חוק הקולנוע

חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999 (להלן:"חוק הקולנוע") 1. הגדרות בחוק הקולנוע - "סרט" - יצירה אורקולית אמנותית, ובכלל זה עלילתית, תיעודית או נסיונית, המורכבת מסדרה של תמונות נעות, מצולמות או מוקלטות, בליווי פס-קול או בלעדיו, שניתן להקרינה על מרקע, לרבות מרקע טלוויזיה, וליצור עותקים ממנה; "סרט ישראלי" - סרט שמתקיימים בו התנאים להכרה שנקבעו לפי סעיף 13; "קולנוע" - עשיית סרט, לרבות כל פעולה לגבי סרט או הקשורה בו; "הועדה" - ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת; "חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; "חוק הבזק" - חוק הבזק, התשמ"ב-1982; "חוק הרשות השניה" - חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990; "חוק רשות השידור" - חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; "מועצת הכבלים ושידורי לווין" - המועצה שנתמנתה לפי סעיף 6ב לחוק הבזק; "מועצת הרשות השניה" - המועצה שנתמנתה לפי סעיף 7 לחוק הרשות השניה; "השר" - שר החינוך התרבות והספורט. 2. מינוי מועצה לקולנוע ומטרותיה (א) השר ימנה מועצה לקולנוע (להלן - המועצה). (ב) המועצה תפעל לשם עידוד הקולנוע הישראלי ותמיכה בו תוך הבטחת חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה. 3. תפקידי המועצה אלה תפקידי המועצה: (1) לייעץ לשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום הקולנוע ובכל ענין הנוגע לביצוע חוק הקולנוע; (2) לייעץ לשר לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לשם קידום המטרות המפורטות להלן, ובהתחשב, בין השאר, בסוגי מוסדות הציבור ובמגמות ובתמורות המתרחשות מעת לעת בתחום הקולנוע: (א) קידום ועידוד יצירה, הפקה והפצה של סרטים ישראליים, לרבות דרמות וסרטי תעודה; (ב) עידוד שיתוף פעולה בין-לאומי בתחום הקולנוע; (ג) קידום הסרט הישראלי; (ד) הענקת פרסים לסרטים, לאנשי מקצוע וליוצרים צעירים בתחום הקולנוע; (ה) עידוד פסטיבלים לקולנוע; (ו) תמיכה בשימור הסרט הישראלי. (3) להמליץ בכל ענין הנוגע למתן תמיכות לפי המבחנים שנקבעו לפי סעיף 12. 4. הרכב המועצה2 (א) המועצה תהיה בת 25 חברים שימנה השר. (ב) ואלה חברי המועצה: (1) שלושה עשר חברים, שאינם עובדי המדינה, הבאים מתחום היצירה, העשייה והמחקר בנושא הקולנוע; (2) שישה חברים, שאינם עובדי המדינה, המעורים בתחומי התרבות והאמנות; (3) שני עובדי משרד החינוך התרבות והספורט; (4) עובד המדינה שהציע שר האוצר; (5) עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק הבזק; (6) עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק הרשות השניה; (7) עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור. (ג) השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חברים שאינם עובדי המדינה. (ד) (1) מחברי המועצה כאמור בסעיף קטן (ב)(1), ימונה אחד על פי הצעה של מועצת הרשות השניה, ואחד על פי הצעה של מועצת הכבלים ושידורי לווין, ובלבד שאינו חבר באחת מהמועצות האמורות. (2) מחברי המועצה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), ימונו שניים, על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק הבזק, לאחר שהתייעץ עם מועצת הכבלים ושידורי לווין, ושניים, על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק הרשות השניה, לאחר שהתייעץ עם מועצת הרשות השניה. (3)2 מינוי חברי המועצה לפי סעיפים קטנים (ב)(1) ו-(2) יהיה לאחר התייעצות עם הארגונים המייצגים יוצרים ועוסקים בתחום הקולנוע ועם גופים ציבוריים מתחום הקולנוע, כפי שקבע השר. (ה) הודעה על מינוי המועצה, על מינוי יושב ראש המועצה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות. (ו) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה. 5. תקופת הכהונה (א) חברי המועצה יתמנו לתקופה של ארבע שנים. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר להאריך את תקופת כהונתם של שנים עשר מחברי המועצה שהתמנתה לראשונה, בשנתיים נוספות, ובלבד שמכל אחת מקבוצות החברים המנויים בסעיף 4(ב)(1) עד (3) לא יאריך את תקופת כהונתם של יותר ממחצית החברים המשתייכים לאותה קבוצה. 6. פקיעת כהונה חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר; (2) חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 4(ב) שמכוחו מונה; (3) הורשע בעבירה כאמור בסעיף 4(ו). 7. העברה מכהונה השר רשאי +להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: (1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; (2) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת. 8. תוקף פעילות קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו. 9. ניגוד ענינים לא יכהן כחבר במועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים, בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו. 10. דרכי פעולה המועצה תקבע את סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות הועדות שמינתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק הקולנוע. 11. תקציב הקולנוע (תיקון: תש"ס, תשס"ה, תשס"ט) (א) תקציב שנתי לתמיכה בקולנוע (להלן - תקציב הקולנוע) ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה - תרבות, בסעיף תקציב משרד החינוך והתרבות והספורט בחוק התקציב השנתי (להלן - תחום תרבות); לענין זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעו בחוק יסודות התקציב. (ב) במסגרת תחום תרבות יוקצה לתקציב הקולנוע סכום השווה לצירוף שניים אלה: (1) 50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות השניה; (2) 50% מסכום התמלוגים לפי סעיפים 6לו(ב) ו-6נו(א) לחוק הבזק. התליית סעיף 11ב- הוראת שעה (תיקון: תשס"ט) 1. (א) בחוק הקולנוע, "התקופה הקובעת" - התקופה שתחילתה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) וסיומה ביום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013). (ב) בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999, סעיף קטן (ב) של סעיף 11, לא יחול בתקופה הקובעת. 2. תחילה תחילתו של חוק הקולנוע ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009). 12. מתן תמיכות מתן תמיכות מתוך תקציב הקולנוע ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3(2), שקבע השר לאחר התייעצות עם המועצה, ובלבד ש60%- לפחות מתקציב הקולנוע יופנה להפקת סרטים ישראליים, ושיעור נוסף ממנו ייוחד לשיווק סרטים ישראליים בשוק הסרטים הבין-לאומי. 13. תנאים להכרה בסרט ישראלי השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הועדה, יקבע בכללים תניאם להכרה בסרט שנעשה על ידי גורמים ישראליים כסרט ישראלי לענין חוק הקולנוע, לרבות תנאים להכרה בסרט כאמור בהפקה משותפת עם גורמים שאינם ישראליים. 14. ביצוע ותקנות השר ממונה על חוק הקולנוע והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הועדה, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה סדרי דיון לעבודת המועצה. 15. ביטול חוק לעידוד הסרט הישראלי חוק לעידוד הסרט הישראלי, התשי"ד-1954 - בטל. 16. תחילה תחילתם של סעיפים 11, 12 ו-15 ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000). קולנוע / תיאטרוןחוק