאחר שנבחר לפי תקנות בחירות רבני עיר שהותקנו על פי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971, וכן מי שמכהן כרב עיר ושמו כלול ברשימת רבני עיר שיפרסם שר הדתות ברשומות תוך 60 יום מתחילת חוק הרבנות. "השר" - ראש הממשלה. 2. תפקידי המועצה (תיקון: תשס"ד) תפקידי המועצה הם - (1) מתן תשובות וחוות דעת בעניני הלכה לשואלים בעצתה; (2) פעולות לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות; (3) מתן תעודות הכשר על כשרות; (4) מתן כשירות לכהן כדיין לפי חוק הדיינים, תשט"ו-1955; (5) מתן כשירות לכהן כרב עיר לפי תקנות בחירות רבני עיר שהותקנו על פי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971; (6) מתן כשירות לרב לכהן כרב רושם נישואין ומינוי רושמי נישואין מבין הרבנים שקיבלו כשירות כאמור; (7) כל פעולה הדרושה לביצוע תפקידיה על פי כל דין. 3. מקום מושב המועצה מקום מושבה של המועצה יהיה בירושלים. 4. הרכב המועצה (א) ואלה חברי המועצה: (1) שני הרבנים הראשיים לישראל, אחד ספרדי הנקרא "ראשון לציון" ואחד אשכנזי, שייבחרו בבחירות ישירות, חשאיות ואישיות באסיפה של רבנים ונציגי ציבור (להלן - האסיפה הבוחרת); (2) רב עיר אחד מכל אחת מן הערים ירושלים, תל-אביב- יפו, חיפה ובאר-שבע; רבני העיר הספרדים והאשכנזים בערים אלה יכהנו מחצית תקופת כהונה לסירוגין, כפי שייקבע בתקנות; (3) עשרה רבנים שייבחרו בבחירות ישירות, חשאיות ואישיות באסיפה הבוחרת, מחציתם ספרדים ומחציתם אשכנזים (להלן - חברי המועצה הנבחרים). (ב) המועצה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, ובלבד שלא פחת ממחציתו. 5. כשירות להיבחר (א) כשיר להיבחר רב ראשי לישראל מי שנתקיימו בו אלה: (1) בעת הבחירה מלאו לו 40 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה; (2) הוא מכהן או כיהן כדיין או כרב עיר, או שיש לו כשירות לכהן כדיין או כרב עיר, או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה. (ב) כשיר להיבחר חבר מועצה נבחר מי שנתקיימו בו אלה: (1) בעת הבחירה מלאו לו 30 שנה; (2) הוא מכהן או כיהן בישראל כדיין או כרב עיר, או שיש לו כשירות לכהן כדיין או כרב עיר, או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה. (ג) רב ראשי לישראל לא יהיה מועמד בבחירות לתקופה הסמוכה לכהונתו. (ד) חבר ועדת הבחירות לא יהיה מועמד לרב ראשי לישראל או לחבר מועצה נבחר. 6. האסיפה הבוחרת (א) האסיפה הבוחרת תהיה של 150 חברים, מהם 80 רבנים ו-70 נציגי ציבור. (ב) האסיפה הבוחרת רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת מ-80. 7. הרבנים באסיפה הבוחרת (תיקון: תשס"ד) הרבנים שבאסיפה הבוחרת יהיו - (1) 30 רבני עיר מן הערים הגדולות; (2) 14 רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות; (3) 2 רבנים אזוריים אחד מכל אחת משתי המועצות האזוריות הגדולות; היה יותר מרב אזורי אחד במועצה אזורית אחת - הוותיק שבהם, ואם היו בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם. "רב אזורי" - מי שנבחר או שנתמנה באישור השר לרב של מועצה אזורית; (4) 8 רבני יישוב מכל אחד מ-8 היישובים הגדולים; "רב יישוב" - רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית שנבחר או נתמנה באישור השר; (5) רב שכונה הוותיק מכל אחת מן הערים ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה ובאר-שבע, ובבעלי ותק שווה - הקשיש שבהם; "רב שכונה" - מי שנתמנה לרב שכונה בידי המועצה הדתית באישור השר; (6) 10 הדיינים הוותיקים ביותר, ומבעלי ותק שווה - הקשיש שבהם; (7) הרב הצבאי הראשי וסגנו, ואם אין סגן - הרב הצבאי בעל הדרגה הצבאית הגבוהה ביותר, ומבעלי אותה דרגה - הוותיק שבהם בשירות הרבנות הצבאית; (8) 10 רבנים שימנו הרבנים הראשיים לישראל, בהתייעצות עם השר ובאישור הממשלה. 