חוק בצורת

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן:"חוק בצורת") פרק כ"א: היטל בשל צריכת מים עודפת - הוראת שעה סימן א': פרשנות 80. מטרה מטרתו של פרק זה לקבוע, כהוראת שעה, הסדר שנועד להביא להפחתת צריכת המים .בידי צרכנים ביתיים, במסגרת ההתמודדות עם המשבר החמור במשק המים ולשם הבטחת מקורות מים בני-קיימא. 81. הגדרות (תיקון: תש"ע) בפרק זה - . "גינון ציבורי" - גן הנמצא בבעלותו או בהחזקתו של צרכן ביתי כאמור בפסקה (2) להגדרה "צרכן ביתי"; "החשב הכללי" - החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לעניין הוראות פרק זה, כולן או חלקן; "היטל" - היטל בעד צריכת מים עודפת, שצרכן ביתי חייב בתשלומו לפי הוראות סימן ב'; "הקצאה לגינון ציבורי" - כמות המים החודשית להשקיה המוקצית לגינון ציבורי, לפי אזורים וסוגי צמחיה ובחודשים המותרים להשקיה, בהתאם לכללים שקבעה מועצת רשות המים שפורסמו באתר האינטרנט של רשות המים, כשהיא מוכפלת במקדם המשקף את המחסור במים, הכל כפי שהורה מנהל רשות המים, בהודעה שתפורסם ברשומות; "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995; "חוק המים" - חוק המים, התשי"ט-1959 "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977; "חוק תאגידי מים וביוב" - חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001; "יום התחילה" - יום תחילתו של חוק בצורת; "יישוב מוכרז" - יישוב שמתקיים לגביו אחד מאלה: (1) ממוצע מספר הימים בשנה, בשנים 2006 עד 2008, שבהם עלתה בו הטמפרטורה על C 380, הוא למעלה מ-20 ימים, בהתאם לנתוני השירות המטאורולוגי הישראלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ואשר מנהל רשות המים הכריז, בהודעה ברשומות, שהוא יישוב מוכרז לעניין פסקה זו; (2) ממוצע מספר הימים בשנה, בשנים 2006 עד 2008, שבהם עלתה בו הטמפרטורה על C 400, הוא למעלה מ-20 ימים, בהתאם לנתוני השירות המטאורולוגי הישראלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ואשר מנהל רשות המים הכריז, בהודעה ברשומות, שהוא יישוב מוכרז לעניין פסקה זו; "כללי הקיצוב במים" - כללי המים (השימוש במים באזורי קיצוב), התשל"ו-1976; "כללי הרשויות המקומיות" - כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות), התשנ"ד-1994; "מדד המחירים לצרכן" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "מועצת רשות המים" - מועצת רשות המים שמונתה לפי סעיף 124טו לחוק המים; "מנהל רשות המים" - מנהל רשות המים שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים; "מספר נפשות מוכר" - כל אחד מאלה, לפי העניין: (1) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקאות (1) ו-3(ב) להגדרה "צרכן ביתי" - מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור אחת של הצרכן הביתי, בהתאם להוראות התוספת לפרק זה; ואולם כל עוד לא העביר הצרכן הביתי דיווח לספק המים בהתאם להוראות התוספת האמורה, ייחשב לגבי התקופה הראשונה והתקופה השניה מספר הנפשות המוכר כמספר הנפשות לפי נתוני ספק המים; (2) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקאות (2) ו-(3)(א) להגדרה "צרכן ביתי" - הגבוה מבין אלה: (א) סך הנפשות המתגוררות בכל יחידות הדיור שלהן הוא מספק מים, בהתאם להוראות התוספת לפרק זה; (ב) סך האוכלוסייה בכל יחידות הדיור שלהן הוא מספק מים, בהתאם לפרסום האחרון של רשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; רשות המים תפרסם את הפרסום האמור באתר האינטרנט שלה; "ספק", "ספק מים" - מי שמספק מים לפי רישיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק אחר, למעט ספק המספק מים לספק אחר;"צריכת