חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 (להלן:"חוק הודעה לעובד") 1 . חובת מעביד (תיקון: תשס"ט5) מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 (להלן - נער) - לא יאוחר משבעה ימים הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק הודעה לעובד (בחוק הודעה לעובד - ההודעה). 2. תוכן ההודעה (תיקון: תשס"ח) 3, 4 (א) פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה בענינים אלה: (1) זהות המעביד וזהות העובד; (2) תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה - תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד; (3) תיאור עיקרי התפקיד; (4) ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד; (5) סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - דירוג העובד ודרגתו; (6) אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין; (7) יום המנוחה השבועי של העובד; (8) סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד; (9) לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו. (10) לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעביד שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לעניין תנאי עבודה של עובדו של המעביד - תנאי העבודה כאמור, כמפורט בפסקאות (1) עד (9), וכל פרט נוסף שנקבע לפי סעיף קטן (ג)(1) וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עובד ומעביד; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "מעסיק בפועל" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. (ב) בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו. (ג) שר העבודה והרווחה רשאי, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע - (1) פרטים נוספים שיש לכלול בהודעה; (2) סוגי מעבידים שיהיו פטורים מהחובה על פי חוק הודעה לעובד, באופן מלא או חלקי. 3. הודעה על שינוי (תיקון: תשס"ח4, תשס"ט5) חל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה כאמור בסעיף 2, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים ואם היה העובד נער - בתוך שבעה ימים מהיום שנודע לו על השינוי; לענין זה, "שינוי" - למעט אלה: (1) שינוי הנובע משינוי בדין; (2) עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף 2(א)(5); (3) שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד; לענין זה "תלוש שכר" - כמשמעותו בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. 4. עונשין הפר מעביד את חובתו לפי סעיפים 1, 3 או 10, דינו - הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה. 5. סמכות שיפוט לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת הוראות חוק הודעה לעובד. 6. שמירת זכויות הוראות חוק הודעה לעובד באות להוסיף על זכותו של עובד לקבלת מידע מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. 7. דין המדינה לענין חוק הודעה לעובד דין המדינה כדין כל מעביד אחר. 8. (שולב בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969). 9. סייג לתחולת החוק (תיקון: תשס"ט5) הוראות חוק הודעה לעובד לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על שלושים ימים ואם היה העובד נער - אינה עולה על שבעה ימים. 10. תחולה על עובד שהחל את עבודתו לפני יום התחילה חובות המעביד לפי חוק הודעה לעובד, לגבי עובד שהתחיל את עבודתו אצלו לפני תחילתו של חוק הודעה לעובד, יחולו עליו בשינויים אלה: (1) החובה כאמור בסעיף 1 תחול בשינוי זה; במקום "מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו" יבוא "מהיום שהעובד דרש זאת ממנו בכתב". (2) החובה כאמור בסעיף 3 תחול עליו ואולם לגבי עובד שלא דרש מהמעביד הודעה כאמור בפסקה (1), יקראו את סעיף 3 כך: במקום "כפי שפורטו בהודעה כאמור בסעיף 2" "בפרט מהפרטים המנויים בסעיף 2". 11. ביצוע ותקנות שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק הודעה לעובד והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו לרבות בדבר צורת ההודעה לפי סעיפים 2 ו-3 ואופן מסירתה. 12. תחילה2 (א) תחילתו של חוק הודעה לעובד, למעט סעיף 4, שלושה חודשים ממועד פרסומו (להלן - יום התחילה). (ב) תחילתו של סעיף 4, שלושה חודשים מיום התחילה. הודעה לעובדחוק