חוק זכויות האזרח הוותיק

חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 (להלן:"חוק זכויות האזרח הוותיק") פרק א': פרשנות (תיקון: תשנ"ו) 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"ד) "אזרח ותיק" - תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן - הגיל הקובע); "השכר הממוצע" - השכר הממוצע, לעובדים ישראליים בלבד, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "תחומי הנחות" - (1) אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה; (2) תשלומי ארנונה כללית כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, המשולמת לפי כל דין (להלן - תשלומי ארנונה); (3) דמי נסיעה באוטובוסים וברכבות של התחבורה הציבורית (להלן - תחבורה ציבורית); (4) דמי כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992, ולמקום מוסדר כהגדרתו בסעיף 42 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן - דמי כניסה לגנים ולאתרים); (5) דמי כניסה לתערוכות, למוזיאונים ולמופעי תרבות ואמנות (להלן - דמי כניסה למופעים); (6) תשלומים בעד תרופות. "השר" - שר העבודה והרווחה. פרק ב': תעודת אזרח ותיק והמועצה (תיקון: תשנ"ו) 2. תעודה לאזרח ותיק (תיקון: תשנ"ו) משרד העבודה והרווחה יתן תעודת אזרח ותיק לכל תושב ישראל בהגיעו לגיל הקובע. 3. יועץ (תיקון: תשנ"ו) השר, באישור הממשלה, ימנה יועץ לענייני האזרחים הותיקים (להלן - היועץ); היועץ יהיה כפוף לשר. 4. מינוי מועצה והרכבה (תיקון: תשנ"ו) (א) השר ימנה מועצה ציבורית לענייני האזרחים הותיקים (להלן - המועצה), שמספר חבריה לא יעלה על 35 ולא יפחת מ-21. (ב) לפחות שליש מבין חברי המועצה יהיו נשים. (ג) במועצה יכהנו - (1) נציגי משרדי הממשלה ומוסדות אחרים של המדינה, כפי שיקבע השר בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש מחברי המועצה; (2) חמישה נציגים לפחות של מרכז השלטון המקומי; (3) חמישה חברים לפחות שהם נציגי ציבור וארגוני מתנדבים; (4) חמישה נציגים לפחות של הסתדרות הגימלאים בישראל; (5) אישים שלדעת השר הם בעלי נסיון וידע בבעיותיהם של אזרחים ותיקים. 5. יושב-ראש המועצה (תיקון: תשנ"ו) (א) השר יעמוד בראש המועצה; (ב) השר רשאי לקבוע כי היועץ ימלא את מקומו כראש המועצה, לעניין מסויים או דרך קבע. 6. תפקידי המועצה (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח) המועצה תיזום ותגבש פעולות והמלצות שיהיה בהן כדי לשפר את איכות חייהם של האזרחים הותיקים; בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית היא להמליץ לשר - (1) על הקלות - אף בדרך חקיקה - במסים ובארנונות; (2) על הטבות בשירותים ציבוריים; (2א) על הנושאים והכללים שלפיהם יינתנו הנחות לאזרחים ותיקים במסגרת תחומי ההנחות; (2ב) על תחומים נוספים שבהם מן הראוי לתת הנחות לאזרחים ותיקים, נוסף על אלה המפורטים בהגדרה "תחומי הנחות" שבסעיף 1. (3) בכל עניין שיקל על אזרחים ותיקים. 7. ישיבות וסדריהן המועצה תתכנס אחת לחדשיים לפחות; היא תקבע את דרכי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות. פרק ג': זכאויות (תיקון: תשנ"ו) 8. אגרת טלוויזיה (תיקון: תשנ"ח) (א) אזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע עד 30 ביוני של שנת כספים פלונית, זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלומי מלוא האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; הגיע לגיל הקובע אחרי 30 ביוני של שנת כספים פלונית, יהיה זכאי להנחה בשיעור האמור, באותה השנה, רק לגבי מחצית האגרה. (ב) ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג, המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה, הוא אזרח ותיק. 9. תשלומי ארנונה (תיקון: תשנ"ח, תשס"ד) (א) אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר. (ב) ההנחה לפי סעיף קטן (א) תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה) - בשיעור של 100%. (ג) על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה: (1) ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד; (2) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד; (3) ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק; (4) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע; (5) ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, הכוללת את הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לענין זה, שהגיש המבקש לרשות המקומית שבתחומה נמצאת דירת המגורים שבה הוא מתגורר, או על פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקה (4). 