מים" - (1) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקאות (1) ו-(3)(א) להגדרה "צרכן ביתי" - צריכת מים למטרת צורכי בית, לרבות צריכה המיוחסת לצרכן ביתי מתוך צריכה של כמה צרכני מים; (2) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (2) להגדרה "צרכן ביתי" - כל כמות המים השפירים המסופקת לו ושהוא צורך, בניכוי כמות המים למטרת חקלאות ולמטרת תעשייה, ובלבד שאותה כמות נמדדה באמצעות מדי מים נפרדים בכל אחד מהשטחים המשמשים למטרות האמורות; "צרכן ביתי" - כל אחד מאלה: (1) צרכן מים שמתקיימים לגביו שני אלה: (א) הוא מתגורר ביחידת דיור וצורך בה מים; (ב) הוא לא קיבל רישיון הפקה לשנת הרישוי 2009 שבו נקבעה כמות לצריכה ביתית לפי סעיף 18(ד) לכללי הקיצוב במים, כנוסחם ערב יום התחילה, ולא חלות על צריכת המים שלו ההוראות כאמור באותו סעיף; (2) צרכן מים שהוא קיבוץ וקיבל רישיון הפקה לשנת הרישוי 2009, שבו נקבעה כמות לצריכה ביתית לפי סעיף 18(ד) לכללי הקיצוב במים, כנוסחם ערב יום התחילה; ואולם לעניין צרכן ביתי כאמור בפסקה זו, שבו קיימת מדידה נפרדת של מים לצורכי בית בכל אחת מיחידות הדיור שבתחומו באמצעות מד מים המותקן בה, ייחשב כל אדם שמתגורר ביחידת דיור כאמור, ונכלל במספר הנפשות המוכר באותה יחידת דיור, כצרכן ביתי כאמור בפסקה (1) להגדרה "צרכן ביתי", ויחולו לגבי אותו אדם ההוראות החלות על צרכן ביתי כאמור בפסקה (1) האמורה, כקבוע בפרק זה, לכל דבר ועניין; (3) צרכן מים שהוא אחד מאלה: (א) יישוב שמתקיימים לגביו כל אלה: (1) הוא קיבל רישיון הפקה לשנת הרישוי 2009, שבו נקבעה כמות לצריכה ביתית לפי סעיף 18(ד) לכללי הקיצוב במים, כנוסחם ערב יום התחילה; (2) הוא מספק מים למטרת צורכי בית לכמה יחידות דיור, שאין בכל אחת מהן מדידה נפרדת של מים לצורכי בית באמצעות מד מים המותקן ביחידת הדיור; (3) הוא אינו קיבוץ; (ב) יחיד שמתגורר ביישוב כאמור בפסקת משנה (א) שבכל אחת מיחידות הדיור שבתחומו קיימת מדידה נפרדת של מים לצורכי בית באמצעות מד מים המותקן בה; "קיבוץ" - אגודה שיתופית שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות, כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות, לפי הפקודה האמורה כקיבוץ, כקיבוץ שיתופי או כקיבוץ מתחדש, למעט קיבוץ עירוני; "רישיון הפקה" - כמשמעותו בסעיף 23 לחוק המים; "רשות המים" - הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים; "תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; "התקופה הראשונה" - התקופה שמיום התחילה עד יום י"ג בחשוון התש"ע (31 באוקטובר 2009); "התקופה השנייה" - התקופה שמיום י"ד בחשוון התש"ע (1 בנובמבר 2009) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009); "התקופה השלישית" - התקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010). סימן ב': חיוב צרכן ביתי בתשלום היטל 82. חיוב צרכן ביתי בתשלום היטל (תיקון: תש"ע) (א) צרכן ביתי כאמור בפסקה (1) להגדרה "צרכן ביתי" חייב בתשלום היטל, בסכום של 20 שקלים חדשים לכל מטר מעוקב של מים, בעד צריכת מים בכמות חודשית העולה על הכמויות הנקובות בפסקאות שלהלן, ובתקופות האמורות בהן: (1) במהלך התקופה הראשונה - 16 מטרים מעוקבים ליחידת דיור שבה מתגוררות עד 4 נפשות; ואולם בעד כל נפש נוספת ביחידת הדיור מעבר ל-4 נפשות כאמור, הנכללת במספר הנפשות המוכר באותה יחידת דיור, תיווסף כמות של 42 מטרים מעוקבים לחודש; . (2) במהלך התקופה השנייה - 18 מטרים מעוקבים ליחידת דיור שבה מתגוררות עד 4 נפשות; ואולם בעד כל נפש נוספת ביחידת הדיור, מעבר ל-4 נפשות כאמור, הנכללת במספר הנפשות המוכר באותה יחידת דיור, תיווסף כמות של 5 מטרים מעוקבים לחודש; (3) במהלך התקופה השלישית - הכמות המתקבלת