חוק הרשות לפיתוח ירושלים

חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988 (להלן:"חוק הרשות לפיתוח ירושלים") 1. הגדרות בחוק הרשות לפיתוח ירושלים - "הרשות" - הרשות לפיתוח ירושלים המוקמת לפי חוק הרשות לפיתוח ירושלים; "המועצה" - מועצת הרשות כאמור בסעיף 8; "המינהלה" - מינהלת הרשות כאמור בסעיף 10; "השרים" - יושב ראש ועדת השרים לעניני ירושלים או השר שהממשלה קבעה אותו לענין חוק הרשות לפיתוח ירושלים, יחד עם שר האוצר. 2. הרשות מוקמת בזה הרשות לפיתוח ירושלים. 3. הרשות - תאגיד הרשות היא תאגיד. 4. הרשות - גוף מבוקר הרשות היא גוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב). 5. תפקידי הרשות (א) ואלה תפקידי הרשות: (1) ליזום פעולות לפיתוחה הכלכלי של ירושלים; (2) להכין תכניות לפיתוחה הכלכלי של ירושלים; (3) לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח ירושלים; (4) לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח ירושלים; (5) לספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים בירושלים; (6) לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים בירושלים, לרבות להליכים הדרושים לענין זה לפי כל דין; (7) לפעול למען ריכוז הנהלות משרדים ויחידות ממשלתיים וארגונים ארציים בירושלים. (ב) בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה לא יעמדו בסתירה עם החלטות שקיבלה מועצת עירית ירושלים ושיהיו תואמות את מדיניותה הכלכלית של הממשלה. 6. סמכויות הרשות ואלה סמכויות הרשות: (1) לקבוע את הגופים שיבצעו תכניות לפיתוח כלכלי שהכינה הרשות; (2) לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה; (3) לגייס הון בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה; (4) להקים תאגידים, בעצמה או ביחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים, והכל לצורך ביצוע תפקידיה; (5) ליצור ולקיים קרנות לפיתוח כלכלי של ירושלים; (6) לקבל, בכפוף לאמור בכל חוק, מילווה לצרכי ביצוע תפקידיה ולהנפיק למטרה זו איגרות חוב; איגרות החוב, המילוות ותנאיהן טעונים אישור השרים. 7. שימוש בהכנסות כל הכנסה שתקבל הרשות תשמש במסגרת תקציבה למטרות שהועידה הרשות לשם ביצוע תפקידיה. 8. מועצת הרשות (א) לרשות תהיה מועצה, וזה הרכבה: (1) נציגי הממשלה מקרב עובדי המדינה, שימנו אותם, אחד אחד, השרים הבאים: ראש הממשלה, יושב ראש ועדת השרים לעניני ירושלים או השר שהממשלה קבעה אותו לענין חוק הרשות לפיתוח ירושלים, שר האוצר, שר האנרגיה והתשתית, שר הבטחון, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, השר לעניני דתות, שר החינוך והתרבות, שר החקלאות, שר הכלכלה והתכנון, שר המשפטים, שר העבודה והרווחה, שר הפנים, השר לקליטת העליה, שר התחבורה, שר התיירות, שר התעשיה והמסחר ושר התקשורת; (2) תשעה נציגי עירית ירושלים, מהם ששה שישקפו ככל האפשר את יחסי הכוחות במועצת העיריה; (3) חמישה נציגי ציבור שימנו השרים וראש עירית ירושלים, בתיאום עם לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בירושלים, מקרב גופים הפועלים לפיתוחה הכלכלי של ירושלים; (4) שני נציגי מוסדות להשכלה גבוהה, לרבות מוסדות תורניים, שימנו השרים וראש עירית ירושלים, בהסכמת שר המדע והפיתוח, שר החינוך והתרבות והשר לעניני דתות. (ב) יושב ראש המועצה יתמנה בידי המועצה מבין חבריה, באישור השרים. 9. תפקידי המועצה ואלה תפקידי המועצה: (1) לייעץ לממשלה בכל הקשור בביצוע סעיף 4 לחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל, ולייעץ לשרים בכל הקשור בביצוע חוק הרשות לפיתוח ירושלים; (2) לאשר את תקציב הרשות; (3) לפקח על ביצוע תפקידי הרשות. 10. מינהלת הרשות (תיקון: תש"ן) עניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה, וזה הרכבה: (1) חברי המועצה שהם נציגי השרים הבאים: שר האוצר, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, השר לעניני דתות, שר החקלאות, שר הכלכלה והתכנון, שר הפנים, שר התיירות ושר התעשיה והמסחר; (2) ארבעה מנציגי עירית ירושלים במועצה, שהעיריה קבעה אותם. (3) שניים מנציגי הציבור במועצה שיקבעו השרים וראש עירית ירושלים; מונה יושב ראש המועצה מקרב נציגי הציבור, יהיה הוא אחד מבין נציגי הציבור במינהלה. 11. סייגים לכהונה (א) לא יכהן כחבר המועצה או כחבר המינהלה - (1) מי שאינו אזרח ישראל; (2) מי שתוך עשר שנים שקדמו למינויו הורשע בפסק דין סופי, או שהיה נושא את עונשו, בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון; (3) מי שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות, או מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור כאמור; אך לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים ציבוריים או של חברות ממשלתיות בשל כך בלבד שהגופים או החברות קשורים כאמור. (ב) לענין סעיף קטן (א)(3) ולענין סעיף 16 - "בעל ענין" - בעל חלק העולה על 5 אחוזים מהונו של התאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהזכות לרווחיו; "קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם. 12. תקופת כהונה חברי המועצה וחברי המינהלה יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם. 12א. הוצאות (תיקון: תש"ן) חבר המועצה לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו, אך יהא זכאי לקבל הוצאות שהוציא בקשר למילוי תפקידו כחבר המועצה בשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה. 13. פקיעת כהונה חבר המועצה וחבר המינהלה יחדלו לכהן לפני תום תקופת כהונתם באחת מאלה: (1) התפטרו במסירת כתב התפטרות לשרים; (2) אם נתמנו בהיותם עובדי המדינה או העיריה - פרשו משירותם. 