גורם זר מתערב עונשין | עו"ד רונן פרידמן

מה הדין בסוגיית טענת הגנה של "גורם זר מתערב" כבסיס לפטור מאחריות פלילית ? ##גורם זר מתערב במשפט פלילי:## "גורם זר מתערב" הוא גורם שגרם במישרין לתוצאה המזיקה. לעיתים, המעשה של הנאשם אינו מספיק בפני עצמו כדי להביא לתוצאה האסורה, ואליו מצטרף גורם, או גורמים נוספים, אשר יחד עמו מביאים להתרחשותה של התוצאה. כך, למשל, אדם דוחף את חברו לכביש וחברו נפגע בידי מכונית חולפת ונהרג. אלמלא המכונית החולפת לא היה מאבד החבר את חייו. בכך, מהווה המכונית (יחד עם הנוהג בה) גורם זר מתערב, שהתערבותו מצטרפת לפעולתו של הדוחף בגרימת התוצאה הקטלנית. בפסיקה בישראל נקבע שיש לבחון את הטענה של "גורם זר מתערב", כטענת הגנה במסגרת העבירה הפלילית של רשלנות, מהאספקלריה של "הלכת הצפיות", קרי האם אדם סביר (או בלשון אחרת, "האדם מן היישוב") במקומו של הנאשם היה יכול לצפות את התערבותו של "הגורם הזר המתערב" (ע"פ 149/15 מורה נ' מדינת ישראל [22.11.2016] פסקאות 33 עד 40 לפסק דינו של כבוד השופט מזוז; דנ"פ 414/13 פלוני נ' מדינת ישראל [15.4.2015] בפסקה 25 לפסק דינו של כבוד השופט הנשיא גרוניס). ##גורם זר מתערב - דיני עונשין:## הטענה של "גורם זר מתערב" כטענת הגנה בפלילים בעבירה של רשלנות, נבחנת כאשר לנאשם לא הייתה ידיעה מראש כי יתרחש בעתיד האירוע המתערב הזר שלטענתו ניתק את הקשר הסיבתי בין מחדלו לבין הנזק שנגרם, ואז יש לבחון האם אדם סביר במקומו היה צופה את התערבותו של אותו גורם זר מתערב. אם ייקבע שאדם סביר במקומו כן היה צופה את התערבותו של אותו גורם זר מתערב, אזי ייקבע שהקשר הסיבתי לא התנתק בשל הגורם הזר המתערב והנאשם יורשע בעבירת הרשלנות. לעומת זאת, אם ייקבע שאדם סביר במקומו של הנאשם לא היה צופה את התערבותו של אותו גורם זר מתערב, אזי, ייקבע שהגורם הזר המתערב ניתק את הקשר הסיבתי, ולכן הנאשם יזוכה מעבירת הרשלנות. הנחת היסוד בסוגיה של "גורם זר מתערב" היא שמדובר בשני אירועים המשלימים זה את הפוטנציאל הגרימתי של זה, ואף אחד מהם לבדו, לא היה בו כדי להביא להתרחשות התוצאה. משפט פליליגורם זר מתערב