ממכפלה של 5 מטרים מעוקבים במספר הנפשות המוכר, ובלבד שהכמות כאמור לא תפחת מ-16 מטרים מעוקבים ליחידת דיור. (ב) צרכן ביתי כאמור בפסקה (2) להגדרה "צרכן ביתי" חייב בתשלום היטל בסכום של 20 שקלים חדשים לכל מטר מעוקב של מים, בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית, בכמות חודשית העולה על הכמות המתקבלת מסכום כל אלה: (1) המכפלה של 8 מטרים מעוקבים לחודש, במספר הנפשות המוכר; (2) בעד צריכת מים במהלך החודשים שבהם ניתן להשקות גנים ציבוריים לפי ההקצאה החודשית לגינון ציבורי החלה על הצרכן הביתי האמור בסעיף קטן זה, ובכפוף להוראות לפי כל דין החלות לגבי אותה השקיה - כמות המים המוקצית לגינון ציבורי כאמור; (3) לגבי צרכן ביתי כאמור בסעיף קטן זה המספק, דרך קבע, מים חמים ליחידות דיור שבתחומו באמצעות מערכת חימום מים מרכזית המופעלת על ידי קיטור, אם אישר מנהל רשות המים כי מערכת כאמור מופעלת - המכפלה של 25 מטרים .מעוקבים במספר הנפשות המוכר. (ג) צרכן ביתי כאמור בפסקה (3) להגדרה "צרכן ביתי" חייב בתשלום היטל, בהתאם להוראות אלה: (1) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (3)(א) להגדרה "צרכן ביתי" - במהלך התקופה השלישית יהיה גובה התשלום החודשי של ההיטל שווה לסכום המתקבל מהמכפלה של כל אלה: (א) 20 שקלים חדשים; (ב) מספר הנפשות המוכר של אותו צרכן ביתי; (ג) 5.5 מטרים מעוקבים; (2) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (3(ב) להגדרה "צרכן ביתי" - בעד צריכת המים במהלך התקופה השלישית, יהיה גובה התשלום החודשי של ההיטל שווה לסכום המתקבל מהמכפלה של 20 שקלים חדשים בכמות צריכה חודשית העולה על המכפלה של 7 מטרים מעוקבים במספר הנפשות המוכר בכל יחידת דיור, ובלבד שכמות הצריכה החודשית שמעבר לה יחויב הצרכן הביתי בתשלום היטל לא תפחת מ-16 מטרים מעוקבים ליחידת דיור. (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(2) ו-(3), בחישוב כמות צריכת המים החודשית לפי אותם סעיפים קטנים, תובא בחשבון בחישוב ההיטל, לעניין צריכה המיוחסת לצרכן ביתי מתוך צריכה של כמה צרכני מים, רק מחצית מהצריכה החודשית המיוחסת לו כאמור. 83. היטל ביישוב מוכרז ביישוב מוכרז ייווספו על כמויות צריכת המים החודשית הנקובות בסעיף 82, הכמויות הנקובות להלן: (1) ביישוב מוכרז כאמור בפסקה (1) להגדרה "יישוב מוכרז" - (א) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (1) להגדרה "צרכן ביתי", בעד צריכת מים במהלך התקופה שמיום התחילה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) - תוספת של מטר מעוקב לנפש ביחידת דיור; (ב) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה "צרכן ביתי", בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית - תוספת של מטר מעוקב לנפש ביחידת דיור; (ג) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (2) להגדרה "צרכן ביתי", בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית - תוספת של חצי מטר מעוקב לנפש ביחידת דיור; (2) ביישוב מוכרז כאמור בפסקה (2) להגדרה "יישוב מוכרז" - (א) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (1) להגדרה "צרכן ביתי" - (1) בעד צריכת מים במהלך התקופה הראשונה - תוספת של 28 מטרים .