חוק הביוב

חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 (להלן:"חוק הביוב") פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות בחוק הביוב - "ביב פרטי" - ביב המשמש נכס אחד, על חיבוריו; "ביב ציבורי" - ביב המשמש כמה נכסים ושהשופכין נזרמים אליו מביבים פרטיים בלבד; "ביב מאסף" - ביב שהשופכין נזרמים אליו בעיקר מביבים ציבוריים; "ביוב" - ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם וכן מיתקנים לטיהור מי שופכין; "בעל" או "מחזיק" של נכס - בעלו ומחזיקו לענין ארנונות העיריה או המועצה המקומית; "מהנדס הרשות המקומית" - מהנדס שנתמנה לכך על ידי המועצה; "נכס" - בנין או קרקע בתחום רשות המקומית, למעט רחוב; "ראש המועצה" - לרבות מי שהוסמך על ידיו בכתב; "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים שמתפקידיו התקנת ביוב או החזקתו; "רשות הבריאות" - מי שנתמנה לכך על ידי שר הבריאות בהוראה כללית או מיוחדת; "שופכין" - פסולת המורחקת מנכסים על ידי זרם המים וכן מי התהום או מי הגשמים העשויים להימצא במים אלה. פרק שני: תפקידה וסמכותה של רשות מקומית 2. התקנת ביוב על ידי הרשות רשות מקומית רשאית, ועל פי דרישת שר הפנים חייבת, להתקין ביוב בתחומה או בחלק ממנה. 3. סמכויות מיוחדות בהתקנת ביוב בהתקנת ביוב רשאית הרשות המקומית בתחומה - (1) להניח ביבים מתחת לכל רחוב; (2) לבצע כל עבודה במבנה או במיתקן שמתחת לרחוב, לרבות הריסתם, הכל במידה הדרושה להסרת מכשולים לביוב; (3) להניח צינורות המחברים נכס לביב ציבורי ולהעביר את הביוב דרך כל קרקע או מתחתה, לאחר מתן הודעה על כך לבעלי הנכסים. 4. נכסים המשמשים מטרה בטחונית בנכס המוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל או המשמש למטרה בטחונית אחרת, כפי שאושר מטעם שר הבטחון, לא תשתמש רשות מקומית בסמכות לפי סעיף 3 אלא בהסכמתו של מי ששר הבטחון ימנה לכך. 5. עבודות מחוץ לתחום הרשות המקומית הרשות המקומית רשאית, באישור שר הפנים, להשתמש בסמכויות לפי סעיף 3 גם מחוץ לתחומה במידה שהדבר דרוש להרחקת שופכין מתחומה או כדי לנהוג בהם בדרך אחרת; לגבי שימוש בסמכות כאמור בתחום של רשות מקומית אחרת שלא בא עליו הסכמתה של אותה רשות, לא יתן שר הפנים אישור אלא לאחר שועדה, שימנה לכך, חקרה בדבר והגישה לו את מסקנותיה. 6. פיצויים בעד נזקי התקנת ביוב בביצוע עבודות ביוב לפי חוק הביוב תימנע הרשות המקומית ככל האפשר מגרימת נזק ותשלם פיצויים בעד כל נזק שגרמה בביצוע עבודות אלה. 7. בוררות התובע פיצויים לפי סעיף 6 והרשות המקומית רשאים להסכים על מסירת ההכרעה בתביעה לבוררות שעליה תחול פקודת הבוררות. 8. ביבים - קנין הרשות המקומית ביוב שהונח על ידי הרשות המקומית בתוך תחומה, הן לפני תחילתו של חוק הביוב והן לאחר מכן, הוא קנינה של הרשות המקומית. 9. רכישת ביבים על ידי הרשות המקומית רשות מקומית רשאית לרכוש בתחומה, בכל דרך שהיא, ביוב או כל זכות בביוב שבתחומה, אם מהנדס הרשות המקומית אישר שהביוב הוא במצב תקין וכי ההוצאות לקנייתו לא יעלו על ההוצאות הדרושות להתקנת ביוב חדש; באומדן הוצאות אלה יביאו בחשבון את ההפרש שבין התקופה המשוערת שבה ניתן להשתמש עוד בביוב הקיים לבין התקופה המשוערת של השימוש בביוב חדש. 10. החזקת ביוב רשות מקומית תחזיק את ביובה במצב תקין, להנחת דעתה של רשות הבריאות. 