חוק הפקעת קרקעות

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן:"חוק הפקעת קרקעות") פרק ח': הפקעות 188. מטרת ההפקעה (א) מותר לועדה המקומית להפקיע על פי חוק הפקעת קרקעות מקרקעין שנועדו בתכנית לצרכי ציבור. (ב) 5 "צרכי ציבור", בסעיף זה - כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבוריים, מיתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לענין סעיף זה. 189. סמכות הועדה המקומית הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה, והיא חייבת לעשות כן אם הועדה המחוזית, לאחר התייעצות אתה, דרשה זאת ממנה; אם בתכנית כאמור נועדו המקרקעין להפקעה, אין ההפקעה טעונה הסכמת הועדה המחוזית. 190. ביצוע ההפקעה (תיקון: תש"ע) (בתוקף עד יום 31.12.2012) 54 (א) במידה שלא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק הפקעת קרקעות, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, כאילו הורשתה הועדה המקומית בהודעה ברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את התפקידים של שר האוצר או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקרקעין העומדים להפקעה, הכל בשינויים ובתיאומים אלה: (1) סעיף 20 לפקודה האמורה יחול גם על הפקעת מקרקעין לצרכי גנים, שטחי נופש וספורט וכן לבניני חינוך, תרבות, דת ובריאות, ובכל מקום שמדובר באותו סעיף על "רבע" יבוא "ארבע עשיריות"; אולם לא יופקע חלק ממגרש, בתשלום או ללא תשלום, אם כתוצאה מכך יפחת שוויה של יתרת המגרש; (2) שר הפנים רשאי להורות לועדה המקומית לשלם פיצויים בנסיבות שבהן היא רשאית לשלמם לפי סעיף 20(2)(ג) לפקודה האמורה; (3) לא תחול חובת תשלום פיצויים על הפקעת כל מבנה, גידול, עץ או דבר אחר המחובר לקרקע אם הוקמו, ניטעו או חוברו תוך הפרת חוק הפקעת קרקעות; אך רשאית הועדה המקומית לשלם פיצויים לתובע אם ראתה כי הוא פעל בתום לב וכי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות תשלום פיצויים; (4) לענין סעיף 12 לפקודה האמורה יבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכוונה לרכוש את המקרקעין - היום הששים לאחר המועד האמור; (5) הועדה המקומית תשלם מיד אותו חלק מהפיצויים שאינו שנוי במחלוקת; (6) סעיפים 5א, 7ב, 9א, 14(1א) ו-(1ב), 14א עד 14ד ו-21 לפקודה האמורה לא יחולו. (ב) הועדה המקומית רשאית להיכנס לאותו חלק של מקרקעין שמותר לה להפקיע ללא תשלום פיצויים ולקנות חזקה בו, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב שלושים יום מראש; ההודעה תינתן בדרך שתיראה לועדה המקומית, לרבות פרסום בעתון יומי, ורואים אותה כאילו נתקבלה ביום נתינתה או ביום הפרסום; זכות הכניסה וקבלת החזקה אינה מותנית בצו של בית המשפט. 190. ביצוע ההפקעה (תיקון: תש"ע) (בתוקף מיום 1.1.2013) 53 (א) במידה שלא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק הפקעת קרקעות, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, כאילו הורשתה הועדה המקומית בהודעה ברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את התפקידים של שר האוצר או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקרקעין העומדים להפקעה, הכל בשינויים ובתיאומים אלה: (1) סעיף 20 לפקודה האמורה יחול גם על הפקעת מקרקעין לצרכי גנים, שטחי נופש וספורט וכן לבניני חינוך, תרבות, דת ובריאות, ובכל מקום שמדובר באותו סעיף על "רבע" יבוא "ארבע עשיריות"; אולם לא יופקע חלק ממגרש, בתשלום או ללא