חוק חשמל

חוק החשמל, תשי"ד-1954 (להלן:"חוק חשמל") 1. הגדרות בחוק חשמל - "מתקן חשמלי" - מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן; "עבודת חשמל" - התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה; "השר" - חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו בהודעה ברשומות, את הסמכות לביצוע חוק חשמל; "חוק חשמל" - לרבות התקנות שהותקנו והצווים וההוראות שניתנו לפיו. 2. (בוטל) (תיקון: תשנ"ו) 3. מינוי מנהל השר ימנה בהודעה ברשומות מנהל עניני חשמל (להלן - המנהל). 4. התקנת מתקן חשמלי (תיקון: תשנ"ו) (א) לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה בו שינוי יסודי אלא על-פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר. (ב) מתקן חשמלי שהותקן לפני תחילתו של חוק חשמל, דינו, לענין סעיף קטן (א), כדין מתקן שעומדים להתקינו כתום שלושים יום מיום תחילתו של החוק. (ג) מתקן חשמלי שהותקן בניגוד לסעיף-קטן (א), רשאי המנהל להורות על סילוקו או על פירוקו. (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על מתקן חשמלי שהותקן כדין לפי פקודת זכיונות החשמל, או לפי פקודת זכיונות החשמל (ירושלים), או הניזון כדין מחשמל המסופק לפי הפקודות האמורות, ולא על מתקן הניזון מעצמו ומתחו אינו עולה על עשרים וארבעה וולט ובלבד שהותקן ערב תחילתו של חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996. 5. צו הפסקה רשאי המנהל, מטעמי בטיחות לאדם או לרכוש, להורות, בצו חתום בידו, על הפסק הפעלתו של מתקן חשמלי או השימוש בו, או להתנות את המשך ההפעלה או השימוש בקיום תנאים שפורטו בצו. 6. ביצוע עבודת חשמל (א) לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון; תקופת תקפו של הרשיון תיקבע בו. (ב) המנהל יתן רשיון כאמור בסעיף-קטן (א), אם נוכח שיש למבקש הרשיון הכשרה מקצועית ראויה ונסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון. (ג) נוכח המנהל שהשימוש ברשיון שניתן יש בו משום סכנה לאדם או לרכוש, או שבעל הרשיון יצא חייב בדין על עבירה בקשר לביצוע עבודות חשמל, רשאי הוא בכל עת לבטל את הרשיון או להגביל את היקפו. (ד) דרכי מתן הרשיונות, ביטולם והגבלתם ייקבעו בתקנות שיותקנו תוך התייעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של החשמלאים במדינה ועם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי החשמל במדינה. 7. ועדת עררים (א) השר ימנה ועדת-עררים לענין סעיף 6 (להלן - הועדה); כיושב-ראש הועדה ישמש שופט שימונה בהמלצת שר המשפטים, ושאר חבריה יהיו מומחים בעבודות חשמל. (ב) לועדה יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת-חקירה לפי הסעיפים 5 ו-5א' לפקודת ועדות-חקירה. (ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי-הדין של הועדה; הועדה תקבע בעצמה את סדרי-הדין שלה, במידה שלא נקבעו בתקנות כאמור. 8. ערר וערעור מינהלי (תיקון: תשס"ה) (א) הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטת המנהל לפי סעיף 6, רשאי לעורר על כך לפני הועדה. (ב) הערר יוגש לועדה בשני העתקים; אחד מהם תמציא הועדה למנהל. (ג) הועדה רשאית לדרוש מן העורר שייבחן בפניה, אם יש בכך, לדעתה, כדי לסייע לה בהחלטתה. (ד) הועדה מוסמכת לאשר את החלטת המנהל, לשנותה או לבטלה, ובלבד שתחיש את החלטתה ככל האפשר. (ה) החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים. 9. סמכויות פיקוח (א) המנהל רשאי למנות מפקחים לענין חוק חשמל. (ב) מפקח רשאי, בכל עת, לערוך ביקורת על מנת להיווכח אם מתקיימות הוראות חוק חשמל; בעריכת ביקורת כאמור רשאי המפקח להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שנמצא בו מתקן חשמלי או שעוברים בו על הוראה מהוראותיו של חוק חשמל ולבדוק, וליטול עמו לשם בדיקה, כל דבר הנוגע לאותו ענין, לרבות תכניות ופנקסים. (ג) כל אדם הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש על ידי מפקח, למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם, לדעת המפקח, כדי להקל על ביצועו של חוק חשמל, אולם לא יידרש אדם למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם כדי להפלילו. 10. סמכויות עזר נתן השר, או המנהל, צו או הוראה לפי חוק חשמל, ולא קויימו תוך התקופה שנקבעה בהם, ומי שנתן את הצו או ההוראה משוכנע שקיומם דרוש לבטיחותו של אדם או של רכוש, רשאי הוא לנקוט כל האמצעים הדרושים לכפיית קיומם ולהורות שכל הנמנע מלקיימם ישלם את ההוצאות שגרם להן בהימנעותו; פקודת המסים (גבייה), תחול על גביית הוצאות כאמור, אלא שסעיף 12 לאותה פקודה לא יחול. 10א. הוראות מיוחדות לגבי המדינה (תיקון: תשי"ז) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות בדבר תחולתן של הוראות הסעיפים 4, 5 ו-9 על מיתקנים חשמליים המוחזקים בידי המדינה ועל התקנתם של מיתקנים על ידי המדינה; בסעיף זה "המדינה" - למעט צבא-הגנה לישראל ומפעלים העובדים בשירותו בלבד. 11. עונשין העובר על הוראה מהוראותיו של חוק חשמל, דינו - מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד. 12. ביטול פקודת החשמל - בטלה. 13. תקנות השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק חשמל, לרבות תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל ותקנות הקובעות אגרות לענין חוק חשמל. 14. תחילת תוקף תחילתו של חוק חשמל היא כתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות. חוקחשמל