מעוקבים לנפש ביחידת דיור; (2) בעד צריכת מים במהלך התקופה השנייה - תוספת של 2 מטרים מעוקבים לנפש ביחידת דיור; (3) בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית - תוספת של 25 מטרים מעוקבים לנפש ביחידת דיור, ובלבד שהכמות שבשלה יחויב הצרכן הביתי בהיטל לא תפחת מ-15 מטרים מעוקבים לכל יחידת דיור; (ב) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה "צרכן ביתי", בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית - תוספת של 25 מטרים מעוקבים לנפש ביחידת דיור, ובלבד שהכמות שבשלה יחויב הצרכן הביתי בהיטל לא תפחת מ-15 מטרים מעוקבים לכל יחידת דיור; (ג) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (2) להגדרה "צרכן ביתי", בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית - תוספת של 125 מטרים מעוקבים לנפש ביחידת דיור.. 84. הוראות מיוחדות לעניין תוספת לצריכת המים שבשלה חל החיוב בהיטל (תיקון: תש"ע) 2 (א) צרכן ביתי כאמור בפסקאות (1) ו-(3)(ב) להגדרה "צרכן ביתי", יהיה זכאי, בכל חודש, לכמות צריכת מים נוספת אשר תיווסף לכמות צריכת המים החודשית שבשלה הוא חייב בתשלום היטל לפי סעיף 82, כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) שלהלן, ובלבד שמתקיימים בו התנאים האמורים באותן פסקאות ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב): (1) 4.2 מטרים מעוקבים במהלך התקופה הראשונה, ו-5 מטרים מעוקבים במהלך התקופה השנייה והתקופה השלישית, אם התקיים בו אחד מאלה: (א) נקבעה לו נכות רפואית, לפי סעיפים 118 או 208(א) לחוק הביטוח הלאומי, בשיעור של 100% או יותר; (ב) נקבעה לו דרגת נכות רפואית של 100% או יותר לפי אחד מהחוקים האלה: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 נוסח משולב; חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992; חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970; חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז- 1957; חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954; חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994; חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007; (ג) הוא זכאי להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות, שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי; (2) 6.3 מטרים מעוקבים במהלך התקופה הראשונה, ו-10 מטרים מעוקבים מהלך התקופה השנייה והתקופה השלישית, אם נקבע כי הוא זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי, לגמלה לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי או לגמלת ילד נכה לפי סעיף 222 לחוק האמור. (ב) זכאות לתוספת בכמות צריכת המים לצרכן ביתי כאמור בסעיף קטן (א), מותנית במסירת אישור מאת הגורם שמשלם את הגמלה המגיעה לצרכן הביתי כאמור בסעיף קטן (א), לפי החוק שחל לגביו לעניין דרגת נכותו הרפואית או לעניין זכאותו לגמלה או להטבות אחרות, לפי העניין, לספק המים. (ג) צרכן ביתי כאמור בפסקה (2) להגדרה "צרכן ביתי", שהוראות סעיף קטן (א) מתקיימות לגבי יחיד המתגורר ביחידת דיור שלה הוא מספק מים, יהיה זכאי, בכל חודש, לתוספת בכמות צריכת המים, כמפורט באותו סעיף קטן, שתיווסף לכמות צריכת המים החודשית שבשלה חייב הצרכן הביתי האמור בתשלום היטל לפי סעיף 82(ב), בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) לגבי כל יחיד כאמור. 85. תשלום היטל לספק מים (א) צרכן ביתי ישלם את ההיטל שהוא חייב בו לפי הוראות סימן זה, לספק מים, נוסף .על כל תשלום אחר שעליו לשלם לספק בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק. (ב) ספק מים ימסור לצרכן ביתי, בהודעה בדבר התשלום שהוא חייב בו בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק או בהודעה נפרדת (בפרק זה - הודעת חיוב), את כל הפרטים האלה: (1) סכום ההיטל שהצרכן הביתי חייב בו לפי הוראות סימן זה ואופן חישובו, ואולם לגבי הודעת חיוב שנמסרה לצרכן הביתי במהלך התקופה הראשונה והתקופה השנייה, רשאי ספק המים לפרט את סכום ההיטל כחלק מהפירוט שבהודעה האמורה לעניין תעריף המים שהצרכן חייב בו, בלא הפרדה בין התעריף האמור