חוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990 (להלן:"חוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים") (תיקון: תשס"ז) 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ג) בחוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים - (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה); (2) "דירת מגורים" - דירה בישראל, או באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה, או חלק מדירה כאמור המיועדת לשמש, לפי טיבה, למגורים, למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת המשכיר מעסק; (3) "דמי שכירות" - דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים אחת או יותר המשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד, או לשוכר שהוא חבר-בני-אדם שקבע לענין זה נציב מס הכנסה בהודעה שפורסמה ברשומות, לאחר שנחה דעתו כי עיקר פעילותו היא למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות או לסעד, והוא שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור ליחיד שאינו עובד באותו חבר-בני-אדם, ובלבד שהפעילות האמורה של החבר אינה למטרת ריווח; 2. פטור (תיקון: תשנ"ו, תשס"ז) (א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא היתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים, בסכום כולל העולה על 4,200 שקלים חדשים (להלן - התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לענין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו שעד גיל שמונה עשרה. (ב) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים, העולה על התקרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה המתואמת. (ג) לענין סעיף זה, "התקרה המתואמת" - התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה. 3. תנאי לפטור הפטור לפי סעיף 2 יחול רק אם בידי המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד. 4. תיאום (תיקון: תשס"א) הסכום הקבוע בסעיף 2, כפי שהוא ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001), יראו אותו כאילו היה סכום כמשמעותו בסעיף 120ב לפקודה. 5. סייג לתחולה מי שקיבל הטבה לפי חוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים, לא יחולו לגביו תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989. 6. ביצוע שר האוצר ממונה על ביצוע חוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים. 7. תחילה ותחולה (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ז2) הוראות חוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות, שנתקבלה לאחר קבלת חוק מס הכנסה פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז התש"ן (1 ביולי 1990). מיסיםמקרקעיןשכירותמס הכנסהחוקחוקי מס הכנסהפטור ממס