הפחתת שכר בורר

##האם ניתן להפחית את שכר הבורר במהלך הבוררות ?## סעיפים 32 ו-33 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 קובעים משטר ייחודי לפיו הפחתת שכר הבורר תתברר לגופה רק לאחר סיום הליך הבוררות, עת לבורר נתונה הסמכות לעכב את הדיון בפניו עד תשלום שכרו. התרופה הנתונה לבעל הדין המסרב לשלם את הנדרש היא לפנות לבית המשפט על מנת שיורה לבורר להמשיך ולדון כנגד הפקדת השכר המבוקש או ערובה לתשלומו בקופת בית המשפט. הגישה שמתנגדת להפחתת שכר בורר, נובעת משיקולי מדיניות, שעניינם ודאות השכר שישולם לבוררים ותכנון זמנם (עת מידת מורכבות ההליך מצויה במידה רבה בידי הצדדים), ונוכח החשש מסיכול בוררויות שלא בתום לב על רקע התבררות סיכויי הזכייה. ##העמדה התומכת בהפחתת שכר בורר במהלך הבוררות:## בת"א (מחוזי חיפה) 1221/07 פרופ' ד' ביין-בורר נ' עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ, נקבע כי "סבורתני, כי חוק הבוררות מהווה חוק ספציפי ( lex specialis) וכי הוראת סעיף 32 המחייבת צד לבוררות להמתין עם השגותיו בנושא שכ"ט הבורר עד לאחר מתן פסק הבוררות, שוללת אפשרות לפנות לבית המשפט, בעניין שכרו של הבורר, בכל דרך אחרת ובכל מועד אחר, שאם לא נאמר כן, נרוקן את הסדר שכ"ט הבורר, אשר בחוק הבוררות מתוכנו. הסדר מיוחד זה עולה בקנה אחד עם מטרות חוק הבוררות, כפי שהובאו לעיל ועם שאר ההסדרים בחוק, הבאים לאפשר למוסד הבוררות לתפקד באופן יעיל ולפתור מחלוקות בדרך קצרה ועניינית" ##העמדה המתנגדת להפחתת שכר בורר במהלך הבוררות:## בהפ"ב (מחוזי חיפה) 49476-06-17 קרבקי נ' כמאל, נאמר, בהערת אגב, כי "...באם נוכחים הצדדים לדעת תוך כדי הליכי הבוררות כי חשבונות הביניים המתקבלים מהבורר חורגים מציפיותיהם, עליהם ליזום הליך מול הבורר לצורך הגבלת מסגרת השעות שיוכל הבורר לחייב את הצדדים מעתה ואילך, וככל שלא תושג הסכמה ניתן יהיה לפנות בבקשה מתאימה למתן הוראות לבית המשפט". ##לסיכום:## העמדה השנייה נטולת עיגון ישיר בחוק הבוררות, ואכן טמון בה פוטנציאל לנקיטה בהליכי סרק שכל תכליתם עיכוב ואף סיכולו של הליך הבוררות. יובהר, כי אין בכך כדי להותיר את בעלי הדין בבוררות לשרירות לבם של הבוררים בקביעת השכר, מועדי התשלום, והשימוש בסמכות לעכב את מועד הדיון. נושאים אלו יכולים להתברר, בהינתן הנסיבות החריגות המצדיקות זאת, במסגרת בקשות בעילות הקבועות בסעיף 11 לחוק הבוררות להעברת בורר מתפקידו – בין נוכח אובדן האמון בבורר ובין מחמת עינוי דין.יישוב סכסוכיםהפחתת שכר / ירידה בשכרבורר