תשלום, אם כתוצאה מכך יפחת שוויה של יתרת המגרש; (2) שר הפנים רשאי להורות לועדה המקומית לשלם פיצויים בנסיבות שבהן היא רשאית לשלמם לפי סעיף 20(2)(ג) לפקודה האמורה; (3) לא תחול חובת תשלום פיצויים על הפקעת כל מבנה, גידול, עץ או דבר אחר המחובר לקרקע אם הוקמו, ניטעו או חוברו תוך הפרת חוק הפקעת קרקעות; אך רשאית הועדה המקומית לשלם פיצויים לתובע אם ראתה כי הוא פעל בתום לב וכי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות תשלום פיצויים; (4) לענין סעיף 12 לפקודה האמורה יבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכוונה לרכוש את המקרקעין - היום הששים לאחר המועד האמור; (5) הועדה המקומית תשלם מיד אותו חלק מהפיצויים שאינו שנוי במחלוקת; (6) סעיפים 5א, 7ב, 14(1א) ו-(1ב), 14א עד 14ד ו-21 לפקודה האמורה לא יחולו. (7) סעיף 9א לפקודה האמורה יחול, ואולם לא ייושב סכסוך בעניין סכום הפיצויים בהפקעות לפי חוק הפקעת קרקעות, אלא על ידי שמאי מכריע. (ב) הועדה המקומית רשאית להיכנס לאותו חלק של מקרקעין שמותר לה להפקיע ללא תשלום פיצויים ולקנות חזקה בו, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב שלושים יום מראש; ההודעה תינתן בדרך שתיראה לועדה המקומית, לרבות פרסום בעתון יומי, ורואים אותה כאילו נתקבלה ביום נתינתה או ביום הפרסום; זכות הכניסה וקבלת החזקה אינה מותנית בצו של בית המשפט. 191. חילופי קרקע הועדה המקומית, בהסכמת הועדה המחוזית, רשאית לבוא לידי הסכם עם בעל מקרקעין שהופקעו על ידיה, כי במקום תשלום כסף תמורתם יועברו לו מקרקעין אחרים, בתחום התכנית או מחוצה לו, לסילוק מלא או חלקי של תביעותיו הנובעות מההפקעה. 192. הסכם אינו היתר לחריגה שום דבר שבהסכם בדבר חילופי מקרקעין לפי פרק זה לא יתפרש כאילו בא להתיר שימוש במקרקעין שלא בהתאם לתכנית. 193. דין רכוש שהופקע מקרקעין שהופקעו לפי פרק זה ינהגו בהם כאמור בתכנית החלה עליהם. 194. שיכון חלוף בהליכי הפקעה מכוח פרק זה לא יפונה בית מגורים שנועד בתכנית להריסה אלא לאחר שהועמד שיכון חלוף סביר למי שהיה דר בבית מכוח זכות שבדין או זכות שביושר במועד פרסום ההודעה על הכוונה לרכוש את המקרקעין, או, אם רצה הדייר בכך, לאחר ששולמו לו או לזכותו פיצויים כדי השגת שיכון חלוף סביר. 195. דין מקרקעין שנרכשו בתמורה מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה: (1) כל עוד לא שונה ייעודם על פי הוראות חוק הפקעת קרקעות, מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, למטרה שלה נועדו בתכנית, ובלבד ששר הפנים, בהתייעצות עם הועדה המחוזית, נתן אישור על כך; (2) שונה ייעודם על-פי הוראות חוק הפקעת קרקעות, מותר באישור ובהתייעצות כאמור למכרם, להשכירם או לעשות בהם העברה אחרת, ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו את המקרקעין או לחליפו הודעה שהוא רשאי, תוך שלושים יום, לקנותם במחיר שלא יעלה על הסכום שבו נרכשו ממנו, בצירוף שוויה של כל השבחה בהם הנובעת מהתכנית; הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מוכן לקנות את המקרקעין, יועברו אליו כאמור. 