לבין סכום ההיטל; (2) היקף צריכת המים שבשלה הוא חייב בתשלום ההיטל; (3) פירוט כללי לעניין דרך החישוב של ההיטל כאמור בהוראות פרק זה, שאינו חישוב פרטני לגבי צרכן ביתי מסוים; (4) תקופת צריכת המים; (5) מספר הנפשות המוכר החל לגבי הצרכן הביתי; (6) הודעה בדבר החובה החלה על הצרכן הביתי לעדכן את מספר הנפשות המוכר בהתאם להוראות התוספת לפרק זה; (7) הסבר בדבר הזכאות לתוספת בכמות צריכת המים לפי סעיף 84; (8) כל פרט אחר שעליו יורה מנהל רשות המים כפי שיפרסם באתר האינטרנט של רשות המים. (ג) תשלום היטל כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה במועד שלא יאוחר מהמועד שבו על הצרכן הביתי לשלם לספק המים את התשלום בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק בהתאם להודעת החיוב, או בתוך 90 ימים מיום תחילתה של תקופת צריכת המים שאליה מתייחסת הודעת החיוב (בסעיף זה - התקופה הנמדדת), לפי המוקדם (בפרק זה - מועד החיוב) . (ד) ספק מים יגבה מצרכן ביתי את סכום ההיטל שהוא חייב בו בהתאם להוראות סימן זה, ויהיו נתונות לו לשם הגבייה כאמור כל הסמכויות הנתונות לו לפי כל דין לעניין גבייה של תשלומים מצרכנים בעד השירותים שהוא מספק, לרבות פקודת המסים (גבייה), אם היא חלה לגביו לעניין גביית תשלומים כאמור . (ה) הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבע בבנק או הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, וכן כל הרשאה אחרת לחיוב חשבון הצרכן, שנתן צרכן ביתי לצורך תשלומים בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק, יראו אותן כחלות גם לעניין תשלום ההיטל שהצרכן הביתי חייב בו לפי הוראות סימן זה . (ו) כללה הודעת החיוב תקופה נמדדת שאינה חופפת, במלואה, את התקופה שבעד צריכת מים שבמהלכה חייב צרכן ביתי בתשלום היטל (בסעיף קטן זה - תקופת החיוב בהיטל), תחולק כמות הצריכה שנכללה בתקופה הנמדדת במספר הימים שבאותה תקופה, והצרכן יחויב בתשלום ההיטל בעד מחצית הכמות שצרך בימים שנכללים בתקופת החיוב בהיטל. 86. זקיפת סכום היטל במקרה של תשלום חלקי על אף האמור בכל דין או הסכם, שילם צרכן ביתי לספק מים סכום שאינו מכסה את .מלוא הסכום שהוא חייב בו בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק ובעד ההיטל, כקבוע בהודעת החיוב, יזקוף ספק המים בעד ההיטל, מתוך הסכום ששולם לו כאמור, את החלק היחסי של ההיטל מסכום החיוב הכולל שנקבע בהודעת החיוב, ועל יתרת סכום ההיטל שהצרכן חייב בו יחולו הוראות סעיף 87; ספק המים יפקיד את סכום ההיטל שנזקף כאמור בהתאם להוראות סעיף 89. 87. פיגור בתשלום היטל (א) היטל שלא שולם, כולו או חלקו, עד מועד החיוב, ישולם בתוספת הפרשי הצמדה .וריבית, ודין הפרשי ההצמדה והריבית לעניין פרק זה ולעניין כל דין, כדין ההיטל. (ב) בסעיף זה - "הפרשי הצמדה" - כל אחד מאלה, לפני העניין: (1) לגבי היטל בעד צריכת מים במהלך התקופה הראשונה והתקופה השנייה - תוספת לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן, שפורסם לאחרונה לפני מועד החיוב, עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל, ואם קבע ספק המים מדד אחר שביחס אליו הוא חייב את צרכניו, כדין, ערב תחילתה של התקופה הראשונה, בשל איחור בתשלום בעד הספקת מים - תוספת לפי שיעור עליית אותו מדד; (2) לגבי היטל בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית - תוספת לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן, כשהיא מחושבת מהמדד כאמור שפורסם לאחרונה לפני מועד החיוב עד המדד כאמור שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל; "ריבית" - כל אחת מאלה, לפי העניין: (1) לגבי היטל בעד צריכת מים במהלך התקופה הראשונה והתקופה השנייה - ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור של 4% לשנה, ממועד החיוב ועד מועד התשלום בפועל, ואם קבע ספק המים ריבית אחרת שבה הוא חייב את צרכניו, כדין, ערב תחילתה של התקופה הראשונה, בשל איחור בתשלום בעד הספקת מים - אותה ריבית; (2) לגבי היטל בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית - ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור של 4% לשנה, כשהיא מחושבת ממועד החיוב עד מועד התשלום בפועל. 