חוק מרפסות

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן:"חוק מרפסות") 2.01 הגדרות בחלק זה - "חדר מגורים" - חדר המיועד למגורים, למעט מטבח, חדר שירות, פרוזדור ומרפסת; "חלון" - פתח המשמש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים והפונה לשמים, לרחוב, למרפסת הסגורה בתריס בלבד או לחצר, לרבות אשנב, דלת מזוגגת או פתח אחר כיוצא באלה; 2.20 אמצעי איוור ותאורה חדר מגורים ומטבח יכילו חלונות הפונים אל אוויר החוץ או למרפסת הסגורה בתריס בלבד. 2.22 גודל חלון המופנה למרפסת או למטבח (א) לא יפחת שטח חלון הפונה למרפסת מ-8% מסכום שטח רצפת החדר ו-1/8 משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת החדר, אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון האמור. (ב) לא יפחת שטח החלון במטבח הפונה למרפסת מסכום 5% משטח רצפת המטבח ו-1/8 משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת המטבח, אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון האמור. (ג) אם יש בחדר או במטבח, לפי הענין, חלון אחר מלבד החלון האמור בפרט משנה (א) או (ב) בהתאמה, תחול על שטחם הכולל של החלונות בחדר או במטבח האמורים הוראת פרט משנה (א) או (ב) בהתאמה. (ד) שטח הפתח במרפסת הסגורה בתריס בלבד לא יפחת משטח הפתח הדרוש לחדר או למטבח הצמודים לה. 2.40 אמצעי איוור חדר שירות למעט חדר ארונות יאוור באחד האמצעים האלה: (1) חלון הנפתח לאוויר החוץ או למרפסת הסגורה באמצעות תריס בלבד; (2) פתח בדלת אטומה (להלן - צוהר), צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוור מיכני (אקזוסטר). 2.100 מעקה בבנין בכל מרפסת בבנין ובכל פתח בקיר בבנין שקיימת סכנת נפילה ממנו, ובכל מקום בבנין שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים סמוכים הוא 0.60 מטר לפחות, יותקן מעקה שיתקיימו בו דרישות תקן ישראלי , ת"י 1142 מעקים ומסעדים (להלן - ת"י 1142). 3.2.1.5 הפרשי גבהים במשטחי ריצפה הסמוכים לסף דלת (א) בהפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יתקיימו תנאים אלה: (1) בדלת כניסה ראשית לבניין לא יעלה הפרש הגבהים על 20 מ"מ; (2) בדלת פנים בבניין לא יעלה הפרש הגבהים על 15 מ"מ; (3) בדלת יציאה למרפסת לא מקורה לא יעלה הפרש הגבהים על 60 מ"מ; (4) על אף האמור בפסקאות (1) עד (3), עלה הפרש הגבהים על 10 מ"מ, ייקטם סף הדלת ביחס של אורך לגובה 1:2, כמתואר בתרשים 3.2.1.5 א'; תרשים 3.2.12.1 ג' (ה) תפוסה של יציע או של מרפסת תתווסף לחישוב התפוסה של חלק הבניין שאליו הם מחוברים. 3.8.4.5 הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף הדלת (א) הפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יהיה לפי דרישת פרט 3.2.1.5 ; ואולם בדירת מגורים ביציאה למרפסת, לגג או לחצר, מותרת התקנת מדרגה עד גובה של 200 מ"מ. (ב) בדלת כניסה לדירת מגורים לא יעלה הפרש הגבהים על 20 מ"מ ולא תחול הדרישה להתקנת סף משופע כאמור בפרט .3.2.1.5 3.8.23.1 דרישות כלליות (א) בדרך גישה, ברחבת הערכות ובחלונות חילוץ יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה. (ב) הדרישה לאמצעי חילוץ מבנין כמפורט בפרטים 3.2.20.1 עד 3.2.20.6 לא תחול על בניינים אלה: (1) בנין מגורים צמוד קרקע; (2) בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס רצפת הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין לא עולה על 7 מטרים; (3) בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין עולה על 7 מטרים, ואולם יש יציאה נוספת אל מחוץ לבנין ומיציאה זו אל מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין אין הפרש גובה יותר מ-7 מטרים; (4) בנין מגורים מדורג הבנוי על מדרון משופע אשר קיימת בו יציאה ישירה מכל דירה אל מחוץ לבנין, או אל מרפסת וממנה אל מדרגות חוץ, או אל מעבר ציבורי, זאת נוסף על האמור בסימן ו', פרט 3.8.6.2. 