אי הגשת חוות דעת רפואית נגדית - מה עושים ?

להלן דוגמא לבקשה לקבוע כי הצד השני מנוע מלטעון לכל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת בשל אי הגשת חוות דעת נגדית: בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי הנתבע מנוע מלטעון לכל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת. ואלו נימוקי הבקשה: 1. המדובר בתביעה אשר עניינה מימון טיפולים נפשיים ל________________ 2. הנתבע, לא עמד (פעמיים) בחובתו להגיש חוות דעת נגדית תוך הזמן שהוקצב לו ע"י כב' הש'____________________ 3. על אף האמור לעיל, לא ניתנה החלטה, כי הוא מנוע מלטעון טענות שברפואה וזאת לפנים משורת הדין. 4. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום_____________נקבע כי על הנתבע להפקיד בקופת בית המשפט ___________₪ בתוך 60 יום (ימי הפגרה ימנו). 5. מבדיקת הח"מ במערכת בתי המשפט הנתבע לא הפקיד את הסך הנ"ל. 6. התנהלותו של הנתבע בתיק זה, תוך התעלמות מוחלטת מהחלטות בית המשפט, מעידה על כוונתו הברורה של הנתבע לנסות ולדחות עד כמה שאפשר את מועד ההכרעה בתיק. 7. לאור נסיבות התיק , יהא זה מן הדין ומן הצדק "לזרז" את ההכרעה בתיק זה ולקבוע כי הנתבע מנוע מלטעון לכל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת. ______________ ב"כ התובע רפואהשאלות משפטיותחוות דעת