חוק הלוואות לדיור

חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 (להלן:"חוק הלוואות לדיור") 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ח3, תשס"ב-5) בחוק הלוואות לדיור "דירה" - חדר או מערכת חדרים המשמשים או שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים; "הכללים" - כללי משרד הבינוי והשיכון לענין הזכאות לסיוע בדיור שייקבעו בתיאום עם משרד האוצר; "זכאי" - מי שהוא מחוסר דיור והוא זכאי לסיוע בדיור לפי הכללים. "הלוואה לדיור" - הלוואה הניתנת לזכאים מתקציב המדינה או בסיוע של המדינה למטרה של רכישת דירה או בנייתה או למטרה של רכישת זכויות בדירה למעט הלוואה הניתנת לזכאים בלבד ללא סיוע ישיר של המדינה; "השר" - שר הבינוי והשיכון בהסכמת שר האוצר; "הועדה" - ועדת הכספים של הכנסת; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (תחילת ההגדרות "ועדה מיוחדת" ו"ועדת ערר" ביום מינוי החברים לועדה המיוחדת ולועדת הערר; שר האוצר, שר הבינוי והשיכון והבנקים ימנו חברים לועדות האמורות בתוך 40 ימים מיום תחילתו של חוק הלוואות לדיור). 5 "ועדה מיוחדת" - הועדה המיוחדת שהוקמה לפי סעיף 5א; "ועדת ערר" - ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 5ב. 2. גובה הלוואה לדיור (תיקון: תשנ"ח3, תשס"ב-6) (א) גובה הלוואה לדיור יהיה בין 46,080 שקלים חדשים לבין 227,520 שקלים חדשים בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה. (ב) זכאי רשאי לבקש ולקבל הלוואה לדיור גם בסכום נמוך מזה שנקבע בסעיף קטן (א). (ג) השר רשאי, מפעם לפעם, לעדכן את סכומי ההלוואות לדיור, בשיעורים שיקבע. 3. תקופת החזר ההלוואה (א) התקופה להחזר הלוואה לדיור תהיה בין עשרים וחמש לשלושים שנים, בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה. (ב) זכאי רשאי לקבל, לפי בקשתו, הלוואה לדיור לתקופה שהיא קצרה מן האמורה בסעיף קטן (א). 4. ריבית (תיקון: תשנ"ח3) הלוואה לדיור תישא ריבית צמודה במלואה בשיעורים כמפורט בתוספת. 5. הצמדה (תיקון: תשנ"ח3) קרן הלוואה לדיור תהיה צמודה למדד בשיעור עליית המדד מן המדד הידוע במועד מתן ההלוואה. (תחילת סעיפים 5א ו5ב ביום מינוי החברים לועדה המיוחדת ולועדת הערר; שר האוצר, שר הבינוי והשיכון והבנקים ימנו חברים לועדות האמורות בתוך 40 ימים מיום תחילתו של חוק הלוואות לדיור). 5א. ועדה מיוחדת (תיקון: תשס"ב, תשס"ד)5 (א) בסעיף זה ובסעיף 5ב, "לווה" - מי שקיבל הלוואה לפי חוק הלוואות לדיור אשר להבטחת פירעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרשום משכנתה או מי שקיבל הלוואה המיועדת, לפי הכללים, לבעלי דירה, אם ההלוואה ניתנה מתקציב המדינה או בסיוע המדינה בלבד ולהבטחת פירעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרשום משכנתה. (ב) מוקמת בזה ועדה מיוחדת שמטרתה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה שניתנה ללווה בשל מצבו הכלכלי של הלווה. (ג) הרכב הועדה המיוחדת יהיה: (1) עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר והוא יהיה היושב ראש; (2) עובד משרד הבינוי והשיכון שימנה שר הבינוי והשיכון; (3) נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה. (ד) לווה רשאי לפנות לועדה המיוחדת בבקשה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה שנטל, וזאת בהתבסס על מצבו הכלכלי (להלן - בקשה לסיוע). (ה) בנק יודיע ללווה על האפשרות להגיש בקשה לסיוע לפי הוראות סעיף קטן (ד). (ו) הועדה המיוחדת תכריע בבקשה לסיוע בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה לבנק שדרכו ניתנה ההלוואה; בהחלטתה תציין את האפשרות להגיש ערר על החלטתה לפי הוראות סעיף 5ב. 5ב. ועדת ערר (תיקון: תשס"ב)5 (א) מוקמת בזה ועדת ערר, וזה הרכבה: (1) עובד של משרד האוצר שימנה שר האוצר והוא יהיה היושב ראש; (2) עובד של משרד הבינוי והשיכון שימנה שר הבינוי והשיכון; (3) נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה. (ב) לווה שבקשתו, כולה או חלקה, נדחתה על ידי הועדה המיוחדת רשאי להגיש ערר על החלטת הועדה בתוך 15 ימים ממועד החלטתה לבנק שדרכו ניתנה ההלוואה. (ג) ועדת הערר תדון ותחליט בערר בתוך 30 ימים ממועד קבלת הערר. 6. הלוואות בתנאים שונים אין בהוראות חוק הלוואות לדיור כדי למנוע - (1) מתן חלק מהלוואה לדיור כהלוואה עומדת; לענין זה, "הלוואה עומדת" - חלק מההלוואה לדיור, אשר יהפוך למענק או יועמד לפרעון, לפי הענין, בהתקיים התנאים הקבועים בכללים; (2) מתן הלוואה לדיור נוספת בתנאי החזר שונים, אם היא מעבר לסכום שנקבע בתקנות לפי סעיף 2(א). 