88. זיכוי או חיוב הצרכן הביתי בעקבות מסירת דיווח על מספר הנפשות של הצרכן נמסר דיווח לפי התוספת לפרק זה על מספר הנפשות של צרכן ביתי, לגבי תקופה שקדמה . למועד הדיווח שבשלה חויב הצרכן בהיטל, יזוכה הצרכן או יחויב, לפי העניין, בשל תקופת הדיווח שקדמה למועד הדיווח בהתאם לשינוי שבוצע בעקבות אותו דיווח, בכפוף להוראות התוספת האמורה. סימן ג': הוראות בקשר להפקדת כספי ההיטל והעברתם לאוצר המדינה 89. הפקדתם של כספ היטל נטו בחשבון נפרד (א) בפרק זה - "היטל נטו" - כל אחד מאלה: (1) לגבי התקופה הראשונה והתקופה השנייה - אחד משני הסכומים כמפורט בפסקת משנה (א) או (ב) שלהלן, לפי בחירתו של ספק המים, שתחייב את הספק למשך שתי התקופות כאמור: (א) הסכום המתקבל מהמכפלה של כל אלה, בניכוי סכום עלויות הספק: (1) כמות צריכת המים שבשלה ספק המים חייב את הצרכן הביתי בתשלום היטל כאמור בסימן ב'; (2) סכום ההיטל לכל מטר מעוקב כאמור בסימן ב'; (3) שיעור הגבייה השנתי של ספק המים מצרכניו בשנת 2008 בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנה האמורה, שימסור ספק המים לחשב הכללי, ואם לא נמסרו הדוחות הכספיים כאמור - יהיה שיעור הגבייה השיעור שיקבע החשב הכללי; (ב) כספי ההיטל ששולמו לספק המים לפי הוראות סימן ב', בניכוי סכום עלויות הספק; (2) החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) - כספי ההיטל ששולמו לספק המים לפי הוראות סימן ב', בניכוי סכום עלויות הספק; "מועד ההפקדה" - (1) לגבי כספי ההיטל נטו כאמור בפסקה (1) להגדרה "היטל נטו", ובמהלך התקופות הקבועות באותה פסקה - עד היום העשירי בכל חודש, החל ביום י"ב באלול התשס"ט (1 בספטמבר 2009); (2) לגבי כספי ההיטל נטו כאמור בפסקה (2) להגדרה "היטל נטו" - מועד שהוא מיד או בסמוך למועד תשלום כספי ההיטל לספק המים, ולא יאוחר מתום שישה ימי עסקים ממועד התשלום כאמור; "סכום עלויות הספק" - כמפורט בפסקאות (1) או (2) שלהלן, לפי העניין, וספק המים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בקשר להיטל מעבר לסכומים לפי הגדרה זו: (1) לגבי התקופה כאמור בפסקה (1) להגדרה "היטל נטו" - סכום השווה ל-13% מהסכום המתקבל מהמכפלה של הרכיבים הקבועים בפסקת משנה (א) שבאותה פסקה, או סכום השווה ל-13% מכספי ההיטל ששולמו לספק כאמור בפסקת משנה (ב) שבאותה פסקה, לפי העניין; (2) החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) - (א) לעניין ספק מים המספק מים לצרכן ביתי כאמור בפסקה (1) להגדרה "צרכן ביתי" - סכום השווה ל-13% מכספי ההיטל ששולמו לספק המים; (ב) לעניין ספק מים המספק מים לצרכן ביתי כאמור בפסקאות (2) ו-3(א) להגדרה "צרכן ביתי" - סכום השווה ל-75% מסכום מכספי ההיטל ששולמו לספק המים; (ג) לעניין ספק מים המספק מים לצרכן ביתי כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה "צרכן ביתי" - סכום השווה ל-10% מכספי ההיטל ששולמו לספק המים. (ב) ספק מים יפקיד את כספי ההיטל נטו במועד ההפקדה בחשבון נפרד בתאגיד בנקאי שיפתח ספק המים לצורך הפקדת כספי ההיטל בלבד (בפרק זה - חשבון נפרד) . (ג) על ספק מים לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לצורך הפקדת כספי ההיטל נטו בחשבון