196. שינוי ייעוד של רכוש מופקע ללא תשלום (א) מקרקעין שהופקעו לפי חוק הפקעת קרקעות ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה לייעוד שלמענו אין להפקיע מקרקעין לפי חוק הפקעת קרקעות ללא תשלום פיצויים, תשלם הועדה המקומית פיצויים למי שהיה זכאי להם בשעת ההפקעה אילו היתה ההפקעה מחייבת תשלום פיצויים באותה שעה, או אם רצה בכך, תחזיר את המקרקעין למי שהופקעו ממנו. (ב) בפעולה לפי סעיף זה - לענין סעיף 12 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, יבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכוונה לרכוש מקרקעין - המועד של שינוי הייעוד, ושווי המקרקעין ייקבע בשים לב לייעודם מחדש. תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (המצאת הודעות הפקעה), תשכ"ז-1967 (להלן:"חוק הפקעת קרקעות") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35 ו-63 לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין חוק הפקעת קרקעות: 1. הגדרות בחוק הפקעת קרקעות - "מוסר הודעה" - אדם שנתמנה על ידי מנהל הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום (להלן - הרשות) לשמש מוסר הודעה מטעם הרשות לצורך חוק הפקעת קרקעות: "בעל מקרקעין" - מי שרשום בלשכת רישום מקרקעין כבעל המקרקעין, ובהעדר רישום כזה - מי שלדעת הרשות יש לראותו כבעל המקרקעין. 2. דרישה לרשות המקומית למסירת שם ומען לפחות חמישה עשר יום לפני הפרסום של הודעת הפקעת מקרקעין ברשומות כאמור בסעיף 35 לחוק, תבקש הרשות בכתב מהרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין למסור לה את השם והמען של בעל המקרקעין המופקעים ושל המחזיק בהם, או, אם בעל המקרקעין או המחזיק בהם גר דרך קבע בחוץ-לארץ או שהוא מיוצג בכל הנוגע לבעלותו או החזקתו במקרקעין על ידי בא-כוח - את השם והמען של בא-כוחם. 3. תשובת הרשות המקומית הרשות המקומית תמציא לרשות בכתב, תוך עשרה ימים מיום מסירת הדרישה לפי תקנה 2, אם השם והמען של בעל המקרקעין והמחזיק בהם, או בא-כוחם כאמור; היה השם או המען של בעל המקרקעין או המחזיק בהם או בא-כוחם בלתי ידוע לרשות המקומית, יצויין הדבר בתשובה. 4. מסירה על ידי מוסר הודעה תוך עשרה ימים מיום קבלת הפרטים מהרשות המקומית כאמור בתקנה 3 תמציא הרשות לבעל המקרקעין ולמחזיק בהם או לבא-כוחם כאמור הודעה בדבר הפקעת המקרקעין, בנוסח שייקבע על ידה, על ידי מסירתה בידי מוסר הודעה במען שצויין בהודעת הרשות המקומית. 5. מסירה לנמען (א) הודעת ההפקעה תימסר לנמען גופו או לבא-כוחו על ידי מוסר ההודעה; לא היה הנמען במקום יכול מוסר ההודעה למסור את ההודעה לאחד מבני משפחתו של הנמען הגר עמו באותה דירה או הנמצא באותו בית עסק והנראה כבן 18 שנה לפחות; מוסר ההודעה יאשר על העתק הודעת ההפקעה את דבר מסירתה, ויציין את שם האדם לו נמסרה ואת תאריך המסירה. (ב) אישור כאמור ישמש ראיה לכאורה לדבר. 6. הדבקה במקום מסירה (א) מוסר הודעה אשר לא מצא במקרקעין המופקעים אדם אשר לפי חוק הפקעת קרקעות אפשר להמציא לו כדין את ההודעה או שאדם כאמור סירב לקבל את ההודעה, ידביק את ההודעה על הדלת החיצונית של המקרקעין המופקעים אם היו אלה בנין או במקום אחר עליהם הנראה לעין ויאשר על ההעתק שבידו כי עשה כן תוך ציון מקום ההדבקה ותאריכה. (ב) אישור כאמור ישמש ראיה לכאורה לדבר. 7. מסירה בדואר רשום היתה הרשות סבורה כי יש בהמצאת ההודעה על ידי שליח קשיים מיוחדים או היה לדעת הרשות ספק אם ההודעה נמסרה כדין, תהא הרשות רשאית לשלוח את ההודעה בדואר רשום עם אישור מסירה. 