11. שינויים בביוב התקנת ביוב וכל שינוי בו, וכן סתימתו או הריסתו, ייעשו באופן שלא יהא בהם משום מפגע ציבורי או משום סכנה לבריאות הציבור ובהתאם לדרישות רשות הבריאות. 12. הסכם בדבר חיבור נכס שמחוץ לתחום רשות מקומית רשאית להרשות לבעל נכס שמחוץ לתחומה או למחזיקו לחבר ביב פרטי שבנכסו עם הביב של הרשות המקומית בתנאים שיוסכם עליהם עמה ואם היה הנכס בתחום רשות מקומית אחרת - גם עם אותה רשות מקומית. 13. אישור של הוועדה המחוזית, ושל שר הבריאות, שר החקלאות ושר התשתיות הלאומיות (תיקון: תשס"ו) (א) תכנית להתקנת ביוב טעונה אישורים של הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ושל שר הבריאות או של מי שימנה לכך. (ב) תכנית להתקנת מיתקני טיהור וסילוק שופכין מן הביוב אל מחוץ לתחום הרשות המקומית - טעונה גם אישורם של שר החקלאות ושר התשתיות הלאומיות, או מי שימנו לכך. 14. עבודות ביוב באתר היסטורי או במקומות קדושים באתר היסטורי כמשמעותו בפקודת העתיקות לא יותקן ביוב אלא בהסכמתו של שר החינוך והתרבות או של מי שימנה לכך; במקום קדוש כמשמעותו בדבר המלך במועצה על א"י (המקומות הקדושים), 1924, לא יותקן ביוב אלא בהסכמתו של שר הדתות או של מי שימנה לכך. 15. מכירת מי הביוב רשות מקומית רשאית, בכפוף להוראות חוק המים, תשי"ט-1959, וההוראות על פיו, למכור את מי הביוב שלה בתנאים הנראים לה, ובלבד שיובטח, להנחת דעתה של רשות הבריאות כי מי הביוב לא יהיו למפגע ציבור. פרק שני1: קביעת כללים לחישוב עלות ותעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד (תיקון: תשס"ט) 15א. כללים לחישוב עלות ותעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד (תיקון: תשס"ט)3 (א) בפרק זה - . "מועצת רשות המים והביוב" - מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים, התשי"ט-1959; "רשות מקומית בלא תאגיד" - רשות מקומית שאינה חייבת בהפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות חברה, לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, למעט איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף 17ה(א) לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955. (ב) על אף האמור בכל דין, מועצת רשות המים והביוב תקבע, בכללים, את התעריפים לתשלומים שתגבה רשות מקומית בלא תאגיד בעד שירותים שהיא נותנת לפי חוק הביוב בתחום הביוב; הוראות סעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, יחולו לעניין קביעת כללים כאמור, בשינויים המחויבים. פרק שלישי: היטל ביוב ואגרת ביוב (בוטל) (הפרק בוטל בכפוף לאמור בסעיף 76 הערה 3) (תיקון: תשס"ט) 3 פרק רביעי: ביצוע עבודות לפי דרישה 40. סמכות לדרוש ביצוע עבודות (א) ראש המועצה רשאי, אם ראה צורך בדבר לשם הרקת שופכין תקינה מנכס פלוני, או כדי למנוע נזק מן הביוב או להבטיח את הפעלתו התקינה, או לשם מניעת מפגע תברואה או הסרתו - לדרוש בכתב מבעל הנכס לבצע, להנחת דעתה של רשות הבריאות, תוך המועד ובתנאים שיקבע בדרישה, עבודות אלה: (1) התקנת ביב פרטי לנכסו; (2) חיבור ביב פרטי שבנכסו לביב ציבורי או תיקון חיבור שאינו מניח את דעתה של רשות הבריאות; (3) שינוי או תיקון של ביב פרטי שבנכסו. (ב) הרואה את עצמו נפגע על ידי דרישת ראש המועצה לפי סעיף זה, רשאי תוך המועד שנקבע לו לביצוע העבודה לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא הנכס הנדון את ביטולה של הדרישה או את שינויה, ובבירור הבקשה רשאי בית המשפט להחליט כל החלטה שראש המועצה היה רשאי להחליטה לגבי הנכס הנדון לפי סעיף זה. החלטת בית המשפט המחוזי בערעור על החלטת בית משפט השלום לפי סעיף זה, תהיה סופית. 41. סמכות המועצה לבצע לא קיים בעל נכס דרישה של ראש המועצה לפי סעיף 40, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות הדרושות ולגבות את הוצאותיה מבעל הנכס ואין הבקשה של בעל הנכס לפי סעיף 40(ב) מעכבת את הביצוע. 42. ביצוע אינו פוטר מאחריות פלילית ביצוע עבודות על ידי ראש המועצה לפי סעיף 41 אינו פוטר את בעל הנכס מאחריות פלילית לפי חוק הביוב ולפי כל חיקוק אחר. פרק חמישי: עבירות ועונשין 43. איסור הזרמת חומרים מזיקים המניח ביודעין שחומר מוצק או נוזל יישפך מנכס שבבעלותו בפיקוחו או בהחזקתו לביוב בדרך העלולה לחסום את הזרם התקין של מי הביוב או לגרום נזק לביוב, דינו - קנס חמש מאות לירות וקנס נוסף של חמישים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי מסירת התראה מטעם ראש המועצה, וכן חייב הוא לפצות את הרשות המקומית בעד כל נזק שגרם לה על ידי עבירתו. 44. איסור הזרמת מי גשמים המניח ביודעין שמי גשמים יישפכו לביב בלי היתר בכתב מראש המועצה, דינו - קנס שלוש מאות לירות וקנס נוסף של שלושים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי מסירת התראה מטעם ראש המועצה. 45. דין בעל נכס שביצע עבודה שלא לפי הדרישה בעל נכס שביצע עבודה שלא בהתאם לתנאי הדרישה לפי סעיף 40, דינו כדין אשם בעבירה לפי סעיף 35 לפקודת בנין ערים 1936, ולבית המשפט או לרשות המקומית יהיו לענין זה כל הסמכויות של בית המשפט או של הועדה המקומית, הכל לפי הענין, לפי הסעיף האמור ולפי הסעיפים 36 עד 36י לאותה פקודה, כאילו ביצע בעל הנכס עבודה שלא בהתאם לתנאי רשיון לפי הפקודה האמורה. 46. עבירות אחרות (1) בעל נכס שלא קיים דרישה לפי סעיף 40 ואין עוד זכות לבקש את ביטולה או שינויה; (2) המפריע לעובד של רשות מקומית או לעובד של רשות הבריאות בהשתמשם בסמכויותיהם לפי סעיף 48, דינם - קנס חמש מאות לירות או מאסר ששה חדשים. פרק שישי: הוראות כלליות 47. רשות לחבר ביב פרטי לביוב בעל נכס רשאי לחבר ביב פרטי מנכסו לביב ציבורי, לפי תנאים שהרשות המקומית תקבע. 48. זכות כניסה מי שהוסמך לכך בדרך כלל על ידי הרשות המקומית או על ידי רשות הבריאות רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נכס כדי לעשות בו כל עבודה הדרושה לביצוע תפקידיהן לפי חוק הביוב וכדי להבטיח בדרך אחרת את קיום הוראות חוק הביוב והתקנות לפיו, ובלבד שלא ייכנס למבנה אלא בהסכמת התופס בו, או לאחר שנתן לתופס בו הודעה מוקדמת זמן סביר מראש, או כשדחיפות הענין מחייבת את כניסתו אף ללא מתן הודעה מוקדמת כאמור; אולם בנכס המוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל או המשמש בדרך אחרת למטרה בטחונית כפי שאושרה מטעם שר הבטחון, לא ישתמשו בסמכות זו אלא בהסכמתו של מי ששר הבטחון מינה לכך. 49. דין המדינה לענין חוק הביוב דין המדינה כדין בעל נכס או מחזיק אחר. 50. שמירת סמכויות וחובות אחרות סמכות לפי חוק הביוב אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי חוק הביוב אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר. 51. אצילת סמכויות שר הפנים רשאי להאציל מסמכויותיו לפי חוק הביוב, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פעל תחיקתי. 52. אחריות הדדית של בעלים מקום שבחוק הביוב או על פיו מוטלת חובה על בעל נכס, חייבים בקיומה, יחד ולחוד, כל אלה שהם בבחינת "בעל" של אותו נכס לענין חוק הביוב, וכל סעד שניתן כדין לבעל הנכס בקשר לקיום חובה כאמור ניתן גם להם; קיים אחד מהם את החובה, חייבים האחרים להשתתף בהוצאותיו או לפצותו בדרך אחרת כפי שנקבע בהסכם ביניהם, ובאין הסכם - בשים לב לשיעור ההנאה של כל אחד מהם בנכס. 53. בתים משותפים בדירה בבית משותף כמשמעותה בחוק הבתים המשותפים, תשי"ג-1952 - רואים לענין חוק הביוב כחלק משטח הדירה גם אותו החלק של הרכוש המשותף הצמוד לאותה דירה. 54. המצאת מסמכים לענין המצאת מסמכים לפי חוק הביוב - למעט מסמכים שיש להמציאם לענין הליך לפני בית משפט - יחולו הוראות סעיף 132א לפקודת העיריות, 1934, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 55. ביצוע ותקנות (א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק הביוב והוא רשאי, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק הביוב, ובין השאר תקנות בדבר - (1) החמרים שישתמשו בהם לחלקי חילוף ואביזרים של ביבים; (2) חיוב התקנת מיתקנים לטיהור מי שופכין כחלק מביב פרטי; (3) הרכב הועדות וכשירות חבריהן. (ב) שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר החקלאות ועם שר הבריאות, רשאי להתקין תקנות בדבר קביעת זמנים לשימוש בביוב ובדבר דרכי הגשתם ואישורן של תכניות מיתקני טיהור של רשת ביבים מאספים. 56. ביטולים ותיקונים בפקודת העיריות (ביוב, תיעול ומים), 1936 - (1) בכותרת הפקודה וכן בסעיף 1, במקום "פקודת העיריות (ביוב, תיעול ומים)" יבוא "פקודת העירויות (אספקת מים)"; (2) בסעיף 2 יימחקו ההגדרות של "בור שופכין", "תעלה", "מהנדס" ו"ביב"; (3) חלק א' - בטל; (4) בסעיף 17, במקום "בחלק א' של פקודה זו" יבוא "בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962"; (5) בסעיף 28, במקום "על פי הסעיפים 7, 10 או 20" יבוא "על פי סעיף 20". 57. הוראות מעבר (א) לא ינהגו עוד לפי חוקי עזר על פי פקודת העיריות, 1934, או פקודת המועצות המקומיות, 1941, בדבר ביוב, בקשר לביוב שהוחל בבנייתו אחרי תחילתו של חוק הביוב. (ב) התחילה רשות מקומית כדין בהתקנת ביב מאסף אחרי יום ל' בכסלו תש"ך (31 בדצמבר 1959) ולפני תחילתו של חוק הביוב, תמסור על כך הודעה לבעלי כל נכס שהביב ישמש אותו ותגבה מהם היטל לפי ההוראות של הפרק השלישי ולא ינהגו בביב זה לפי הוראות חוקי עזר כאמור בסעיף קטן (א) בדבר גביית דמי השתתפות. חוקביוב