הנפרד, לרבות מתן הוראות לעניין ההתאמות הנדרשות בהוראות החיוב של הצרכן הביתי כאמור בסעיף 85(ה). (ד) בחשבון הנפרד לא יופקדו אלא כספי ההיטל נטו, והוא ישמש את ספק המים אך ורק לשם הפקדת הכספים כאמור לצורך העברתם לחשבון המדינה בהתאם להוראות סעיף 90. (ה) כספי ההיטל נטו המופקדים בחשבון הנפרד לא יועברו אלא לחשבון המדינה, אלא אם כן אישר החשב הכללי, בכתב, העברה של אותם כספים לחשבונו של ספק המים, לרבות לצורך זיכוי חשבונו של הצרכן הביתי בהתאם להוראות פרק זה; בפרק זה, "חשבון המדינה" - חשבון שאליו יש להעביר את כספי ההיטל נטו המיועדים לאוצר המדינה בהתאם להוראות סעיף 90, ושפרטיו יימסרו לתאגידים הבנקאיים ולספקי המים בידי החשב הכללי או יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המים. (ו) ספק מים ימסור לחשב הכללי את פרטי החשבון הנפרד, סמוך למועד פתיחתו של אותו חשבון, וזכויות החתימה באותו חשבון יהיו נתונות לחשב הכללי בלבד; ואולם לעניין הוראה להעברת כספי היטל נטו שהופקדו בחשבון הנפרד לחשבון המדינה, בהתאם להוראות סעיף 90, תהיה נתונה זכות חתימה בחשבון גם לספק המים לבדו . (ז) כספי ההיטל נטו שהופקדו בחשבון הנפרד לא יהיו ניתנים לשעבוד או לעיקול . 90. העברת כספי היטל נטו לחשבון המדינה ספק מים יעביר לחשבון המדינה, עד היום העשירי מתחילת כל רבעון (בפרק זה - מועד . ההעברה) את כספי ההיטל נטו שהופקדו בחשבון הנפרד במהלך הרבעון הקודם; הספק יודיע לחשב הכללי, במועד ההעברה, על העברת הכספים כאמור. 91. פיגור בהפקדה או בהעברה של כספי היטל נטו לא הפקיד ספק מים במועד ההפקדה את כספי ההיטל נטו, במלואם, בחשבון הנפרד . או לא העביר במועד ההעברה את כספי ההיטל נטו, במלואם, לחשבון המדינה, תיווסף לכספים כאמור ריבית פיגורים החשב הכללי, בחישוב יומי ממועד ההפקדה או ממועד ההעברה, לפי העניין, עד מועד ההפקדה בפועל או מועד ההעברה בפועל, לפי העניין, ודין הריבית כאמור לעניין פרק זה ולעניין כל דין כדין ההיטל נטו; בסעיף זה, "ריבית פיגורים החשב הכללי" - כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתעדכנת מזמן לזמן ומפורסמת ברשומות . 92. ספק המים כנאמן בעבור המדינה לעניין גבייתו של היטל והעברת כספי היטל נטו לחשבון המדינה ספק מים ישמש כנאמן בעבור המדינה לעניין גביית ההיטל מצרכניו כאמור בסעיף 85(ד), לעניין הפקדת כספי ההיטל נטו בחשבון הנפרד כאמור בסעיף 89, לעניין העברתם לחשבון המדינה כאמור בסעיף 90, ולעניין החזקתם עד להעברתם לחשבון המדינה, והוא יפעל בשקידה ראויה למילוי החובות החלות עליו לפי סעיף זה. 93. העברת דיווחים למנהל רשות המים ולחשב הכללי (א) ספק מים יעביר למנהל רשות המים ולחשב הכללי, עד היום העשירי מתחילת . כל רבעון, דיווח הכולל את הפרטים המפורטים להלן לגבי הרבעון הקודם, ועד היום העשירי מתחילת הרבעון השני של כל שנה - גם דיווח כאמור לגבי השנה שקדמה לה: (1) פרטים לגבי ספק המים, לרבות מספר הזהות שלו - אם הוא יחיד, ואם הוא תאגיד - מספר התאגיד, כתובת משרדו ומספר רישיון ההפקה שניתן לו; (2) הסכום הכולל של ההיטל שגבה ספק המים מצרכניו לפי הוראות סימן ב'; (3) יתרת החוב הכוללת של צרכניו של ספק המים בעד ההיטל, ואם הורה על כך מנהל רשות המים או החשב הכללי לספק המים - גם פירוט החוב של כל אחד מצרכניו של הספק או של חלקם, בעד ההיטל והחיוב בעד הפרשי הצמדה וריבית על החוב כאמור בהתאם להוראות סעיף 87, ואופן חישובם; (4) פירוט סכומי ההיטל שספק המים השיב לצרכניו בשל גבייה ביתר כאמור בסעיפים 88, 111 עד 113, בצירוף אישור מאת הספק ולפיו הוא השיב לצרכניו תשלומים שהם שילמו ביתר בעד הספקת המים שבשל צריכתם הם חויבו בהיטל כאמור; (5) פירוט סכומי ההיטל נטו שהופקדו בחשבון