8. נציגי הציבור באסיפה הבוחרת (תיקון: תשס"ד) נציגי הציבור שבאסיפה הבוחרת יהיו - (1) 25 ראשי הערים הגדולות; (2) 6 ראשי המועצות המקומיות הגדולות; (3) 4 ראשי המועצות האזוריות הגדולות; (4) 14 ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות; (5) 4 ראשי המועצות הדתיות של המועצות המקומיות הגדולות; (6) 2 שרים שתבחר הממשלה; (7) 5 חברי הכנסת שתבחר הכנסת או ועדה מוועדותיה שהסמיכה לכך; (8) 10 אנשי ציבור שימנה השר, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ובאישור הממשלה. 9. הרכב חברי האסיפה הבוחרת (תיקון: תשס"ד) במינויים לפי סעיפים 7(8) ו-8 (8) יפעל השר להביא לכך שבאסיפה הבוחרת יהיו מחצית החברים ספרדים ומחציתם אשכנזים. 10. תעודת שר הפנים לענין סעיפים 7 ו-8, "הגדולים" ו"הגדולות" - לפי מספר תושביהם היהודים, ותעודה של שר הפנים תשמש ראיה חותכת לכך. 11. ועדת בחירות (תיקון: תשס"ד) (א) לביצוע הבחירות של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי המועצה הנבחרים, תוקם ועדת בחירות של חמישה חברים, מהם שניים שתבחר הממשלה, שניים שתבחר המועצה שלא מבין חבריה, ויושב ראש, שופט או דיין, או שופט או דיין שיצא לגמלאות, שימנו השר והרבנים הראשיים לישראל כאחד באישור הממשלה. (ב) לא בחרה המועצה את חברי הועדה כאמור בסעיף קטן (א) תוך שלושים יום מיום שהשר הודיע לה שעליה לעשות כן, ימנה אותם השר באישור הממשלה. (ג) הועדה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת משלושה ובהם היושב ראש. 12. כינוס האסיפה הבוחרת (א) ועדת הבחירות תקבע את המועד ואת המקום לעריכת הבחירות ותפרסם על כך הודעה ברשומות; הבחירות יתקיימו בירושלים. (ב) יושב ראש ועדת הבחירות יכנס את האסיפה הבוחרת ביום הבחירות ויפתח את האסיפה, וועדת הבחירות תנהל את הבחירות. 13. פרסום חברי האסיפה הבוחרת לפחות עשרים ואחד יום לפני יום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות ברשומות את רשימת חברי האסיפה הבוחרת ותודיע בדואר רשום או במסירה אישית לכל חבר על חברותו בה. 14. הצעת מועמדים (א) 20 חברים לפחות של האסיפה הבוחרת רשאים, בין ביזמתם ובין ביזמת מי שכשיר להיבחר, להציע מועמד לרב ראשי לישראל או לחבר מועצה נבחר; ההצעה תהיה בכתב חתום בידי המציעים, ותוגש ליושב ראש ועדת הבחירות לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירות, בצירוף הסכמת כל מועמד חתומה בידו. (ב) לא יחתום אדם על הצעות ליותר מרב ראשי לישראל אחד מכל עדה או על הצעות ליותר מחמישה חברי מועצה נבחרים מכל עדה, ואם חתם כן - כל חתימותיו בטלות. (ג) כל החתימות אחרי 30 הראשונות בהצעה שהוגשה - לא יתחשבו בהן לצורך סעיף זה. (ד) נפטר מועמד תוך שבעה ימים לפני מועד הבחירות, יידחו הבחירות לשבוע ימים, ותוך זמן זה ניתן יהיה להציע מועמדים נוספים. 