הליך מקוצר הוצאה לפועל

##מהו הליך מקוצר בהוצאה לפועל ?## סעיף 20ב לחוק ההוצאה לפועל העוסק בחיוב הניתן לביצוע במסלול מקוצר קובע: 20ב. (א) בקשות לביצוע פסק דין כספי או כל חיוב כספי אחר שניתן לפי חוק לבצעו כמו פסק דין של בית משפט, שאינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, למעט פסק דין למזונות ולמעט בקשות למימוש משכון או משכנתה, ניתן לבצע במסלול מקוצר לפי הוראות פרק זה (בחוק זה – חיוב הניתן לביצוע במסלול מקוצר). (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ניתן לבצע חיוב במסלול מקוצר אם ניתן לגבי החייב צו איחוד תיקים בהתאם לפרק ז'3 או אם סך חובותיו של החייב בתיקי הוצאה לפועל עולה על 100,000 שקלים חדשים. (ג) הוגשה בקשת ביצוע לפי פרק זה והחייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים בהתאם להוראות סעיף 69ג או שניתן לגביו צו איחוד תיקים בהתאם לפרק ז'3, תימסר הודעה לזוכה שלפיה התיק יועבר לביצוע במסלול רגיל בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, אלא אם כן יודיע כי ברצונו לסגור את התיק; לא הודיע הזוכה כאמור ללשכת ההוצאה לפועל בתוך אותו מועד, יועבר התיק למסלול רגיל; הודיע הזוכה כי ברצונו לסגור את התיק, יפעל מנהל לשכת ההוצאה לפועל בהתאם להודעת הזוכה. (ד) (1) הגיש החייב בקשה שבה טען טענת פרעתי לפי סעיף 19, יתקיים הדיון בבקשה לפני רשם הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל שבה הגיש הזוכה את הבקשה לביצוע חיוב במסלול מקוצר; דחה הרשם את בקשת החייב, כולה או חלקה, יימשכו ההליכים במסלול המקוצר לפי הוראות פרק זה; (1א) הגיש החייב התנגדות לביצוע הבקשה לפי סעיף 81א(ג) או 81א1(ד) ובית המשפט דחה את בקשתו, יימשכו ההליכים במסלול המקוצר לפי הוראות פרק זה; (2) ביצוע ההליך במסלול המקוצר יעוכב עד לתום הדיון בבקשה בטענת פרעתי או בהתנגדות, לפי העניין, ותקופה זו לא תבוא במניין הימים הקבוע בסעיף 20ו(א)(1). ##הליך מקוצר בהוצאה לפועל - עיקול צד ג':## ההליך לחיוב צד שלישי לפי סעיף 48 (א) לחוק ההוצאה לפועל, הוא הליך "תביעה" בהליך מקוצר, המאפשר לנושה שפתח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב ונפגע ממעשה צד שלישי שפעל בלא הצדק סביר בניגוד להוראת צו העיקול שנמסר לו, להיפרע מן הצד השלישי את נזקו. נזק זה מתבטא באובדן האפשרות של הנושה להיפרע את חובו הפסוק של החייב כלפיו מן הנכסים שהיו אמורים להיות מעוקלים בידי הצד השלישי. בהליך זה, נטל השכנוע מוטל על הנושה בהליכים לחיוב הצד השלישי וכל שנדרש הנושה להוכיח הוא: א. המצאת צו עיקול כדין בהתאם להוראות החוק ותקנות ההוצאה לפועל, לידי הצד השלישי ב. על הנושה להוכיח קיומם של נכסים בידי הצד השלישי ואין די באי מתן הודעה או הודעה לא נכונה מטעמו של הצד השלישי על מנת להקים חיוב על יסוד הוראת סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל. בעניין זה אני מפנה לדבריו של כב' השופט לוין ברע"א 5222/93 גוש 1992 בניין בע"מ נ' חברת חלקה 168 גוש 6181 בע"מ באומרו: "הגענו לכלל מסקנה שיש לקבל את טענות המבקשים שאין החובה המותנית הנזכרת בסעיף 48 (א) מתעוררת אלא לאחר שהנושה הוכיח בין על דרך של חקירה ובין על דרך של הבאת ראיות, שבידי צד שלישי אכן מצויים הנכסים נשוא צו העיקול או שהיו מצויים בידו."הוצאה לפועלהליך מקוצר