הצעת חוק זכויות המורה

הצעת חוק זכויות המורה, התשס"ז-2007 (להלן:"חוק זכויות המורה") מטרה ופרשנות 1. חוק זכויות המורים מטרתו לקבוע מסגרת כללית של זכויות המורה, באמצעות עיגון מעמד המורה בישראל, תוך שמירה על כבודו כאדם וכמורה, שמירת ייחודו של מקצוע ההוראה, שיפור תדמית המורה ושיפור תדמית מקצוע ההוראה; חוק זכויות המורים יפורש בהתאם למטרתו האמורה. הגדרות 2. בחוק זכויות המורים - "ארגוני המורים" - ארגון המורים העל-יסודיים והסתדרות המורים; "הוועדה" - ועדת החינוך,והתרבות והספורט של הכנסת; "המשרד" - משרד החינוך; "מוסד חינוך" - "מוסד חינוך", "מוסד חינוך רשמי", "מוסד חינוך מוכר", כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "מורה" - מי שעוסק במוסד חינוך ועיקר עיסוקו הוא בהוראה או בחינוך; "קהילת מוסד החינוך" - תלמידים, הורי תלמידים והצוות החינוכי והמנהלי; "תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוך; "השר" - שר החינוך. שמירה על כבוד 3. כל מורה זכאי ליחס של כבוד כלפיו וכלפי מקצוע ההוראה, מצד קהילת מוסד החינוך. איסור הפליה 4. (א) לא יפלה מוסד חינוך בקבלה לעבודה, מורה או מועמד למשרת מורה, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום , ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות, בהתאם לסוג מוסדות החינוך אליו משתייך המוסד. (ב) העובר על הוראות סעיף 4(א), דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין). כשירות להוראה 5. אדם כשיר לעסוק במקצוע ההוראה אם נתקיימו בו אלה: (1) הוא בעל תואר ראשון ותעודת הוראה; (2) עבר תקופת התמחות כפי שקבע השר בתקנות; (3) עמד במבחני רישוי מטעם המשרד כפי שקבע השר בתקנות. תנאי העסקה בסיסיים 6. לכל מורה יובטחו תנאי העסקה ראויים ותינתן הזדמנות שווה לקידום בשכר, בתפקיד ובתנאי עבודה, לרבות תנאי פרישה. הגנה על החיים הגוף והכבוד 7. כל מורה זכאי לעבוד בסביבה בטוחה ומוגנת במוסד החינוך, תוך שמירה על חייו, בטחונו האישי, גופו וכבודו העצמי. סביבת העבודה 8. כל מורה זכאי לסביבת עבודה טכנולוגית מודרנית ראויה במוסד החינוך. סמכות מקצועית 9. לכל מורה סמכות מקצועית בתחום ההוראה בו הוא עוסק; התערבות בסמכות המקצועית של המורה כפופה לאישור המפקח המקצועי האחראי עליו או המפקח הכללי, לפי העניין. הזכות להשתלמות 10. מעסיקו של מורה יפעל להסדיר ולממן שיעורי העשרה והשתלמות בתחום הוראתו של המורה כחלק ממשרתו, בהיקף ובדרך שיקבע השר בתקנות. הזכות לתגמול באזורים מיוחדים 11. השר, באישור הוועדה, יקבע בתקנות גמול מיוחד למורים המכהנים בעיירות פיתוח, ביישובי קו עימות או קו גבול ובשכונות עירוניות הטעונות קידום, כפי שייקבעו בתקנות. הזכות להגשת תלונה 12. כל מורה יהיה רשאי להגיש תלונה במשטרה נגד תלמיד או הורה של תלמיד, בגין איום או תקיפה גופנית שכוונו כלפיו במהלך שהותו במוסד חינוך או מחוצה לו; הגשת תלונה כאמור בסעיף קטן זה לא תותנה בתנאי כלשהו. חובת מתן זכות עיון 13. מורה זכאי, על פי בקשתו, לעיין בתיקו האישי, ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה: (1) העיון בתיק אסור על פי דין; (2) הממונה עליו, בהתייעצות עם נציב זכויות המורה, החליט כי אין להרשות את העיון או את קבלת ההעתק כאמור. הגנה משפטית 14. (א) מורה או מי שהיה מורה זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות בשל הליך משפטי המתנהל בעניינו, הקשור במישרין לעיסוקו כמורה במוסד חינוך, ובלבד שלא נקבע על ידי בית המשפט כי המורה פעל ביודעין מתוך כוונה לגרום לנזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמור. (ב) מימון הוצאות משפטיות כאמור בסעיף (א) יוטל על מעסיקו של המורה באופן ובמועדים שיקבע השר בתקנות. מינוי נציב זכויות המורה ותפקידו 15. (א) השר ימנה נציב לזכויות המורה (בחוק זכויות המורים - "הנציב"). (ב) הנציב יהיה עובד המשרד. (ג) השר