15. ההצבעה באסיפה (א) הרבנים הראשיים לישראל ייבחרו כל אחד בהצבעה נפרדת, במועד אחד ובמקום אחד. (ב) חברי המועצה הנבחרים הספרדים והאשכנזים ייבחרו חמישה חמישה בהצבעה נפרדת, במועד אחד ובמקום אחד; כל חבר האסיפה הבוחרת יצביע בעד שלושה עד חמישה מועמדים ספרדים ובעד שלושה עד חמישה מועמדים אשכנזים; לא עשה כן - קולו פסול. (ג) המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר - הם הנבחרים; קיבלו שני מועמדים או יותר מספר קולות שווה, תצביע האסיפה הבוחרת על אותם מועמדים בהצבעות נוספות עד להכרעה ביניהם. (ד) ועדת הבחירות תפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות. 16. תקופת הכהונה ומועד הבחירות (א) רב ראשי לישראל יכהן עשר שנים וחבר מועצה נבחר יכהן חמש שנים; תקופת כהונה תיחשב לפי הלוח העברי. (ב) כהונתם של רב ראשי לישראל ושל חבר מועצה נבחר תתחיל בתום כהונתם של קודמיהם, ובבחירות הראשונות לפי חוק הרבנות - עם היבחרם. (ג) הבחירות לרבנים הראשיים לישראל ולחברי המועצה הנבחרים ייערכו לא יותר משלושה חדשים ולא פחות מחודש אחד לפני תום כהונתם של המכהנים אותה שעה. 17. חלוקת התפקידים של הרבנים הראשיים לישראל (תיקון: תשס"ח) 2 (א) במשך מחצית תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל ישמש האחד נשיא המועצה והאחד נשיא בית הדין הרבני הגדול, ובמחצית השניה יתחלפו בתפקידיהם; הרב הראשי לישראל המשמש בתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול לא יפעל בתפקידים ולא ישתמש בסמכויות המוקנים על פי דין או על פי המקובל לנשיא המועצה. (ב) תוך שבעה ימים מיום תחילת כהונתם יקבעו הרבנים הראשיים לישראל בהסכמה את סדר מילוי תפקידיהם; לא הגיעו לידי הסכמה כאמור, יהיה מי שכיהן בישראל כדיין תקופה ארוכה יותר נשיא בית הדין הרבני הגדול, והוא הדין אם רק אחד מהם כיהן בישראל כדיין; היה הוותק כדיין שווה, או ששניהם לא כיהנו כדיינים, תהיה לקשיש שבהם הזכות לקבוע את סדר מילוי התפקידים. (ג) על אף הוראות סעיפים (א) ו-(ב), הרבנים הראשיים לישראל רשאים, בכל עת, להסכים ביניהם על חלוקה אחרת שלתפקידיהם, לעניין משך הכהונה בכל תפקיד וסדר מילוי התפקידים, ובלבד שהחלטה לפי סעיף קטן זה לא תתקבל יותר מפעם אחת במשך תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל. (ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), הרבנים הראשיים לישראל רשאים, בתקופה שמיום תחילתו של חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008, ועד תום חמש שנים מאותו מועד, להסכים ביניהם כאמור בסעיף קטן (ג), גם לעניין חלוקת הסמכויות ביניהם. 18. התפטרות (תיקון: תשס"ד) רב ראשי לישראל וחבר מועצה נבחר רשאים להתפטר על ידי הגשת כתב התפטרות לשר; כהונתם נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת אם חזרו בהם מהתפטרותם לפני כן. 19. התפנות משרה מטעמי בריאות (תיקון: תשס"ד) השר רשאי, על פי חוות דעתם של שלושה רופאים שמינה שר הבריאות, לקבוע כי מטעמי בריאות נבצר דרך קבע מרב ראשי לישראל או מחבר מועצה נבחר למלא תפקידו, ומשנקבע כאמור, יתפנה מקומו. 20. רב ראשי לישראל שמקומו נתפנה (א) נתפנה מקומו של רב ראשי לישראל שלוש שנים וחצי או יותר לפני תום תקופת כהונתו, ייבחר במקומו רב ראשי לישראל תוך ששה חדשים בדרך שנבחר רב ראשי לישראל על פי חוק הרבנות. (ב) היה הרב הראשי לישראל שמקומו נתפנה כאמור בסעיף קטן (א) נשיא המועצה, יהיו סמכויותיו - עד לבחירת הרב הראשי לישראל החדש - לקשיש שבחברי המועצה, ואם היה נשיא בית הדין הרבני הגדול - לוותיק שבדייני בית הדין הרבני הגדול, ובבעלי ותק שווה - לקשיש שבהם. (ג) מי שנבחר רב ראשי לישראל לפי סעיף קטן (א) יכהן עד תום תקופת כהונתו של קודמו ויבוא במקומו לענין מילוי התפקידים לפי סעיף 17(א). (ד) נתפנה מקומו של רב ראשי לישראל פחות משלוש שנים וחצי לפני תום תקופת כהונתו, ישמש הרב הראשי לישראל הנותר נשיא המועצה ונשיא בית הדין הרבני הגדול, עד תום תקופת הכהונה; נתפנה גם מקומו, יהיו סמכויות נשיא המועצה לקשיש שבחברי המועצה, וסמכויות נשיא בית הדין הרבני הגדול - לוותיק שבדייני בית הדין הרבני הגדול, ובבעלי ותק שווה - לקשיש שבהם, עד תום תקופת הכהונה. 