הנפרד ואופן חישובם; (6) פירוט סכום עלויות הספק שניכה ספק המים מסכום ההיטל בהתאם להוראות סעיף 89, לאחר שאושרו בידי רואה החשבון המבקר של הספק; (7) פירוט סכום עלויות הספק שהשיב ספק המים לחשבון המדינה בהתאם להוראות פרק זה, לרבות סעיף 113(ב), לאחר שאושרו בידי רואה החשבון המבקר של הספק; (8) כמות המים הכוללת שסיפק ספק המים לצרכנים ביתיים וכמות המים שחל לגביה חיוב בהיטל לפי סימן ב'; (9) סך מספר הנפשות המוכר שלהן הוא מספק מים בכלל יחידות הדיור כאמור, וכן פירוט של מספר הנפשות בכל אחת מיחידות הדיור כאמור; (10) כל פרט אחר שלגביו ניתנה הוראה מאת מנהל רשות המים או החשב הכללי לגבי כלל ספקי המים לשם הבטחת קיום הוראות פרק זה, כפי שתפורסם באתר האינטרנט של רשות המים, ואם ההוראה ניתנה לגבי ספק מסוים - כפי שתפורט בהודעה שתימסר לו; פרטים כאמור בפסקה זו לא יכללו מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. (ב) החשב הכללי או מנהל רשות המים רשאים להורות לספקי המים, כולם או חלקם, על העברת הפרטים כאמור בסעיף קטן (א), כולם או חלקם, במועדים אחרים או לגבי תקופות דיווח אחרות, כפי שיפורטו בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של רשות המים, ואולם אם ההוראה כאמור מיועדת לספק מסוים - תימסר ההודעה לאותו ספק. (ג) החשב הכללי או מנהל רשות המים רשאים לפרסם באתר האינטרנט של רשות המים הוראות לעניין מתכונת הדיווח של הפרטים כאמור בסעיף קטן (א), לרבות נוסח הטפסים שיידרשו ספקי המים למלא, ולעניין אופן העברת הדיווח כאמור . (ד) דיווחים כאמור בסעיף זה יהיו חתומים בידי נושא משרה שספק המים הסמיך לעניין זה, ואם לא הוסמך נושא משרה כאמור - בידי המנהל הכללי של ספק המים או בידי כל מי שממלא תפקיד מקביל גם אם תואר משרתו שונה; הדיווחים יאומתו בתצהיר, אלא אם כן קבע החשב הכללי, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של רשות המים, לגבי כלל הספקים או חלקם, כי פרטים מסוימים לא ייחתמו או לא יאומתו כאמור בסעיף קטן זה . (ה) (1) נושא משרה בספק המים יפקח על העברת דיווחים לפי סעיף זה בידי ספק המים, לרבות על מידת נכונותם ואמינותם, עמידתם במידת הפירוט ובמתכונת הדיווח הנדרשת והעברתם במועדים שנקבעו לכך . (2) לא הועברו דיווחים בהתאם להוראות סעיף זה, יראו את נושא המשרה כאילו הפר את חובת הפיקוח החלה עליו כאמור בפסקה (1) . (ו) בסעיף זה, "נושא משרה" - כהגדרתו בסעיף 110 . 94. קיזוז סכומים כנגד חוב בעד כספי היטל נטו (א) החשב הכללי רשאי להורות על קיזוז סכום השווה לסכום ההיטל נטו, כולו או .חלקו, שהיה על ספק המים להפקיד בחשבון הנפרד ולהעביר לחשבון המדינה, לפי הוראות סימן זה, ואשר לא הופקד או הועבר כאמור, לרבות סכומים כאמור בסעיף 113(ב), מכל סכום שעל הממשלה להעביר לספק המים, לפי הוראות כל דין או הסכם, לרבות בשל השתתפות הממשלה בתקציבו, במישרין או בעקיפין, למעט חוב מס. (ב) קיזוז כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה לאחר שניתנה הודעה בכתב לספק המים על הכוונה לקזז את הסכום האמור באותו סעיף קטן, והוא לא הועבר לחשבון המדינה בתוך 30 ימים . (ג) בסעיף זה - "הממשלה" - הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם; "חוב מס" - כהגדרתו בחוק קיזוז מסים, התש"ם-1980; 95. גבייה בידי המדינה לפי פקודת המסים (גבייה) על גבייה בידי המדינה של כל אחד מאלה תחול פקודת המסים (גבייה): (1) גבייה של היטל ושל היטל נטו; ואולם המדינה לא תנקוט הליכי גבייה לפי הפקודה כאמור לגבי צרכן ביתי, אלא לאחר שהודיעה לספק המים כי בכוונתה לנקוט הליכים כאמור; (2) גבייה של סכומים שעל ספק מים להשיב לחשבון המדינה כאמור בסעיף 113(ב) . חוקחוק המים / רשות המים