14. העברה מכהונה השרים וראש עירית ירושלים יהיו רשאים להעביר חבר המועצה או חבר המינהלה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; (2) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון; (3) נתקיים בו הסייג שבסעיף 11(א)(3). 15. סדרי דיון המועצה והמינהלה יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי הדיונים בהן, במידה שלא נקבעו בחוק הרשות לפיתוח ירושלים או על פיו. 16. חובת גילוי זיקה בעסקה (א) חבר המועצה או חבר המינהלה שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעל עניין בו, כל חלק או זיקה או ענין בכל עסקה עם הרשות אשר עומדת לדיון במועצה או במינהלה - (1) יודיע על כך ליושב ראש המועצה או המינהלה, לפי הענין, מיד לאחר שנודע לו על העסקה; (2) לא יהיה נוכח בדיונים באותה עסקה ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליה או הקשורה עמה. (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על עסקה או ענין בשל כך בלבד שחבר המועצה או חבר המינהלה משמש כעובד בתאגיד כאמור באותו סעיף קטן או כחבר בהנהלתו. 17. תוקף פעולות קיום המועצה והמינהלה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה או חבר המינהלה, או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם. 18. מנהל הרשות (א) המועצה, באישור השרים וראש עירית ירושלים, תמנה מנהל לרשות. (ב) המנהל יהיה אחראי כלפי המועצה, המינהלה והשרים לביצוע החלטותיהם ולביצוע תפקידי הרשות. 19. כהונת המנהל ותנאי העסקתו (א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה, באישור השרים וראש עירית ירושלים, רשאית להאריך את המינוי לתקופה נוספת. (ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה; (2) השרים וראש עירית ירושלים, לאחר התייעצות במועצה, קבעו כי נבצר מהמנהל דרך קבע למלא תפקידו. (ג) השרים וראש עירית ירושלים, באישור המועצה, יקבעו את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל. 20. תנאי העסקתם של עובדי הרשות תנאי עבודתם של עובדי הרשות ושכרם יהיו כשל עובדי המדינה. 21. דו"חות הרשות תגיש לשרים, לראש עירית ירושלים ולועדת הכספים של הכנסת, בתחילת כל שנת כספים, דין וחשבון לגבי השנה שחלפה; הדין וחשבון יכלול - (1) מאזן שנתי מבוקר בידי רואה חשבון; (2) דו"ח הכנסות והוצאות; (3) דו"חות בדבר המשאבים של הרשות ואופן השימוש בהם; (4) סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות; (5) סקירה על פעולות הרשות באותה שנה. 22. דיווח לפי דרישה השרים וראש עירית ירושלים רשאים לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע אחר על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה. 22א. דין הרשות כדין המדינה (תיקון: תש"ן) דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים. 22ב. דין מנהל הרשות, חברי המועצה ועובדיה (תיקון: תש"ן) (א) דין מנהל הרשות, חברי המועצה ועובדיה כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה: (1) חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969; (2) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959; (3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979; (4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969; (5) ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977. (ב) בסעיף קטן (א), פסקאות (1), (2) ו-(4) לא יחולו על חברי המועצה המכהנים כחברי מועצת העיריה, ופסקה (4) לא תחול אף על חברי המועצה שהם נציגי הציבור. 22ג. הטבות למפעלים עתירי ידע ולמפעלים עתירי טכנולוגיה (תיקון: תש"ן, תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ה) (א) למפעל עתיר ידע ולמפעל עתיר טכנולוגיה בירושלים שאושר כמפעל מאושר על פי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - חוק העידוד), יינתנו ההטבות הניתנות למפעל באזור פיתוח א' לפי חוק העידוד. (ב) לבנין תעשייתי ולבנין תעשייתי משופץ כהגדרתם בסעיף 40א לחוק העידוד, הנמצאים בירושלים ואשר הושכרו למפעל עתיר ידע או למפעל עתיר טכנולוגיה, יינתנו ההטבות הניתנות לבנינים כאמור באזור פיתוח א' לפי חוק העידוד, ולענין זה תחול הגדרת "בנין תעשייתי" האמורה כאילו בפסקה (2) בה, אחרי "בשיעור שנקבע בכתב האישור" נאמר "ואינו פחות מ- 70%". (ג) סעיף זה יחול על מפעל מאושר, בנין תעשייתי ובנין תעשייתי משופץ שקיבלו אישור לפי חוק העידוד מיום כ"ד באדר ב' התשמ"ט (31 במרס 1989) עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997). (ד) בסעיף זה, "מפעל עתיר ידע" ו"מפעל עתיר טכנולוגיה" - מפעל שהמדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר אישר אותו לענין סעיף זה בהתאם לכללים שקבעו השרים בתקנות. 23. ביצוע ותקנות השרים ממונים על ביצוע חוק הרשות לפיתוח ירושלים והם רשאים להתקין תקנות לביצועו. חוק הרשות לפיתוחירושליםחוק