חוק צבאי

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 (להלן:"חוק צבאי") חלק א' - עקרונות כלליים פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשכ"ד, תשל"ח, תשל"ט, תשמ"ב, תשמ"ו, תשמ"ז, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ח) בחוק צבאי - "צבא" - צבא-הגנה לישראל; "חייל" - (1) אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא, על פי חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (להלן - חייל בשירות חובה), או על פי התנדבות, בין בדרך של התחייבות לשירות קבע ובין בדרך אחרת; (2) אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, על פי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, או על פי התנדבות (להלן - איש מילואים), כשהוא בשירות; "הרמטכ"ל" - ראש מטה הכללי של הצבא; "מעשה" - לרבות מחדל; "מפקד", לגבי כל מי שחוק צבאי חל עליו - הגבוה ממנו בדרגה, לרבות מי שלפי פקודות הצבא או לפני הנוהג בצבא רשאי לתת לו פקודה אף אם איננו גבוה ממנו בדרגה; "רכוש צבאי", לרבות רכוש הנמצא בשימושו או בהחזקתו של הצבא; "אויב", לרבות פורעים מזויינים ומורדים מזויינים וכל מי שמשתתף בפעולה מזויינת נגד הצבא או נגד כוחות מזויינים הפועלים בשיתוף עם הצבא; "נשק", לרבות חלקים ואביזרים של כלי נשק, תחמושת, חמרי נפץ וציוד לחימה אחר, מכשירים המשמשים כלי עזר להפעלה או להכוונה של נשק, בין שהנשק ראוי לשימוש ובין שאינו ראוי; "פקודות הצבא" - הוראות הפיקוד העליון, פקודות המטה הכללי, ופקודות כלליות אחרות כמשמעותן בסעיף 2א(ג); "שופט חוקר" - שופט צבאי-משפטאי בבית הדין הצבאי לערעורים, בית הדין הצבאי המיוחד או בבית-דין צבאי מחוזי שנתמנה על-ידי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לערוך חקירה מוקדמת או לחקור בסיבות מוות, הכל לפי הענין; "קצין שיפוט" - קצין שיפוט זוטר וקצין שיפוט בכיר; "קצין שיפוט זוטר" - מפקד יחידה שדרגתו אינה למטה מדרגת סרן, ואינו קצין שיפוט בכיר, או קצין אחר שהרמטכ"ל העניק לו סמכות של קצין שיפוט זוטר; "קצין שיפוט בכיר" - מפקד יחידה שדרגתו אינה למטה מדרגת סגן-אלוף, או קצין אחר שהרמטכ"ל העניק לו סמכות של קצין שיפוט בכיר; "קצין מוסמך" - קצין שיפוט בכיר שהסמיך אותו הפרקליט הצבאי הראשי לדון בדין משמעתי בעבירת תנועה, כפי שהוגדרה בפקודות הצבא; "בעל הכשרה משפטית" - מי שרשום, או זכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי הדין או מי שהוא בעל השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (בחוק צבאי - חוק לשכת עורכי הדין); "בעל נסיון משפטי" של תקופה מסויימת - בעל הכשרה משפטית שכיהן או עסק אותה תקופה באחת הכהונות או באחד העיסוקים האמורים בפיסקאות (1) ו-(2) של סעיף 2 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 (להלן - חוק בתי המשפט) או בתקנות שהותקנו לצורך אותו סעיף, ובלבד שלפחות מחצית תקופת הכהונה או העיסוק היתה בארץ; "עבירה צבאית" - עבירה לפי חלק ב'. "טענת פסלות" - טענת בעל דין כי מתקיימת עילת פסלות לפי סעיף 310. "הנציב" - נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002. חוקצבא