חוק מעליות

תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנ"ג-1993 (להלן:"חוק מעליות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), וסעיף 43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגהות, אני מתקין חוק מעליות: 1. הגדרות בחוק מעליות - "בודק מוסמך" - מי שמפקח העבודה הראשי הסמיכו לערוך בדיקות וניסויים לענין מעליות; "דלת-תא" - שער כמשמעותו בסעיף 65(2) בפקודה; "הממונה" - כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), התשמ"ד-1984 (להלן - צו המעליות); "מתקין מעליות" - בעל רשיון בר-תוקף, חתום ביד הממונה, לפי צו המעליות, לעסוק בהתקנת מעליות, או במתן שירות למעליות; "מחזיק במעלית" - כל אחד מאלה: בעל החצרים שבהם נמצאת מעלית, לרבות המחזיק בחצרים כאמור ותופס מפעל שבהם, ובבית משותף - נציגות הבית; "מעלית" - כמשמעותה בפקודה, למעט מעלית לנכים ומעלית לנשיאת טובין בלבד. 2. חובת התקנת דלת-תא מחזיק במעלית שיש בה תא ללא דלת או שיש בה דלת סורג, חייב להתקין דלת-תא בכל פתח כניסה לתא. 3. דלת-תא תקנית מתקין מעליות לא יתקין דלת-תא במעלית, אלא מדגם תקני שאישר מכון התקנים. 4. בדיקת התקנה של דלת-תא (א) בבואו להתקין דלת-תא, יכין מתקין מעליות מפרט טכני לאותה מעלית ובו השינויים הנדרשים במבנה המעלית עקב התקנת דלת התא; המפרט יתייחס לכל מעלית בנפרד. (ב) המפרט יוצג לאישורו של בודק מוסמך לפני התקנת דלת-התא. (ג) לאחר התקנת דלת-התא, לא ישתמש אדם במעלית, אלא אם כן נבדקה המעלית בידי בודק מוסמך שימסור למחזיק במעלית תסקיר ובו קביעת עומס העבודה הבטוח של המעלית. 5. פטורים כל פטור מחובת התקנת דלת-תא שניתן לפני תחילתן של חוק מעליות, מכוח סעיף 70 לפקודה - בטל, ואולם רשאי מפקח העבודה הראשי, בתעודה ובתנאים שיפורטו בה, לפטור מחזיק במעלית מהוראות חוק מעליות אם אין, לדעתו, אפשרות טכנית להתקין דלת-תא במעלית. 6. שמירת דינים חוק מעליות באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 7. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות 2, 3, 9(א) או (ג), דינו - מאסר ששה חודשים או קנס שלא יעלה על הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 8. תחילה תחילתן של חוק מעליות שלושה חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה). 9. הוראות מעבר (א) תוך ששה חודשים מיום התחילה, חובה על מחזיק במעלית ללא דלת-תא, להזמין מאת מתקין מעליות, התקנת דלת-תא (להלן - ההזמנה). (ב) בהזמנה שתיחתם בידי המזמין ומתקין המעליות יצויין מועד ההתקנה אשר לא יעלה על 30 חודשים מיום התחילה. (ג) לאחר המועד האמור בתקנת משנה (ב) לא תופעל המעלית אלא אם כן הותקנה בה דלת-תא, זולת אם ניתן פטור לפי תקנה 5. (ד) מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר בכתב, הארכת מועד הנקוב בתקנות משנה (א) או (ג), אם נסיבות הענין מצדיקות זאת. צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין וחשבון), 1947 1. שם הצו הזה ייקרא צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין וחשבון), 1947. 2. טופס או דין וחשבון על בדיקת מדלים ומעליות הדין וחשבון על תוצאות כל בדיקה ובדיקה של מדלה או מעלית יימסר על ידי האדם שערך את הבדיקה בטופס הרשום בתוספת. תוספת דין וחשבון על בדיקת מדלה או מעלית 1. שם מחזיק. 2. כתובת בית חרושת שבו נמצאים מדלה או מעלית. 3. (א) טיפוס של מדלה או מעלית ומספר זיהוי או תיאור. (ב) תאריך בינוי או בינוי מחדש (אם הדבר ניתן להתברר). 4. תיכון צורה ומבנה. הבנויים כל חלקי המדלה או המעלית בנייה מיכאנית טובה, מחומר בריא והמספיק הוא חזקם (במידה שהדבר ניתן להתברר). הערה - פרטי חידושים או שינויים דרושים כל-שהם יש למסור בניסמן (7) למטה. 5. קיום המקויימים החלקים הבאים של המדלה או המעלית כהלכה והנמצאים הם במצב עבודה טוב. אם לא, ציין מה הליקויים שנמצאו. תשובה מיוחדת דרושה בנוגע לכל אחד ואחד מן החלקים הבאים. (א) גדירת מסילת מדלה או מסילת מעלית. (ב) שערי רובדים ושער(י) סוגר(ים). (ג) מכשירי סגירה משתלבים על שערי רובדים ושער(י) סוגר(ים). (ד) הידוקי שערים אחרים. (ה) סוגר או רציף ומתאמים, מכווני סוגרים, מגוחות, פנים מסילת המדלה או מסילת המעלית. (ו) מכשירים למניעת עבירת מטרה. (ז) חבלי תלי או שלשלאות תלי, ודברים מחוברים אליהם. (ח) מנגנון בטחון, היינו סידורים למניעת נפילתם של רציף או סוגר. (ט) בלמים. (י) שילוב של חלזון או של דרבן. (כ) ציוד חשמלי אחר (ל) חלקים אחרים. 6. אל איזה חלקים (אם יש חלקים כל שהם) לא היתה גישה? 7. תיקונים, חידושים, או שינויים כל שהם) דרושים והתקופה שבה יש לבצעם. 8. מטען-עבודה בטיח מאכסימאלי, הכפוף לתיקונים, חידושים או שינויים (אם יש תיקוני חידוש או שינויים כל שהם), הנקובים בניסמן (7). 9. הערות אחרות אני (שם מלא באותיות רבתי) .................. מצהיר בזה כי הנני אדם שאישרהו המפקח הראשי על העבודה לצרכי סעיף 24 של פקודת בתי החרושת, 1946, בתעודת אישור מס'...................... מיום.... ב................. 19, וכי ביום...... ב............ 19, בדקתי בדיקה מדוקדקת את המדלה או המעלית המתוארים לעיל. הנני מעיד כי האמור לעיל הוא דין וחשבון נכון על התוצאה. תאריך..................... כתובת:..................... מעליתחוק