יקבע, בהתייעצות עם הוועדה ועם ארגוני המורים את דרישות הכשירות לתפקיד הנציב, מועד בחירתו, משך כהונתו, העברתו מכהונה ומבנה תפקידו, ככל שלא נקבעו בחוק זכויות המורים. (ד) מעמדו הציבורי של אדם והיכרותו עם מערכת החינוך וההוראה בישראל יובאו בחשבון לעניין מינויו לתפקיד הנציב. (ה) הנציב לא יהיה רשאי לשמש בכל משרה אחרת, או לעסוק, במישרין או בעקיפין, בעיסוק אחר. (ו) הנציב יפעל - (1) לקיום הוראות חוק זכויות המורים. (2) להשגת כל מטרה אחרת הנוגעת לזכויות המורה שיקבע השר, בהתייעצות עם הוועדה. (ז) השר יפרסם הודעה על מינויו של הנציב, הדרך לפנות אליו ועיקרי סמכויותיו בדרך שתיקבע בתקנות. (ח) תקציב הנציב ייקבע במסגרת חוק התקציב השנתי של המדינה, בתחום פעולה נפרד, במסגרת תקציב המשרד; לענין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" כהגדרתם בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1986. (ט) הנציב הראשון יתמנה לא יאוחר מתום מאה ועשרים ימים מיום פרסומו של חוק זכויות המורים. (י) נציב שהגיע אליו מידע על מורה עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זכויות המורים, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו כמתחייב מחוק זכויות המורים. יום המורה 16. (א) יום המורה יחול בחמישה באוקטובר בכל שנה; חל מועד זה ביום שבו לא מתקיימים לימודים במוסד חינוך, יחול יום המורה ביום הלימודים הראשון שלאחריו. (ב) ביום המורה יתקיימו במוסדות החינוך, שיעורי מחנך בהם יילמדו ערכי כיבוד המורה ומקצוע ההוראה. (ג) בשבוע שבו חל יום המורה - (1) יצוין הדבר בישיבה של הכנסת; (2) הוועדה תקיים דיון מיוחד בנושא חיזוק מעמד המורה וחיזוק מקצוע ההוראה, בהשתתפות השר, נציב זכויות המורה ונציגי ארגון המורים. זכות שימוע לפני פיטורים 17. בטרם יפוטר מורה תינתן לו זכות שימוע, בפני הגורם המוסמך במוסד החינוך בו הוא מועסק, בנוכחות נציג מארגון המורים בו הוא חבר. ביצוע ותקנות 18. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זכויות המורים והוא יתקין, בתוך שנה מיום פרסומו, תקנות לביצועו. (ב) התקנת תקנות לפי חוק זכויות המורים תיעשה בהתייעצות עם ארגוני המורים ובאישור הוועדה. שמירת דינים 19. הוראות חוק זכויות המורים באות להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע מהן. דברי הסבר החינוך הוא התשתית החברתית-ביטחונית של מדינת ישראל, ועל-כן צריך וראוי שיוצב בראש סדר העדיפויות הלאומי. החינוך הוא המפתח לחברה משכילה, תרבותית וצודקת, לכלכלה מפותחת ולחוסן בטחוני. אולם החברה הישראלית נוהגת בכפיות טובה כלפי אלה העוסקים בחינוך ומקדישים לו את כל חייהם - מורי ישראל. מעמדם של מורים כיום, ומעמדו של מקצוע ההוראה, סובלים מתדמית שלילית ולא מכובדת. על מנת לגמול למורים על המאמץ העצום שהם משקיעים בחינוך ילדינו, חובה על המדינה לשפר את מעמדם ולהעמידו במקום הראוי לו בסולם הערכים החברתיים. במצב הנוכחי, המדינה אינה מעמידה אפילו סביבת עבודת בסיסית למורה, הכוללת עמדת מחשב וציוד משרדי, אשר נדרשת לו לשם מילוי תפקידו באופן ראוי. כך, במקרים רבים, אין למורה בתחום מוסד החינוך בו הוא מלמד, את הכלים הבסיסיים להוראה ולסביבת לימודים מקצועית רצינית וראויה. במקרים קיצוניים, אין למורה אפילו כיסא ישיבה ושולחן עבודה בכיתת הלימוד, בה הוא נמצא שעות רבות במהלך יום הלימודים. במוסדות חינוך רבים, אין בחדר המורים עמדת מחשב לטובת הצוות החינוכי בבית הספר, כל שכן מספר עמדות של מחשב במיתאם ישיר למספר המורים במוסד החינוך. לא יעלה על הדעת שבעידן המודרני של המאה עשרים ואחת, מורה בישראל לא יוכל להיעזר בשירותי מחשב ובאינטרנט זמין במקום עבודתו, כאשר עליו להכין ולהכשיר את תלמידיו, לחיים באלף השלישי! עוד אנו עדים בתקופה האחרונה, לזילות מעמד המורה וליחס של העדר כבוד בסיסי כלפיו. גילויי אלימות מילולית וגופנית קשה מצד תלמידים והורי