6א. הלוואה נוספת - הוראת שעה (תיקון: תשנ"ז2) בתקופה שמיום כ"ו בסיון התשנ"ז (1 ביולי 1997) ועד יום ט"ו בניסן התשנ"ט (1 באפריל 1999), יחולו הוראות אלה: (1) בסעיף זה - "חוק המכר (דירות)" - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974; "מוכר" - כמשמעותו בחוק המכר (דירות); (2) מי שקיבל הלוואה לדיור לפי הכללים כהגדרתם בסעיף 1 או לפי הכללים שנהגו במשרד הבינוי והשיכון לפני תחילתו של חוק הלוואות לדיור (להלן - הלוואה ראשונה), זכאי להלוואה נוספת לפי סעיף זה (להלן - הלוואה נוספת), ויראו אותו, לענין ההגדרה "זכאי", כמחוסר דיור, אף שהשתמש בכספי ההלוואה הראשונה לשם רכישת זכויות בדירה או לשם בנייתה, ובלבד שנתקיימו לגביו כל אלה: (א) כספי ההלוואה הראשונה שולמו על ידו למוכר שהוכרז כפושט רגל, ואם המוכר תאגיד - שניתן לגביו צו כינוס נכסים קבוע או צו פירוק קבוע; (ב) השקעתו לא הובטחה כנדרש לפי חוק המכר (דירות), ואם הובטחה - לא היה בכך כדי למנוע ממנו הפסד בסכום שקבע השר, ובלבד שהסכום כאמור מהווה 50% לפחות מן הסכום ששולם למוכר; (ג) הוא הפסיד בפועל את הסכום ששולם למוכר האמור בפסקת משנה (ב); (ד) במועד הגשת הבקשה להלוואה הנוספת מתקיימים בו כל התנאים המזכים אותו לקבלת הלוואת דיור לפי חוק הלוואות לדיור והכללים לפיו; (3) (א) הוראות פסקה (2) יחולו גם על מי שהיה חבר בעמותה שעיקר מטרותיה בניית דירות עבור חבריה (להלן - העמותה), ובלבד שנתקיימו כל אלה: (1) העמותה התקשרה עם קבלן שהתחייב לבנות דירה עבורו (להלן - קבלן) או שהמליצה בפניו על קבלן; (2) הקבלן הוכרז כפושט רגל ואם הוא תאגיד - ניתן לגביו צו כינוס נכסים קבוע או צו פירוק קבוע או שניתן צו כאמור לגבי העמותה; (3) ההכרזה או הצווים לפי פסקת משנה (2) ניתנו לפני יום י' בתמוז התשנ"ז (15 ביולי 1997). (ב) הוראות פסקת משנה (א) לא יחולו על מי שהיה חבר בועד העמותה או שמילא תפקיד ניהולי בעמותה במשך כל התקופה שקדמה להכרזת הקבלן כפושט רגל או למתן הצווים כאמור בפסקת משנה (א)(2), או בחלק מהתקופה האמורה. (4) אין בהוראות סעיף זה כדי לשחרר את מי שקיבל הלוואה ראשונה מחובתו להחזירה; (5) השר רשאי לקבוע כללים למתן הלוואה נוספת. סעיף 6ב שכותרת השוליים שלו היא "שכר טרחת עורך דין בשל אי תשלום הלוואה" יהיה "6ב-1" ובו, בסעיף קטן (ג) ברישה, במקום "הביןמשרדית" יבוא "המיוחדת", והסיפה החל במילים "לענין זה" - תימחק.5 (תחילת סעיף 6ב-1 ביום מינוי החברים לועדה המיוחדת ולועדת הערר; שר האוצר, שר הבינוי והשיכון והבנקים ימנו חברים לועדות האמורות בתוך 40 ימים מיום תחילתו של חוק הלוואות לדיור). 6ב. שכר טרחת עורך דין בשל אי תשלום הלוואה (תיקון: תש"ס, תשס"ב-5) (א) שכר טרחה של עורך דין הנתבע ממי שקיבל הלוואה לדיור (בסעיף זה לווה) בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה, לא יעלה על השיעורים כמפורט להלן (1) כשסכום הפיגור הוא עד 20,000 שקלים חדשים - 10% מסכום הפיגור; (2) כשסכום הפיגור עולה על 20,000 שקלים חדשים - 8% מסכום הפיגור; לענין זה, "סכום הפיגור" - הסכום שהצטבר כתוצאה מאי החזר במועד של התשלומים החודשיים שנקבעו בהסכם ההלוואה, למעט יתרת ההלוואה. (ב) הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ליום 15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב. (ג) לווה, אשר הועדה הבין-משרדית קבעה כי הוא זכאי לסיוע בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה, גם בהחזר תשלום שכר טרחת עורך דין, לרבות מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת תשלום שכר הטרחה לפי כללים שקבע השר; לענין זה, "הועדה הבין-משרדית" - הועדה הבין-משרדית המורכבת מנציגי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר ומטרתה קביעת הקלות שונות למקבלי הלוואות בדיור המפגרים בתשלומי החזר ההלוואה. 