21. חבר מועצה נבחר שמקומו נתפנה (א) נתפנה מקומו של חבר מועצה נבחר, יבוא במקומו הרב מאותה עדה, ספרדי או אשכנזי, אשר קיבל את מספר הקולות הגדול ביותר מבין המועמדים שלא נבחרו, ובלבד שקיבל לא פחות מ-25 קולות; קיבלו שני רבנים או יותר מספר קולות שווה, יבוא במקומו הקשיש שבהם; לא היו מועמדים כאמור, תבחר המועצה רב להיות חבר המועצה. (ב) מי שהיה לחבר המועצה לפי סעיף קטן (א) יכהן עד תום תקופת כהונתו של קודמו. 22. נוהל (תיקון: תשס"ד) (א) המועצה תקבע בכללים את סדרי זימון ישיבותיה, דרכי עבודתה ונוהלי דיוניה, ורשאית היא לקבעם דרך קבע או לענין מסוים. (ב) הרב הצבאי הראשי יוזמן לכל ישיבה של המועצה ותהיה לו זכות הבעת דעה ללא זכות הצבעה. 23. הוראות משלימות (א) נבחר לרב ראשי לישראל מי שאיננו תושב ואזרח ישראל, לא ייכנס לכהונתו אלא עם היותו לתושב ולאזרח; לא נהיה הנבחר לתושב ולאזרח תוך ששה חדשים מיום בחירתו, יראו את מקומו כפנוי. (ב) מועמד לחבר מועצה נבחר, וכן חבר האסיפה הבוחרת, יהיה יהודי, תושב ואזרח ישראל. (ג) חבר המועצה ייכנס לכהונתו לאחר שחתם לפני נשיא המדינה על הצהרה זו: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא בנאמנות את תפקידי כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל". 24. ביקורת מבקר המדינה העניינים הכספיים והמינהליים של הרבנות הראשית לישראל יעמדו לביקורת מבקר המדינה. 25. (הנוסח שולב בחוק הדיינים, תשט"ו 1955) 26. (הנוסח שולב בחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל"א-1971) 27. (הנוסח שולב בחוק העונשין, תשל"ז-1977) 28. (הנוסח שולב בחוק שיפוט משמעת (משפט חוזר), תשכ"א-1961) 29. ביטול (א) חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית, תשל"ב-1972 - בטל. (ב) חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראות שעה), תשל"ט-1979 - בטל. 30. הוראות מעבר (א) הבחירות הראשונות לפי חוק הרבנות לרבנים הראשיים לישראל יתקיימו לא יאוחר מיום א' בניסן תשמ"ג (15 במרס 1983). (ב) שני הרבנים הראשיים לישראל שכיהנו ערב קבלת חוק הרבנות בכנסת יוסיפו לכהן עד יום א' בניסן תשמ"ג (15 במרס 1983), ויחולו עליהם הוראות חוק הרבנות; לענין הוראות סעיף 17 יראו אותם כאילו נבחרו ביום א' בניסן תש"ם (18 במרס 1980). (ג) תקופת הכהונה האמורה בסעיף קטן (ב) תיחשב כתקופת כהונה מלאה לענין סעיף 5(ג). (ד) הבחירות הראשונות לפי חוק הרבנות לחברי המועצה הנבחרים ייערכו תוך ששה חדשים מיום קבלת חוק הרבנות בכנסת, וחברי מועצת הרבנות הראשית שכיהנו ערב היום האמור יוסיפו לכהן עד לקיום הבחירות לפי סעיף קטן זה. (ה) חברי המועצה לפי סעיף 4(2) ייכנסו לתפקידם ביום שנבחרו חברי המועצה הנבחרים לפי סעיף קטן (ד). 31. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"ד) השר ממונה על ביצוע חוק הרבנות, והוא רשאי, באישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. רבנותחוק