10. תחבורה ציבורית (תיקון: תשנ"ח) (א) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין-עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית. 11. דמי כניסה לגנים ולאתרים (תיקון: תשנ"ח) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים. 12. דמי כניסה למופעים (תיקון: תשנ"ח) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם שר החינוך התרבות והספורט, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בתקנות כאמור ייקבעו סוגי גופים או גופים מסוימים החייבים במתן ההנחה למופעים כאמור שבאמצעותם יתבצע המימון לפי הוראות סעיף 14. 13. רכישת תרופות (תיקון: תשנ"ח, תשס"א3) אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 75% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, בין אם רכש את התרופה בבית מרקחת של קופת חולים, ובין אם רכש אותה בבית מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן לו על ידי קופת חולים ובהתאם לנהליה. 13א. זכאות להטבות למי שאינו זכאי לגמלה לפי חוק הכנסה(תיקון: תש"ע) (א) הטבות הניתנות לפי כל דין וכן הטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (בחוק זכויות האזרח הוותיק - גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה), יינתנו גם לאלה: (1) לאזרח ותיק שהוא יחיד והכנסתו מפנסיה אינה עולה על 24.3% מהשכר הממוצע, ואלמלא הכנסה זו היה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה; (2) לאזרח ותיק שיש עמו בן זוג וסך הכנסתו מפנסיה והכנסת בן זוגו מפנסיה אינו עולה על %38.3 מהשכר הממוצע, ואלמלא הכנסות אלה היה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה. (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי אזרח ותיק שהחל להיות מבוטח בביטוח פנסיוני לראשונה מיום כניסתו לתוקף של צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, ואילך (ג) המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותו של אזרח ותיק להטבות לפי סעיף זה. (ד) בסעיף זה - "בן זוג", "יחיד", "השכר הממוצע" - כהגדרתם בחוק הבטחת הכנסה; "גוף ציבורי" - הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וכן גוף נתמך או גוף מתוקצב כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. פרק ד': הוראות שונות 14. מימון הנחות (תיקון: תשנ"ח, תשס"ט) שר האוצר יתקשר בהסכמים עם נותני הנחה לפי חוק זכויות האזרח הוותיק למימון ההנחה הניתנת לאזרח ותיק לפי הוראות חוק זכויות האזרח הוותיק, ואולם הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין סעיף 9, ולעניין סעיף 12 יתקשר שר האוצר בהסכמים כאמור עם סוגי הגופים או הגופים שנקבעו לפי אותו סעיף. 15. אי-מתן כפל הנחה (תיקון: תשנ"ח) אזרח ותיק הזכאי להנחה לפי חוק זכויות האזרח הוותיק, ובאותו ענין שבתחומי ההנחות זכאי גם להנחה לפי כל דין או הסכם אחר, יהיה זכאי להנחה בשיעור הגבוה מביניהן; בסעיף זה, "הנחה" - לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום, הפחתה של מחיר או אגרה מוקטנת. 16. זכויות שלא לפי חוק זכויות האזרח הוותיק (תיקון: תשנ"ח) בכפוף להוראות סעיף 15, אין בחוק זכויות האזרח הוותיק כדי לפגוע בכל זכות או הטבה הניתנות לאזרח ותיק על פי כל דין או הסכם. 17. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ו)2 השר ממונה על ביצוע חוק זכויות האזרח הוותיק והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. 18. חובת התקנת תקנות (תיקון: תשנ"ח) תקנות לפי סעיף 12 יוגשו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זכויות האזרח הוותיק. פנסיהאזרחים ותיקיםחוק