חוק נגד הסתה

##האם יש חוק נגד הסתה ?## סעיף 23 לפקודת העתונות, 1933 דן בהפסקת הופעתו של עתון ע"י בית משפט בגין דיבת הסתה. "דיבת-הסתה" פירושה כל דבר-דפוס המכיל כוונת הסתה למרד כפי שהוגדרה בסעיף 53 לפקודת תיקון החוק הפלילי. וזו לשון הסעיף : (1) כל מקום שהורשע אדם על הדפיסו או פרסמו כל דיבת-הסתה או על שגרם או התיר את הדפסתה או פרסומה, רשאי בית המשפט שבפניו נשפט אותו אדם, אם ימצא לנכון, ליתן צווים בענינים דלקמן, כולם או מקצתם, אם במקום העונשים אשר ישיתם או נוסף להם: (א) לאסור את פרסומו של עתון בעתיד, בין לחלוטין או בתנאים שיפורטו בצו, לתקופה שתפורש בצו ושלא תעלה על שלוש שנים; (ב) לאסור על הבעל או על העורך, אם לחלוטין או בתנאים שיפורטו בצו, לתקופה שתפורש בצו ואשר לא תעלה על שלוש שנים, לפרסם כל עתון, לערכו או לכתוב בשבילו או לעזור בפרסומו ובעריכתו ובהוצאתו לאור של כל עתון, בין בכסף ובין בשווה-כסף, בחמרים או בשרות אישי או בצורה אחרת; (ג) כי במשך התקופה הנזכרת לעיל אין להשתמש בכל בית-דפוס המשמש להוצאת העתון לאור, אלא לפי תנאים שיפורטו בצו, או שהמשטרה תתפשנו ותסגרנו למשך התקופה האמורה לעיל; (ד) שהעתק אותה הרשעה כאמור לעיל תפורסם באותו עתון על חשבון האדם שהורשע, אם לא נאסר פרסומו ע"י סעיף זה, ובאותו עתון אחר שיפורט בצו. (2) רשאי בית המשפט עפ"י סעיף-קטן (1) לדרוש כתנאי לפרסום העתון, הגדלת סכום שטר-הערובה הדרוש עפ"י סעיף 5 לסכום שלא יעלה על חמש מאות לירות. (3) כל אדם העובר על צו הניתן עפ"י סעיף זה יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של מאה לירות או לאותם שני עונשים כאחד. (4) שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בסמכותו של בית-המשפט לענוש אדם העובר על צו שניתן עפ"י סעיף זה בעד בזיון בית המשפט. ##חוק העונשין, תשל"ז-1977 - חוק נגד הסתה ## סעיף 109 לחוק העונשין עוסק בנושא הסתה להשתמטות וקובע כדלקמן: (א) מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו - מאסר חמש שנים. (ב) מי שהסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לערוק משירותו או מפעולה צבאית, או סייע לו בעריקה, דינו - מאסר שבע שנים. (ג) מי שנתן לאדם החייב בשירות כאמור בסעיף קטן (א) מקלט או סייע להחביאו, כשהיה לו יסוד להניח שהוא עריק, דינו - מאסר שלוש שנים. (ד) מי שעבר עבירה לפי סעיף זה בתקופה שבה מתנהלות פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה, דינו - מאסר חמש-עשרה שנים. (ה) בסעיף זה, "עריקה" - העדר מן השירות בכוח מזויין מתוך כוונה שלא לחזור. ##סעיף 110 לחוק העונשין עוסק בנושא הסתה לאי-ציות וקובע כדלקמן:## מי שהסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לאי-ציות לפקודה חוקית, דינו - מאסר שנה; התכוון בכך לפגוע בבטחון המדינה, דינו - מאסר חמש שנים; נעברה העבירה בתקופה שבה מתנהלות פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה, דינו - מאסר שבע שנים. סעיף 114 לחוק העונשין עוסק בנושא הסתה לגזענות, לאלימות או לטרור וקובע כדלקמן: הגדרת "גזענות" - רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו - מאסר חמש שנים. לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות או לא ואם היה בו אמת או לא. פרסום דין וחשבון נכון והוגן על מעשה כאמור לא יראוהו כעבירה על אותו סעיף, ובלבד שלא נעשה תוך מטרה להביא לגזענות. פרסום ציטוט מתוך כתבי דת וספרי תפילה, או שמירה על פולחן של דת, לא יראו אותם כעבירה לפי הסעיף לעיל ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה להסית לגזענות. המחזיק לשם הפצה פרסום האסור לפי הסעיף לעיל כדי להביא לגזענות, דינו - מאסר שנה, והפרסום יחולט. המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות או טרור, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות או טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו (בסעיף זה - פרסום מסית), ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרור, דינו - מאסר חמש שנים. בסעיף זה, "מעשה אלימות או טרור" - עבירה הפוגעת בגופו של אדם או המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה. פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), אינו עבירה לפי סעיף זה. המחזיק, לשם הפצה, פרסום האסור לפי סעיף 144ד2, דינו - מאסר שנה, והפרסום יחולט. יש לציין כי לא יוגש כתב אישום לפי סימן זה אלא בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה. חוקהסתה