8. מועד המסירה בדואר נשלחה ההודעה בדואר רשום כאמור בתקנה 7, יראו את התאריך הנקוב באישור המסירה לידי הנמען כמועד המצאת ההודעה לידי הנמען. חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965 (להלן:"חוק הפקעת קרקעות") פרק ד': רכישת מקרקעין לטובת המדינה 34. רכישת האוצר (א) ביקשה הרשות משר האוצר להפקיע לטובת המדינה מקרקעין באזור שיקום או מקרקעין סמוכים, תשמש הבקשה ראיה כי המקרקעין דרושים לצורך ציבורי כמשמעותו בפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 (להלן - פקודת ההפקעה), והשר יהיה רשאי להשתמש לגביהם בסמכויותיו לפי סעיף 3 לפקודת ההפקעה. (ב) פקודת ההפקעה תחול על הפקעת מקרקעין לפי סעיף קטן (א) במידה שלא נקבעה הוראה אחרת בחוק הפקעת קרקעות או על פיו. 35. פרסום הרכישה (א) הפקעת מקרקעין כאמור בסעיף 34 תפורסם, בנוסף על הפרסומים שנקבעו בפקודת ההפקעה, גם על לוחות המודעות שעליהם מתפרסמות המודעות של הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור השיקום ובשני עתונים יומיים לפחות, תוך ציון שם הרחוב ומספרי הבתים וכן תימסר הודעה, מטעם הרשות ובדרך שתיקבע בתקנות שיאושרו על-ידי ועדת העבודה של הכנסת, לבעל המקרקעין ולמחזיק בהם, אם מענם ידוע לרשות או לרשות המקומית, או לבאי-כוחם - אם מענם ידוע כאמור. (ב) בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו הוראות בדבר תחליף מסירה על ידי שליחת ההודעה בדואר רשום ויצויין המועד שבו יראו את ההודעה כאילו נמסרה לנמען. 36. מקרקעין שהופקעו - מקרקעי ישראל מקרקעין שהופקעו כאמור בסעיף 34 (להלן - מקרקעין מופקעים) יקומו לקנין המדינה מיום פרסום הרכישה ברשומות וינהגו בהם כפי שנוהגים ביתר מקרקעי ישראל. 37. פיצויים בעד מקרקעין שנרכשו (תיקון: תשמ"ב) (א) לענין הערכת הפיצויים לפי סעיף 12 לפקודת ההפקעה יש לקרוא "ערב פרסום ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף 17", במקום "בזמן ששר האוצר פרסם ברשומות את ההודעה על כוונתו לרכוש", ולענין חישוב הפיצויים לא יובא בחשבון גם כל שינוי בשוויים של המקרקעין הקשור בביצוע פעולות על פי חוק הפקעת קרקעות. (ב) שיעור הפיצויים בעד מקרקעין שהופקעו מבעל שאינו מחזיק בהם יהיו בהתאם למחירם במכירה ממוכר מרצון לרוכש מרצון ערב פרסום ההודעה המוקדמת בלי להביא בחשבון את תכנונם החדש של אזורי השיקום או של מקרקעין סמוכים (להלן - המחיר), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה על המחיר בלבד מיום פרסום ההודעה עד יום התשלום בפועל; בסעיף זה, "הפרשי הצמדה" - ההפרש בין מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני ההודעה המוקדמת ובין המדד האחרון שפרסמה לפני יום התשלום בפועל. (ג) שר הבינוי והשיכון ושר האוצר יקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את שיעור הפיצויים בעד מקרקעין שהופקעו מהמחזיק בהם, בין אם הוא בעל המקרקעין ובין אם אינו בעלם. פרק ה': פינוי ודיור חלוף 38. פינוי מקרקעין מופקעים (א) לאחר פרסום ההפקעה ברשומות, לפי סעיף 5 לפקודת ההפקעה, רשאית הרשות להורות על פינוי המקרקעין המופקעים על ידי המחזיק בהם, ובלבד שתמציא לו דרישת פינוי בכתב המציינת את התקופה שבה עליו לפנות את המקרקעין שלא תפחת מתשעים יום. (ב) דרך המצאת הדרישה למחזיק ותחליף ההמצאה ייקבעו בתקנות שיתקין שר השיכון. 