חוק היטל הטמנה

חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן:"חוק היטל הטמנה") "היטל הטמנה" - היטל בשל הטמנת פסולת באתר לסילוק פסולת בסכום המפורט בטור ג' לתוספת, לפי סוג הפסולת וסוג האתר כמפורט בטורים א' ו-ב' לתוספת בהתאמה; 11ב. היטל על הטמנת פסולת (תיקון: תשס"ז) (א) מפעיל אתר לסילוק פסולת ישלם היטל הטמנה לפי הוראות פרק זה. (ב) היו לאתר לסילוק פסולת שני מפעילים או יותר, חייבים הם בתשלום היטל הטמנה, יחד ולחוד. 11ג. ייעוד כספי היטל הטמנה (תיקון: תשס"ז, תשס"ט) (א) היטל הטמנה ישולם לקרן. (ב) כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן לפי הוראות סעיף זה יתנהלו בחשבון נפרד וישמשו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1), למטרות אלה: (1) פיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ועידוד השימוש בהם (בסעיף זה - מטרות פיתוח); (2) שיקום אתרים לסילוק פסולת שההטמנה בהם הסתיימה לפני יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), טיפול במפגעי אסבסט, ופעולות חינוך והסברה לשמירה על איכות נאותה של הסביבה (בסעיף זה - מטרות נוספות). (ב1) כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן ישמשו למטרות פיתוח; הוקצו, בשנה מסוימת, כספים למטרות האמורות, ובתום אותה שנה נותרה יתרה מכספי היטל ההטמנה, תוכל היתרה לשמש למטרות הנוספות, ובלבד שהסכום המיועד למטרות הנוספות לא יעלה על 25% מכספי היטל ההטמנה שהתקבלו באותה שנה; (ג) הנהלת הקרן רשאית להחליט על סיוע למטרות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), לפי אמות מידה שתקבע, ובלבד שאמות מידה שלפיהן יינתן סיוע לרשויות מקומיות ייקבעו, בין השאר, בהתחשב במצבן הכלכלי. 11ד. תשלום היטל הטמנה וגבייתו (תיקון: תשס"ז) (א) היטל הטמנה ישולם לא יאוחר מיום ה15- בכל חודש, בעד הפסולת שהוטמנה באתר לסילוק פסולת בחודש הקודם. (ב) לא שולם היטל הטמנה במועד כאמור בסעיף קטן (א), ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק היטל הטמנה - הפרשי הצמדה וריבית), עד למועד תשלומו. (ג) על גביית היטל הטמנה יחולו הוראות פקודת המסים (גביה). 11ו. דיווח לענין תשלום היטל הטמנה (תיקון: תשס"ז) במועד תשלום היטל הטמנה, ימסור כל מפעיל לחשב המשרד דיווח בדבר פירוט החישוב לקביעת הסכום ששולם, במתכונת שיורה עליה חשב המשרד; כן ימציא כל מפעיל לחשב המשרד, בתום כל שנת כספים ולא יאוחר משישה חודשים מתום שנת הכספים, דיווח שנתי הכולל פירוט של סכומי היטל ההטמנה ששילם בשנה הקודמת והחישוב לקביעת הסכומים כאמור; הדיווח השנתי יוגש כשהוא מאומת בתצהיר ומאושר בידי רואה חשבון. 11ח. קביעת סכום היטל הטמנה על ידי חשב המשרד (תיקון: תשס"ז) לא מסר מפעיל אתר לסילוק פסולת דיווח כאמור בסעיף 11ו, או שמסר דיווח כאמור אך לחשב המשרד יש טעמים סבירים להניח שהדיווח אינו נכון, רשאי חשב המשרד, לאחר שנתן למפעיל האתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את סכום היטל ההטמנה שעל מפעיל האתר לשלם. 11ט. ערעור על קביעת סכום היטל הטמנה (תיקון: תשס"ז) (א) על החלטת חשב המשרד לפי סעיף 11ח ניתן לערער לפני בית משפט שלום, בתוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה. (ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב תשלום היטל הטמנה, אלא אם כן הסכים לכך חשב המשרד או שהורה בית המשפט אחרת. (ג) התקבל ערעור כאמור בסעיף קטן (א), יוחזר היטל ההטמנה בהתאם לקביעת בית המשפט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו. (ד) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד. 11י. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ז) (א) סכומי היטל ההטמנה הנקובים בטור ג' לתוספת, יהיו צמודים למדד ויעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) בסעיף זה - 11יא. תשלום קנס אינו פוטר מהיטל הטמנה (תיקון: תשס"ז) אין בתשלום קנס שהוטל לפי סעיף 13(א)(6) עד (9) כדי לפטור מתשלום היטל הטמנה. הטמנהפסולתחוק