תלמידים כלפי מורים, הפכו זה מכבר לעניין שבשגרה. איננו יכולים עוד להרשות לעצמנו לעמוד מנגד, ולעצום את עינינו לנוכח המתרחש. הנחת היסוד בהצעת חוק זו היא שעל המדינה חלה החובה לוודא שכבודו, בריאותו, שלמות נפשו וגופו של המורה יישמרו בתחומי מוסד החינוך, על פי ערכי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מורה יהא זכאי להגיש תלונה במשטרה, בגין גילויי אלימות שהופנו כלפיו, זאת מבלי לקבל אישור מאת הממונים עליו ועל סמך שיקול דעתו הבלעדי. על רקע תופעות האלימות יש לדאוג לחיזוק הסמכות המורית המשמעתית. עלינו לחנך את ילדינו, לכיבוד המורה ולסרות למרותו. כיבוד המורה וכיבוד קהילת החינוך, הינו שלב ראשון בדרך לכיבוד ההורים, החברים ויתר בעלי הסמכות. בד בבד, יש לאפשר למורה היקף משרה בו יוכל לשהות "זמן איכות" בכיתה עם תלמידיו (מעבר לשעות ההוראה), וזאת בין היתר, לשם יצירת סביבה לימודית, חמה, תומכת, ובטוחה ולשם הפחתת גורמי האלימות בקרב בני הנוער. סביבה שכזו תושג רק באמצעות שיג ושיח בין מורים ובין תלמידים, אשר יתרום לייצוב ועיצוב המערכת. הצעת חוק זו באה, אם כן, להציע שורת צעדים לשיפור מעמדם ולהעצמתם של המורים בישראל ולהעמדת המורה במרכזו של כל תהליך שינוי במערכת החינוך; זאת כתנאי הכרחי לאפשרות שיהוו לתלמידים דוגמא אישית, מופתית ורבת השראה, הניכרת בגישה אינטלקטואלית ובמומחיות, בגישה דיאלוגית מכבדת ותומכת, וברגישות לשונות ולייחודיות. ראשית, מוצע לאסור בחוק קיום של הפליה בהעסקת מורים על רקע מוצא, מין, דת, נטייה מינית, השקפה, מעמד אישי וכיו"ב, וזאת לפי זרם החינוך אליו משתייך המוסד החינוכי. מוצע לקבוע את מקצוע ההוראה כפרופסיה, בדומה למקצועות חופשיים אחרים: עו"ד, רואה חשבון. מועמד החפץ לעסוק במקצוע ההוראה יחויב בתהליך הכשרה איכותי ומעמיק כבסיס למקצוענות, הכולל לימודי תואר ראשון דיסיפלינרי, תעודת הוראה (או תואר אקוויוולנטי במגזר החרדי), התמחות מקצועית ומבחני רישוי. כמו כן יש למסד השתלמויות ופיתוח מקצועי לאורך כל שנות הקריירה וזאת כחלק ממשרתו של המורה, על מנת שיוכל להתעדכן ולהתמחות באופן מתמיד. מוצע לדאוג לזכות הבסיסית של מורה בישראל לסביבת עבודה נוחה וראויה באמצעות יצירת תשתית פיזית (הקמת "פינת עבודה אישית" למורה הכוללת עמדת מחשב וציוד משרדי ובסיסי, והצבת שולחן וכסא לנוחיות המורה בכיתת הלימוד). מוצע להגביר את מידת האוטונומיה המקצועית של המורה בתחום הוראתו ולהפכו לסמכות מקצועית בתחום הוראתו, תוך הגבלת אפשרות ההתערבות בה. בהצעת חוק זו אף מוצע להבטיח למורים תנאי העסקה ראויים, לרבות תנאי פרישה, והזדמנות שווה לקידום. כמו כן יינתן תגמול כספי נוסף למורים המכהנים באזוריי קו עימות ובשכונות מצוקה. עוד מוצע לעגן בחוק את זכות המורה לעיון בתיקו האישי, להגנה משפטית, ולשימוע במקרה שמתבקש לסיים העסקתו. לצורך מימוש מטרות ויעדי החוק, מוצע למנות "נציב לזכויות המורה" בתוך משרד החינוך, אשר תקציבו ייקבע במסגרת תחום פעולה נפרד, בתקציב משרד החינוך. עוד מוצע לקבוע יום מיוחד בלוח שנת הלימודים, בו יצוין "יום המורה" אשר יוכרז כיום הוקרה למערכת, למורי ישראל ולמקצוע ההוראה. יום זה יצוין בתאריך החמישה באוקטובר מדי שנה וזאת בהקבלה ליום המורה הבינלאומי המצוין ברחבי העולם. ביום זה ייערכו מערכי שיעור מיוחדים במוסדות החינוך, בהם יילמדו ערכי כיבוד מורים במערכת החינוך, כיבוד הורים וערכים של סובלנות וסבלנות. בכנסת ישראל ובוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת יצוין יום המורה בישיבה מיוחדת בהשתתפות שר החינוך, נציב זכויות המורה ונציגי ארגוני המורים. יש לציין כי הצעת חוק זו, מהווה פרק ונדבך נוסף לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000, כאשר שני הנושאים - זכויות התלמיד וזכויות המורה ידורו בכפיפה אחת וישמשו בסיס לאמנה חינוכית עתידית למדינת ישראל. הצעות חוקדיני חינוךמורים