39. דיור חלוף (א) מחזיק הגר במקרקעין מופקעים או שיש לו בהם עסק לא יידרש לפנותם אלא אם הוצע לו דיור חלוף באותו אזור או אזור אחר או שיש לו דיור כאמור; ובלבד שלא יהיה הדיור החלוף באזור המיועד לשיקום בעתיד הנראה לעין. (ב) דיור חלוף לענין סעיף קטן (א) צריך שיהא ראוי לשמש לייעוד אשר לו שימשו בידי המחזיק המקרקעין המופקעים, ואם שימשו המקרקעין למגורים - ייקבע הדיור החלוף בהתחשב בגודל המשפחה של המחזיק בהתאם לתקנות שיתקין שר השיכון, באישור ועדת העבודה של הכנסת. (ג) הזכות בדיור-חלוף הניתן למחזיק לא תהיה פחותה מהזכות שהיתה לו במקרקעין המופקעים, אלא אם הסכים המחזיק אחרת; לענין סעיף קטן זה יראו חכירה לתקופה שאינה פחותה מעשרים וחמש שנים כזכות שאינה פחותה מבעלות. (ד) שימשו המקרקעין המופקעים בידי המחזיק כבית עסק, תובטח לו זכות קדימה לדיור חלוף באזור השיקום שבו נמצאים המקרקעין המופקעים, בהתאם לתקנות שיתקין שר השיכון באישור ועדת העבודה של הכנסת. (ה) אם עלה שוויו של הדיור החלוף על שווי המקרקעין המופקעים, ישלם המחזיק את ההפרש אם בדרך של תשלום דמי שכירות או בדרך של תשלום התמורה במזומנים או על ידי קבלת אשראי. חישוב ההפרש ותנאי גבייתו וקביעת תנאי התשלום למעוטי יכולת יוסדרו על ידי שר השיכון בתקנות, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת. 40. הוצאה לפועל של פינוי דרישת פינוי שניתנה כדין והיתה לסופית, דינה לענין הוצאתה לפועל, כדין פסק דין סופי של בית משפט מוסמך שניתן לטובת הרשות ושלפיו נצטווה המחזיק לפנות את המקרקעין המתוארים בדרישה. 41. תשלום הפיצויים שר האוצר יתקין לאחר התייעצות עם הרשות תקנות בדבר סדרי תשלום הפיצויים למחזיק, לרבות חובת הפקדה במוסד בנקאי, מועדי התשלום, זיכוי חשבונו של המחזיק, הצמדת הפיצויים למדד יוקר המחיה והוראות כיוצא באלה, ובלבד שיובטח כי הפיצויים לא יינתנו למחזיק במישרין אלא ייזקפו לרכישת הדיור החלוף, זולת אם הוכיח המחזיק להנחת דעתה של הרשות, כי יש לו דיור חלוף כמשמעותו בפרק זה; כל סכום שהוציאה הרשות תמורת הדיור החלוף ינוכה מסכום הפיצויים המגיעים למחזיק. 42. דיור ארעי (א) אדם הזכאי לדיור חלוף רשאית הרשות להעמיד לרשותו דיור ארעי עד שיעמוד לרשותו דיור חלוף קבוע, ודין דיור ארעי לענין סעיף 39(א) כדין דיור חלוף. (ב) העמדת הדיור הארעי לרשות הזכאי תהיה על חשבון הרשות, פרט לתשלום דמי השימוש בו. (ג) סדרי העמדת הדיור הארעי לרשות הזכאי לו, לרבות מקומו ותשלום דמי השימוש בו, ייקבעו על ידי הרשות, דרך כלל, לאזור שיקום פלוני או למקרה פלוני, בלבד שמקומו של הדיור הארעי יהיה באותו אזור, או באזור אחר המרוחק לא יותר מ-10 ק"מ, זולת אם הסכים הזכאי למרחק גדול יותר. (ד) מי שקיבל דיור ארעי, תמלא לגביו הרשות את המוטל עליה על פי סעיף 39 תוך שתי שנים, זולת אם הוסכם בין הזכאי לדיור החלוף ובין הרשות על מועד מאוחר יותר; שר השיכון רשאי לקבוע בתקנות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת הארכת המועד בשנה נוספת בנסיבות מיוחדות שיוגדרו בתקנות האמורות. (ה) סירב הזכאי לדיור חלוף לעבור אליו, תוך שנה מהיום שבו הועמד הדיור החלוף לרשותו, תפקע זכותו לדיור חלוף. הוגש ערעור כאמור בסעיף 48, תיחשב השנה מהיום שבו נעשה פסק דין של בית משפט הקובע את הדיור החלוף לתקן. 43. אי תחולת חוק הגנת הדייר (תיקון: תשמ"ב) חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972, לא יחול על דיור ארעי. 44. דמי-העברה ממקום למקום (א) מחזיק במקרקעין מופקעים זכאי לכיסוי דמי ההעברה מהמקרקעין המופקעים למקום הדיור החלוף, ואם ניתן לו דיור ארעי - לדמי העברה מהמקרקעין המופקעים למקום הדיור הארעי, ומשם למקום הדיור החלוף. (ב) שר השיכון יקבע, בתקנות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, סדרי תשלומם של דמי ההעברה דרך כלל או לאזור שיקום פלוני. קרקעותמקרקעיןהפקעהחוק