6ג. מענק מיוחד בשל רכישה או הרחבה של דירה בירושלים (תיקון: תשס"א4, תשס"ב-6, תשס"ח) (א) זכאי, לרבות מי שהוכרה זכאותו בתכנית בעלי דירה בשל מצוקת דיור, שרכש דירה בירושלים או שהרחיב את דירתו בירושלים יקבל מענק כמפורט להלן: (1) לגבי דירה על מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוקיסוד: מקרקעי ישראל (להלן - מקרקעי ישראל) - סכום של 76,800 שקלים חדשים; (2) לגבי דירה על מקרקעין שאינם מקרקעי ישראל - סכום של 57,600 שקלים חדשים. (ב) האמור בסעיף קטן (א) יחול הן לגבי רכישה או הרחבה של דירה שלא החלו בבנייתה והן לגבי דירה בנויה. (ג) סכומי המענקים לפי סעיף קטן (א) יותאמו ב-1 בינואר של כל שנה לעליית שיעור המדד ליום ה15- בדצמבר שקדם לו; הסכומים המותאמים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב. (ד) שר הבינוי והשיכון יפרסם הודעה על סכומי המענקים, כפי שעודכנו לפי סעיף זה. (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל הטבה הניתנת על פי כל דין. 6ד. מענק מיוחד לזכאים בנגב (תיקון: תשס"א, תשס"ב-6, תשס"ג7) (א) בסעיף זה "אזור באר שבע והנגב" - כמשמעותו בסעיף 11ב לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה - ההגדרה); "דירה" - דירת מגורים ששטחה נטו אינו עולה על 110 מ"ר על פי כללי משרד הבינוי והשיכון; (ב) זכאי יקבל הלוואה כמפורט להלן, למטרה של רכישת דירה או בניית דירה באזור באר שבע והנגב - (1) ביישובים המפורטים בפסקה (1) להגדרה - הלוואה בסכום של 48,000 שקלים חדשים; (2) ביישובים המפורטים בפסקה (2) להגדרה - הלוואה בסכום של 54,000 שקלים חדשים; (3) ביישובים המפורטים בפסקה (3) להגדרה - הלוואה בסכום של 60,000 שקלים חדשים; (4) ביישובים המפורטים בפסקה (4) להגדרה - הלוואה בסכום של 66,000 שקלים חדשים; (5) ביישובים המפורטים בפסקה (5) להגדרה - הלוואה בסכום של 72,000 שקלים חדשים; (6) ביישובים המפורטים בפסקה (6) להגדרה - הלוואה בסכום של 84,000 שקלים חדשים; (ג) הלוואה שניתנה לזכאי לפי הוראות סעיף קטן (ב), תועמד לפירעון, בהתקיים התנאים הקבועים בכללים. (ד) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם לגבי רכישה של דירה שלא החלו בבנייתה. (ה) הוראות סעיף 6ב(ג) יחולו לענין הלוואות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים. 7. בניה בטחונית (תיקון: תשנ"ג) בישובי קו העימות, שבהם נדרשת בניה בטחונית מיוחדת לדיור, לסוגיה, הכל לפי קביעת ראש הג"א, תינתן לזכאי, הרוכש דירה חדשה מקבלן או מחברת בניה, או הבונה בניה עצמית, הלוואה נוספת בסכום שייקבע בכללים לכל סוג של בניה בטחונית כאמור, אשר תהפוך למענק כפי שייקבע בכללים. 7א. שינוי התוספת (תיקון: תשנ"ח3) השר, באישור הועדה, רשאי לשנות את התוספת. 7ב. פרשנות התוספת (תיקון: תשנ"ח3) למונחים שבתוספת תהיה המשמעות הקבועה להם בכללים. 8. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק הלוואות לדיור והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. 9. הוראות מעבר הוראות חוק הלוואות לדיור יחולו על מי שקיבל, לפני תחילתו של חוק הלוואות לדיור, הלוואה לדיור לבניה, אך טרם מימש את מלוא ההלוואה לדיור, ובלבד שהוראות חוק הלוואות לדיור יחולו רק על אותו חלק מההלוואה לדיור כאמור אשר טרם מומש. 10. תחילה ותחולה (א) תחילתו של חוק הלוואות לדיור ביום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992). (ב) חוק הלוואות לדיור יחול על הלוואות לדיור שניתנו לזכאים לפי חוזה לקבלת הלוואה לדיור שנחתם לאחר תחילתו כאמור בסעיף קטן (א). תוספת (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ח3) (סעיף 4) סך הנקודות שיעור הריבית לשנה (1) עד 599 הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה (2) מ-600 עד 999 עד 5.5% (3) מ-1000 עד 4% הלוואות לדיורחוקהלוואה