3.9.17.3 מרפסת או גלריה (א) במרפסת או בגלריה במקום להתקהלות שתפוסתן קטנה מ-50 אנשים, תהיה דרך מוצא אחת לפחות; אפשר שדרך מוצא זו תעבור דרך הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות; בדרך המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'. (ב) במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על 50 אנשים אך אינה עולה על 100 - אנשים, יהיו לא פחות מ-2 דרכי מוצא נפרדות; אפשר ששתי דרכי מוצא אלה יעברו דרך הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות; בדרכי המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'. (ג) במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על - 100 אנשים יתקיימו דרישות אלה: (1) מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב'; (2) בעבור חלק מהתפוסה שאינו עולה על 100 אנשים אפשר להתקין דרכי מוצא כמפורט בפרט משנה (ב); (3) בעבור יתרת התפוסה, אשר איננה כלולה בפסקה (2) תותקן דרך מוצא נפרדת שלא תעבור דרך המפלס העיקרי של ההתקהלות; (4) בדרכי המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף 5.08 עומס אפקי על מעקה העומס האפקי על מעקה של מרפסת, של חדר מדרגות או של גג, ייקבע על פי החישובים שהוגשו על-ידי המהנדס האחראי על ביצוע השלד ובלבד שלא יפחת מהעומס הנקבע בתקן הישראלי ת"י 1142. 6.07 מרחק משכנים או מדיירים פתחי האוורור או הכניסה למבנה אחסון כלי אשפה יהיו מרוחקים מחלון, דלת ומרפסת מגורים ברדיוס של 3 מטרים לפחות. 8.186 מבנה יחידת האכסון המיוחדת (א) הגישה והכניסה אל יחידת אכסון מיוחדת יהיו לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיפים הדנים בדרך נגישה וברוחב פרוזדורים ומעברים. (ב) בכל מקום ביחידת אכסון מיוחדת יימצא שטח לסיבוב לפי דרישות ת"י 1918 חלק 1, ומכל שטח כאמור יתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת, לרבות חדר רחצה ומרפסת, חרף קיומם של רהיטים. 10.06 התקנת אנטנת צלחת בבנין (א) אנטנת צלחת תותקן על גג בנין באופן שתשתלב עם עיצוב הגג ותוצמד ככל הניתן לרצפת הגג, כך שלא ניתן יהא לראותה, עד כמה שאפשר, ממפלס הרחוב. (ב) בבנין עם גג שטוח - (1) ובו קיים מבנה גג - תותקן אנטנת הצלחת על דופן מבנה הגג, באופן שלא תבלוט מעל אותו מבנה; (2) שאין עליו מבנה גג - תותקן אנטנת הצלחת שני מטרים לפחות מכל כיוון של מעקה הגג; ואולם במקרה שבו אנטנת הצלחת תבלוט עד 50 סנטימטרים מעל החלק הבנוי של מעקה הגג, ניתן יהיה להתקינה במרחק הקטן משני מטרים מהמעקה. (ג) בבנין עם גג משופע, תותקן אנטנת הצלחת בתוך גומחה או בתוך חלק הגג שייקטם מתוך הגג המשופע כך שלא תבלוט ממישור שיפוע הגג. (ד) מהנדס הועדה המקומית רשאי להתיר התקנת אנטנת צלחת שלא על גג הבנין, אם נוכח שקיים קושי ממשי בהתקנתה או שקיימת פגיעה ממשית ביכולת הקליטה של שידורי הטלוויזיה באמצעות הלוויין, ואולם לא יתיר המהנדס את התקנתה על קירותיו החיצוניים של הבנין או על מעקה מרפסת. מרפסתחוק